SODOMAS SYND

Retsopgøret 254

Den blandt vort lands styrende, og denne verdens mægtige, der læser dette, bør fremfor alt forstå, at netop den pen, der for godt 3000 år siden nedfældede det kendte skrift i Bibelen, som kaldes ‘Ordsprogenes Bog’, tilhørte en konge. Sikkert en fornem guldpen af højeste karat – og fra den flød der ord, som alle konger udover den hele jord (i dag mere end nogensinde) bør lytte til! Til den lyder frem for alt (og som den information, der er mest aktuel) denne enkle formaning fra Davids 2. salme: “I konger, vær nu kloge og tag imod råd!” … hvilket i dette enestående slægtled må betragtes som en direkte henvendelse til alle, som har indflydelse af magt. De, som i denne time nægter at tage mod råd, er dermed skyld i, at undergangen (i alle sine former og monstruøse skikkelser) overalt og alle vegne tager sin begyndelse – og de vil for evighedernes domstol blive stillet til ansvar derfor. De, som indser faren og tør stå frem med den sandhed, som er åbenbaret i Guds Ord, vil under fællesbetegnelsen ‘hadprædikanter’ blive forfulgt – og der vil i denne sag flyde blod. Af samme grund er det nødvendigt fra første færd at gøre det klart, hvorom denne højt prioriterede ‘sag’ drejer sig. Navnet på ‘sagen’ er den nøjagtige betegnelse, som Jesus kalder for ‘Ødelæggelsens vederstyggelighed’ (Matt.24:15) – og den direkte tolkning af dette begreb ved Helligåndens inspiration blevet formuleret af Kristi apostel, Paulus, som sit brev til Romerne beskriver denne ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’ med ordene: “Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente” (Rom.1:26). Hvad apostelen her beskriver er Sodomas synd, der i Gamle Testamente beskrives med ordene: “Der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra; deres synd er meget stor” (1.Mose 18:22).

Syndens art forklares i det efterfølgende handlingsforløb, hvor det fortælles, at ‘alle Sodomas mænd’ (fra den yngste til den ældste, hver eneste én) omringede Abrahams slægtnings, Lots, hus med råbet: “Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os. Vi vil ligge med dem!” (1.Mose 19:4-5)… hvilket ikke giver nogen mulighed for nogen anden forklaring end denne ene: Sodomas synd er den homoseksuelle synd, og den homoseksuelle synd (som denne verdens store enkeltvis og tydeligt vil blive stillet overfor) vil fremover (ifølge apostelens lære) i øget grad afgøre nationernes skæbne. De lande, som giver efter for denne i Skriften særligt udpegede overtrædelse, vil få konsekvenserne af Guds mangfoldige dom at føle – og de lande og folk, hvis ledere i denne sag ikke vil lytte til råd, vil komme til at betale dyrt for deres fejltagelse. Om dette er følgende at berette:

DE MEST SKÆNDIGE  LIDENSKABER

Ingen vil tro det, når det nu langsomt dæmrer for nogle få, at et umådeligt stort netværk systematisk breder sig over hele vor fortabte klode, for at den homoseksuelle, skrupelløse verdensagenda kan blive virkeliggjort.

Når disse ord sættes på papiret lyder de som en overdreven fantast-fiktion (et uhyrligt, utroværdigt hjernespind) men den nøgne, brutale virkelighed kan ikke længere skjules. De mest skændige, antikristelige lidenskaber (Rom.1:26) forbereder sig til en samlet, global indsats, der én gang for alle skal sætte Kristi menighed til vægs.

Kirkens lære og apostlenes krystalklare belæring om den homoseksuelle synd kan (af de verdslige myndigheder) ikke længere tolereres . Den skal (ifølge de politiske beslutninger, som allerede iværksættes) fremover overalt og uden undtagelse bekæmpes. De, der ikke hører med til den store, verdensvide ‘homo-familie’, skal erklæres for psykisk syge – ja, for at være som besatte af en (dæmonisk) absolut ubegrundet frygt. Deres indflydelse skal straks standses, og de skal på stedet afvæbnes for en hvilken som helst mulighed for kommunikation eller forkyndelse.

Det er i den time, at Ny Testamentes ord bør udsendes og forklares for alle oprigtige Kristi efterfølgere. Apostelen skriver i den forbindelse: “Jeg har anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige” (Jud.1:3).

Når apostelen i den her nævnte skrivelse (Judas Brev) understreger, at han ‘vil minde de troende om Sodoma og Gomorra og de omliggende byer… som bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser… (Jud.v.7), så må hans klare henvisning i dag opdateres og dermed omfatte den ‘unaturlige utugt’ (som er den bibelske betegnelse), der breder sig i Europa, Latinamerika, Asien, USA, Mellemøsten (med en særlig offensiv mod Jerusalem) og de skandinaviske lande, som indtil nu har bevaret korset i deres flag.

“Jeg vil minde jer om Sodoma,” skriver apostelen – og han prøver ikke at skjule sin identitet eller sin kaldelse, når han (til det aggressive homo-samfunds vrede) træder åbenlyst op mod Kristi fjender og den kristne menigheds mest forbitrede modstandere.

Det er en sådan kamp, som apostelen Kristi tjenere kalder til i dag.

Apostelen Paulus fremlægger syv ‘dags befalinger’, som værende gældende for alle dem, der fra nu af uforfærdet vil træde op mod ‘dyret’, som (citat): “Herren Jesus skal dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når Han kommer synligt” (2.Thess.2:8).

Den pæne, kulturkristne kirkegænger vil med forfærdelse vige tilbage fra dette nytestamentlige billede; det passer ikke ind i den traditionelle evangelie-forklaring, som er blevet ham til del i det nydelige, moderne og moderate kirkelige landskab i Danmark. Her hører man for det første sjældent om ‘Jesu synlige komme’ (det vil sige, Hans forjættede tilbagekomst til denne jord) ej heller hører man om noget opgør, der udmales med apostelens fremstilling: “Herren Jesus skal dræbe med Sin munds ånde…”. – “De, der taler det sprog,” hedder det, “spreder had og frygt, og de skal standses ved, at deres forkyndelse forbydes!”

HOMO-AGENTERNES DYBERE MOTIV

Imidlertid burde der sættes skilte op i Kastrup Lufthavn med hilsenen: “Welcome to Sodoma” (‘Benvenuto a Sodoma’, Bienvenue à Sodoma, Herzlich Willkommen in Sodoma) – thi her har der i by og på land, i folket, samfundet og kirken (citat): ‘sneget sig nogle mennesker ind’ (Jud.v.4), som overalt – i børnehaver og skoler, universiteter og alle slags læreanstalter, i lovgivningen og regeringen, folketinget og hele den private, kommercielle sektor – åbenlyst etablerer sig med den homoseksuelle synd. Apostelen beskriver denne virksomhed som ‘et snigløb’, der med hele slangens væsen er (græsk): ‘krøbet ind’, hvilket han angiver som selve baggrunden for, at han advarende henvender sig til landets troende (Juda: 4:18).

Apostelen Peter taler om det samme ‘snigløb’, hvilket han beskriver som noget ondt (‘al ondskab’) og definerer med betegnelserne: ‘svig, hykleri, misundelse og enhver bagtalelse’ (2.Pet.2:1).

Der er her (ud fra Ny Testamentes ordlyd) tale om en livsstil, der aggressivt er båret frem af en slags kollektiv psykologi (en generel homo-sociabilitet) der udfordrende har udformet sig til at være et krævende system, der påtrængende bruger demokratiet til at infiltrere hele det danske samfund.

Apostelens ordvalg er det samme, som han anvender, når han i Galaterbrevet omtaler nogle ‘indsnegne, falske brødres krav’. Det drejer sig i Galaterbrevet om ‘lovens krav’ – men de her omtalte ‘indsnegne falske brødres dybeste motiver synes at være de samme, som det er tilfældet med den moderne bedrageriske fremfærd, der anvendes af de topaktuelle homo-agenter. Apostelen forklarer 1) at de (citat): lister sig ind, 2) at deres formål er hemmelig overvågning (‘udspejde’) og 3) at de ‘lurer’ på den frihed, som de kristne er blevet skænket i deres tro på Jesus.

Apostlenes lære opfordrer derfor de troende til ‘ikke et øjeblik at give efter’ overfor de stadig voksende overgreb. “I skal ikke bøje jer,” erklærer Paulus. Det er nødvendigt at I står fast på evangeliets sandhed, så at den (sandheden) ikke bliver taget fra jer” (Gal.2:4).

Til de kritiske røster, der her (som et veltrænet kirkekor) hæver sig, og som (fornærmet) tillader sig at spørge: “Evangeliets sandhed? Hvad er det?” – tør jeg straks og uden den mindste tøven svare: “Det er det velsignede budskab om den retfærdiggørende tro på Jesus, sådan som den omhyggeligt er beskrevet i den nytestamentlige epistel til Rom. Dette indebærer imidlertid, at det forbliver hele Romerbrevet, der forklares.

Det er altså en absolut teologisk umulighed at rive de første sider af Romerbrevet ud af deres sammenhæng for udelukkende at beskæftige sig med det befriende budskab om den retfærdiggørende tro.

Apostelen slår netop i dette reformatoriske brev den kendsgerning fast, at homoseksualitet ud fra Den Hellige Skrift er og forbliver en erklæret syndig lidenskab (Rom.1:26) – ja, at det menneske, som praktiserer eller befordrer denne ‘livsstil’ (eller såkaldte ‘seksuelle orientering’), befordrer et syndigt forhold.

Det er i denne forbindelse, at jeg her vil gøre opmærksom på det borgerforslag, som jeg for få uger siden indsendte til Folketingets hjemmeside. Det kan læses under betegnelsen: ‘trosfrihedslov.borgerforslag.dk’ og er i sit indhold et første forsøg af den art for at søge at dæmme op for den farlige udvikling, som jeg her har påpeget. Jeg opfordrer derfor enhver til for det første at befordre borgerforslaget ved at give det sit positive tilsagn. (Hvis nogen har svært ved at finde ud af fremgangsmåden, bør de bede venner, familie og bekendte om hjælp.) Dernæst bør de troende og positivt indstillede ikke-troende alle vegne søge at formidle borgerforslagets eksistens og budskab videre til andre. Forslaget kan kun overleve 180 dage på folketingets hjemmeside. Den 9. november fjernes det – og hvis ikke 50.000 danskere har givet det en underskrift, bliver det kastet i papirkurven (Ef.5:16).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *