GRUNDLOVSDAGENS STORE SPØRGSMÅL

Hvad skal der siges på dette års grundlovsdag, hvor kirkerne i mange dage har været lukkede, lovsangen manet i jorden og kvalt, hvor Guds navn har været åbenlyst spottet fra folketingets talerstol, et gudløst enevælde atter er blevet indført og den kristne menigheds nadvermåltid er blevet krænket? Hvad skal der siges på dette års grundlovsdag, hvor overvågningen af de kristne borgere opgraderes, og der i det skjulte udarbejdes lister over ’hadprædikanter’, som sammen med deres familier skal efterjages og om muligt drives fra hjem, by og rige? Hvad skal der siges til en nation, som er faldet i dyb søvn, medens kristenforfølgelserne hærger den øvrige verden? Hvad skal der siges på denne grundlovsdag, hvor hele folket spørger: Hvad bliver den næste plage? Er det Guds dom, der er begyndt?

Hvad skal der siges på grundlovsdagen i dette år, hvor en ny dansk ’Bibel’ kommer på gaden, hvor læren om den anden person i guddommen, Jesus, nedgøres, og hvor den tredje person i guddommen, Guds gode Helligånd, fratages sin identitet og sløjfes, hvor reformatorernes åbenbarelse forrådes, og Israels navn til hele verdens forfærdelse og protest stryges ud af Ny Testamente 60 gange – og dette hærværk fortsættes i Gamle Testamente? Hvad skal der siges?

HVAD BLIVER DEN NÆSTE PLAGE?

Når opmærksomheden i øjeblikket vender sig mod Bibelens Åbenbaringsbog – og der ængsteligt spørges, hvad navnet mon kunne være på den næste ’bølge af dom’, der globalt vil ramme jorden, så melder sig Bibelens billeder af ’den tredje hest’, der med en ny plage pludselig galoperer ud over alle lande og riger.

Hesten er sort som natten, og den rytter, der sidder på den, har en ’manende vægt’ i hånden: Det bli’r dyrtid og mangeltid! Supermarkernes halvtomme hylder vil tale deres eget sprog. Alt dette er imidlertid endnu ikke selve opfyldelsen af de voldsomme visioner, som Jesu discipel, Johannes, havde for 2000 år siden i en klippegrotte på øen Patmos.

Det kan – som det er tilfældet med Covid-19 krisen kun være en forløber for det virkelige endetidsdrama, der om føje tid tager sin virkelige og rædselsfulde begyndelse. Johannes fortæller, at han ’hørte nogen sige’ (som var det en røst inde mellem de fire væsener – Åb.6:6) ’en dagløn for et mål hvede’ – og han forstod, at der var sult og hungersnød på vej…

Inden vi når så langt, er der seks forskellige forhold, der først må manifestere sig.

 1. Det højbårne må trædes i støvet
 2. En gammel departementschef bør træde frem af tågen
 3. Den manglende rådspørgen
 4. Himlen må sortne over Beijing
 5. Stormen i det franske senat
 6. De 75 millioner sultne børn

Lad mig forklare:

Hasteloven er nu for alvor stillet over for dens forvaltning af en grundlæggende pagt, som det danske samfund har etableret gennem en mere end 150-årig periode. Den aktuelle politiske magt må nu (inden det er for sent) stilles til regnskab for en række lynhurtigt indførte regler, hvis juridiske værdier er mere end tvivlsomme. Danmarks Grundlov er nemlig i besiddelse af en eminent symbolsk dimension, der ikke (det står fast) på grund af tidsåndens forpustede hastværk kan vejres bort med vinden! I den jødisk-kristne andagt, som den udstråler, tør et omtumlet, kriseramt samfund atter tro på fremtiden. Trædes imidlertid ’det højbårne’ i støvet, overgives et helt folk til de laveste identitetsforvirrede kræfter; da står det dårligt til med gamle Danmark…

MILEPÆLENE MELLEM STAT OG KIRKE

I det danske kirkeministerium sad i en betydelig årrække en departementschef ved navn og titel dr. jur. Preben Espersen (1988-1998). Med ham blev der på ny skabt plads for teologien i en juridisk udformet kirkeret. Han har i sit forfatterskab bl.a. afleveret en velsystematiseret gennemgang af det stærkt debatterede begreb, som hedder ’kirkens indre anliggender’ – og et par citater herfra vil (så vidt jeg kan se) være tilstrækkelig til at sætte regeringens seneste (hårrejsende) hastelovs-forslag om ’en ny nadverprocedure’ på plads.

Espersen forklarer i sin ’kirkeret’ om afmærkningen af nogle yderst saglige milepæle i forholdet mellem stat og kirke – og han ’viser personligt ikke megen interesse for fastlæggelsen af et abstrakt retsbegreb (1999:6)… som f.eks. naturretten, hvis grundlæggende påstand er, at der findes normer af højere gyldighed end retsregler. (På dette punkt kan jeg som en kristen ikke være enig med departementschefen; jeg tror af hele mit hjerte på, at der gives normer (guddommelige påbud), som er evige og uforanderlige og gældende overalt og til alle tider).

Espersen koncentrerede sig imidlertid om begrebet ’gældende ret’ (og dermed vil han kunne få alle verdslige og retsvidenskabelige jurister og politikere i tale).

En sådan mand er værd at lytte til, når det drejer sig om en minister, der tør sende et splinternyt Covid-19-forslag på gaden angående en ny kirkelig nadverordning, hvor nadverbrødet skal plastik-indpakkes for stykvist at blive udleveret – ved brug af gummihandsker – til nadvergæsterne.

TEOLOGISK EKSPERTISE

”Der må i sådanne tilfælde finde ’en rådspørgen sted’, siger kirkeministeriets gamle departementschef. Han fortsætter: ”Ministeren besidder ikke selv teologisk sagkundskab og foretager derfor ikke på egen hånd regelfastsættelser, der har berøring med kirkens lære eller forkyndelse, han har ingen viden om teologisk ekspertise (Espersen 1999).

Mere klart kan det næppe siges. Det kan af de nye regler fastslås, at ingen har spurgt ind til de danske frikirkers praksis med hensyn til brødsbrydelsen. Hvis det var sket, var et forslag om ’nadveremballage’ og ’gummihandsker’ aldrig blevet fremsat.

Sagen har alvorlig karakter, fordi en hvilken som helst indtrængen i kirkens indre anliggender (og ikke mindst, hvis det drejer sig om ændring af ritualer eller nyopfattelser af Det Hellige Måltid) går forud for den direkte forfølgelse af landets troende borgere. Verdensmagternes opgør med den kristne tro er for tiden forsidestof i mange lande. Danske lovgivere bør holde godt øje med Kina. Ikke kun med hensyn til den aktuelle politiske kamp om Hong Kong – men om den voksende efterjagen af Kinas kristne husmenigheder.

FORFØLGELSE AF DE KRISTNE

Himlen over Beijing blev lørdag d. 21. maj sort midt på dagen, da den kinesiske regering vedtog nye love mod de kristne. Det kommunistiske parti var på den dag samlet til sit årlige stormøde. Chen Beingzhong, en livslang indbygger i Peking skriver i en rapport til Epoch Times, at hvad her skete føltes som ’en alarmklokke fra Gud’. ”Tordenen rullede hen over himlen efterfulgt af voldsomme stormkast. Jeg har aldrig set noget lignende i hele mit liv,” fortæller han.

2057 top regeringschefer var forsamlet i Beijing – og deres agenda så på forhånd faretruende ud – og det rygtedes hurtigt, at den store forsamling var i færd med at udfærdige nye love mod de kristne.

Nye planer lå på forhandlingsbordet med henblik på at sætte ind mod den voksende bevægelse af kristne husmenigheder i landet. Endnu foreligger ikke detaljerede informationer, men det er åbenlyst, at baggrunden for denne nye offensiv er anklager mod de kristne, som under virusepedemien fortsat samledes i undergrundsmenigheder.

Den 3. maj blev der foretaget en hårdhændet indsats mod en kinesisk husmenighed. Adskillige af de troende blev arresteret og ført bort – og ingen har siden hørt noget om deres skæbne…

Pastor Wang, som er leder af Tidligregns-kirken i Beijing erklærede følgende: ”Som pastor for en kristen kirke må jeg tage afstand fra den ondsindede plan, som her udfoldes. Det kald, der hviler over mit liv, tvinger mig til at nægte at adlyde regeringens love, som er imod den bibelske åbenbarelse.”

Kina er et totalt overvåget samfund, hvor allestedsnærværende kameraer ikke bare udspionerer folk men direkte former deres adfærd. Der er i dag i Kina millioner af kameraer, der ser alt og intet glemmer – ja, måske er Kina ved den moderne teknologis hjælp mere end nogensinde før i stand til at forme sine borgere. Er det i virkeligheden sådan, at overvågning bestemmer adfærd?

Ifølge Human Rights Watch anvender de kinesiske myndigheder ’data porte’, der bl.a. er opstillet ved indgangen til regeringsbygninger og skræller folks mobiltelefoner for oplysninger, når de passerer igennem dem.

Spørgsmålet er imidlertid ikke bare Kina – men den hele menneskehed. Fra Frankrig kommer følgende melding:

SMARTPHONE-OVERVÅGNING

En voldsom debat, som skal føre til en snarlig og hastig afstemning under overskriften ’StopCovid’ har onsdag d. 27. maj raset i det franske senat og vil herefter hurtigt blive fulgt op i nationalforsamlingen.

Det brændende spørgsmål er dette ene: Skal de franske borgere fremover åbenlyst kunne følges på deres smartphone af myndighederne, så at de (som det hedder) på forhånd ’kan advares , hvis de kommer i nærheden af en Covid-19-smittet person. Muligheden for ’frivilligt’ at lade sig telefonisk overvåge stilles til borgernes rådighed fra den sidste weekend i maj.

Apostelen Paulus advarer imidlertid kraftigt mod det særlige begreb, der betegnes som ’al uretfærdighedens forførelse’ (2.Thess.2:10). Heri kan inkluderes (mener jeg) den såkaldte ’frivillige overvågning’. Altså den overvågning, der synes at ville være borgerne en hjælp. Sidenhen vil fløjten med usvigelig sikkerhed få en anden lyd og tvangsovervågningen over borgernes telefoner lurer ved døren.

Medens overvågningen øges, rejser sig også spørgsmålet om ’den næste bølge’? Alle er klar over, at det ikke kun er Covid-19-bølgen, som hærger jorden. Der kommer flere sådanne globale bølger. Ligesom på Faraos tid, hvor den ene plage efter den anden til sidst bragte verdensherskeren på knæ, og han slap jerngrebet om Guds folks liv og levned og tro. Hvad indebærer den næste plage?

HUNGERPLAGE AF BIBELSKE PROPORTIONER

Ifølge globale ’alimentære undersøgelser’ vil verden efter koronakrisen kunne forvente en ny bølge af hungersnød, der vil (som det hedder) ’sprede sig med overaskende hast’. Set ud fra de dystre forhåndsundersøgelser, som er udfærdiget af FN, vil følgerne af Covid-19 i slutningen af 2020 passere det allerede givne antal på 265 millioner mennesker. Det er en voldsom stigning på 130 millioner mænd, kvinder og børn fordelt over 55 lande, som fra nu af ikke har nok til det daglige brød. (Blandt disse er 75 millioner børn, som allerede nu lider af svære ernæringssygdomme).

Forskerne taler om ’de fatale følger’ af Covid-19. Der sættes i den forbindelse fokus på to lande i Mellemøsten: Libanon og Syrien, hvor priserne på fødevarer i øjeblikket ikke kan indfries af den jævne befolkning, og hvor uroen nu breder sig.

”Som vi har været udsat for en pandemi af pest vil der nu følge en svøbe af sult,” erklærer chefen for PAM, David Baesly, fra en storkonference i New York. ”Et nyt spøgelse rejser sig,” fortæller han – og det vil vise sig at være mere farligt end Covid-19.” PAM-chefen slutter: ”Hvis ikke verden forbereder sig og sørger for at undgå alle andre konflikter, åbne dørene for fri gennemgang af varer og produkter og holder sig langt væk fra politiske, kommercielle og samfundsmæssige uroligheder, så står verden (inden for ikke mange måneder) over for en hungerplage af bibelske proportioner).”

Det er i denne time, at den kristne menighed alle vegne bør lytte til indholdet af det sidste skrift i Ny Testamente, Åbenbaringsbogen. Hver mandag gennemgår jeg kl. 20:30 på ’Zoom’ vigtige afsnit fra dette højaktuelle, profetiske skrift. Det er timen, hvor den opstandne Herre forbereder sin menighed til med tro og håb at komme gennem svære tider.

LAD DET VÆRE BANDLYST!

Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen har fjernet navnet på en meget vigtig person i det afsnit af Ny Testamente, hvor Jesus taler om, at Han efter sin død og opstandelse straks (som det første) vil bede sin far om at sende Helligånden her til jorden. ”Jeg vil give jer en anden Talsmand,” siger Han (Johs.14:16). Her (i den nye bibel) er ordet ’Talsmand’ strøget af teksten, og der står nu kun: ”Jeg vil bede min far om at sende en anden” (v.16).

Et par kapitler senere, hvor Talsmanden (som på grundsproget betegner ’en person, der kalder og trøster i stedet for en anden’) omtaler ’Talsmanden’ som ’Helligånden’ – men ikke som en person. ”Jeg vil sende ’den’ til jer,” (Johs.16:7-8) hedder det… hvilket i al korthed vil sige, at Bibelselskabets teologer på disse steder afsætter den tredje person i guddommen (som værende ’en person’) og fratager ham den personlige betegnelse som ’Talsmand’.

Hertil kommer, at Bibelselskabets teologer på omslaget af den nye ’Bibel’ citerer det første vers i Bibelen, hvor der står skrevet: ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden…” På bibelomslaget sættes dette vers sammen med udlægningen til Johannesevangeliet, som i sin nyeste gengivelse erklærer, at Guds Ord ’var en del af Gud’. En sådan bekendelse er dybt kættersk. Guds Ord er ikke ’en del’ af Gud. Det er Gud. Guds Ord (som i virkeligheden er Jesus) er ’den anden person i guddommen’, og er ikke ’delt’. At tale sådan er ’anatheme’! (Lad det være bandlyst!)

Reformatorernes opgør med Rom drejer sig om Pavens påstand om, at Jesus ifølge Matt. 16:13-20 ’bygger sin kirke på personen Peter’. Hertil erklærede reformationens mænd, at Peter som person næppe var værd at bygge på – men den åbenbarelse, som han bekendte: (”Du er Kristus, den levende Guds Søn) – det er den klippe, som Kristi kirke bygges på.

Den nye ’Bibel’ giver imidlertid Rom ret med gengivelsen: ’Du (Peter) er den klippe, Jeg vil bygge min kirke på’ (Matt.16:18).

*

På grundlovsdag d. 5. juni 2020, vil jeg på Klostertorv i Århus kl. 14:00 søge at give svar på alle disse spørgsmål. Det bibelord, der vil være mit udgangspunkt, er 2. Thess. 2:7, hvor der står skrevet:

Allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes” (v.7).

De af jer, som læser disse linjer, pålægges hermed – så vidt det er muligt – at være til stede på Klostertorv d. 5. juni kl. 14:00. Politiet har spurgt, om ’det er en demonstration’? – (thi da kan den ikke ved nogen lov forhindres) – og vi har svaret: ”Ja, det er en demonstration… og i det tilfælde vil jeg nødig stå der helt alene!

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’Kejserens nadver’

(www.johnynoer.dk)

Missionens kontonummer: Pilgrim Convoy Reg:1551 kontonummer: 5100399 Den danske Bank tlf.: +45 30 15 38 68, email: mail@johnynoer.dk

 1. NOTA BENE:
  De ugentlige
  breve på hjemmesiderne Profetisk Journal og Med Grundlov skal land bygges udkommer hver 14. dag. Næste udgivelse er fredag d. 12. juni 2020).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *