MEDFØDT SYND

Der forberedes i øjeblikket en storstilet aktion i Danmark, som skal hindre, at homoseksuelle skal finde Kristus og dermed omvende sig fra deres tidligere livsstil.

Man vil forsøge ved lov at forbyde omvendelsesforkyndelse brugt overfor homoseksuelle, idet man påstår, at fordi de er fødte med denne ’seksuelle orientering’, så kan man ikke bringe dem til omvendelse.

Sloganet, som er anvendt i denne debat, er dette: ’Jeg er født sådan’ – og dermed siger den homoseksuelle: ”Min seksuelle orientering er medfødt, og dermed er den sag afsluttet.

Den kristnes svar på dette: Det er meget muligt, at du er født med disse tilbøjeligheder, men Guds tilbud til dig er, at ’du kan fødes på ny’.

Jesus siger: ”Hvad der er født af kødet, er kød, og hvad der er født af Ånden, er Ånd. Du må ikke undre dig over, at jeg siger til dig: ’I må fødes på ny’ (Johs.3:6-7).”

*

UEGNET TIL ÆGTESKAB

Jesus har talt om dette forhold, så det er ikke ukendt for ham. Han siger: ”Ikke enhver kan fatte dette ord, men kun de, hvem der er givet (Matt.19:11).” Han fortsætter: ”thi der er gildinger, som er født således fra moders liv” (ordet ’gilding’ er betegnelse for et menneske, som er ’uegnet til ægteskab’)… ”og der er gildinger, som er gildede af mennesker (d.v.s.: der er nogen, som er blevet gjort uegnede til ægteskab (kastreret) af mennesker). Og så findes der nogle, som har gjort sig uegnet til at gifte sig for himmerigets skyld (Matt.19:12).”

Dette tolvte vers i Matthæus det nittende kapitel indeholder en sådan eksplosion af åbenbarelse, at Herren indleder med at sige, at ’kun hvem det er givet vil fatte det’ og slutter med at understrege: ”Den, som kan fatte det (indholdet af dette udsagn) han fatte det!”

Hvis man vil forsøge at forklare dette skriftord ud fra den foreliggende situation, kan f.eks. foreslås følgende:

Der er homoseksuelle, som er født således fra moders liv. Og der er homoseksuelle, som er blevet sådan ved menneskers indgreb (propagandaen er stor og har en mægtig virkning på ungdommen) sidst – men ikke mindst – er der mennesker, som har gjort sig ’uegnede til ægteskab’ for himmelrigets skyld (ved afholdenhed).

*

Apostelen Paulus var en af disse. Om at leve ene – uden at have en hustru – siger han: ”Dog ville jeg ønske, at alle mennesker havde det som jeg selv; men hver har sin nådegave fra Gud! Den ene så, den anden så… (1.Kor.7:7)!

Men til de ugifte… siger jeg, at det er bedst for dem, om de vedbliver at være som jeg! (v.8).” Med hensyn til tjenesten for Guds Rige tilføjer Paulus: ”Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? (1.Kor.9:1)”

”Har vi ikke ret til at tage en søster som hustru med overalt ligesom de andre apostle… eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har denne ret… (v.5-6).”

ANGREB PÅ KIRKENS DOGME OM OMVENDELSE

Mandag d. 8. marts 2021 blev der afholdt et debat-møde i Westminster Hall i London, hvor medlemmer af det britiske parlament skulle diskutere ’converversion therapy’. Mødet var arrangeret på grund af en henvendelse til regeringen (underskrevet af 250.000 personer), som opfordrede til vedtagelsen af en lov, der forbyder omvendelses-forsøg på homoseksuelle.

’Conversion therapy’ er en terminologi, som anvendes for en hvilken som helst form for samtale, der finder sted, for at hjælpe homoseksuelle, som søger hjælp til at begynde en anden livsstil.

(Det spørgsmål må stilles, hvorfor det skal forbydes ved lov, at en pastor beder for et medlem af hans kirke, der søger åndelig hjælp i en sådan sag).

Den slags ’horror stories’, der fortælles om ’conversion therapy’, er ikke hentet fra kirkens dagligliv. Her bruges hverken elektrochok eller kastration for at hjælpe folk, som søger hjælp hos deres åndelige ledere. At påstå dette viser kun, at man vil anvende temaet til et ideologisk angreb på mennesker, som søger at leve deres liv i overensstemmelse med Guds design for seksualitet.

Et forbud ved lov vil være drevet af totalitære motiver og vil søge at hindre den slags samtaler, som voksne mennesker i enighed kan have med hinanden.

TÆNK PÅ LOTS HUSTRU

Spørgsmålet om ’omvendelse’ melder sig fra ’Day-one’ for den, som vil løbe på den kristne løbebane. Ja, man kan ikke blive en kristen og komme ind i Guds Rige, uden at man ’omvender sig’ Dette gælder for alle mennesker uden undtagelse. Også for homoseksuelle.

”På den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og ødelagde dem alle (Luk.17:28-29)” og Jesus sagde: ”Tænk på Lots hustru (v.32).”

(Bibelen fortæller, at da solen steg op over landet, var Lot – Abrahams slægtning – nået til Zoar. Men Lots hustru, som gik efter ham, SÅ SIG TILBAGE, og blev en saltstøtte. Det ligger i teksten, at hun ikke kunne løsrive sig fra Sodoma).

Den gudsfjendtlige lære, som findes i det moderne udtryk ’conversion therapy’ (omvendelses-terapi) er et frontalt angreb på kirkens dogme og skriftens lære om omvendelsens betydning.

Ja, der findes intet lærepunkt i det kristne liv, som er mere værdifuldt og afgørende, og intet ord af Jesus, der er mere stålsat og radikalt end hans budskab om omvendelse. Det gælder alle mennesker, fordi alle er født i synd, og mange er fra fødslen belastet med visse tilbøjeligheder.

(De, som hævder, at dette ikke gælder homoseksuelle – at de ikke kan omvende sig – findes blandt de ’falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind i Kristi menighed, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv’… 2.Pet.2:1).

ET SAMVITTIGHEDSLØST ANGREB

I den sidste uge af februar 2021 har Amazon-forlaget fjernet en bestseller fra sin salgsliste på grund af dens kritiske holdning overfor homoseksualitet og kønsskifte.

Det drejer sig om Ryan T. Andersons bog: ’When Harry blev Sally’ (Da Harry pludselig blev Sally), som blev publiceret i 2018, og som ud fra naturlove og videnskabelige argumenter er en åben kritik af kønsskifte.

Bogen har været en bestseller både på Amazon og ifølge listen på Washington Post. ’Encounter Books’ (som har publiceret bogen) har med det samme taget stilling til fjernelsen fra Amazons bogmarked. Forlaget skriver: ”Det er et samvittighedsløst angreb på ytringsfriheden.”

En gruppe republikanske senatorer har ligeledes reageret prompte på Amazons censur. ”Det er ikke kun en beslutning, man har taget ud fra en dårlig smag, men det er et angreb på ytringsfriheden,” skriver de.

Beslutningen, som er taget af Amazon, er utvivlsom ideologisk betonet. Bogen er et akademisk værk, som ikke inspirerer til had eller vold. Hitlers ’Mein Kampf’ (der lægger grunden til jødehad) er stadig på Amazons liste.

CENSUR ER FORBUDT

”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingenlunde på ny indføres” (grl. §77).

Det er en trøst for den menige borger, at det står nævnt i Grundloven, at ’enhver er berettiget… til at offentliggøre sine tanker’. Det er altså ikke kun nogle ’særligt udvalgte’, som har lov at sige, hvad de mener, men det drejer sig om en borgerret, som gælder alle indbyggere i landet. Det er heller ikke kun folk af en vis politisk holdning, som har ret til frit at tale, eller borgere, som har en vis moral. Nej, grundloven giver alle lige ret. ”Enhver er berettiget…, ” hedder det.

”… i skrift og tale at offentliggøre sine tanker.”

”Tanker er toldfri,” siger man. Det betyder, at du kan udtale dine tanker uden at skulle erlægge nogen form for afgift. Du kan tale derom, og vil ikke blive arresteret. Du kan skrive (og selvom det skrevne ord er det mægtige bevis, som ikke kan tilbagekaldes) er du berettiget til at offentliggjøre dine tanker og meninger (når blot du ikke bliver personlig og skriver hadord mod anderledes tænkende).

”Censur kan ingenlunde på ny indføres.” Den røde kuglepen, som streger visse passager ud i et skrift, er forbudt. ”Censur og andre forebyggende forholdsregler, – sådan lyder grundlovens ord, og den tilføjede sætning åbner for en række muligheder, der kunne bringe borgerne til tavshed – men den sættes ud af kraft med det samme. Med ordene: ’kan ingenlunde på ny indføres’.

’Ingenlunde’ er et gammelt dansk udtryk som aldrig bør fornys. (Jesus siger: ”Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå”). Forstået på denne måde kan det siges, at ’censur kan ingenlunde på ny indføres. Det er en klippefast beslutning, som aldrig, aldrig, aldrig kan ændres.

Tider, hvor der har hersket censur, erindres med smerter i grundloven. Ordlyden: ’Censur kan ingenlunde på ny indføres’. Grundtvig, som er en af grundlovens fædre, taler her et stærkt sprog. Han fik ved flere lejligheder forbud mod at offentliggøre visse skrifter. ”Det må aldrig mere ske,” siger han, ”censur må aldrig på ny indføres.”

*

Frankrig, som er moderlandet for alle konstitutioner, har en sørgelig historie med hensyn til skabelsen af en grundlov.

Siden den første konstitution i året 1791 (to år efter den blodige revolution, og medens guillotinen stadig arbejdede) har landet kendt til 15 forsøg på grundlove. Frankrig har således ikke – som Danmark – oplevet en sokkel af konstitutionel frihed.

I Frankrig har der længe været uenighed om, hvorvidt kongen skulle have en vis magt, på hvilket punkt danskerne i 1849 gjorde kort proces. Paragraf 19 gør det klart for danskerne, at kongen kan ikke foretage sig noget af embedsagtigt karakter, uden at folketinget er meddelagtigt i beslutningen.

DE FØRSTE AF DE TI BUD

Buddet: ’Du skal ikke have andre guder end mig’, er det første af de ti bud. Alle ti bud har haft indflydelse på al lovgivning. De ligger som et levende grundlag under selv de moderne lovgiveres virke. De afslører, hvorledes menneskenaturen er, når den er under syndens herredømme – og de siger ligeud, at den syndige menneskenatur søger mod afguder, som den kan tilbede (eller tjene).

Tilbedelsen af afguder viste sig hurtigt under Israels ørkenvandring, og det var en så forførende magt, at Gud på stedet ville skille sig af med det.

”Da sagde Herren til Moses: Skynd dig at stige ned, thi det folk, som du førte ud af Egypten, har handlet ilde.”

’Hastig’ veg de bort fra den vej, jeg bød dem at vandre; de har lavet sig en støbt tyrekalv og tilbedt den og ofret til den med de ord: ’Her, Israel, er din gud, som førte dig ud af Egypten!’ (2.Mose 32:7-8)

  1. Det er den tyrekalv, som Moses knuste til støv – ’og lod israelitterne drikke det’ (v.20)

  2. Det er den tyrekalv, som Aron lavede af folkets guldsmykker. Han sagde: ’Jeg kastede guldet i ilden, og så kom denne tyrekalv ud deraf’ (v.24).

  3. Det er den tyrekalv, som Herren omtaler med ordene: ’Den, som har syndet imod mig, ham vil jeg udslette af min bog’ (v.33).

Lad derfor alle og enhver forstå, at ombytte Guds herlighed med en afgud er en såre stor synd. Og det er netop, hvad de nye afgudsdyrkere vil have Guds folk til. Lad mig forklare:

DÆMONERS FORHEKSELSE

”Men deres sind blev forhærdet” (2.Kor.3:14). Det er Guds vidnesbyrd om det folk, som han har kaldet og opfostret.

Og det er den sørgelige erfaring, som mange forældre har måttet gøre med nogle af børneflokken. Tidsånden har indfanget dem. Denne verdens fyrste har forblændet dem. Dæmoner har i visse tilfælde forhekset dem, og hvis en far eller mor prøver at tale dem tilrette, må de komme til den sørgelige konklusion: ”Deres sind er blevet forhærdet.” De er blevet et let offer for de homoseksuelles propaganda.

Med jøderne, som dette ord fra Skriften særlig er rettet imod, gælder det, at denne ’forhekselse’ beviser sig ved, at ’lige indtil den dag i dag er det samme dække blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt’ (v.14).

”Hvorfor tages det ikke bort?” spørger mange. ”Hvorfor fjerner Gud ikke dækket, så de kan se?”

– (og mangen en grædende mor og en fortvivlet far stiller det samme spørgsmål: ”Hvorfor tager Gud ikke det bort, som gør mine børn blinde?”)

Svaret lyder: ”Kun i Kristus bliver det fjernet!” (v.14)

”Hvorledes skal det forstås?”

”Hver gang én omvender sig, tages dækket bort” (v.16).

Om dette sidste står kampen nu. ’Conversion therapy’ – tilhængerne vil med alle midler forsøge at bringe omvendelsen (conversion) ud af billedet. De vil med deres nye teologi forsøge at bilde fok ind, at ’de ikke behøver at omvende sig’. Hvis det lykkes, vil de ikke kunne føre de fortabte sjæle til Kristus. Dækket forbliver over deres øjne. De spærrer vejen til frelse, for det hedder: ”Kun i Kristus bliver det fjernet (2.Kor.3:14).”

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’SMERTEDIGTET’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 09.04.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *