DE TO KONGER HAR ONDT I SINDE

De to mænd mødtes for enden af landgangsbroen. Vejret var strålende. De smilede og omfavnede hinanden. Så førte den ene af de to mænd sin gæst over i en anden båd, hvor de to skulle tilbringe nogle timer sammen. De skulle have et vigtigt møde – under afslappede forhold. Derfor var de fulgt af et kamerateam fra Russisk TV.

Mødet skulle vises for hele verden. Det skulle bevidnes for den ganske klode, at de to var gamle venner, og at de skulle drøfte fortrolige ting, som havde stor betydning.

Undertiden var det hemmeligheder, som de to delte med hinanden. Så stak de hovederne sammen og talte lavmælt. De lo! Det var en hyggelig sejltur, de havde sammen; de to diktatorer, Lukasjenko og Putin.

Mødet i luksus-lineren fandt sted lidt over en uge, efter at journalisten Roman Protasevit blev ført bort med sin forlovede fra et fly, som var tvunget til landing i Hviderusland.

Et billede, som de russiske TV-folk har taget af de to præsidenter, som sidder til bords under sejlturen i luksusbåden, minder meget om det foto, som profeten Daniel viser af ’Sydens konge’ og ’Nordens konge’, ’som har ondt i sinde og sidder til bords sammen og lyver’ (Dan.11:27). Det topmøde er begyndelsen til enden…

Få dage efter er Alexander Burakov blevet løsladt fra et af Hvideruslands fængsler. Han fortæller, han sad fængslet med 20 kolleger, og at de alle blev mishandlet af Lukasjenkos bødler.

Den danske regering har bevist, at den finder sådanne forhold ’utålelige’ – når den protesterer mod tabet af grundlovens frihedsrettigheder. Hvis den havde magt som den har agt, ville den meget snart gøre sig skyldig i lignende forbrydelser.

Lad mig forklare:

Hijacking af et passagerfly, der fløj over Hviderusland, (næstsidste søndag i maj) er indledningen til en masse arrest af demonstranter i tidligere Sovjetstater.

Tusindvis af systemkritikere (som den arresterede Roman Protasevit) sidder i dag fængslet i Rusland og Hviderusland – og tallet på oprørerne stiger i disse timer og beviser, at modstanden mod den gudløse, marxistiske ideologi ikke er død.

Lovgivningen i Danmark, som på samme måde har søgt at stramme rebene om demonstrationer, der strider for grundlovens frihedsrettigheder, er ved denne illegale, statssponsorerede aktion blevet afsløret.

TÆVET AF BETJENTE

Den hviderussiske regering var dybt involveret, da et Ryanair-fly søndag d. 23. maj blev omdirigeret og påbudt at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

”Det her er et eksempel på en statssponsoreret kapring – et statssponsoreret pirateri,” udtaler Michael O’Leary ifølge Reuters til Irsk Radio.

Efter landingen i Minsk blev den hviderussiske journalist og oppositionsaktivist Roman Protasevit, der var ombord i flyet, anholdt og tilbageholdt i Hviderusland.

Ifølge Michael O’Leary var Roman Protasevit ledsaget af en kvinde, der også blev tilbageholdt i Minsk.

Ifølge hviderussisk stats-TV var det efter en personlig ordre fra den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, at to kampfly gik på vingerne for at tvinge Ryanair-flyet til landing, da det fløj ind i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag.

USA fordømmer på det kraftigste, at Hviderusland tvang passagerflyet til at lande, for at kunne anholde oppositionsjournalist Roman Prolasevit.

”120 passagerers liv var i fare, deriblandt amerikanske borgere,” siger den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.

Flyet var på vej fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen.

*

Over 34.000 personer er blevet anholdt siden protesterne mod Lukasjenkos regime begyndte. Hans vigtigste allierede er Putin i Rusland.

Søndag, d. 23. maj blev der holdt demonstrationer i over 60 byer i Hviderusland. Hundredvis af demonstranter er anholdt. Der er kommet talrige meldinger om, at de mishandles og tortureres i landets fængsler. En 31-årig mand, Ramon Bandarenka, er angiveligt blevet myrdet af politiet. Amnesty International skriver: ”Der er kun i ringe grad tvivl om, at han er blevet tævet af betjente fra sikkerhedsstyrkerne.

Disse begivenheder står i dag som et varsel overfor alle regeringer, som vil undertrykke folkets ret til at protestere.

Hvad siger Bibelen om sådanne tilstande? Taler Den Hellige Skrift om forholdet mellem stat og kirke?

DISSE TRE MÆND BØD KONGEN TRODS

Den verdslige øvrighed i Danmark har med sine ord og sine gerninger vendt Gud ryggen og vedkender sig ikke længere sandhedens Gud. Men afguderne kender de og adlyder dem. Det er dæmon-guder, som de selv laver og ivrigt kæmper for.

I lyset af Gamle og Ny Testamentes vidnesbyrd er den ene og sande Gud (som det første bud taler om) Den Treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd.

Denne identifikation er så vigtig, at det er regeringens opgave at støtte alt og alle, som er villige til at gå til verdens yderste grænser med dette budskab. ”I skal gøre alle folkeslag til mine disciple,” siger Jesus, ”idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.” – Dermed vil I (ved at opfylde grundlovens ord om at staten skal støtte den evangelisk-lutherske lære) tage del i fredsprocessen, idet hver en menneskesjæl (uanset race eller nationalitet) vil blive en gudsbenådet fredsbebuder.

I Den Treenige Guds navn vil I som stat (og med hele en statsmagts styrke) være med til at skabe ud af verdens befolkning ét legeme. Om dette synes jer for stort og uoverkommeligt, så kan I (som verdslig øvrighed) være med til at støtte bestræbelserne i jeres eget land, Danmark, ved at være én Ånd med Den protestantiske kirke i denne opgave. I er jo – som stat – kaldet til det samme håb og bekender jer (i grundloven) til samme Herre. Om dette har jeg følgende at sige:

*

Der levede engang i tidernes morgen en mægtig perserkonge ved navn Nebukadnezer. Han lavede på et tidspunkt en billedstøtte (tresindstyve alen høj og seks alen bred) som han befalede alle sine undersåtter at tilbede (Dan.3:1). Hvis nogen dristede sig til ikke at adlyde dette påbud, skulle de øjeblikkelig kastes i den gloende ovn (v.6).

Det viste sig, at der var tre mænd, som ikke fulgte den store konges befaling – og de blev straks stillet for Majestæten for at gøre rede for deres ulydighed.

”Det har vi ikke nødig at svare dig på,” svarede de tre mænd (med en utrolig frimodighed) – ”og sker det, at vi ryger i den gloende ovn, så kan vor Gud fri os! Men hvis dette ikke sker, så må du vide, oh konge, at din gud dyrker vi ikke.”

*

Da de tre mænd var kastet i ovnen, ’da sloges kong Nebukadnezer af rædsel, og han spurgte sine rådsherrer: Kastede vi ikke tre mænd i ilden’? (v.24)

”Jo, Deres Majestæt. Vi kastede tre mænd i ilden,” svarede de fornemme rådsherrer.

”Men jeg ser fire mænd gå frit om i ilden – og den fjerde ser ud som en gudesøn,” sagde kongen (v.25) og kaldte derpå de tre mænd ud af den gloende ovn.

De fornemme rådsherrer samlede sig straks om de tre mænd, og de så, at ’ilden ikke havde haft nogen magt over disse mænds legemer. Deres hovedhår var ikke svedet, deres kapper var uskadte – og der var ikke brandlugt ved dem’ (v.27).

De brød kongen ud i lovsang og sagde: ”Lovet være disse tre mænds Gud. Han sendte sin engel og friede dem, fordi de overtrådte kongens bud (v.28).

Hermed byder jeg, at den, der i noget folk, nogen stamme og noget tungemål siger noget ondt om de tre mænds Gud, skal hugges sønder og sammen – og hans hus skal gøres til en skarndynge; thi der gives ikke nogen anden Gud, som således kan frelse (v.29).”

I det følgende kapitel udlægger Daniel en drøm for den samme perserkonge, og denne udbryder: ”Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezer, Himmelens Konge. Alle Hans gerninger er sandhed, Hans veje er retfærd – og Han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod” (Pride) – (Dan.4:37).

REGERINGENS STØRSTE FORBRYDELSE

Den største forbrydelse, som den verdslige øvrighed har øvet over for det danske folk, er forsøget på at lade det første af de ti bud gælde for intet. Dermed har man svigtet sin grundlovspligt (at understøtte den evangelisk-lutherske lære §4 og trukket tæppet væk under fødderne på en opvoksende generation. Denne synd – at lade det første af de ti bud blive kastet på affaldspladsen – råber til himlene, og vil ikke lade dem, som sidder på tinge i fred. De vil herefter blive hjemsøgt af plager, og det vil nage deres sjæl til døden, at de har overladt den mest kostbare skat i evangeliet – det første af de 10 bud i loven – til hundene. Vé den minister, som har lånt sit embede til denne forbrydelse. Må Gud være hans sjæl nådig.

*

”Du skal ikke have andre guder end mig” (2.Mose 20:9) – sådan lyder ordlyden af det første af de bud, som blev betroet Moses på bjerget. Det har siden været selve grundlaget for mange regeringer i den tusindårige periode, som har efterfulgt denne åbenbarelse – helt frem til vore dages Danmark, hvor en statsminister har ladet disse ord lyde i folketinget: ”Gud må her køres ud på et vigespor! Han må vige for os, som alene – her i huset – har ret til at træffe beslutninger.”

Hvad det vil sige (set ud fra et bibelsk perspektiv) træder frem med ildskrift i det første – og det tolvte vers i Johannesevangeliet. Her står skrevet:

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud (Johs.1:1).” – og fremdeles i vers 12, hvor der står skrevet: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed – en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

”Du må ikke have andre guder end Mig er et sådant ’Ord fra Gud’. Det har ikke nogen menneskelig oprindelse og er ikke først opkommet i noget menneskehjerte. Det er et ord, som lyser af den klareste åbenbarelse (som ene findes hos Gud), og den, som vil hævde, at et menneske har fundet på denne sætning, er en løgner.

BESKYTTER FOLKET MOD STATENS OVERGREB

Det første bud forudsætter altså syndens voldsomme, aggressive og dominerende realitet i alle menneskers liv. (Også i uigenfødte lovgiveres og i en regerings tilbøjeligheder til det totalitære). Den lever og hersker ikke kun i et åndeligt mørke uden Gud men i åben eller skjult tilbedelse af guder, som den selv har skabt.

Derfor lyder dette bud stærkere til de styrende end til dem, der styres: ”Du skal ikke have ANDRE GUDER end Mig.” Og derfor findes der en grundlov, som beskytter folket mod statens overgreb, og som øver en kontrol med de styrende, så at magten ikke misbruges. Derfor har Danmark især den tredje grundlovsparagraf, som sikrer, at magten ikke ender på én hånd men er splittet i tre, så at der hele tiden er to af disse, som våger over, at den tredje ikke får enevældig magt.

”Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden er i den Ondes vold (1.Johs.5:19).” Det er den kristnes stilling, hvor sandheden bag dette kraftige Gudsord bliver mere og mere synligt. Det bliver efterhånden helt åbenbaret, at afgudsdyrkelse ikke blot hører en dyster middelalder til, men at dette åndelige mørke og denne dybe synd ligger bag alle højaktuelle tiltag i den retning. At ’dyrke andre guder end mig’ (det første bud) hører ikke til et primitivt hedenskab. Det er Ham, som åbenbarede sig for Abraham, Isak og Jakob. Før de ti bud blev givet til Moses, åbenbarede Han sig ligeledes for ham, da han (som hyrde for præsten Jetro i Midjan) ’drev småkvæget hen hinsides ørkenen, og kom til Guds bjerg i Horeb’ (2.Mose 3:1).

Vi forstår altså, at Gud er en Gud, som åbenbarer sig. Han gør det efter sin egen beslutning, da ’Han kundgjorde sin viljes hemmelighed om den frelsesplan; i tidernes fylde at sammenfatte alt i det himmelske og det jordiske i Kristus Jesus’ (Ef.1:9-10).

*

KUNNE IKKE SKJULE SIN HERKOMST

Forkastelsen af det kristne grundsyn, som det §4 i grundloven præciseres over for den danske befolkning, er en forkastelse af Jesus! Han beskrives i Bibelen som ’legemliggørelse af Guds Ord’ – og det står skrevet om Ham, at Han ’var hos Gud’ (’Ordet var hos Gud’).

Det klargøres i Skriften, at dette, ’at han var hos Gud’ skal forstås i sin fulde opfattelse sådan, (at ’Jesus var og er Gud’) – og det er i denne forstand, at Han blev menneske og som sådan ’tog bolig blandt mennesker’.

Her (blandt menneskebørnene) kunne han ikke skjule sin oprindelige herkomst, men Hans herlighed lyste igennem alt, hvad Han foretog sig. ”Det er en herlighed,” siger apostelen Johannes, ”som den enbårne Søn har den fra Faderen – fuld af nåde og sandhed (Johs.1:12).”

*

Den verdslige øvrighed i Danmark (og i mange andre lande) stiller sig fjendsk over for denne kristne grundsandhed. Den er (i det skjulte) modstander af den evangelisk-lutherske lære, som bygger på Bibelens ord, der siger: ”Men da tiden fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde… (Gal.4:4).”

Inkarnationens mægtige øjeblik kom, da Gud fandt tiden moden dertil. Israel levede under en okkupation af Rom, og brikkerne var ved at falde på plads, for at de mænd (Herodes og Pilatus), som skulle delagtiggøres i dødsdommen over jødernes Messias, var kommet til verden.

AFSPORET

Allerede i det fjerde kapitel i Johannesevangeliet røber Jesus sin virkelige identitet. Han taler med en samaritansk kvinde ved en brønd. Han beder hende om noget at drikke. Hun stiller sig lidt uforstående overfor dette, at han, som en jøde, henvender sig til hende, som er samaritaner. (”Jøderne,” fortæller Johannes, ”omgås nemlig ikke med samaritanerne).

”Hvordan kan dog du, som er jøde, bede mig, som er en samaritansk kvinde, om noget at drikke.”

Jesus svarede: ”Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig: ”Giv mig noget at drikke – så bad du ham, og Han gav dig levende vand (Johs.4:9-10).”

Senere i samtalen siger kvinden: ”Jeg ved, at Messias kommer (Han, som kaldes Kristus).”

Jesus svarer: ”Det er mig, Jeg, som taler med dig!” Mere tydeligt kan det ikke siges (Johs.4:25-26).

*

Det første bud står ikke nævnt i dette skriftafsnit – men den, som benægter, at Jesus er den Messias, som ventes, kan være nok så religiøs, men han dømmes alligevel i Kristi klare vidnesbyrd. En verdslig øvrighed, som iden grad vender Gud ryggen og henviser (offentligt og foran det samlede folketing) til Den Almægtige som et uanseeligt sidespor, er selv allerede afsporet af en gudløs filosofi.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’KAINS VEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 18.06.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *