VED MIDNAT KOMMER DE OG HENTER VORE BØRN!

Et smertensskrig kan nu høres fra Bulgariens fattige landsbyer og Sofias glemte arbejderkvarterer. Der er nu kun få uger til den mørklagte nytårsnat, hvor en ny, forfærdende lovgivning træder i kraft: De allerede vedtagne bulgarske bestemmelser om tvangsfjernelse af børn, hvor forældrene ikke lever op til statens krav! Kristne familier har i september protesteret foran den norske ambassade. ”Det er for jeres penge, at vore politikere nu sælger vore små,” hedder det i en erklæring, hvis indhold må kunne berøre selv hjerter af sten…

Informationer fra den kristne modstandsbevægelse i Bulgarien erklærer, at det ubestrideligt er homoseksuelle kræfter, som er bag denne jagt på Bulgariens børn. ”De går ikke kun efter børn, som er i nød,” hedder det, ”de har alle børn og unge i kikkerten og søger at få deres sex-ideologi presset ind i skolernes undervisning.”

For mig at se, har de kristnes mod og overbevisning noget at gøre med den pagtslutning, som fandt sted d. 9. april 1989 i Sortehavbyen Varna. Hvad her skete, beskriver jeg i denne uges Profetiske Journal (johny.noer.dk). Samtidig anmoder jeg enhver, som ser faren for den samme udvikling i Danmark at give borgerforslaget, Trosfrihedsloven sin støtte inden d. 9. november 2019.

FORÆLDRES RETTIGHEDER HJEMSØGES I BULGARIEN

En ny pakke af love, der skal (som det hedder): ’beskytte børn’, og som meget ligner de statsstøttede tiltag, der allerede er iværksat i Danmark, er nu ved at vælte ind over Bulgarien. Det forlyder fra vore kristne venner i hovedstaden, Sofia, at folk i almindelighed føler sig utrygge ved det splinternye ideologiske koncept, som i disse dage hjemsøger de bulgarske forældres ret til selv at opdrage deres børn (samt søger at underminere den naturlige, kristne opfattelse af familien som bestående af far, mor og børn). I hele september måned 2019 har landets evangeliske menigheder i et stort antal bulgarske byer og landsbyer protesteret mod de nye love, som nu indføres. Danske forældre vil nikke genkendende til de bestræbelser, der her lægges for dagen. Disse omfatter bl.a. følgende:

 1. Multidisciplinære teams (politi, socialarbejdere og psykologer) har nu åben og uhindret adgang til at trænge ind i bulgarske borgeres hjem og tvangsfjerne børn uden først at have opnået retskendelse dertil! En anonym henvendelse er tilstrækkelig baggrund for myndighedernes indgreb.

 2. Efter fjernelsen fra hjemmet bliver barnet anbragt i et fremmed hjem hvor det skal forblive indtil den administrative procedure kan bringe sagen foran en dommer – og den ventetid, der her forekommer, før næste skridt kan tages, vil kunne vare op til flere år.

 3. Herefter kan barnet adopteres af interesserede ’forældre’ fra hele verden.

 4. Efter en sådan international adoption vil barnets biologiske familie blive frataget enhver mulighed for at se barnet igen (ID-numre, fødselsattester og andre lignende dokumenter vil blive ændret).

DE ER NU PÅ VEJ FOR AT HENTE VORE SMÅ

Ifølge meddelelser fra Bulgariens ’Cup and Cross Ministries’ (sept.10, 2019) spreder disse nye love sig (vedr. fjernelse af børn fra de troende forældres hjem) ind i Rumænien, hvor sådanne tvangsadoptioner allerede har fundet sted – men hvor offentligheden kun kender lidt til de nye bestemmelser.

Bulgarske kristne har (som tidligere nævnt) i sept. 2019 holdt demonstrationer foran den norske ambassade i Sofia, fordi Norge financielt har støttet disse sex-ideologisk motiverede overgreb.

I en erklæring, som blev offentliggjort i forbindelse med disse protester, skriver kristne, bulgarske forældre: ”Vi er bekymrede over, at Norge så massivt har understøttet dette lovgivningsinitiativ (med hensyn til tvangsfjernelse af bulgarske børn), og vi er bedrøvede over, at vore bulgarske politikere er parate til at sælge vort lands børn.

Forældre-erklæringen fortsætter: ”Vi er et lille land, og vi skal aldrig blive som England eller Tyskland (deres levestandard bliver jo ikke vores). På trods af dette fjerner de nu vore børn fra deres familier på grund af vore fattige kår! Alle de nye såkaldte ’social-service-love’, som blev vedtaget i marts 2019, vil træde i kraft nytårsnat – og så vil de komme og hente vore små…”

STATEN SOM OPDRAGER

I 2018 stod 152 mere eller mindre kendte organisationer uden for Bulgarien sammen om en tydelig ideologisk homo-præget plan, der fik betegnelsen ’National Strategi for barnet 2019-2030’. Denne aggressive indsats går nu under sloganet: ’Al ret til børnene’. Planen befordres i stor stil af lovgivere og politikere, og dens homoseksuelle indhold er skræmmende! Alle danske, kristne familier bør fra nu af være på vagt. Ifølge de nævnte kilder i Bulgarien indebærer den anvendte strategi følgende aspekter:

 1. Set med statens (og de homoseksuelle, udenlandske organisationers) øjne er samtlige forældre at betragte som inkompetente og uduelige opdragere, og de er alle potentielle krænkere (både mentalt og psykisk) af deres børns rettigheder.

 2. Kun staten og en bestemt række frivillige organisationer (med en overvejende homoseksuel agenda) bør have ret til at træffe beslutninger vedrørende nationens børn – og det er udelukkende under statens omsorg, at børn vil kunne vokse op i et miljø, hvor de kan trives og uddannes af ’dertil egnede eksperter’.

De kristne forældre i Bulgarien fastholder i deres protest den bulgarske grundlovs 47. artikel, som erklærer, at ’opdragelsen af børn er helt og holdent forældrenes pligt – ’samt at statens rolle i denne sag er at støtte forældrene – ikke at indtage deres plads!

De kristne forældre lægger vægt på, at den såkaldt ’Tredje protokol’ i FN-konventionen om ’børns rettigheder’ aldrig er blevet ratificeret i Bulgarien. Det er den protokol, som fastslår – ja, autoriserer – børn til (uanset alder og modenhed) at kunne modtage ’sociale ydelser og råd’ uden forældrenes samtykke.

BULGARIENS MIDNATSLOV

Danmark fik sin ’midnatslov’ nytårsmorgen 2018, hvor netop den ’ulykkeslov’ (Es.10:1) trådte i kraft, som nu gør det muligt, at danske, evangeliske frikirkepræster skal indlevere deres prædikener til kirkeministeriets censur – og at en øget overvågning af kristne menigheder og hjem kan finde sted.

Bulgarien får sin ’midnatslov’ nytårsmorgen 2020, hvori 28 bestemmelser (vedtaget i marts 2019) indledes med ’Loven om beskyttelsen af børn’.

Det fremgår af de informationer, som i begyndelsen af oktober 2019 er nået frem til mig, at (citat): ’The law is working for the benefit of various non-govermental organizations promoting gender ideologies as well as early sexual education’ (oversat: Loven arbejder på at fremme indflydelsen fra ikke-regeringsorganisationer, der virker for en etablering af gender (køns)-ideologier samt sexundervisning på et tidligt stade). Med andre ord: Internationale, homoseksuelle kræfter står bag denne lovgivning.

175.000 bulgarske borgere har protesteret. 30 byer over det ganske land har taget kampen op – men i Danmark har et borgerforslag med samme indhold og perspektiv ikke kunnet samle mere end 500 støtter. Kan det være rigtigt? Meget store hjul skal begynde at dreje inden skæbnedatoen 9. november 2019, hvis der skal ske en ændring i denne sag.

FORÆLDRE, DER TAGER BØRN MED I KIRKE, FORDØMMES

Ifølge en ny FN-bestemmelse bør det fremover betragtes som et alvorligt ’overgreb på børns rettigheder’, hvis deres forældre tager dem med i kirke eller bringer dem til en kristen søndagsskole. ”Dette er en underminering af barnets frihed,” hedder det i den kontroversielle tekst.

Bestemmelsen fremlægges i en nylig offentliggjort rapport, som er udfærdiget af ’UN Commitee on the rights of the child’ (FN-kommiteen for barnets rettigheder). I den britiske rapport hedder det i samme forbindelse bl.a., at ’der er grund til at udtrykke bekymring (concern) for det bestemte forhold, at skoleelever i visse skoler i England legalt anmodes om at deltage i en daglig handling (a daily act), hvor der forekommer fælles lovsang og tilbedelse (citat): ’som i det store og hele er af en kristen ånd og karakter’.

Da det konservative parlamentsmedlem, David Burrowes, omtalte denne FN-bestemmelse i det engelske underhus, beskrev han det med den sjældne betegnelse: ’ludicrous’ (hvilket på dansk antyder noget ’aldeles latterligt’ og ’udenfor al form for fornuft’). ”Smid hele den rapport i papirkurven,” erklærede han.

FN-kommiteen opfordrer ’regeringer’ (heriblandt den danske regering) til inden for skolevæsenet overalt at (citat): ’rydde enhver mulighed af vejen for sådanne påtvungne kristne andagter’!

”I det tilfælde, hvor forældrene ikke gør noget ved denne sag,” hedder det i rapporten, ”bør der gives børnene mulighed for, at de selv kan nægte at deltage i sådanne kristne fælles-andagter.”

Ifølge den 43. artikel i FN-konventionen om ’Børns rettigheder’ skal den komite, som udfærdiger rapporter af den art, bestå af (citat): ’18 eksperter af høj moral og anerkendt kompetence’. Den komite, som aktuelt har udfærdiget rapporten om ’børns ret til ikke at følge deres forældre i kirke eller til f.eks. at skulle deltage i undervisningen i en søndagsskole udgøres udelukkende af medlemmer fra Bahrain, Egypten og Rusland.

Den omtalte rapport, som i dette tilfælde har koncentreret sig om ’børns forhold i England’ indeholder 150 andre punkter, hvor ’børns rettigheder’ i Storbritannien bliver overtrådt. Det kan forventes, at en lignende rapport snart vil blive offentliggjort vedrørende samfundets såkaldte ’forsømmelser’ over for danske børn.

De, der vil søge at bremse denne udvikling, bør straks støtte det indsendte borgerforslag ’Trosfrihedsloven’ https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02887)

*

I forbindelse med denne udvikling har jeg skrevet følgende åndelige sang, som søger en melodi:

VI SER DEM NU KOMME …

 1. Når de kommer for at fjerne vore børn,
  fordi vi opdrager dem i vor kristne tro,
  da ser vi, at der kun vokser tidsel og tjørn
  i det land, hvor Guds Ord i sin tid satte bo.

  Kor:
  Vi ser dem nu komme, Herre Jesus
  – deres hæslige horder er på vej,
  men Guds engle slår lejr om dem,
  der holder ud og frygter Gud.


 2. Når de hævder, at det er ‘åndelig vold’,
  at vi lærer vore børn om Bib’lens ti bud
  så ved vi at værge os med vort våbenskjold:
  Korsets tegn! Jesu Navn! Kristi blod! Almagts Gud!

  Kor:
  Vi ser dem nu komme…


 3. Når de stjæler vore børns identitet
  – gør drengene til piger, og pigen til dreng,
  da fremstår det troens folk, som ej før er set:
  Ordets pil løsnes fra den spændte buestreng.

  Kor:
  Vi ser dem nu komme…

Marts 2019, København – i anledning af lov om tvangsfjernelse af børn.

Johny Noer

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *