”GUD SKAL UD!”

I en kommentar skrevet ved årets begyndelse til en venstrefløjspublikation af Frederik Vod Nielsen, forbundsformand for Danmarks socialdemokratiske ungdom hedder det (som et programprojekt for det nye år) bl.a.:

”Gud skal ud af vores syn på homoseksuelle. Gud skal ud af vores sprog i den politiske debat. Gud skal forsvinde fra debatten om kvindens ligestilling – og så skal Gud ikke mobiliseres, når vi diskuterer bestemte politiske emner; han skal tværtimod holde sig væk!”

Kampsignalet, som blev givet ved årets begyndelse, er ved dets afslutning blevet forstærket ved, at det fra samme politiske fløje er blevet tilkendegivet, at præstens prædiken fremover skal overvåges (eller underkastes censur) for at man kan have vished for, hvad der forkyndes bl.a. i de evangeliske frikirker, som står uden for folkekirken. ”Hvis der opstår en konfrontation mellem landets troende og det politiske styre,” hedder det bl.a., ”så er det Gud, der må vige.”

Af denne grund er det en forpligtelse for landets troende familier at holde øje med udviklingen i 2020… især ud fra bibelordet: ”der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelser” (Åb. 13:5, Dan. 7:8, 11:36).

DET DREJER SIG OM DE TROENDES RETSSIKKERHED

Eftersom det er åbenbaret, at kirken i Danmark ikke (i den forhåndenværende situation) synes at kunne stille noget forsvar op (med hensyn til henvisninger til dens egne hellige skrifter) bør den ikke undlade at møde denne hårdnakkede fjendske og tydeligt gudsforagtende tale på dens egne enemærker. Det vil sige på den politologiske forvaltnings slagmark, hvor sådanne bespottende udtalelser nu kan analyseres, for på stedet at udskille de tydelige, chikanøse motiver.

Det drejer sig her om grundlovens tydelige præcisering af kirkens og den kristne menigheds stilling i folket, som ikke kan svækkes ved nogen respektløs kommentar ej heller kan undergraves eller fjernes ved en fræk overtrædelse af et hvilket som helst traditionelt legalitetshensyn (til bl.a. grl. § 4).

De troende familiers holdning i denne sag har at gøre med den afgjorte og umistelige retssikkerhed, som er forbundet med grundlovens betonværn omkring trosfriheden.

Ingen skal i den forestående kamps hede tro på de falske politiske påstande, at ham fra ’politisk hold vil fastholde trosfriheden’. At dette er usandt vil i højere grad kunne iagttages ud fra de afblegede normer for korrekt adfærd fra lovgivernes side, som fra nu af tydeligt vil vise sig.

Især bør rækkevidden af Ministeransvarlighedslovens § 5 stk. 1, sidste led holdes for øje. Her advares enhver dansk minister mod at ’tilsidesætte de pligter, der påhviler ham (’efter hans stillings beskaffenhed’)… eller samme paragraf stk. 2, hvor han eller hun vil blive straffet, hvis de ikke holder sig til sandheden, når de taler i folketinget. Dette forhold berøres i borgerforslaget Trosfrihedsloven, hvis ‘taletid’ udløber d. 9. november.

MENIGHEDEN VIL MØDE DYRETS VREDE

Da jeg en eftermiddag i slutningen af oktober 2019 så de første signaler om en kommende amerikansk film med titlen: ‘Before the Wrath’ (før vreden) – stod en anden titel med ét lysende for mit indre øje. Om den vil jeg forklare følgende:

Filmtitlen ‘before the wrath’ (før Gud lader sin vrede til kende) sigter på det store, højaktuelle emne om Jesu genkomst og om den dertil knyttede bibelske opfyldelse af det guddommelige løfte: ‘Menighedens bortrykkelse’. Titlen antyder (eller rettere ‘forsikrer’ eller ‘påstår’) at Kristi andet komme vil finde sted, før Gud, Den Almægtige lader sin vrede med voldsom kraft og rædselsfuld dom falde på jorden.

Uden her – i første omgang – nærmere at omtale den lære (at menigheden bortrykkes før Guds vrede falder på jorden) tillader jeg mig straks at meddele ordlyden af ‘den anden’ titel, som i den samme eftermiddagstime dukkede op i min bevidsthed. Den lød således: ‘After the WRATH OF THE BEAST’ (… ‘efter Dyrets vrede’).

Hvad jeg mener med dette, er, at hvis der kan investeres millioner af kroner på at fortælle den halve verden, at Kristi menighed vil blive bortrykket før denne syndbetyngede klode rammes af Guds vrede – så må der i endnu højere grad ofres opmærksomhed og hellig virkekraft på at fortælle Kristi menighed, at den ikke vil blive bortrykket, før den har mødt DYRETS VREDE.

Skriften siger klart, at (citat): ‘Gud bestemte os ikke til at rammes af Guds vrede’ (1.Thess. 5:9) – og hvad der ligger bag dette skriftord kan sidenhen forklares – men hvad i øjeblikket er mere aktuelt end noget andet er den kendsgerning, at menigheden (som ikke er bestemt til at rammes af Guds vrede) aldrig er blevet lovet, at den vil blive sparet for dyrets vrede.

DEN UTRÆTTELIGE MODSTANDER

Tillad mig i den forbindelse at henvise til to skriftsteder fra Åbenbaringsbogen, som jeg mener bør tages i betragtning, når jeg her tør hævde, at dyrets og djævelens vrede vil også vort slægtled (som det er sket i tidligere generationer) blive konfronteret med.

“Ve jorden og havet, thi djævelen er kommet ned til jer; hans harme er stor, fordi han ved, hans tid er kommet,” hedder det i Åbenbaringsbogen (12:12).

At det ikke kun er ‘jorden og havet’, som er kommet i nød ved djævelens styrt og ankomst til vor verden fremgår af sammenhængen i det her omtalte skriftafsnit. Djævelen omtales netop her som ‘vore brødres anklager’ med den tilføjelse, at den onde fremtræder i denne rolle som disse brødres anklager (bagvasker) – en virksomhed, som forløber i dogndrift (dag og nat) og som endog fremføres ‘for Gud’.

Det kan derfor forventes, at når Kristi menigheds utrættelige modstander forflytter sin snavsede virksomhed til jorden, så vil han alliere sig med de ‘ulydighedens børn’ (Ef.2:2) som har deres daglige gang i de jordiske retssale. Herom skriver nu afdøde, teologisk professor ved Københavns Universitet, Holger Mosbech, i maj 1943:

“Når menighedens medlemmer af deres modstandere angives for øvrigheden, og man ved alle hånde beskyldninger søger at volde dem døden eller dog få dem straffede, er det i virkeligheden Satan, der står bag disse bestræbelser. Han er vore brødres anklager, og fordi han kun har ‘liden tid’ (v.12) er hans forfølgelse så heftig (Johs.Åb. Side 222).”

At der her er tale om Jesu efterfølgere fremgår af den karakteristik, som gives hele denne ‘troens familie’. Disse ‘holder fast ved Guds Bud og bevarer Jesu vidnesbyrd’. Der er altså lyslevende Kristi efterfølgere her på jorden (de er endnu ikke bortrykket) når djævelen sætter ind med sine sidste angreb.

KRIGEN MOD DE HELLIGE

Det andet skriftafsnit, som jeg yderligere vil tilføje i forbindelse med den ikke blot ‘stående debat’ men den ‘voksende debat’ vedr. menighedens bortrykkelse, er det syvende vers i det trettende kapitel i Åbenbaringsbogen. Her hedder det bl.a.: “Det blev givet dyret at føre krig mod de hellige.”

Det vil sige en forbitret, satanisk, kortvarig hetz og heftig efterstræben af alle (jøder og ikke-jøder), der har fundet Jesus som deres frelser og tjener Ham som deres Herre.

At de hellige foreløbigt vil blive overvundet fremgår med pinlig tydelighed af profeten Daniels Bog. Han beretter om ‘det lille horn’, som jøderne indtil denne dag fortsat betragter som deres ærkefjende, følgende: “Jeg skuede, hvorledes dette ‘lille horn’ (på dyret) førte krig mod de hellige og overvandt dem.

En første trailer af denne film blev kørt under den romerske kejser Domitians forfølgelse af de kristne – hvorledes han ‘overvandt’ dem og hvorledes mange af de troende blev martyrer for navnets skyld.

Lad det dermed være sagt og endnu en gang gentaget, at de kristne familier endnu er på jorden, når dyret huserer med al djævelens løgn og bedrag. Den forventede bortrykkelse har på det tidspunkt endnu ikke fundet sted.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *