DET SORTE DOKUMENT

Den svenske avis, Aftonbladet, er kort før påsken 2020 kommet i besiddelse af et stærkt kompromitterende dokument, som i form af et såkaldt ’beslutningsgrundlag’ fra Karolinska Universitetssygehus er sendt ud til landets læger.

Af dette ’sorte dokument’ fremgår det, at borgere, der er fyldt 80 år i en kommende nødsituation skal udelukkes fra at få hjælp (’nedprioriteres’). Borgere, som er mellem 60 og 70 år, og som har det svært med hjerte, lunger eller nyrer, er tilføjet listen over ældre borgere, der skal nægtes hjælp. Hvis en borger, som er over 80 år eller en medborger (som er lidt yngre men har problemer af den nævnte art) har fået tildelt en seng i en intensiv afdeling, så skal det respirationsudstyr (i en overbebyrdet situation) fjernes fra den omtalte patient, og den ældre borger skal køres ud af intensivafdelingen for at materialet kan stilles til rådighed for en yngre patient.

Indholdet af dette afslørende dokument, som givetvis eksisterer i andre former og med et andet ordvalg i andre lande, vil om føje tid blive implementeret i al sin iskolde kynisme. Dermed er endnu et afgørende skridt taget i retning af virkeliggørelsen af det samfund, som Ny Testamente karakteriserer som de ’dyriske system, der vil føre krig mod de hellige’ (Åb.13:7).

Lad mig forklare:

DE UØNSKEDE

Den dunkle drivkraft i det kommende danske supersamfund vil (efter giftsmittens hærgen) være ’overlevelsen af de bedst egnede’. Eksistenskampen vil som en uundgåelig følge af Covid-19 være drevet af den gudsfjendske evolutionsteoris kernefilosofi: ’Survival of the fittest’. Den darwinistiske ide om ’overlevelsesevnen’ er fra nu af den allevegne gældende livsanskuelse , som med alle midler og i største hast skal installeres i folkebevidstheden. Det kristne budskab om forpligtelsen og borgerværnet om de umyndige og svage skal om muligt fjernes. Det bibelske påbud om ’kærligheden til næsten’ skal ignoreres. Den ideologiske holdning, der for en menneskealder siden var den forgiftede næringskilde for Det Tredje Riges teorier om ’den stærkes ret’, skal herefter befordres. Det iskolde ’biologiske samfund’ venter forude!

I 1929 vedtog Danmark den første nationale darwinistisk-inspirerede sterilisationslov i Europa. Danmark var altså på det tidspunkt det første europæiske land, som lovgav ud fra den djævelske tanke, at der er ufødte mennesker, som man for alt i verden ikke ønsker at byde velkommen som kommende borgere i Danmark.

Skal det danske samfundssystem nu igen stå frem som ’den smarte, smukke pioner’, der (som Sverige) tør lovgive efter de frostkolde principper, der ligger til grund for et antikristeligt, utopisk befolkningsprojekt, der (hensynsløst) lader alle gamle, svage og invaliderede i stikken? Tvangssterilisationsloven blev sparket ud af dansk lov i 1968 – men den mest farlige, uetiske, politiske, nydarwinistiske avantgarde lurer atter i kulisserne.

Midt i den aktuelle, globale smittekrise lægges for øjeblikket mørklagte forskningsresultater på bordet. Disse varsler den mest vidtgående, kristendomsfjendske, kontrollerende praksis over for ældre og fysisk svækkede danske borgere. De styrende tillader sig i denne angstfyldte time – i naturvidenskabens navn – at ’gå videre’, end man hidtil har turdet. ’De stærke’ skal reddes, og de, der for få år siden var ’stærke’, skal nu som alderdomsuduelige efterlades på fronten. Deres endnu (ved en fejltagelse) anvendte hospitalsudrustning skal på stedet tages fra dem og gives til dem, der nu ’trækkes ind bag linjerne’. De, der tydeligvis ikke kan klare sig, overlades herefter til deres skæbne!

’Det sorte dokument’ fra Sverige får mørke spøgelsesskygger fra fortiden til at melde sig:

Den tyske filosof Friedrich Nietzsche blev født i 1844 – og han nåede lige frem til tærskelen af de 20. århundrede. (Han døde i året 1900.) Han hævdede, at han med sikkerhed kunne forudsige, hvad der ventede denne arme verden i (som han sagde): ’de næste to hundrede år efter min død’.

Ifølge Nietzsche er vi, som nu lever og dør, ’de sidste mennesker på denne klode’. Nietzsche er berømt for at have formuleret sætningen: ’Gud er død’. Han endte de sidste ti år af sit liv som sindssyg.

Han mente grundlæggende, at menneskeheden var opdelt i to typer: De stærke karakter, som han kaldte ’overmennesker’, og de svage naturer, som han kaldte ’undermennesker’. De første var egnet til at overleve på bekostning af de svage, der blot burde overlades til deres egen undergang.

Er det denne destruktive filosofi, der lægger bag ’det sorte dokument’, som før påsken blev udsendt til Sveriges læger? Er noget lignende på trapperne i Danmark? ”Fordi lovløsheden tager overhånd,” siger Jesus, ”vil kærligheden blive kold hos de fleste” (Matt.24:12).

HASTELOVGIVNING – EN SEKUNDÆR MAGT

En hastelovgivning indebærer en indirekte ’revision’ af lovgivningen. Den bør imidlertid i hele sit væsen og hele sin fremgangsmåde respektere den konstitutionelle orden, som i Danmark bygger på det kristne livssyn (§ 4). En hastelovgivning er at betragte som ’et forvaltningsvæsen’, der i ét og alt er undergivet Grundlovens suveræne ophøjethed. En hastelovgivning kan ikke tillade sig at proletarisere Grundlovens bestemmelser ved (som det aktuelt synes at være tilfældet) ’at sparke dem hen i en krog, hvor de kan skamme sig’ i al den tid, hastelovens givere er på tronen.

Måske kan man (for forståelsens skyld) gøre sig det billede, at en hastelovs lovgivere for en tid kan tillades at ’spille med’ i det af omstændighederne påtvungne ’samfundsspil’, men det er stadig Grundloven, der holder øje med, om de nyligt indsatte spillere ’følger reglerne’. De nye hastelovgivere kan på intet tidspunkt tilrive sig mere magt end den, som situationen fordrer.

Hastelovgiverne er og forbliver derfor i deres forhold til Grundloven at betragte som ’2. klasses lovgivere’. De bør aldrig lade ane, at de har større ambitioner end dem, som denne sekundære lovgivning kan rumme. Hvis det formodes, at de i øjeblikkets storhedsvanvid føler sig som ’overmennesker’, der er hævet over Grundlovens ånd og elementære principper, så bør de på stedet korrigeres. Hertil må den frie presse og oppositionens partier aggressivt i skrift og tale bidrage.

Hastelovgivningen er begrænset med henhold til indhold og varighed. Især det sidste bør med den største agtpågivenhed overvåges! Et eventuelt ’indhug’ i selve den konstitutionelle tekst, bør ikke tillades en time længere end den tidsfrist, som på forhånd er fastsat.

DE KRISTNE BORGERES FALKEØJE

Regeringens hastelov har fra ’day-one’ sin fornemste opgave i at frembære og udvirke erkendelsen af Grundlovens urokkelige, kristent-betonede suverænitet (§ 4). Gør den ikke det, afslører den dermed skjulte bagtanker af despotisk art, – ja, den bærer på hemmelige motiver om (med det naturvidenskabelige livssyn) at ville undergrave den mest hævdvundne politiske og protestantisk inspirerede, juridiske struktur i Danmark.

Folketinget er i den forbindelse ’et konstitueret organ’, der skal vogte over Grundlovens protestantiske urørlighed. Det har ikke i sig selv nogen ’overordnet magt’ i forhold til den danske forfatning. Nej, det er selv underordnet konstitutionens fundamentale kristne livssyn-elementer. Det er derfor de kristne borgeres aktuelle ærinde med et falkeøje at våge over de konstitutionelle bestemmelser vedrørende trosfriheden, forsamlingsfriheden og ytringsfriheden.

Hvad angår disse tre områder (trosfriheden, forsamlingsfriheden og ytringsfriheden) ’gives der ikke ved døren’! Hasteloven tvinges i knæ over for det gældende hierarki i den konstitutionelle doktrin. Det vil sige, at intet af disse tre grundlovsbestemmelser kan ændres uden folkets udtrykkelige samtykke.

Denne tese sætter bom for hastelovens ’videre udvidelser’ og ’længere tidsfrister’. Grundloven har i denne sag ’kompetencernes kompetence’. Ethvert juridisk forsøg på at omgå denne orden er på forhånd lammet! Respekt for retten bringer en hvilken som helst indsigelse til tavshed. Hastelovens begrænsninger er forudset i Grundloven. De får legalt ikke et ben til jorden, hvis de efter den givne tidsfrist drister sig til at søge atter at komme på fode for at tilegne sig en magt, som de aldrig har været tiltænkt.

KONTROL OVER GRUNDLOVENS BESTEMMELSER

At tilegne sig – på grund af en særlig udfordrende, national-problematisk periode – kontrollen over grundlovens bestemmelser, stiller de styrende i et betydeligt begrænset politisk perspektiv, – ja, pålægger dem på stedet visse absolutte begrænsninger. Disse begrænsninger bør ikke blot fremsættes med betydelig styrke – men bør (over den fastsatte, gældende periode) gentages og understreges i den offentlige debat – ja, det bør på det bestemteste inkluderes i hastelovgivningen, at denne kan ophøre på stedet, hvis der fra politisk hold foretages juridiske manøvrer, der lader ane, at det totalitære princip atter er på trapperne! I nødstilfælde bør den dømmende magt (Højesteret) kunne foretage indgreb, som med ét slag kan standse lyslevende demokrati-fjendtlige kræfter i deres forehavende.

Nationens kristne borgere bør derfor uafbrudt være på vagt over for den ’løsslupne’ folketingsprocedure (der eksisterer i ’hastelovs-tider’), som bevidst søger at modificere grundlovens bestemmelser ved en almindelig, ordinær lovgivningsmetode. Det vil sige, at der i ly og nattens mørke hastigt vedtages love og regler og udstedes betænkninger af tydelig grundlovsmæssig art – men som er blevet gennemført på den ordinære lovgivnings (langt løsere) betingelser. Dermed svækkes den tydelige juridiske værdi-opfattelse af den strengt angivne forskel, der var, er og altid bør være mellem disse to former for lovgivning.

De kristne borgere, der føler sig forpligtet til at forsvare f.eks. trosfrihedsloven, bør være indforstået med, at de med denne holdning pådrager sig fjendskab og modstand fra det politiske hold, som ønsker et system, der hurtigt og effektivt kan feje disse borgeres indsigelser til side.

DEN NYE ÆRKEFJENDE

Covid-19 er i den forbindelse at betragte som den nye ærkefjende mod Danmarks Grundlov. Den viser sig nu som en dødsensfarlig trussel – ikke kun mod borgernes legemlige overlevelse (en sundhedsfarlig slange, der angriber hjerte og lunger) – men som en giftig skorpion, der tilføjer det demokratiske folkelegeme det ene dødbringende bid efter det andet.

Den digitale overvågning lurer nu om hvert et hjørne, og er i Covid 19-fodsporet trængt ind i borgernes hjem og inderste, private kamre. På det sidste synes der at være sket en brat opvågnen i FN, hvor ’en særlig udsending’, Joseph Cannataci, for den fasttømrede menneskeret og grundlovsbeskyttede bestemmelse (at en borger har lov til at have sit privatliv for sig selv) pludselig rejser sig og tager bladet fra munden.

Ifølge en velskrevet forside-artikel af Johan Varning Bendtsen (Kristeligt Dagblad, mandag d. 6. april 2020) udtaler FN-observatøren følgende:”Diktaturer og autoritære samfund opstår ofte i lyset af en trussel. Derfor er det særlig vigtigt, at vi ikke uden videre giver køb på alle vore frihedsrettigheder.” (Det britiske, humanitære mediefond Thomson Reuters Foundation).

Ansigtsgenkendelse, scanning af øjenfarver og nummerplader, terror-overvågningsudstyr, telefonaflytninger, mobil-sporinger, indplantede chips, natkikkerter, fingeraftryk, (’you name it’) baner sig med statens vold og magt vej ind i borgernes sovekamre og bankkonti for at hente de oplysninger, som hidtil har været konstitutionelt beskyttede mod sådanne overgreb.

DET UKRÆNKELIGE

Det hedder i grundlovens 73. paragraf, at ’Ejendomsretten er ukrænkelig’. Det vil, så vidt borgere kan analysere en sådan tekst, sige, at statsmagten ikke uden videre kan beslaglægge folks ejendom. ’Ukrænkelig’ har noget at gøre med en borgerret, som stikker dybere end det, der kan måles og vejes. Noget, som er mere værdifuldt end penge og bankkonti. Tilhørsforhold, somstaten skal holde fingrene væk fra. Besiddelser, som ikke bare med en underskrift kan ’socialiseres’.

Paragraffen om ’den ukrænkelige ejendomsret’ er et hovedpunkt i borgernes frihed og deres ret til at værne om værdier, som er hævet over politik, penge og ’power’. ”Ingen,” hedder det i denne storladne bestemmelse… ”Ingen kan tilsigtes afstå sin ejendom, uden at almenvellet kræver det!”

Hvis statsmagten i denne henseende har i sinde at ville gribe ind (og det har den!) – ikke kun i sager, som har at gøre med Islams indtrængen i Danmark – men i forhold, som er gældende for landets frie, protestantiske borgere og de århundrede gamle, evangeliske kirkesamfund, der i en selvstændig form bygger på den apostolske trosbekendelse, så er en truende forbudsliste af den art ikke blot krænkende, men den er i oprørende modstrid med den grundlovsbeskyttede rettighed, som er disse danske trossamfunds hårdt tilkæmpede, demokratiske ejendom.

Hvis det (må Gud forbyde det) skulle lykkes en gudløs (nydarwinistisk) regeringsmagt at føre dette forbud ind i de protestantiske borgeres rækker, så har sådanne sortliste-indgreb en påtrængende karakter af ’tvungen afståelse’. Den danske forfatning erklærer imidlertid (med syv klare ord), at noget sådant aldrig må ske. ”Ingen,” hedder det, ”kan tilpligtes at afstå sin ejendom!”

Ved udfærdigelsen af den anklagende forbudsliste (over de såkaldte ’hadprædikanter’) er det pålagt myndighederne at arbejde (citat): ’ud fra et samlet skøn over indgrebets beskaffenhed’.

De danske borgere, som ikke i øjeblikket fatter det juridiske, akademiske sprog, får ’en nærmere forklaring’, der i fire punkter gør det klart, at

  1. statsmagtens embedsmænd skal kunne gøre rede for deres motiv og formål med denne mørklagte forbudsliste

  2. Er det en konkret sag, de er ude efter, eller er det et generelt problem, de vil have løst?

  3. Taler vi her om en lang liste af personer eller er det blot en lille håndfuld ’hadprædikanter’, de her har i kikkerten?

  4. Hvor intensivt skal sortlistningen være?

Svaret hænger i luften; det er for tiden forsinket på grund af andre påtrængende gøremål, men borgerne venter tålmodigt på svar.

STATENS RANSAGENDE LUP

Selvom der findes grupper af danske troende, som har levet og åndet i Danmark i hundredvis af år, så skal disse fra nu sættes under statens ransagende lup! Det jødiske samfund, som (siden Chr. IV. Inviterede jødiske familier til landet i 1600 tallet) fortsat bør betragtes som ’almindelige danske statsborgere’, skal nu – efter 400 år – kigges efter i sømmene af udlændingsstyrelsen.

Det hedder imidlertid i Danmarks Grundlov § 73, at ’ejendomsretten er ukrænkelig’. Vore jødiske medborgeres mest værdifulde ’ejendom’ er deres ukrænkelige borgerret, og de kan ifølge forfatningsbestemmelsen ’ikke tilpligtes at skulle afstå denne hårdt tilkæmpede besiddelse, uden ’hvor almenvellet kræver det’, hvilket i dette hårrejsende indgreb langtfra er tilfældet!

De danske borgeres ’ejendomsret’ er med grundlovens ordlyd ’ukrænkelig’! Hermed forstås umiddelbart (skal borgerne hilse og sige) en ’ejendomsret’, der stikker dybere end det, der kan måles og vejes. Når trossamfundenes ’ejendomsret’ her kommer på tale, og dermed berøres begreber som ’det ukrænkelige’ – da taler vi ikke længere om fysisk, ’fast ejendom’ eller materiel ’real estate’. Da drejer sagen sig om noget mere værdifuldt end det, der kan købes for penge – ja, da tales der om åndelige tilhørsforhold, som statsmagten ifølge samtlige menneskerettighedsbestemmelser skal holde fingrene væk fra.

Med det nye, sorte forbudsregister er det røde system ude efter ’ånds-besiddelser’, som aldrig (med en åndsforladt ministerunderskrift) kan socialiseres.

FORBUDSLISTEN

Den danske statsmagt, som nu (inden for de sidste uger) har sat sig for at få lagt sidste hånd på værket med hensyn til endelig og en gang for alle at få ’blacklisted’ de ’hadprædikanter’, som de længe har haft i kikkerten, er nu gået ind i den afsluttende fase. Denne kirkefjendske slutspurt gennemføres nu med hård hånd under overskriften: ’Forbudslisten’. De, der uden varsel ender på denne liste, har herefter ikke store muligheder for at komme ud af den igen! For al fremtid vil de være mærket, og ingen eller kun de færreste af disse statsudpegede ’hadprædikanter’ vil være klar over, at ’det sorte stempel’ som de mærkes med, er en første udgave af det skræmmende begreb, som Ny Testamente karakteriserer som ’Dyrets Mærke’.

Listen skal i første omgang bl.a. indeholde navne på personer, som får direkte forbud mod at skænke penge til (som det hedder): ’specifikke trossamfund’. Dette er oprindeligt et farligt politisk udspil, som allerede for et år siden (i maj 2019) blev lagt på folketingets bord. Allerede dengang talte man åbent om ’at modarbejde fysiske såvel som juridiske personer’ i udlandet – men også i Danmark!

Denne liste skal ses som en naturlig overbygning på den liste, som på daværende tidspunkt allerede indeholdt 14 navne. Forbudslisten over ’hadprædikanter’ fik dengang følgende ord med på vejen: ”Formørkede kræfter skal ikke få held med at ødelægge vores land, og derfor skal man nu gøre alt, hvad man kan, for at sikre, at disse ’hadprædikanter’ ikke bliver ydet økonomisk støtte fra udlandet, hvis deres hensigt fortsat er at forsøge at påvirke vores frihedsorienterede samfund’.

DEN SORTE LISTE

Den ’forbudsliste’, som i øjeblikket udfyldes med friske, nye navne, kan (ifølge det godt 60 siders føleskrift) være rettet mod (intet anende) enkeltpersoner, regimer og foreninger, der (som det hedder): ’forsøger at undergrave det danske samfund’.

Som eksempel nævnes Islam.

”Der skal siges fra over for nogle regimer og private personer, som sender penge ind i Danmark for bl.a. at bygge moskéer,” hedder det.

”Er det alt, hvad der er at sige om denne sag? spørger landets kristne borgere.

Som svar bliver det betonet, at myndighederne fra nu af skal kunne gå ud og vurdere, hvad formålet er med sådan en donation. ”Hvis der f.eks. kommer penge fra en giver, der mener, at Koranen står over dansk lovgivning – så skal de penge ikke kunne komme ind i landet,” (svarede for et år siden Dansk Folkepartis, Martin Henriksen).

De danske borgere, der på forhånd aner faren, står nu parat med næste spørgsmål: ”Hvis det nu er en person, der mener, at Bibelen er værnet af dansk lovgivning?

Efter det, som i dag foreligger af materiale omkring forbudslisten over ’hadprædikanter’, så skal der i denne sag ikke gøres forskel! Bibel eller Koranen – det er underordnet! Den sorte liste skelner ikke mellem disse forhold. Al form for religion skal undertrykkes! Hverken folkekirke eller evangeliske frikirker er undtaget. Alle skal bøje knæ for det nye overvågningssystem – og de, som nægter at adlyde dette påbud, skal stemples med forbudslistens mærke (Dan.11:30).

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: DEN 80-ÅRIGES SKÆBNE

(www.johnynoer.dk)

Missionens kontonummer: 1551 3202 194 Den danske Bank – NY PAGTS FÆLLESSKAB

telf.: +45 30 15 38 68, email: mail@johnynoer.dk

Alle møder er aflyst!

  1. NOTA BENE:
    De ugentlige
    breve på hjemmesiderne Profetisk Journal og Med Grundlov skal land bygges udkommer hver 14. dag. Næste udgivelse er fredag d. 01. maj 2020).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *