STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE

STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE

Regeringen havde ikke loven på deres side, da de beordrede alle danske mink aflivet. Det er konklusionen på det opgør, som har fundet sted, efter at statsministeren, Mette Frederiksen, lod en befaling udgå, ’at 15 millioner mink skulle ’slås ned’ og begraves på dansk jord inden for få dage. ’Dyrenes Beskyttelse har indgivet politianmeldelse af Fødevarestyrelsen’.

Usikkerheden blandt danskere, hvorvidt en ny epidemilov vil være grundlovsstridig, er blevet aktuel. Man har indtil nu været ’spørgende’, om regeringen ikke har tiltaget sig for store magtbeføjelser på grund af Covid-19-smittefaren. I dag er det en kendsgerning, at en beslutning, som berører mindst 6000 danskeres hverdag, tilfører et erhverv store menneskelige udfordringer og koster det danske samfund milliarder, er sat i værk – uden at have loven på sin side!

*

”Man begår det helt store lovbrud! Det må man ikke som minister! Nu har vi i månedsvis talt om den egenrådighed, hvormed regeringen har handlet. Dette her er topmålet,” – sådan lød det fra Danske Folkeparti onsdag den 11. november ved spørgetimen i Folketinget.

”Statsministeren gav en ulovlig ordre. Jeg tror ikke på, at statsministeren, som er tidligere justitsminister, ikke har spurgt sig selv, om der var lovhjemmet for at dræbe et helt erhverv,” sådan lød det fra Venstre.

*

”Ethvert nyt medlem (af Folketinget) afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.” (grl. § 32, stk.7). At være et folketingsmedlem betyder, at vedkommende har en stilling, der (frem for alle andre borgere) fordrer afgivelsen af et personligt løfte. Han eller hun skal højtideligt love at ville overholde grundloven. Det sker ved, at det nye folketingsmedlem (så snart, at det er klart, at valget er godkendt) underskriver en erklæring. Vedkommende kan ikke deltage i folketingets forhandlinger eller afstemninger, og han eller hun kan ikke være medlem af et folketingsudvalg, før dette løfte er givet. Det står i folketingets forretningsorden.

DE FIRE OVERTRÆDELSER

De fire grundlovssikrede rettigheder, som epidemiloven berører, er følgende:

  1. Den personlige frihed
  2. Boligens ukrænkelighed
  3. Ejendomsrettens ukrænkelighed
  4. Forsamlingsfriheden

Ved et nøjere syn på disse fire berøringsflader, som Covid-19 gennem en hastelovgivning har på grundloven, forekommer det, at i alle fire tilfælde har man forbrudt sig på grundloven. Lad os tage disse fire frihedsrettigheder nærmere i øjesyn, som de bliver forvaltet under den nye epidemilov.

”Den personlige frihed er ukrænkelig,” hedder det, hvorefter det tilføjes: ”Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning underkastes nogen form for frihedsberøvelse (grl. § 71).”

Grundlovens beskyttelse af borgernes personlige frihed består først og fremmest i, at al form for indespærring, tilbageholdelse, fastholdelse (i forbindelse med tvangsvaccination) kun kan ske, dersom myndighederne udfører eller iværksætter dette med loven i hånden.”

At man ikke kan gennemføre den form for frihedsberøvelse, der ligger i, at en flok borgere ’spærres inde i deres eget hus eller lejlighed’ (så at de kun kan bevæge sig indenfor et bestemt areal) kan kun ske med loven som baggrund.

Grundloven forbyder indespærring begrundet i politisk eller religiøs overbevisning. Det er helt sikkert, at der er borgere i Danmark i dag, som vil protestere mod tvangsvaccination (og de gør dette på grund af deres religiøse overbevisning) og i sådant et tilfælde er de beskyttet af grundloven. Ingen epidemilov kan ’regulere denne frihedslov’, som står over al anden lovgivning. Man kan kun påbyde tvangsvaccination ved først at ændre grundloven.

ET KRÆNKENDE OVERGREB

”Boligen er ukrænkelig,” hedder det i grundlovens 72. Ordet ’ukrænkelig’ er ikke et begreb, man støder på hver dag i det juridiske sprog. Man forstår her, at hvis denne bestemmelse udsættes for overgreb, så er det ’en krænkelse’ af noget, som er borgerens ejendom. Man ’invaderer’ personlig ejendom på en grov og uanstændig måde. Staten (for det er den, som borgeren beskyttes imod i dette tilfælde) ’tramper ind’ på et område, som den ikke har myndighed over – og når statsmagten forbyder folk at forlade deres bolig, så gør den sig til herre over dette sted og forvandler det – på trods af dets ukrænkelighed – til et ’indelukke’, som bevogtes af politi eller militær.

Det korte af det lange er, at udgangspunktet efter grundlovens § 72 er, at indgreb i boligens og privatlivets fred kræver en dommerkendelse. Ingen lovgivning kan gøre nogen undtagelse for denne regel, og grundloven har ikke ’lagt sagen i lovgivningsmagtens hænder’, sådan at forstå, at der aldrig kan handles ud fra en lov, som overskygger grundloven. Der kræves dommerkendelse, hvis myndighederne vil ind i en privat bolig.

*

”Med hensyn til ejendomsretten er det klart, at hvis en butik eller en virksomhed bliver pålagt at lukke, er det et indgreb i ejendomsretten,” skriver tidligere professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet, nu højesteretsdommer (siden 2006) dr.jur. Jens Peter Christensen i Berlingske (søndag, d. 26. juli 2020).

”Det er imidlertid ikke alle indgreb i ejendomsretten, der er ekspropriation og giver krav på erstatning efter grundloven,” skriver han videre.

”Hovedregelen er, at generelle indgreb, der er rettet mod en bred kreds, og som er begrundet i en særlig fare – f.eks. smittefare – typisk ikke er ekspropriation. Men det beror under alle omstændigheder på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.”

Det er sager af den art, som regeringen nu skal stå til regnskab for med hensyn til ordren, om (med få dages varsel) at slå millioner af minke ihjel.

MENINGSBEFORDRENDE

Helt afgørende betydning har i denne sag forsamlingsforbuddet. Der er man kommet så nær grænsen til en grundlovsoverskridelse, at dette vil blive stående (som det egentlige) – selv når stormvejret omkring den personlige frihed, boligens ukrænkelighed og ejendomsretten er blæst gennem landet .

Med Corona-epidemiloven har sundhedsministeren som regeringens ’stærke mand’ bemyndigelse til at fastsætte forbud mod ’at flere personer befinder sig på samme sted’. I bemærkningerne til loven står, at ordningen ikke giver mulighed for at fastsætte regler eller i øvrigt foretage indgreb, der er rettet mod meningstilkendegivelser, og at der derfor ikke er tale om et indgreb i strid med forsamlingsloven § 79.

Det kan have meget for sig, for det afgørende formål med grundlovens forsamlingsfrihed er netop at beskytte den politiske og religiøse meningsdannelse.

I den bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i loven, er det da også bestemt, at forbuddet ikke gælder forsamlinger med ’et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed’. Ordet ’meningsbefordrende’ bør respekteres, når det drejer sig om religiøse samlinger. De er i høj grad meningsbefordrende – ja, forsamlinger, hvor evangeliet bliver forkyndt, er så ’meningsbefordrende’, at de kan være livsforvandlende.

UDGANGSFORBUD HØRER ET MØRKT REGIME TIL

Flere hundredetusinde nordjyder har med kort varsel skullet indstille sig på en helt ny hverdag. Frygten for, at en muteret version af Coronavirusset skal sprede sig, har fået regeringen til at gennemføre indgribende restriktioner i syv nordjyske kommuner. Fra lørdag d. 7. november skulle restauranter, barer, idrætshaller, teatre og lignende holdes lukket. I første omgang har kirkerne ikke været nævnt, men forsamlinger på mere end 10 personer er forbudt.

Sundhedsministeren er godt klar over, at ordet ’udgangsforbud’ er et grimt ord, som han helst skal undgå. Det hører med til besættelsestider og kan henføres til ’de fem forbandede år’. Sidste gang, vi havde udgangsforbud, var i 1944, hvor den tyske besættelsesmagt indførte såkaldt: ’spærretid’. Det betød, at alle indbyggere i Danmark ikke måtte ses på gaden. Alle borgere var indespærret i den angivne ’spærretid’. Enhver, som viste sig udenfor sin husdør, blev anholdt. Væbnede styrker vågede over, at regelen blev overholdt. Danskerne var som ’fangne i deres eget hjem’. Undertiden kunne skudsalver høres på de øde gader. Så vidste alle, at en ’ulydig sjæl’ havde overtrådt forbuddet.

Ordet: Udgangsforbud hører altså et ’mørkt regime’ til. Det er udemokratisk og er i direkte strid med Den europæiske Menneskerettighedskommission. Det fratager borgerne at søge Gud i kirkerne. Da er al form for gudstjeneste helt lukket ned.

I forbindelse med introduktionen af sundhedsministerens nye varslingssystem mod Covid-19, hedder det ikke, at regeringen ’kan indføre et udgangsforbud’. Ministeren har opfundet et nyt begreb. Det er aldrig hørt før, men indgår nu som en naturlig del af de restriktioner, som befolkningen kan vente, hvis den nye epidemilov bliver gennemført. ’Begrænsning af udgangsforhold’. Det er det nye ord for ’undtagelsestilstand’. ’Udgangsforhold’ – det er det redskab, som kan tages i brug, hvis spredningen af Covid-19 når ’smitteniveau fem’, som er det højeste fareniveau for corona. Danmark befinder sig i øjeblikket på niveau tre.

DET KRÆVER ET BETYDELIGT LOVGRUNDLAG

Berlingske Tidende har haft en samtale med Christoffer Badse (der er afdelingsleder og cand.jur. ved institut for menneskerettigheder), og han siger: ”Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at ’begrænsning af udgangsforhold’ skulle have anden betydning end ’udgangsforbud’.”

Spørgsmålet er så, om den danske regering overhovedet kan tillade sig at behandle borgerne på den måde. Kan man forbyde alle danskere at forlade hjemmet?

Eksperterne svarer: ”Det kræver et meget tydeligt lovgrundlag. For at kunne gennemføre en indelukning af alle danske borgere – om det så bare er for en time – må man stå med en lovhjemmel i hånden, der ikke eksisterer i dag.

Det er en form for aktiv frihedsberøvelse af befolkningen. Der ligger en sådan begrænsning af bevægelsesfriheden i denne restriktion, at det øjeblikkeligt vil blive stemplet med betegnelsen ’grundlovsstridigt’. Man kan dårligt tænke sig, at nogen regering vil ende med at foretage så vidtgående indgreb. Det kræver simpelthen et lovgrundlag, som ikke eksisterer i øjeblikket.

”Med hensyn til ’udgangsforbud’ for et mindre område? En bygning, et boligkompleks eller en hel bydel? Kan sundhedsministeren gennemføre en ’undtagelsestilstand’ indenfor disse begrænsninger?”

Berlingske Tidende stillede spørgsmålet til Christoffer Badse og fik følgende svar:

”Af paragraf 7 i epidemiloven fremgår det, at sundhedsministeren – og han alene – kan påbyde , at der skal ske ’afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder. Samkvem med omgivelserne bør forhindres.”

Hvad siger Bibelen om disse forhold? Det er de kristne borgeres første reaktion på den alvorlige tilstand, som landet aktuelt er endt i. Her kan vi ikke bare ’køre Gud ud på et sidespor’, som det har været statsministerens holdning.

GRUNDLOVEN ER GOD

”Men vi ved, at loven er god, dersom man bruger den, som lov skal bruges” (1.Tim.1:8).

Der er her naturligvis tale om Guds lov. Men når vi betragter denne sætning ud fra Bibelen i dens tekstsammenhæng, så forstår vi, at det også gælder den civile lov.

I den aktuelle situation ser vi en regering, som bliver anklaget for at have handlet uden at have hjemmel dertil i loven. Hvis denne beskyldning er rigtig, er der kun en vej for sådan en regering. Den må – hvis demokratiet skal vedblive at bestå – gå af, og tøjlerne må overlades til andre, som vil beflitte sig på at overholde loven.

*

”Hvis man bruger den, som lov skal bruges…” hedder det i Ny Testamente. Det forklares yderligere og har helt sikkert bud til nogle folk i den danske regering, som tager det let med at ’overtræde grundloven’.

”… når man nemlig er sig bevidst, at loven ikke er bestemt for retskafne.” Det vil sige, at grundloven ikke er skrevet med henblik på de borgere, som ønsker at være lovlydige, men den er skrevet med sigte på (og så nævnes en hel listen på forbrydere, som bør rammes af lovens tunge hånd).

’Mordere og menneskerøvere’ er næppe et aktuelt emne. Men: ”lovløse og genstridige, ugudelige, syndige og spottere – mænd, der ligger i med mænd, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære’ – alt sammen efter det evangelium, som jeg har fået betroet,” siger apostelen.

Sådanne folk er loven skrevet for. ’Menedere’ bør her særligt nævnes. Det er sådanne, som højtideligt har underskrevet, at de vil holde grundloven – men som ved først givne lejlighed ikke tager det så alvorligt at bryde dette løfte. Disse folketingsmedlemmer (og politikere) i det hele taget bør holdes fast ved det, som de højtideligt og skriftligt har lovet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’DJÆVELEN ER KOMMET NED TIL JER’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Møde hver mandag kl. 19:00 over Åbenbaringsbogen i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre.

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 27.11.2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *