DANSK TVANGSMARERIDT

Som det er tilfældet ved alle kriser, hvilke Danmark (som en del af EU) har været igennem i de seneste årtier, så har lovgiverne atter strammet garnet ved at i al hast at indføre nye tvangsregulationer.

Hver gang er en skarp le blevet hvæsset for på ny at søge at afrive rub og stub af den del af grundloven, der udgør et sidste bolværk mod flere antikristelige beføjelser. Forude lurer et tvangsmareridt, som har at gøre med vaccinationer, hvis virkning stort set er ukendt. En ond drøm, der har sat sin blodige fodspor i regimer, der overalt hadede det kristne budskab som pesten.

Samtidig med, at den totale magt til ved en ny ’midnatslov’ at foretage tvangsvaccinationer er blevet lagt i hænderne på den danske sundhedsminister, så er København blevet udset til at lede og koordinere en omfattende forsøgsbehandling med vaccinationer i hele Europa.

”Selvom vi selvfølgelig håber, at den nye medicin kan gavne de patienter, som bliver ekstra hårdt ramt af Coronavirussen, så er der en risiko for, at medicinen ligefrem kan gøre skade,” meddeler professor Jens Lindgreeen, som tilføjer, at man i Kina siden februar 2020 har været i gang med lignende forsøg (Politiken 14. marts 2020).

I 1989, hvor man forskede i hiv-vacciner i USA, oplevede man pludselig, at flere af de forsøgsaber, man havde i dyrestalden, faldt om en efter en. Det viste sig, at de var ramt af ebolavirus. Det udløste et sandt mareridt blandt forskerne, som var bange for at blive smittet med virussen, som kan fremkalde dødelig blødningsfeber. Så vidt kom det heldigvis ikke, men historien gav inspiration til den populære 50 mill. USD-virusfilm ’Outbreak’ med Austin Hofmann i hovedrollen. Filmen, der følger et scenario over 12-24 og 48 timer i et virus-panikramt USA, tegner et horrorbillede af en potentiel mulighed for den samme udvikling i et hvilket som helst land i vore dages Europa.

Danmark rykker i den forbindelse med et uhyggeligt ’virkelighedsnærvær’ ind i disse foranstaltninger ved bl.a. martsmeddelelsen om vedtagelse af en lov om tvangsvaccination, som nu allerede er trådt i kraft i det danske samfund. Politi med folk i hvide kitler og sprøjter, kan rent faktisk i denne time (hvor som helst i Danmark) kaste en borger om på jorden og harpunere ham eller hende med et giftstof, som ingen jordisk sjæl kender virkningen af. Sporene af en sådan lovgivning andre steder i verden skræmmer.

Lad mig forklare:

TVANGSVACCINATION ER NU EN DANSK LOV

Debatten for og imod tvangsvaccination vil derfor i en rum tid fremover rase i de danske medier. I et hastebehandlet lovforslag fra regeringen er der natten til fredag d. 13. marts 2020 blevet overdraget usædvanlige magtbeføjelser til landets sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, for at han dermed bedre skal kunne håndtere coronasmitten i Danmark. Lovforslaget om tvangsvaccination (der blev vedtaget ved midnatstid den pågældende fredag i marts) lyder sådan: ”Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet af en alment farlig sygdom.” Politiets bistand til at gennemføre disse tvangsbeføjelser er fastsat.

Det foruroligende ved denne ’hastelov’ er ordlyden: ’tvangsmæssig behandling af en person, som formodes at være smittet’. Dette indebærer, at medicinsk personel kan stille ved en hvilken som helst borgers bopæl for med politiets hjælp på et hvilket som helst sted indenfor dansk territorium at gennemføre injektioner med en ukendt coronavaccine.

TRE GRUNDE TIL AT AFVISE TVANGSVACICNATIONEN

 1. De danske lovgivere bør imidlertid ikke glemme, at når ordet tvangsinjektioner nævnes, så dukker uheldige billeder op fra oktober 2013, hvor et dansk-britisk sikkerhedsselskab (G45) i en dansk avis blev anklaget for at begå chokerende overgreb mod indsatte i et af Sydafrikas farligste fængsler, Mangarung. Overgrebene bestod angiveligt af elektriske stød samt tvangsinjektioner af antipsykologisk medicin (Dette skal være dokumenteret på video-optagelser, som kilder har lækket til BBC). 30 fanger har personligt aflagt vidnesbyrd om denne behandling. ’G45’ er før blevet udsat for massiv kritik for ikke at leve op til egne etiske retningslinjer (Fyns Stiftstidende, Ritzau, 29. okt. 2013).

  Hertil kommer tragiske nyheder fra Kina, hvor tvangsvacciner har været taget i brug i den kommunistiske ideologis tjeneste. Om dette forhold bør de danske lovgivere bemærke følgende:

 2. Ifølge beretninger fra menneskerettighedsgrupper er tilhængere af en gammel kinesisk lære (Falun Dafa), som i 1999 nåede op på 70-100 millioner kinesiske efterfølgere blevet forfulgt. 50.000 er blevet sendt i arbejdslejre uden retsforfølgelse, 600 er blevet idømt langvarige fængselsdomme (nogle på op til 18 år) og 1000 er illegalt blevet sendt til psykiatriske hospitaler, hvor de behandles med bl.a. tvangsinjektioner og udsættes for umenneskelig behandling. (Europa-Parlamentet, meddelelse no. 14/2001. vedr. Sakharov-prisen 2001).

  Disse informationer bør på det nøjeste iagttages af danske lovgivere. Hvad de vedtager som lov i dag, kan misbruges af ideologisk-ekstreme lovgivere i morgen.

 3. Myndighederne kan ifølge den allerede eksisterende epidemilov § 8 iværksætte tvangsmæssig vaccinationer inden for et nærmere afgrænset område eller en nærmere afgrænset personkreds. ”Hvis ikke en borger vil lade sig vaccinere, så kan politiet træde til og gennemføre vaccinationen.” Dette er altså en drastisk metode, som myndighederne kan tage i brug – ”men kun hvis epidemi-kommissionen ser det nødvendigt,” hedder det i den gamle epidemi-lov. Denne betingelse er nu fjernet i den nye lov.

  Der er imidlertid (mener danske borgere) rent juridisk to yderligere, væsentlige grunde til fortsat at afvise tvangsvaccination. Det menneskesyn, som afspejles i FN’s menneskerettigheder hævder den enkelte borgers værdighed i sin egen ret over for systemet. Præcis dette menneskesyn bør i dag ligge til grund for enhver lovgivning i Danmark – hvilket samstemmer med det frie, informerede valg, som også afspejles i sundhedslovens ’ret til informeret samtykke’. Disse to forhold er centrale for borgernes retssikkerhed i et liberalt demokrati – og er ikke tilgodeset i den nye tvangsvaccinations hastebestemmelse!

  Hertil kommer de danske lovgiveres højaktuelle ansvar med hensyn til at gøre sig bekendt med…

DEN SPANSKE SYGES OPRINDELSE

Den spanske syge, som var en vildt-spredende pest i 1918, der tog livet af mere end 50 millioner mennesker, er af nogle forskere forbundet med en vaccine, der forsøgsmæssigt blev anvendt på US-soldater i Ford Riley i Kansas i januar i 1918.

Sygdommen, der lignede ’kronisk bronkitis’, spredte sig (som et i denne sag slående argument for tesen om ’forsøgskaniner’) først og fremmest gennem de overfyldte troppe-transport-skibe, og det er i den henseende værd at bemærke, at Rockefeller Instituttet på samme tid sendte den såkaldte ’antimeningococic serum’ til England, Frankrig, Belgien og andre lande, hvor pesten rasede.

Dersom alt dette er tilfældet (hvilket jeg tror det er), så har ’den spanske syge’ ikke sin oprindelse i Spanien. The ’Spanish Flu’ var ikke spansk, og det var ikke bare ’en forkølelse’, men det var en bakterisk ’pneumonia’ (lungebetændelse). Rockefeller igangsatte på denne tragiske baggrund en medicin-industri (’Big Pharma’) med denne ’vaccine’, der var udvundet af hesteblod, og som efter sigende næppe havde større bevisførelse bag sig end den dyrlæge, der stod bag ’vaccinen’, kunne fremlægge.

TVANGSVACCINATION SOM POLITISK MIDDEL

Rockefeller, der stod bag denne begyndende stor-medicinindustri, var en tilhænger af den ideologi, som kaldes ’Eugenik’. Den anser det som et politisk anliggende at kontrollere ’fordelingen af arvemateriale i befolkningen’. Det frygtelige begreb, som er opstået i den forbindelse, betegnes som ’racehygiejne’ … og der kunne herske en usynlig, indre motivering’ bag disse to politiske formål: Tvangsvaccination og tvangssterilisering og så den (historisk ret rædselsvækkende) ’arvehygiejne’, der ligger bag tvangssteriliseringen, der (bør vore lovgivere bemærke) blev fjernet fra dansk lovgivning i 1967.

Blandt de danskere, der vor tidligere fortalere for denne såkaldte ’arvehygiejne’, findes forfatterinden og kvindesagsforkæmperen, Thit Jensen (1876-1957). I romanen ’Storken’ fra 1929 skrev hun: ”Også samfundet nærer den barnlige tro, at når man tager barnet fra sumpen, så kan man straks få et menneske ud af det. De regner ikke med, at tyvens sæd i allemandspigens skød er formet supernegativt, før det blev født.”

Denne filosofi (om ’arvesynden’) ligger bag lovgivningen om tvangssterilisation, som (i sin djævelske fremstilling) heldigvis blev fjernet for ligeved 100 år siden. Men ligger den også – som en skjult ideologi – bag de sidste dages lovgivning om tvangsvaccinationen? Det er i den forhåndenværende situation vanskeligt at gennemskue – ja, spørgsmålet om ’arvesynden’ kan i virkeligheden først forstås i lyset af Kristi Evangelium. Lad mig derfor først tilføje denne sidste note:

I 1926 gav Rockefeller 410.000 US-dollar (ligeved 30 millioner nudanske kroner) til tysk videnskab. Heraf næsten halvdelen til Kejser Wilhelms psykiatriske institut, hvor Ernst Rödin blev Hitlers medicinske bøddel, som gennemførte de mest morderiske tvangsvaccinationer. Ligeved 100.000 blev dræbt.

Spørgsmålet er nu dette ene: Hvorledes vil det danske samfund reagere over for denne forklaring? Hvordan vil lovgiverne lytte til Kristi Kirkes syn på det, som i øjeblikket (på baggrund af den forjættende tekst i Salme 91) forkyndes med henblik på den om-sig-gribende virusplage? Lad mig slutte med at besvare disse spørgsmål ved at se nærmere på dette emne om samfundets modtagelse af det åndelige aspekt i denne sag.

DET ÅNDELIGE ASPEKT

At være kaldet af Gud til at forkynde evangeliet i et folk og i et land som ikke blot er præget men gennemsyret af gudløshed, og som er overvældende behersket af en humanistisk ånd, er en opgave, der på ingen måde i vort nuværende samfund vil kunne skabe forståelse og langtfra vil være omgivet af popularitet.

Apostelen advarer derfor på forhånd med ordene: ”Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd; thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt” (1.Kor.2:14).

Hvis dette vigtige bibelske skriftord skal ’indstilles’ (for skarpt at fokusere) på den nuværende situation (hvor en pandemi med et globalt slag rammer vor lille roterende klode, og hvor et mindre land som Danmark pludselig står over for at skulle tage sine forholdsregler mod en landsomfattende, hærgende, smitsom sygdom) så vil netop dette skriftord hurtigt bevise sin sørgelige sandhed og troværdighed.

Hvis en arme prædikant i en sådan tragisk og skæbnetung situation drister sig til at forkynde, at disse ulykkelige forhold har deres dybe, egentlige og eneste årsag i landets synd – ja, at pandemien er en begyndende straffedom fra Gud, så vil han på stedet blive anklaget for at være en sekterisk ’hadprædikant’.

Dersom det nu skulle være tilfældet, at denne ildevarslende prædiken ikke kom fra noget menneske, men at den er sendt af Gud, så erklærer Ny Testamentes apostel på forhånd, at hvis det udelukkende er ’sjælelige mennesker’, som lytter til hans budskab, så vil de ’ikke tage imod det’! Det hedder jo: ”Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd” (1.Kor.2:14).

De vil da have forskellige argumenter, som deres mere eller mindre åndsforladte omgivelser vil nikke bifaldende til. For det første vil disse erklære, at ’der overhovedet ikke er noget, der stammer fra Guds Ånd, fordi (vil de erklære) ’der er slet ingen Gud’, og derfor er der heller ikke noget, som hedder ’Guds Ånd’ og af samme grund er der heller ikke noget, der kan ’stamme fra Guds Ånd’.

Men det er ikke det hele! Prædikantens budskab vil ikke kun med en hovedrysten blive afvist. Det vil med harme blive imødegået – ja, det vil blive anset som ’en dårskab’, som man på stedet og på det alvorligste bør advares imod. ’Dårskab’ er jo et begreb, der kan grænse sig til det samfundsfarlige – ja, som i yderste tilfælde bør betragtes som en slags forbrydelse, der bør retsforfølges og straffes.

Som et svar på dette lyder i dag skriftens opmuntrende befaling:

SAML JER I FLOKKE

”Saml jer, saml jer, I folk, som ej kender skam, før I endnu er blevet som flyvende avner, før Herrens glødende vrede komme over jer. Søg Herren, alle I ydmyge i landet, som holder Hans bud” (Zef.2:1-3).

Der er tider i en nation, hvor Herren på trods af alle givne omstændigheder kalder sit folk til hellig samling. Ofte øjeblikke med nød, hvor menigheden samles for at påkalde Herren … dage, hvor de hellige er forpligtede til at følge det Herrens ord, som siger: ”Selv nu, så lyder det fra Herren, vend om til mig af ganske hjerte med faste, gråd og klage” (Joel 2:12).

I en tid, hvor forsamlingsforbud udstedes af de verdslige myndigheder, gælder ordet fra Ny Testamente: ”hjemme i husene brød de brødet og holdt måltid med fryd og i hjertets oprigtighed. De lovpriste Gud og havde yndest hos hele folket. Og Herren føjede daglig nogle til, som lod sig frelse” (Ap.G. 2:42-43).

I den forhåndenværende situation kan der kun tilstedes ret til forsamlinger på 10 personer. Dette er passende for den jødiske bøn (minyan) – kadish-bønnen, som er en aramæisk tekst, der priser Gud og udtrykker håb om fred, og at Guds vilje må ske – men som kun kan bedes, når der er ti mænd til stede.

Lad os derfor overalt i landet samles i hjemmene (i antal op til ti personer) og lytte til den forkyndelse, som fra nu af i højere grad vil blive tilgængelig over nettet.

Dette vil være velbehageligt for Gud og vil ’skabe yndest hos hele folket’ (Ap.G.2:43) – ja, en ’hjemmenes vækkelse’ vil her kunne finde sin begyndelse og ’nogle vil lade sig frelse’…

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’GIFTSUPPEN’ (www.johnynoer.dk)

Missionens kontonummer: 1551 3202 194 Den danske Bank – NY PAGTS FÆLLESSKAB

telf.: +45 30 15 38 68, email: mail@johnynoer.dk

Rettelse:

 1. Alle mandagsmøder over Åbenbaringsbogen er indtil videre aflyst

 2. Lørdag 4. april generalforsamlingen for Pilgrim Convoy og Ny Pagts Fællesskab aflyst

 3. PÅSKESTÆVNE I BROVST: 9.-12. april … indtil videre aflyst

 4. Påskedag d. 13. april kl. 15:00 Grundlovsforeningens årsmøde indtil videre aflyst

 5. NOTA BENE:
  De ugentlige
  breve på hjemmesiderne Profetisk Journal og Med Grundlov skal land bygges udkommer hver 14. dag. Næste udgivelse er uge 14 (fred. d. 03. april).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *