BAGGRUNDEN FOR GAZA-KONFLIKTEN

Da Moses i sin tid stod overfor at skulle konstruere ørkentabernaklet, sagde Herren til ham: ”Se til, at du udfører det efter det forbillede, som vises dig på bjerget” (2.Mose 25:40).

Han gik således frem efter en ganske bestemt konstruktionstegning, der i detaljer blev vist ham på Guds bjerg.

I dag står jøderne overfor at skulle opføre det tredje tempel – og de har ingen anden tegning at gå efter end den, der står nedfældet i de sidste otte kapitler af Ezekiels bog…

Ifølge denne tegning er det udfordrende spørgsmål til bygningsmændene dette ene: Vil I bygge det nye tempel med to eller ét rum? Dette er den egentlige baggrund for den aktuelle konflikt i Gaza. Den drejer sig om tempelpladsen, og palæstinenserne er ivrige efter at bevare den blå kuppel, som dækker over det sted, hvor pagtens ark stod (ifølge Salomons tempel, som han opførte på jebusitteren Ornans tærskeplads i Jerusalem (2.Krøn. 3:1).

Alt dette finder sin forklaring i den hændelse, da Jesus råbte sine sidste ord på Golgata-højen uden for byen: Templets forhæng mellem det hellige og allerhelligste blev sønderrevet af en mægtig, usynlig hånd, og der var fra det øjeblik kun ét rum i Templet!

I tegningerne over ’det tredje tempel’, som findes i Ezekiels Bogs sidste otte kapitler, er der ikke noget forhæng. Her er ingen lysestage og ingen ark med Guds lovs to tavler. Der er således kun ét rum, hvilket er årsagen til, at jøderne må opgive dette projekt (Ezekiels tempel) og palæstinenserne råber højt om de muslimske helligdomme som står rejst på den gamle tempelplads. Lad mig forklare:

JERUSALEM, JERUSALEM – DU, SOM IHJELSLÅR…

Vi må forstå, at hele konflikten, som den udvider sig omkring Iran, Syrien, Libanon, Gaza – og Jerusalem, kun har ét sigte: Templet (jødernes 3. tempel) og tempelpladsen i Den Hellige By.

Politisk vil der være mange vinkler at iagttage – men åndeligt drejer det sig kun om dette ene: Jesu komme, og hvorledes Han nu vil blive modtaget af jøderne, som forkastede Ham, da Han første gang kom til dem.

Det er med smerte, at Jesus omtaler forkastelsen, som Han oplevede den ved sit første komme. Han siger: ”Jerusalem, Jerusalem! Du, som ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig. – Se, jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv. Thi jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, da I siger: ”Velsignet være den, som kommer i Herrens navn (Matt.23:37-39).”

*

Da han kort efter sidder med sine disciple på Oliebjerget, spørger de ind til begivenhederne, som ’fra nu af’ (23:39) vil finde sted. Der er nogle detaljer, som de gerne vil have styr på.

(- og her ligner de os! Vi vil gerne have at vide, hvad der sker i øjeblikket, og hvor vi befinder os på den profetiske kalender. Hvad er det, der for tiden sker i Mellemøsten?

Hvad er det for en alliance, som synes at samle sig mod Israel. Kan det hele ikke udvikle sig til en større krig – ja, en verdenskrig – hvor stormagter (som USA og Rusland) melder sig på fronten?

Hvad vil der ske, hvis Kina samtidig begynder at gøre krav på Taiwan – og lader ord følge med handling, så at USA bliver tvunget ind i en konflikt på den anden side af kloden?

Hvordan stiller Europa sig til de seneste nyheder fra dramaet i Gaza? Der holdes i øjeblikket i UN krisemøder om sagen.

*

Der er tre forhold, som Jesus omtaler vedrørende situationen, som den udvikler sig aktuelt omkring Jerusalem.

1. Det første forhold, hvor de kristne skal være agtpågivende, er ’vildførelsen’. En massiv forførelse vil finde sted, – og ’den skal føre mange vild’ (Matt.24:5).

Bliver det kommende tredje tempel bygget med ét eller to rum? Det er ’hovedsagen i det, som sagen drejer sig om’.

2. Det andet forhold har at gøre med bedømmelsen af den militære situation omkring Gaza. (Der er i skrivende stund affyret mere end 4200 raketter fra affyringsramper i Gaza ind over Israel). Spørgsmålet er fra palæstinensernes side, hvad der skal ske med den tredje helligste moske. Hvad skal der ske med klippemoskeen?

3. Det tredje punkt er omkring vurderingen af ordene: ”I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter (Matt.24:6).”

Det er værd at bemærke, at det græske ord for ’krig’ i denne forbindelse er ordet: ’slag’. Man vil høre larmen fra ’et slag’ og rygter om ’slag’ – altså: et isoleret krigsslag, som er ’en detalje’ i en større konflikt. Men dette ’slag’ kan brede sig og blive optakten til ’en krig’ – ja, en global konflikt, som drager verdens supermagter til at invadere Israel.

KUN 10 KVADRATMETER HAR INTERESSE

Når man kommer ned til roden af konflikten, er det igen den omstridte plads, Tempelpladsen, som er stridens æble.

Muslimerne gør krav på den. (Derfor har de givet den et nyt navn: ’Moské-esplanaden’). Jøderne hævder, at det er deres, og de kristne siger, at Jesus vandrede og underviste på den plads, hvor det andet tempel, Herodes tempel, var opført.

Ifølge Bibelen er der ingen tvivl om, at et tredje Tempel, ’under tidernes trængsel’, vil blive rejst – som englen Gabriel forklarer Daniel: ”… og i to og tresindstyve uger skal det (byen og helligdommen) opbygges (Dan.9:21, 25-26).

Det er således ikke hele pladsen, som der kæmpes om. Det er kun 10 m2, som har interesse – og indtil for nyligt vidste ingen helt bestemt, hvor på pladsen de hellige kvadratmeter fandtes.

For få år siden beviste et hollandsk arkæolog-par imidlertid, hvor det allerhelligste i jødernes tempel befandt sig – og der bredte sig i Israel stilhed i en hel uge, da de i et amerikansk, arkæologisk tidsskrift fremlagde deres opmålinger og med videnskabelig styrke fastslå, hvor (på den store plads) Templets allerhelligste lå.

Indtil det øjeblik var det forbudt en jøde at gå over tempelpladsen. Han kunne jo i vanvare komme til at træde på ’det hellige sted’ – men nu, hvor man takket være de arkæologiske opmålinger vidste helt bestemt, hvor de 10 kvadratmeter var, (hvor Guds ark havde stået) kunne også en jøde bevæge sig på pladsen uden fare for at gøre sig skyldig i helligbrøde.

Der var nu blot et problem tilbage, som gjorde, at den eftertænksomme stilhed sænkede sig over Israel ved arkæologernes fund og bevisførelse. Hvor på tempelpladsen var de 10 kvadratmeter? Hvor var det sted, som i så mange år havde hindret en jøde i, at betræde den hellige plads?

Arkæologernes svar var rystende, direkte og uden omsvøb: De 10 m2 findes inde i Omar-moskeens midte. Muslimernes store, runde kuppel dækker over jødernes hellige sted. ”Vore opmålinger viser,” sagde arkæologerne, ”at templets allerhelligste er at finde midt i den muslimske helligdom…”

*

Man er gået ’lidt stille’ med denne opdagelse. Det er blevet kendt, at jøderne nu kan bevæge sig frit på tempelpladsen – men at templets allerhelligste (der, hvor Guds ark stod placeret) var inde midt i den muslimske helligdom, som blev opført i 600-tallet efter Kristus, – om dette taler man ikke gerne!

Konsekvenserne af denne opdagelse betyder nemlig, at når det tredje Tempel rejses, så må den muslimske helligdom fjernes. Og den, som vover at røre blot en sten af den 3.-helligste, muslimske helligdom – vil tænde en brand, som ikke kan slukkes.

Hvorledes vil Herrens Ånd løse det problem? For løses skal det! Det tredje tempel skal bygges, og arken (selvom den ikke eksisterer, og en ny aldrig må laves… Jer.3:16) må placeres på det rette sted. Palæstinernes protester er omkring dette problem.

MÅSKE ET JORDSKÆLV VIL LØSE DET

Da sejren var vundet i 1967, og den indre by af Jerusalem efter 2000 år atter var på jødernes hænder, samledes nogle af de militære ledere af Israels hær foran indgangen til Tempelpladsen. De stod i hellig ærefrygt overfor den mest omstridte plads på hele jorden – det mest kostbare ’real estate’ – og der herskede en underlig stilhed i dette øjeblik.

En journalist fra det internationale tidsskrift, Times, brød stilheden: ”Hvad skal der nu ske med den?” sagde han og pegede på den blå kuppel af Omar-moskeen. Chef-rabbien for militæret svarede prompte: ”Det kan intet menneske svare på. Men den kan ikke blive liggende, hvor den nu ligger. Jeg ved det ikke! Måske et jordskælv vil løse det problem.”

Alle nikkede. ”Ja, måske et jordskælv!”

*

Tanken er ikke så fjern. Et jordskælv ville være en velkommen løsning! Ingen menneskehånd ville være involveret. Intet menneske ville kunne anklages! Ingen ville være skyldig i det naturfænomen, som fejede den blå kuppel væk fra jordens overflade, og gjorde plads for opførelsen af jødernes Tredje Tempel. Ja, det er med fornyet interesse, at vi læser skriftordene fra den bibelske beretning om den tredje verdenskrig: ’Ezekiel-krigen’, ’Gog-krigen’. Dér tales netop om et jordskælv af stor betydning:

”På hin dag, når Gog overfalder Israels land, lyder det fra den Herre, Herren, vil Jeg give min vrede luft. I nidkærhed, i glødende vrede udtaler Jeg det: Sandelig på hin dag skal et vældigt jordskælv komme over Israels land… Bjergene skal styrte, klippevæggene skal styrte OG HVER MUR SYNKE TIL JORD (Ezekiel 38:19-20).”

… det sidste: ’og hver mur skal falde til jord’ fortæller om de mange mure, som menneskene har bygget over ’de hellige steder’. Jeg tænker her på den bygning, som man har bygget over Peters hus i Kapernaum eller den kirke, som er bygget over Jesu fødested i Betlehem. Man har bygget en kirke og givet den navnet: ’Maria Himmelfartskirke’ på trods af, at der ikke findes nogen beretning i Bibelen, som har registreret ’en sådan hændelse’.

Jo, i sandhed: ’Hver mur skal falde’, og blandt disse kunne meget let tilføjes ’murene, som opretholder den blå kuppel, der er bygget over de 10 m2, som var jødernes allerhelligste – stedet, hvor pagtens ark blev stillet.

DE SKYLDER JØDERNE EN FORKLARING

Den eneste konstruktionstegning, som i Bibelen findes over det 3. Tempel, er de otte sidste kapitler i Ezekiels Bog.

De fortæller om de ceremonier, som skal finde sted, når man ofrer dyr – og de kristne har dermed fået tilstrækkeligt at vide til at kunne sløjfe den tempelbygning som ’et gyldigt offer for Gud’. Ifølge Ny Testamente er der kun ét offer, som er velbehageligt for Herren – og det er Jesu offer, da Han bragte sig selv som et lydefrit offer for alle mennesker på Golgatas Kors.

Men dermed er deres tjeneste vedrørende det 3. Tempel ikke til ende! De skylder nemlig stadig jøderne en forklaring på hemmeligheden bag det ufuldkomne offer bag Ezekiels tempeltegninger – og de er de eneste, som kan give den forklaring! Hemmeligheden er betroet dem, og vé dem, om de i denne time er tavse.

Lad mig kort redegøre for dette:

*

”Men du, menneskesøn, giv Israels hus en beskrivelse af templet (Ezekiels Tempel), dets udseende og form, at de må skamme sig over deres misgerninger (Ez.43:10).”

Besynderligt! Ezekiel får her besked om, at han skal beskrive templet på en sådan måde, at Israels hus ’skal skamme sig over deres misgerninger’ (Ez.43:10).

– ”Dersom de skammer sig over alt, hvad de har gjort, så kundgør dem templets… indgange… skriv det op for deres øjne, så de mærker sig hele billedet…”

Profeten skal altså især lægge vægt på templets ’udgange og indgange’ (v.11) – og når han gør det, vil Guds Ånd overbevise dem (jøderne) om deres synd. Det er den besked om templet, som bliver betroet Ezekiel. Gør han, som Herren siger, vil Israels hus ’skamme sig over deres misgerninger’. Gør han det ikke, skal deres blod blive krævet af hans hånd (Ez.3:18-19).

VÆGTER OVER ISRAELS HUS

Menneskesøn! Jeg sætter dig til vægter for Israels hus; hører du et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.

Når jeg siger til den gudløse: ”Du skal visselig dø!” Og du ikke advarer ham eller for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd.

Advarer du derimod den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed af sin vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men du har reddet din sjæl (Ezekiel 3:17-19).”

I lyset af disse alvorlige ord til Herrens profet (som tiltales med benævnelsen ’Du menneskesøn’) skal forklaringen om templets indretning i Brevet til Hebræerne forstås. Her står skrevet: ”Nu havde også den første pagt sin gudstjenesteordning og sin jordiske helligdom (Templet).

”Thi i den var der indrettet et forreste rum, hvori lysestagen og bordet og skuebrødene var; det kaldes det hellige.” Og bag det andet forhæng var der et rum, som kaldes det allerhelligste (Hebr.9:2-3).”

”Derved giver Helligånden tilkende, at vejen til Helligdommen endnu ikke er fri, SÅ LÆNGE DET FORRESTE RUM ER DER.

*

Vi forstår, at templet var (fra første færd) udstyret med to rum: ’Det forreste rum’, som kaldes det hellige – og ’et rum bag det andet forhæng, som kaldes det allerhelligste.”

Sådan var templet indrettet. ’SÅ LÆNGE DET FORRESTE RUM VAR DER’. Det vil sige, at når det forreste rum fjernes, så sker en ændring med tempeltjenesten. ’Så giver Helligånden til kende’, at vejen til det allerhelligste nu er fri.

Da Jesus udåndede på korset uden for Jerusalem, skete der noget inde i templet. Forhænget blev revet i stykker (fra oven af nedefter) og de to rum blev til et rum. Det er det budskab, som Ezekiels tempel giver os.

Den gudstjeneste, som Ezekiels Tempel tillader, er en gudstjeneste, som vidner om, at det guddommelige tempel kun har ét rum. Det vil sige, at de kristne stiller sig op foran bygherrerne til det tredje Tempel med et relevant spørgsmål: Bygger I et tempel med ét eller to rum? Svarer bygherrerne, at de bygger templet med to rum, så vidner de dermed om, at ’vejen til det allerhelligste endnu ikke er fri’. Men svarer bygherrerne, at de bygger templet med ét rum, så vidner de dermed om, at de bygger Messiastemplet, hvor vejen til det allerhelligste er fri – sådan, som det blev kundgjort den dag, da Jesus udåndede på Golgatas kors.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’NEDRIVNINGS-PROCESSEN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.06.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *