BIDEN ÅBNER FOR ET MØRKT KAPITEL

Præsident Joe Biden har håndplukket Health Secretary Rachel Levine som den første transperson der officielt bliver accepteret af senatet. Hun skal være en del af den nye administrations hjælpepakke til det corona-ramte USA.

”Dr. Rachel Levine vil bringe den nødvendige viden i ’pandemis-sager’, uanset hvilken zip code – det være sig race, religion, seksuel orientation, gender identity – man er i besiddelse af.”

Biden er allerede i forhandlinger med kongressen med forslag om 1.9 trillioner dollar hjælpepakke. 400.000 amerikanere er omkomne under pandemien.

Det er således et udfordrende skridt, at Biden sætter anerkendelsen af en transperson som en første prioritet i disse forhandlinger. Han siger dermed med de første, flotte ord på indvielsesdagen, at tingene ikke har ændret sig. ”Osama lod det hvide hus stråle i regnbuens farver, og vi giver rum for det samme evangelium.” I Europa følger man samme linje. Her har man beordret fængselsstraf for overtrædelser af den art.

FÆNGSELSSTRAF FOR AT PÅSTÅ, AT HOMOSEX ER SYND

En sådan sag er nu løbende i Tyskland, og det kan forventes, at emnet vil blive taget op af de danske jurister. Ej heller her kan den forblive inden for rammerne af en tilfældig distriktsdomstol i Bremen, idet man vil berøre emner af dyb profetisk karakter.

En forudsigelsernes dimension vil nu ret hurtigt komme på banen, og røster, som Daniel, Ezekiel og Esajas vil blive hørt. Ord som ’nidkærhedsbilledet’ og dets placering i templet vil dukke frem af tidernes tåge. Den juridiske kamp vil ikke længere handle om den humanistiske tilgang til dette emne men om retsstatens kamp mod de mænd, som står frem og advarer – for årtusinder siden – mod Guds vrede.

*

Ytringsfriheden og religionsfriheden har jammerlige vilkår i Tyskland, hvor en dommer, Ellen Brest, ved en distriktsdomstol i Bremen for et par uger siden idømte præsten, Olaf Latzel, fra den protestantiske St. Martini kirke i Bremen en fængselsstraf på tre måneder (eller 8100 Euro straf) for i oktober 2019 at have beskrevet homoseksualitet som ’en af samfundets former for degeneration’.

Præsten har yderligere ifølge de tyske medier givet udtryk for, at homoseksualitet var ’et angreb på Guds skabelsesorden’ og derfor: ’dybt djævelsk og satanisk’. Yderligere har han (med henvisning til den årlige LGBTQ-festival i Berlin i juli) karakteriseret dette arrangement som en ’homo-lobby’; et djævelskab, der bliver stadig stærkere, stadig mere massiv og som trænger sig mere og mere frem’.

En lydfil fra et seminar blev offentliggjort på præstens youtube-kanal, som har ca. 25.000 abonnenter, og som ved præstens online-prædikener har op til 100.000 seere. En lytter klagede over præstens ord, og den offentlige anklagemyndighed blev ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad onsdag d. 2. dec. 2020, sat på sagen.

Den har nu kørt sin første runde – men præstens advokat erklærer, at han er villig til at gå hele vejen til højesteret. Det bliver i det tilfælde giganternes kamp. Jesus henviser til profeten Daniels ord men hensyn til denne sidste ’fristelse’, som vil gå over jorden – og han siger det usædvanlige, at man skal lægge mærke til denne profets ordvalg, når han taler til eftertiden om homoseksualitet. ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’. Det betyder en modbydelighed, der har en så ødelæggende betydning, at den må regnes som en Guds dom.

PRÆSTEN HAR EN BERETTIGELSE

Det er et spørgsmål, om apostelen Paulus ville have fundet frisag, hvis hans klare og følelsesladede fordømmelse af homoseksualitet i dag var kommet for retten ved distriktsdomstolen i Bremen. Apostelens ord lyder sådan: ”Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente (Rom.1:26-29).”

Skriften, hvorpå den pågældende præst bygger sine prædikener, kalder homoseksualitet for ’en vanærende lidenskab’. Han betegner denne synd for en ’udskiftning af den naturlige omgang med den naturstridige’, hvilket vil sige, at præsten har en berettigelse i at hævde, at homoseksualitet er ’en af samfundets former for degeneration’.

PÅ LIGE FOD MED ANDRE SYNDER

Spørgsmålet er højaktuelt. Domstolen skal afgøre, hvor langt kirken kan tillade sig at holde fast ved Skriftens ord, når samfundet samtidig opfordres til at gå langt for at værne om ytringsfriheden og religionsfriheden.

Der er ingen tvivl om, at kirkens apostel nærer en dyb kærlighed til homoseksuelle mennesker – som han behandler på lige fod med andre syndere. Han forklarer i 1. Korinterbrev det sjette kapitel (fra vers 9 til vers 11) hvorledes der i menigheden i Korint var tidligere homoseksuelle. Han skriver: ”Sådan har nogle af jer været, men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.”

Af disse tidligere homoseksuelle virkelig var en del af menigheden i Korint, fremgår af brevets indhold, hvor de nævnes ved ordene: ”De, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den.” Apostelen omtaler denne gruppe som en flok ’uretfærdige, der ikke skal arve Guds rige’. Men som alle de øvrige syndere, han nævner (utugtige, ægteskabsbrydere, havesyge, tyve, drankere og æreskændere) understreger han, at ’sådan har nogle af jer været’. Det hørte fortiden til.

Det vil sige, at apostelen gør det lysende klart, at disse synder var de pågældende hørt op med at leve i. Den utugtige var ophørt med at bevæge sig i det miljø, hvor man beskæftigede sig med seksuelle urenheder, og ægteskabsbryderne anså nu ægteskabet som en pagt, ’man skulle holde i ære i et og alt’ (Hebr.13:4). De var kommet til en forståelse af, at ’ægtesengen skulle ikke besmittes’ (v.4) og ’at ægteskabsbrydere vil Gud dømme’ (v.4). De havesyge havde omvendt sig fra ’kærlighed til penge’ (Hebr.13:5) og ’tyvene var ophørt med at stjæle’ (Ef.4:28). På samme vis havde de homoseksuelle vendt dette ’begær’ ryggen, og levede nu i forhold, som var evangeliet værdigt.

TILSKYNDER TIL HAD

Men ifølge dommeren i Tyskland er præsten alligevel i strid med loven. ”Han tilskynder til had mod homoseksuelle og andre seksuelle mindretal,” hed det.

Hvis det er tilfældet, så må al prædiken forstumme og alle prædikanter må på det strengeste foreholdes, at det er en lovovertrædelse at tale om synd. Judas brev må rives ud af Bibelen, og han selv må spærres inde, fordi han taler åbent om homoseksualitet som en synd.

”Ligeledes er Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen,” siger han. ”De er sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid.”

”At tale om ’en djævelsk homo-lobby’ er et følelsesladet sprogbrug, som kan opildne folk til at begå strafbare handlinger,” lyder det i den tyske dommers begrundelse, som fortsætter: ”Det at sammenligne homoseksuelle med kriminelle kan være med til at legitimere angreb på homoseksuelle.”

Dermed er der sat en sort streg over Pauli ord om, at ’de, der lader sig bruge til utugt, eller de, der øver den, han – ligesom andre nævneværdige synder – ’lader sig aftvætte’. Det vil sige, at de har ladet sig vaske rene, og de er blevet helligede, ja, de er blevet retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi Navn.

Den tyske dommer gør de homoseksuelle en dårlig tjeneste, når hun forbyder evangeliets prædikanter, at regne dem med i det synderegister, som kan finde tilgivelse. Al synd skal bekendes for Gud, som nådigt tilgiver synderen (hvis han er oprigtig) og derefter velsigner ham i rigt mål.

Præsten sagde under retssagen, at hans ord ikke var rettede mod konkrete mennesker, og at han intet havde imod homoseksuelle, selvom han afviste en homoseksuel livsstil. Baseret på hans forståelse af Bibelen var homoseksualitet en synd.

Heri har præsten hele kirkens bekendelse bag sig. Han har Luthers bekendelse bag sig. Han har Luthers klare fordømmelse af homoseksualitet som ledetråd – og han har tusindvis af tidligere homoseksuelle som et forbillede (læs Profetisk Journal: ’Jeg levede syv år som lesbisk’).

*

”Homoseksualitet uden mennesker er utænkelig,” understregede dommer Ellen Best ifølge ’Weser Kurier’ og tilføjede: at ’præstens bibelhenvisninger ikke ændrede ved det strafbare i hans ord’.

Præstens advokat betegner denne afgørelse som ’en katastrofe’ og vil appellere sagen, om nødvendigt hele vejen til Tysklands forfatningsdomstol. ”Dommen er en ladeport til begrænsning af menighedsfriheden,” siger han (ifølge Weser Kurier).

I en erklæring på internettet har flere end 20.000 tilhængere støttet præsten. 14.000 har i en anden erklæring krævet ham fjernet fra præsteembedet. Præsten er i øjeblikket suspenderet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’AGURS ORD’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.02.2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *