ER REGERINGEN GÅET FOR VIDT?

Hvis en dansker er mistænkt for at være smittet af Coronavirus, så kan styrelsen for patientsikkerhed sende politiet på halsen af den mistænkte borger for på stedet at forlange, at den mistænkte skal udlevere en række detaljerede oplysninger om sig selv. Især kan han påbydes øjeblikkeligt at gøre rede for, hvor han opholder sig.

Bankerne skal på samme måde – og uden at der forligger en dommerkendelse – udlevere personlige oplysninger om en mistænkte. Samtlige dankorts-transaktioner skal lægges på bordet. Det samme gør sig gældende for landets teleselskaber.

Spørgsmålet er, om regeringen ikke i dette og andre forhold er gået for vidt, samt hvornår de totalitære forbud ophører?

Da styrelsen for patientsikkerhed tirsdag morgen d. 24. marts yderligere opfordrede danskerne til at indberette personer, som man kunne mistænke for at være smittet med Coronavirus, blev samme formiddag denne opfordring taget ned igen. ”Her er de gået for langt i forhold til borgernes frihed,” erklærer sundhedsministeren. Denne indrømmelse var på sin plads. Flere bør måske snarest følge efter!

Det er nemlig et spørgsmål, om dette ikke er tilfældet i andre forhold? Regeringen vil i denne alvorlige sag have et betydeligt efterregnskab at skulle aflægge. Er det virkelig muligt, at Danmarks Grundlov indfor timer og så eftertrykkeligt kan trækkes bort under fødderne på danske borgere?

Ikke mindst Danmarks kristne borgere ængstes ved denne hastige fjernelse af grundlovens beskyttelse. Den er efterhånden deres sidste ’verdslige bastion’ til værn mod gudløse lovgivere.

Det mest alvorlige skridt, som regeringen har taget med hensyn til at gennemføre nye hastelove, er imidlertid den såkaldte ’regulering af forsamlingsforbuddet’.

Regeringen har ytret ønske om at forbyde forsamlinger på mere end to personer. Der er her tale om en (som det hedder) ’præventiv lov’, der skal sikre, at (citat): ’politiet har de rette værktøjer forud for påsken’, (hvor folketinget holder lukket, og derfor ikke kan gennemføre ny lovgivning). Folkekirkens præster har klaget. ”Påsken er kirkens grundvold,” siger de. Regeringen har nu givet efter. ”Vi må beskytte borgernes påskefrokost,” hedder det.

Regeringen har fremsat loven torsdag, d. 26. marts og regnede med at få dem færdigbehandlet tirsdag d. 31. marts. Planen er, at den nye lov skal træde i kraft d. 4. april. På et pressemøde har statsministeren den sidste dag i marts bekendtgjort, at ’det koster 1500 kr. for de personer, der overtræder en regel om kun at samles 10 personer’. For en erhvervsdrivende koster det 5000 kr. Man har dermed opgivet 2-personers-forbuddet.

BORGERNES FRIHEDS-RETTIGHEDER I FARE?

Statens Serum Institut har bedt tele-industrien om adgang til data fra mobilmaster om danske borgeres mobiltelefoners lokation. Det har Statens Serum Institut og tele-industrien bekræftet over for DR. Tele-industrien har allerede svaret positivt på henvendelsen. Først skal det dog afklares, om dette kan ske inden for lovens grænser. Atter er landets troende borgere på vagt. De har allerede fået at mærke, at ’overvågning’ er et af statsmagtens midler til at få eventuelle modstandere banket på plads.

Er der i virkeligheden her taget ’overdrevne politiske beslutninger’, som ikke er anbefalet af de ansvarlige styrelser? Loven har åbnet for tvangsundersøgelser, tvangsbehandlinger, tvangskarantæne, tvangsvaccination – og søger nu at gennemføre en tvangsovervågning med vidtrækkende konsekvenser. Kan hele denne despotiske fremgangsmåde forsvares ud fra ’en sundhedsfaglig vurdering’ eller ligger der andre ildevarslende totalitære motiver bag?

Er i denne ’hastelovgivning’ det begreb, der juridisk betegnes med udtrykket ’proportionalitet’ blevet anvendt? Det vil sige, at et hvilket som helst indgreb i borgernes liv skal stå i et fornuftigt forhold til formålet? Kan dette hævdes i den seneste udvikling med hensyn til bl.a. mobil-overvågningen?

Der hersker efter dette tiltag med ’mobil-overvågningen’ en øget ængstelse blandt landets troende borgere, at de magthavende politikere misbruger den øjeblikkelige, ulykkelige krise til at rage mere magt til sig, så at de sidenhen kan gennemføre de lurende overgreb, som de beviseligt har i tanke med hensyn til de kristne værdier i det danske samfund.

UHELDIGT EKSEMPEL FRA ISRAEL

Spørgsmålet om mobil-overvågning, som Benjamin Netanyahu har søgt at gennemføre i Israel, synes at være en af årsagerne til, at han stod i fare for at blive nedstødt fra tronen. ”Under dække af ’sundhedsfaren’ har han taget beslutninger, der synes forfatningsmæssigt at være i modstrid med loven,” hedder det i den israelske presse. Hvilken holdning bør borgerne tage i Danmark over for lignende aktiviteter?

Under betegnelsen ’Track-Virus’ vil man i Israel over en mobiltelefons bevægelser være i stand til at følge sporet at ’smittegerningsmanden’. Benjamin Netanyahu har i den forbindelse anmodet ’Shin Bet’ (politiets efterretningsvæsen) om at anvende det overvågningsvåben, der bruges mod terrorister.

Det vil sige, at den ’rute’, som en borgers mobiltelefon tager, nøje politiovervåges med det ene formål for øje at tillade politiet at arrestere ’en mistænkt smittebærer’ og sætte ham eller hende i tvangskarantæne.

Den beslutning er i Israel blevet taget, uden at parlamentet er blevet spurgt til råds (erklærer Knessets præsident, Edelstein). Den 19. marts var der betydelige protestforsamlinger foran Knesset, og Israels Højesteret synes nu at have forbudt dette initiativ! Dette har imidlertid ikke standset de danske hastelov-initiativtagere. De vil (om muligt) have mobilen overvåget!

I den forbindelse er det på sin plads at iagttage, hvad en af vor tids profeter, den nu afdøde britiske forkynder, Lance Lambert, for få år siden udtalte under Åndens inspiration.

PROFETISK UDSAGN

Nostrodamus skrev i året 1551 dette: Der vil komme et tvillingeår (2020), hvori en dronning vil fremstå (Corona). Hun kommer fra øst (Kina) og vil sprede en plage (virus) i nattens mørke (Salme 91:6) i et land med 7 høje (Rom, Italien). Den vil forvandle skumring (hjerteformørkelsen, Rom.1:21) til støv (død), for dermed at kaste verden i ruin. Dette vil blive afslutningen på verdensøkonomien, som I kender den (den gamle verden).

Denne skrivelse sendte en god ven fra Israel til mig for et par uger siden. Min kommentar er: ’Interessant – men for intet at regne mod de forudsigelser, som de jødiske profeter kan stille med.

Også Ny Testamente har profeter! ”I den menighed, som fandtes i Antiokia, var der profeter og lærere” (Ap.G. 13:1). Videre hedder det: ”I de dage kom der nogle profeter ned fra Antiokia” (Ap.G.11:28). En af dem, ved navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Ånden, at der skulle komme en stor hungersnød over hele verden (den kom også under Klaudius’ regering).

I den forbindelse vil jeg her omtale en sådan profetisk røst, som har lydt i vor tid. Det drejer sig om den kendte britiske bibellærer, Lance Lambert. Han døde i en alder af 84 år i Jerusalem i november 2015. Han modtog Jesus som sin frelser, da han var 12 år. Hans jødiske far (og mange af hans jødiske familie) omkom i Hitlers dødslejre. Han var forfatter af en del bøger med et dybt profetisk indhold og bragte af og til selv ’et profetisk ord’. Enkelte af disse profetier vandrer i disse ’smitte-krisens dage’ rundt i Danmark. Jeg bringer her ét afsnit af deres indhold:

DET ER MIG, DER TALER’

Hør, hvad Jeg taler, siger Herren, og vent på Mig i stilhed.”

I skal ikke blive bange for de omvæltninger, som snart vil komme ind over jorden. Dommens dage er begyndt, og jeg vil lade omvæltning følge på omvæltning, som på ny bringer omvæltning.

Jeg vil ikke ophøre at handle sådan, før det faldne menneskes sande ånd og karakter er blevet afsløret.

Jeg vil tillade min modstander, Satan, endnu en sidste gang at udfordre min autoritet, mit ord, min frelsesplan og min Messias.”

Denne korte indledning, hvor Herren gør det klart, at det er Ham og ikke et menneske, som her taler (’Hør, hvad jeg taler, siger Herren) bør i denne time tages alvorligt. Ingen har nødig i vantro at vende sig fra dette fra himlen givne profetiske ord. Det tales (det er min opfattelse) enhver form for sand åndelig bedømmelse.

Apostelen Peter siger i den forbindelse: Af profeter må kun to eller tre tale, og de andre skal bedømme det (1.Kor.14:29). Dette være hermed sket! Denne profetiske tale (og disse inspirerede iagttagelser og forudsigelser er fra Herren. Derfor vil jeg i det følgende nøje gennemgå nogle af dem for i lyset af Guds ord

  1. yderligere at opmuntre de hellige samt

  2. fremdeles på det alvorligste at advare det gudløse, antikristelige styre.

Indledningsvis, og som de første ord i det profetiske udsagn, høres disse ord:

Vent på Mig i stilhed,” siger Herren.

Intet kan i denne urolige tid være mere bibelsk og i overensstemmelse med Guds gode Helligånd end dette ’at vente på Herren’ – og især ’at vente på Herren i stilhed’.

Apostelen Peter siger: ”Da nu alt dette,” (jord og himmel og alt menneskeværk) ”går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter… (2.Pet.3:11-12).

Mens kaos breder sig, og mediernes ’stampede’ (når elefanten går amok) bringer den halve jord i bevægelse, så lyder det her med et myndigt, profetisk ord fra Herren: ”Herren er i Sin Helligdom; stille for Ham, al jorden” (Hab.2:20) – eller: ”Stille for Den Herre, Herren! Thi Hans dag er nær! (Zef.1:7)

… at ’Herren er i sin helligdom’, er tilstrækkeligt til, at ’alt kød må tie’.

Mange, som (i deres høje embeder) taler ’store ord’ i denne time, bør holde sig for munden og være tavse! Adskillige (som farisæiske dømmer andre) har allerede sagt for meget – men som ’Guds vrede nu åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed’ (Rom.1:18) – vil de med Job forfærdet udbryde: ”Jeg har kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Jeg talte om noget, som var mig for underfuldt, og som jeg ej kendte til… jeg tager det derfor tilbage og angrer i støv og aske!” (42:3-5). ”Vent på Mig i stilhed,” siger Herren.

Herefter fortsætter det profetiske budskab med følgende:

BLIV IKKE BANGE!

Du skal ikke blive bange, for de omvæltninger, som snart vil komme over jorden.”

Jesus siger: ”Se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden” (Matt.24:6).

En af de håbefulde begrundelser for, at ingen ’bør lade sig skræmme’ af de omvæltninger, som hele jorden er udsat for i disse dage, er Jesu myndige ord: ”Det må komme således” (der er ingen vej udenom. Den guddommelige frelsesplan må gennemføres, skridt for skridt).

De, som (ofte i deres uigenfødte sind) har svært ved at se nogen plan eller nogen orden i de voldsomme begivenheder, som for tiden finder sted, bør lægge mærke til apostelens ord til menigheden i Efesus. Han siger her, at ’vi har forløsning ved Kristi blod, syndernes forladelse (og noget større budskab kan ikke bibringes et sønderknust menneskehjerte) – og dog tilføjer apostelen, at Gud i sin nåde ’tillige gav os al visdom vedrørende Sin frelsesplan’ (Ef.1:8-10).

Gud har en frelsesplan, og den inkluderer ifølge Den Hellige Skrift sådanne tider, som vi nu oplever – ja, trængselstider, som bliver værre! ”Lad jer ikke skræmme,” siger Herren; ”Det må komme sådan!”

”Når disse ting begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig” (Luk.21:28).

EN NY FASE

I min opfattelse er det præcis her, at Herrens menighed på jorden befinder sig. Vi er på tærskelen til den fase, der af Jesus får betegnelsen: ’Når disse ting begynder at ske’ – og da skal intet Guds barn krybe sammen i angst. Nej, da skal Herrens tjenere alle vegne rette sig og sige et borgerligt ’Herrens ord’ til dem på tinge! De skal ikke undlade at løfte røsten og højlydt erklære, at denne sandhed omtaler Jesus med det her omtalte profetiske udsagn: ”Alt det er kun veernes begyndelse” (Matt.24:8).

”Jeg vil,” siger Herren lade omvæltning følge på omvæltning.” Der skal flere veer til, før fødselen går i gang. Når først disse veer begynder, og for alvor tager fat, da er en kædereaktion begyndt, og den kan ikke standses.

Når (som det her hedder): ’Dommens dage er begyndt’, da vil også prædikenen få en alvorligere klang og en dybere tone – ja, da vil der blive talt højt om ordene fra Bibelens 2. salme: ”Så taler Han til dem i vrede, forfærder dem i Sin harme” (v.5) – ord, som i generationer kun sjældent er blevet nævnt fra prædikestolen. Ingen har før hørt så indgående om ’Guds vrede’, ej heller om ’lammets vrede’ (Åb.6:16-17). Ordene fra Romerbrevet: ”Så se da Guds godhed og strenghed” (11:22) er mange steder gået i glemmebogen. De vil nu atter med stor kraft og autoritet lyde. Er dommens dage begyndt?

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’HVORDAN KAN PLAGEN STANDSES?

(www.johnynoer.dk)

Missionens kontonummer: 1551 3202 194 Den danske Bank – NY PAGTS FÆLLESSKAB

telf.: +45 30 15 38 68, email: mail@johnynoer.dk

Alle møder, generalforsamlinger og stævner er aflyst!

Under menupunktet: ‘Hilsen fra Israel’ taler Johny Noer på Facebook hver aften kl. 20:30 ‘ud fra øjeblikkets situation’ og hver søndag kl. 15:00 over dagens tekst.

Johny Noer taler i påsken på Facebook over påskedagenes tekster:

Torsdag d. 09. april kl. 20:30

Fredag d. 10. april kl. 20:30

Lørdag d. 11. april kl. 20:30

Påskedag d.12. april kl. 15:00

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *