ER CORONAPASSET GRUNDLOVSSTRIDIGT?

Hvis du i fremtiden vil bestille billet til en flyrejse uden for Danmarks grænser, behøver du blot at hæve din mobiltelefon! Her har du dokumentation for, at du er blevet vaccineret mod coronavirus – og alle døre vil åbne sig for dig.

Du har dit coronapas og er en tilforladelig borger, som vil blive hjulpet gennem alle vanskeligheder.

Anderledes med den arme sjæl, som ikke kan få det over sin samvittighed at lade sig vaccinere. For ham lukker sig alle døre. Hans virksomhed, som er afhængig af denne erhvervsrejse, går mørke dage i møde. Han kan kun få det nødvendige corona-pas ved at tage imod det lille prik i armen. Det forbyder hans samvittighed at gøre.

Det danske samfund er med ét slag blevet delt i to. Dem, der lydigt stiller sig i køen for at blive vaccineret – og dem, som af personlige grunde ikke kan følge denne ordre.

*

Regeringen lancerer i disse dage et coronapas til brug ved rejser og andre formål. Det vil være klar i løbet af disse sidste februardage 2021. ”Der kommer også en digital version,” oplyser finansminister, Morten Bødskov (S) onsdag d. 3. februar. Det første skridt tager vi ved, at man inden udgangen af februar vil kunne se på nettet, om den pågældende borger er vaccineret på sundhed.dk.

Dermed nærmer man sig et endeligt fremtidsscenario, hvor de borgere, som ikke er vaccineret, vil møde lukkede døre, når de vil bestille deres rejser eller opnå andre borgerrettigheder. ”Coronapasset vil hjælpe erhvervslivet og kulturlivet,” siger Bødskov. Han nævner ikke de borgeres vanskeligheder, som vil opstå, hvis de ud fra deres personlige overbevisninger ikke vil være i stand til at dokumentere, at de er vaccineret.

”Når coronapasset er helt på plads,” slutter Bødskov, ”skal regeringen og erhvervslivet diskutere, hvordan det kan bruges. Det vil sige, at man vil skabe en ’ekstra tryghed’ for visse dele af erhvervslivet, og dermed en ekstra utryghed, for de firmaer eller deres medarbejdere, som ikke vil lade sig vaccinere.”

*

Dansk Industri og dansk erhverv er med i samarbejdet om coronapasset. Vil de forsvare de borgerrettigheder, som de danske borgere, der ikke vil lade sig vaccinere, endnu har tilbage. Eller er der tale om en ny form for tvangsvaccination, som man med et velkendt dansk udtryk benævner som ’frivillig tvang’. Man forventer fra regeringens side, at alle er ’så fornuftige’, at de med glæde tager imod ’det lille prik i armen’.

”Vi kommer til at få glæde af coronapasset i mange år frem,” siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

Tager han med i sine beregninger den tunge byrde, som han efterlader til de virksomheder, som er ledet af folk, der ud fra dybe samvittighedsgrunde ikke kan lade sig vaccinere.

”Et coronapas vil få betydning for syv ud af ti virksomheder inden for oplevelsesindustrien,” siger Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv. (Ja, og yderligere byrder for dem, som ikke kan følge med i dette globale initiativ.

DET ONDE FÆNOMEN

Personligt har jeg selv og min hustru erfaret, at covid-19 er en reel sygdom, som regeringen har pligt til at beskytte sine borgere imod. Vi har begge været indlagt på hospitaler, og kan mildest talt sige, at det har ’været en hård omgang’, og det er kun ved Guds nåde, at vi er sluppet levende derfra. (Jeg selv tabte 10 kg i kampen mod sygdommen, og vi strider endnu dagligt med eftervirkningerne af det onde fænomen, som går under betegnelsen Covid-19).

Derfor kan jeg kun med al respekt iagttage de mange former for hjælp som regeringen iværksætter – men med hensyn til udstedelsen af et særligt coronapas må jeg på egne og mange af min medborgeres vegne sige fra! Her betræder man farlig grund. Ja, her kommer man ind i et minefelt, som er godt beskyttet af Danmarks grundlov. Lad mig forklare.

*

Grundloven § 71 slår fast, ’at den personlige frihed er ukrænkelig’. Borgerens ’personlige frihed’ skal betragtes som noget så ophøjet – ja, helligt – at man taler om, at denne frihed kan ’krænkes’. Det er juridisk betydningsfuldt at forstå, at det drejer sig om et frihedsbegreb, der er så fintfølende, at der ikke (i første omgang) tales om, at frihedsparagraffen brydes eller overtrædes. Nej, det betynder med, at den ’krænkes’, at den ’trampes ned’ (Es.1:12),

… at politikere og industrifolk stamper med store fascist-støvler ind over jomfruelig jord og dermed krænker borgerens personlige frihed med skjulte intentioner om vaccinetvang. Det er, hvad vi oplever ved dette initiativ.

*

Netop det er ved at blive virkeliggjort! Med det nye initiativ om et coronapas, overlader de styrende en støtte del af den danske befolkning til sin egen skæbne. De, som ikke har dette dokument – med alle gyldige stempler – kan godt gå hjem – og skamme sig; de har ikke vise samfundssind, og det skal de straffes for.

UNDERKASTET FRIHEDSBERØVELSE

§ 71 i Danmarks Grundlov har en gang for alle fastsat nogle rammer for, hvad man ikke kan blive retsforfulgt og straffet for. Folk kan ikke indespærres eller på anden måde ’holdes fangen’ (eller begrænses i deres ’bevægelsesfrihed’) på grund af deres tro eller politiske eller moralske holdninger. Borgeren bør ikke frygte for, at han (på grund af aktuelle forhold) kan ’underkastes nogen form for frihedsberøvelse’ (grl. § 71, stk.1).

(I det pågældende tilfælde, hvor en borger ikke kan stille med ’de rette dokumenter’ – som regeringen kun udsteder til personer, der lydigt lader sig vaccinere – er han underkastet en form for frihedsberøvelse; han kan ikke rejse, hvorhen han vil! Han kan ikke søge nyt job på arbejdsmarkedet og han kan ikke besøge en restaurant med sine venner. Han er tvunget til at forblive, hvor han er (hvis han vil rejse med fly).

Tvangsindlæggelse på et psykiatrisk hospital er reguleret ved lov. Betingelserne for, at man kan tvangsindlægge en borger, står nøje anført i retsplejeloven. De er skarpe og beskytter borgerens frihed – men tvangsvaccination er også en frihedsberøvelse, og beskyttelsen mod den er ikke en udsalgsvare, som kan sælges billigt, for at de borgere, der endnu ikke har samvittighedsproblemer med den globale vaccine, kan leve i en ’dokumenteret’ tryghed.

Politiet kan anholde folk, hvis de har en mistanke om, at de har gjort noget, som er i strid med loven. Her langer konsekvenserne af lovens lange arm imidlertid ud efter borgere, som lever fuldstændigt uskyldigt – men blot ikke har anskaffet sig et coronapas. Dette kan imidlertid kun udstedes til borgere, som vil lade sig vaccinere. De øvrige – sådan ser det i øjeblikket ud – kan ’sejle deres egen sø’. Og det på trods af grundloven, som garanterer dem beskyttelse mod sådanne handlinger (der kan medføre ’en hvilken som helst form for frihedsberøvelse’).

LOVLIGHEDEN AF DEN FRIHEDSBERØVELSE

§ 71 stk.6 bør skabe en særlig opmærksomhed (ja, agtpågivenhed) hos de borgere, der er overladte til den kranke skæbne, der vederfares den befolkningsgruppe, som regeringen og danske erhvervsfolk efterlader på valen ved indførelse af et coronapas. Grundloven siger i den forbindelse:

Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen… på begæring af den, der er berøvet sin frihed… forelægges de almindelige domstole.”

Coronapasset rejser spørgsmålet om ’lovgivningen af den frihedsberøvelse’, som er en naturlig konsekvens af coronapasset, der kun kan udstedes til de borgere, der er blevet vaccineret (de borgere, som af samvittighedsgrunde ikke vil vaccineres, ’berøves’ samtidig friheden til at rejse og fratages andre almene frihedsrettigheder).

*

I en kommentar til § 71 stk. 6 (som er skrevet af journalist Susannah Pedersen med juridisk konsulent, Højesteretsdommer, professor dr. jur. Jens Peter Christensen som bagmand) hedder det:

Når man fængsles, bliver man berøvet sin frihed. Men det er ikke den eneste måde at blive berøvet sin frihed på.”

Hvis man f.eks. i en periode er så syg, at man er til fare for sig selv eller sine omgivelser, kan man blive tvunget til at opholde sig på et psykiatrisk hospital. Man bliver i så tilfælde tvangsindlagt, og det har ikke noget med straf eller straffeloven at gøre. En sådan frihedsberøvelse kan indbringes for domstolene.”

BOYKOT AF BIBELSKE DIMENSIONER

Coronapasset er ikke kun en trussel mod syge borgere! Det er en fare for fuldstændig raske borgere, som oven i købet har skaffet sig dokumentation for, at de ikke er smittet af Covid-19. De er ikke en større fare for deres omgivelser (hører vi) end de vaccinerede medborgere (hvor vaccinen først vil virke efter nogle måneders forløb).

Regeringens planer om et coronapas skaber bekymring hos nogle restauranter. ”Vi står over for at skulle afvise de første gæster, som ikke har passet. Vi bliver tildelt rollen som corona-politi.” Flere grene af samfundslivet vil stramme garnene for de borgere, som ikke vil lade sig vaccinere. Disse står i dag overfor en boykot af bibelske dimensioner.

*

”Mine børn,” skriver apostelen Johannes i sit første brev (2:18) – ”nu er det de sidste tider; og som I har hørt, at antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem.”

Hvorledes skal det forstås?

Først og fremmest skal det forstås ligeud, som det står skrevet, at mange lovløse personer allerede er trådt frem, og de har tydeligt vist, at de repræsenterer hele det antikristelige system, som gennem årene har været under opbygning – men det har også en anden betydning. Den vil jeg forsøge at forklare her:

Når det om Herren står skrevet, at Han ’fordum mange gange og på mange måder har talt til fædrene’ (Hebr.1:1)… så er det en måde at åbenbare sig på, som djævelen gerne vil efterligne. Derfor er antikrist kommet til syne (gennem tiderne) iklædt mange forskellige iklædninger.

Men altid med den samme agenda, altid med de samme programpunkter, som vil være kendetegnende for den sidste og virkelige antikrist.

Et af disse punkter er, at han vil boykotte de kristne, så at de ikke skal kunne købe og sælge uden at have et mærke, der kan genkendes. Det står skrevet, at ’man vil få alle… til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande’ (Åb.13:16-17).

*

Det nye coronapas bærer dette usvigelige kendetegn, idet det indebærer, at den, som har dette pas, kan dokumentere at han (eller hun) har opfyldt de betingelser, som er fastlagt for at kunne få passet – og de, som ikke opfylder disse betingelser (at lade sig vaccinere) skal ikke nyde godt af de goder, som følger med passet. Disse personer, som ikke viser samfundssind, skal boykottes – og det ender med, at de hverken kan købe eller sælge noget. De er som en paria i samfundet.

INGEN KAN PÅ GRUND AF SIN TRO BERØVES…

Dette bringer straks grundlovens 70 paragraf på bane, idet det her hedder: ”Ingen kan på grund af sin trosbekendelse… berøves adgang til den fuld nydelse af borgerlige rettigheder.”

De borgere, som ud fra deres tro nægter at lade sig vaccinere, bliver ’berøvet adgang’ til de frihedsgoder (at kunne rejse, hvorhen de vil – og til at kunne besøge hvilken restauration, de vil … og listen vil, som dagene går, blive større og større på de borgerrettigheder, som fratages de borgere, der stiller sig tøvende over for den globale vaccination, som i øjeblikket foretages).

Denne paragraf (§ 70) er religionsfrihedens hovedbestemmelse. Den slår fast, at ingen må forskelsbehandles på grund af race eller på grund af religiøse eller lignende personlige standpunkter.

En ny ’lockdown’ baner vej for det fænomen, som kaldes: ’Den store nulstilling’. Her vil Mette Frederiksens slogan ’samfundssind’ bevise sin bæredygtighed (forstået som ’det omsorgsfulde demokrati) og coronapasset passer her som hånd i handske.

En redaktionel leder i Berlingske hedder det: ”Befolkningen deles (ved iværksættelse af coronapasset) i to grupper: ’Gode borgere’ (læs: farlig, blind autoritetstro) vil få vacciner og dermed privilegier i form af vaccinpas og digitale certifikater. Disse ’gode borgere’ vil få mere ’fri’ bevægelighed, adgang til arbejdsmarkedet, mere socialt ’liv’, økonomisk hjælp, begrænset genåbning af erhverv, og ’gode borgere’ får selvfølgeligt øget adgang til køb og salg.

De ’dårlige borgere’ (læs: som ikke vil tage vacciner, og som nægter at blive registreret) vil ikke have samme fri bevægelighed… de vil derimod via ’gode borgeres’ fordømmelse af vaccineskeptikere (med pressens og statsmagtens massive propaganda) blive stigmatiseret, udskammet, marginaliseret, kriminaliseret, isoleret etc.

*

At vaccineskeptikere har god grund til at nægte at modtage det lille stik i armen, er nyhederne fra Sydafrika. Her har man været nødsaget til at trykke på pauseknappen, når det kommer til til corona-vaccinen fra medicinal-virksomheden Astra Zeneca.

Vaccinen viser ’skuffende’ resultater med hensyn til bekæmpelsen af den variant af corona-virus, som 90 % af de smittede i Sydafrika er ramt af.

Det var ellers meningen, at Sydafrika skulle begynde at vaccinere landets sundhedspersonale med en million doser i denne uge. Det sker nu ikke, og meldingen er et kæmpechok for sydafrikanerne, der ellers så lys for enden af tunnelen.

Astra Zeneca har også haft problemer med at aflevere 100 millioner doser til Storbritanien. Flere lande truer nu medicinfirmaet med sagsanlæg. Ifølge CNN er der mistænkelige redigeringer i kontrakten.

LUKKER VACCINEN FOR DET ÅNDELIGE?

Dr. Noe Mateo, Sanford Health specialist, har fornyeligt offentliggjort nogle undersøgelser, som har vakt opmærksomhed. Han fortæller, at et konstant symptom ved covid-19 har at gøre med hjernens funktioner.

”En del af mine patienter har været særligt beskrivende omkring det problem, som de har haft med vanskeligheden ved ’at tænke klart’. Jeg taler om folk, som er vant til at tænke i baner, der må betegnes som: ’hjernefunktion på et højt plan’. Og de fortæller, at ’de har tabt noget…’

Dr. Shruti Agnihotri, som er neurolog ved Alabama Birmingham Universitet, fortæller, at patienter kan have overvundet feberen og stakåndetheden, men de vedbliver at have hovedpine og tab af hukommelse. Dette fænomen kaldes ’brain fog’ (hjernetåge).

Patienter beskriver, hvorledes de har vanskeligheder med at rette opmærksomheden (fokusere) på et enkelt punkt… de føler, at de ’ikke er så skarpe, som de har været’ og gentager: ”Vi fornemmer, at vi har tabt noget.”

(Ingen kan endnu forudsige, hvilke eftervirkninger vaccinen kan have, men personlig frygter jeg, at den vil ’lukke for det åndelige’. Jeg har selv i en tre måneders periode oplevet at stå overfor en lukket dør (der ellers stod vidt åben for mig) og jeg kunne ikke hente noget af det forråd, jeg ellers havde til min rådighed i tjenesten for Guds Rige.

Det går nu bedre, og dag for dag kender jeg, at jeg gør fremgang – men vaccinen kan jeg ikke tage! Det beder jeg om respekt for – også fra myndighedernes side).

*

Lad mig gentage de bibelske argumenter for at nægte at tage vaccinen. ”Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt (1.Kor.6:19-20).”

Det vil sige, at jeg ikke – med mit legeme – tilhører mig selv. Mit legeme tilhører Gud, og det er købt og betalt. Jeg må derfor lade mig råde af Guds Ånd, om Han vil tillade, at jeg – med mit legeme – bliver en del af det globale vaccinationsprojekt, som for tiden finder sted.

For mit vedkommende er sagen klar. Jeg må sige nej tak til vaccinen. Yderligere står der skrevet: ”Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel.”

Hvor kan jeg nogensinde udfordre Gud med en vaccine, som kan være ødelæggende?

Der er derfor flere ting, som bør overvejes, før man styrter sig ind i det hasteprojekt, som kaldes ’kollektiv vaccination’. Og grundloven beskytter de borgere, som er tøvende over for tilbuddet om vaccination. Den beskyttelse må borgerne påberåbe sig i dag, hvor myndighederne er på vej med nålen, som kan være en trussel for liv og helbred – og det åndelige liv, som de troende borgere sætter højere end noget andet.

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’BJERGET, HVOR DET HELE AFGØRES (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.03.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *