KONGELIG RINGEAGT FOR GRUNDLOVEN

Der er nu kun få uger til, at den homoseksuelle verdensorganisation, World Pride, ruller ind i Danmark med hele sit arsenal af LGBT-propaganda. Det sker på en indbydelse – i form af et protektorat – som egenhændigt er udstedt af den danske kronprinsesse Mary.

Som formand for foreningen ’Med Grundlov skal land bygges’, der som formålsparagraf har en understregning af landets og kirkens trosparagraf (§ 4), der papeger statens forpligtelse over for landets evangeliske kirke, har jeg følt mig foranlediget til at skrive denne artikel.

Den handler om den lovløshed, som nu har ført til den påstand, at selv det kongelige hus ringeagter Grundlovens ord; kronprinsesse Mary har uantastet brudt Grundlovens § 19stk. 1 ved at indbyde det internationale flagskib for homoseksuel propaganda, World Pride, til København i august 2021.

Herom har jeg følgende at sige: ”Kongen kan ikke… indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketinget er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning” (§ 19, stk.1).

Sådan lyder grundloven, og kronprinsesse Mary har – som en betingelse for, at hun en dag kunne tiltræde den høje stilling som Danmarks dronning – med egen hånd underskrevet denne betingelse. Spørgsmålet er så i dag, om hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary, har brudt dette løfte, da hun i slutningen af 2019 udstedte et kongeligt protektorat til verdensorganisationen World Pride, og dermed åbnede op for et internationalt, homoseksuelt initiativ, hvis tilstedeværelse i august 2021 vil få ’stor betydning’ for kirke og folk i Danmark.

WORLD PRIDE ER EN ANDEN SAG!

At udstede et protektorat af kongelig herkomst har en vis folkeretlig betydning. Hidtil har man fra kongehusets side hovedsageligt bevæget sig indenfor landets grænser; og kronprinsessen har blandt andet givet denne ærefulde, kongelige beskyttelse til Danmarks Jægerforbund, Det grønlandske Selskab, Red Barnet, Søofficersforeningen og lignende foreninger.

Alt sammen harmløse foretagender, som støtter et godt formål – men med den institution, som går under navnet ’World Pride’ er det en anden sag! Her har man at gøre med en organisation, som har sået splittelser og uro, hvor den er kommet frem. Hele kirkelige sammenslutninger (som tæller millioner af tilhængere) er blevet delt i to, parlamenter er brudt sammen, nationer har været på oprørets rand, og mænd i høje stillinger er blevet tvunget til at nedlægge deres hverv. Sådan ser fodsporene ud efter World Prides besøg. Det er ikke nogen uskyldig, fredelig organisation, som kronprinsessen har taget under sine vinger.

*

Borgerne betragter staten som en institution. Det vil sige, at man kan henvende sig til den, som man henvender sig til en person. Ja, lovgiverne lærer, at borgerne kan henvende sig til staten som til en ’moralsk person’. (Det er det juridiske udtryk, man bruger om staten).

Det medfører, at borgerne, når de henvender sig til staten som til en ’moralsk person’ kan forvente, at blive ordentlig behandlet, og at staten har en mening om tingene.

Det første er ikke altid tilfældet (at man bliver behandlet korrekt), men det andet er altid tilfældet Staten har en mening om tingene! Denne mening har den givet tilkende i grundloven – og statens mening om kongens hus er, at (citat): ’uden folketingets samtykke kan kongen ikke foretage nogen handling… eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig.”

EN HÅNDFÆSTNING

Hvis man nogensinde har kunnet tale om ’en håndfæstning’, så er det tilfældet her. Det danske kongehus har måttet aflægge et løfte, at de ’på ingen måde vil indgå nogen aftale af betydning med hensyn til landets styre og i øvrigt alle andre forhold, som har større betydning’.

Det principielt vigtige ved de håndfæstninger, som danske konger gennem tiden har underskrevet, er princippet om, at kongen er bundet af loven. Den ultimative sanktion overfor kongelige brud på den gældende håndfæstning var oprør og afsættelse – (som det skete med Christian den 2.)

Før de skrevne håndfæstninger har vi underretninger om, at kongerne ved deres valg afgav løfter stadfæstet ved edsaflæggelse primært om, at kongen ville overholde den herskende retsorden.

Det samme gør sig gældende i dag. Den ’håndfæstning’, som er pålagt kongehuset, at det ikke må træffe nogen forpligtende aftale med nogen udenlandsk organisation af en vis størrelsesorden, melder sig ved kronprinsesse Marys udstedelse af et kongeligt protektorat til verdensorganisationen ’World Pride’. Det er et brud på grundlovens ord om, at det ikke er tilladt hendes kongelige højhed at træffe sådanne forpligtende aftaler, og der er et alvorligt regnskab, som her skal gøres op.

*

§ 8 i Danmarks grundlov lyder således: ”Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven.”

Det har dronningen måtte love. Det er sket ved, at hun har underskrevet en erklæring i statsrådet. Denne erklæring er gemt i to eksemplarer. Det ene bliver gemt i Folketingets arkiv. Det andet i Rigsarkivet.

Højtideligheden og det betydningsfulde ved dette egenhændig af hendes majestæt, dronningen, underskrevne løfte bevises ved, at dette dokument bevares i to eksemplarer. Det ene i Folketingets arkiv – (som er folkets ejendom) og det andet i Rigsarkivet (som er statens ejendom).

Det vil sige, at ordene i grundlovens § 19 (’… eller som i øvrigt er af større betydning), og som handler om det forbud, som den kongelige familie har med hensyn til at indgå nogen som helst forpligtende aftale) er højtideligt bevaret både hos folket og hos staten.

Det er på tide, at det eksemplar med dronningens underskrift tages frem af regeringens arkiver (rigsarkivet). Sker dette ikke, så vil det blive taget frem af folkets ejendom (folketingets arkiver) og de ansvarlige vil blive stillet til regnskab.

EN HØJHELLIG PAGT

At dronningen har lovet ’ubrødeligt’ at overholde Danmarks grundlov betyder, at der aldrig på nogen måde må forekomme den situation, at majestæten bryder loven.

’Ubrødeligt’ siger faktisk, at dronningen altid må findes ’uden brøde i sager, der har med hendes politiske liv at gøre. Hun vil altid stå frem som ’den uskyldige’, hvis hun anklages. Der kan ikke findes nogen plet på hendes embedsforretningers førelse. Ja, forståelsen af dette ord, skal hentes fra det latinske: ’sacrosancta potestar’ som betyder ’højhellig’ eller ’fredhellig’.

(Den overenskomst, som er truffet ved udstedelsen af det kongelige protektorat til World Pride må betragtes i dette lys. Alt, hvad der følger med i de forordninger, som er knyttet til ordene ’fredhellig’ skal følge i fodsporene af dette arrangement for World Prides ankomst til København i august dette år).

*

Ingen kan fortælle, hvorledes det homoseksuelle livssyn har vundet indpas i det kongelige hus i Danmark. Det drejer sig om en ideologi, som kan få en stor magt over sindene, og som kan have en negativ indflydelse, hvis den får politisk opbakning.

Uden at der i dette tilfælde kan drages nogen sammenligninger, så må det siges, at man har gjort sig bitre erfaringer i Rusland, hvor en mystisk munk, Rasputin, fik en bemærkelsesværdig indflydelse ved kejserens hof i efteråret 1906.

Uden på nogen måde at ville påstå, at noget lignende er ved at ske i det kongelige hus i Danmark, så er det værd at bemærke, at den mørke munk havde en stadig og vedvarende påvirkning over en 10-årig periode på kejserinden Alexandra. (Hendes søn, Alexei, led af blødersygdommen, hemophilia, og den mærkelige munk gav indtryk af, at han kunne helbrede ham). Den 30 december 1916 blev Rasputin myrdet – og en lang periode med religiøse spændinger fik dermed en tragisk ende.

*

KRONPRINSESSEN KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR

§ 13 i grundloven siger, at ’kongen er ansvarsfri, hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse…’

Dronningen – og dermed hele det kongelige hus – har en ganske særlig retsstilling. Hun kan ikke drages til ansvar. Hun skal godt nok overholde landets love, men hun kan ikke anklages og dømmes af domstolene.

Det vil sige, at kronprinsessen ikke kan stilles til ansvar med hensyn til den ’pagt’, som hun har indgået med World Pride. Men det kan ministrene. (Det hedder nemlig i grundlovens § 13, at ’ministrene er ansvarlige for regeringens førelse’).

Nu har der ikke været nogen minister inddraget i den overenskomst, som kronprinsessen har foranlediget ved at udstede et protektorat til World Pride. Det er alt sammen sket uden folketingets medvirken – og det skaber unægtelig et problem, når sagen tages op til nærmere behandling. Det vil nemlig vise sig, at organisationen World Pride har en agenda, hvor den blander sig i ’regeringens førelse’.

Grundloven har imidlertid forudset, at dette problem kunne opstå. Derfor hedder det i den danske konstitution således:

”Kongen kan ikke indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning.”

Det ser ud til, at de kongelige protektorater har været af en så uskyldig karakter, at ’folketingets medvirken’ ikke har været nødvendig – men hvad angår World Pride vil det absolut være nødvendigt, at ’folketingets medvirken’ er en del af den kontrakt, som her bliver indgået.

Man kan nemlig forvente, at World Pride vil – ikke blot deltage – men være (den skjulte) initiativtager til lovforslag, som berører skoler, børnehaver, universiteter o.s.v. og at propagandaen vil tage form af indoktrinering af det ikke-biologiske menneskesyn.

*

I november 2017 blev de oprindelige 2006-principper, som pålægges alle stater (med en tilføjelse af yderligere 9 principper og 112 statslige obligationer) lanceret af ARC International. Det er formålet med dette initiativ at integrere alle LGBT-principper i de forskellige landes forfatninger. Homoseksualitet skal fremmes juridisk og om muligt indføjes i landets grundlov.

Når et medlem af den kongelige familie påtager sig protektioner, betyder det, at de påtager sig at beskytte og begunstige den relevante forening, institution, sag eller organisation. Et protektorat til World Pride er en kongelig anerkendelse af den homoseksuelle livsstil.

Begunstigelse kan gives på mange forskellige måder, men generelt gælder det, at den kongelige person støtter protektionen ved at være med til at udbrede kendskabet til den enkelte sag og gennem dette arbejde at inspirere andre til at gøre det samme.

AT REJSE SIG MED ’ORDET OM FRIHED’ ER LEGALT

Overtrædelse af grundloven er ved at blive hverdagskost for lovgiverne. En sådan sag, hvor kronprinsessen har overtrådt loven, fejes hurtigt under gulvtæppet som ’en mindre forseelse’. ”Sådan var det ikke i begyndelsen (Matt.19:8).”

I de første konstitutioner, som så dagens lys i den revolutionære epoke, var ’retten til at rejse sig i modstand mod en uretfærdig regering’ altid nævnt.

I de amerikanske deklarationer (Maryland 1776) bliver det proklameret i den 4. artikel: ”Hver gang friheden er virkelig i fare, har folket ret til at etablere en ny regering” og videre: ”læren om ’ikke’ at gøre modstand er i det tilfælde absurd, servilt og destruktivt overfor menneskeheden.”

I fortsættelsen af den franske revolution opfordres i konstitutionen af 1791 alle familiefædre til at opmuntre ’de unge borgere’ (des jeunes citoyens) med forfatningens uforanderlige (imprescriptibles) rettigheder med hensyn til at forsvare friheden (kapitel 5, titel 7, artikel 8).

I konstitutionen af 1793 lyder artiklen (27) således: ”Ethvert individ, som hæver sig over konstitutionens suverænitet skal øjeblikkelig henrettes af de frie borgere.”

I artikel 35 siger det, at ’når en regering overtræder folkets ret, er folkets modstand den mest hellige og uafvendelige borgerret’.

Sådan var det i begyndelsen. I dag regnes grundloven ikke for noget stort. Det beviser lovgivningsmagten på daglig basis.

Det er øjeblikket til at give gensvar på denne udvikling – og når det nu er de kongelige, som bryder loven, er tiden inde til at sige stop.

*

I det tilfælde, hvor ingen minister kan drages til ansvar over for en sådan åben indbydelse (som ligger i et protektorat), kan det fornemmes, at man allerede er på afveje. Man står da overfor at måtte tage den beslutning, at statsministeren må tage ansvaret for kronprinsessens gøren og laden. Det kan godt være, at det ikke bekommes statsministeren vel at blive tildelt denne opgave – men der er jo en, der må stilles til ansvar for denne vanskelige situation, og loddet vil i så tilfælde falde på statsministeren.

KIRKEN MOD LOVLØSHED

Kirken har altid kæmpet mod lovløshed. Ikke med skarpe, slebne våben men med ordets sværd.

Lovløshedens menneske har gennem alle slægter været kirkens fjende nummer ét. Afsluttende er der 5 punkter, hvor Satan bør afsløres. Det første lyder således:

1. ”Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom.(Nøjagtig som det er tilfældet med en statsminister, som erklærer, at ’Gud skal køres ud på et vigespor’, eller ’med en kronprinsesse, som giver håndslag til en antikristelig organisation’ (… 2.Thess.2:4).

2. ”Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde(v.6). Vi kan tydeligt mærke, at det er en ulige kamp. Vi kan ikke standse den lovløse, men vi kan ’holde igen’, så han ikke åbenbares før tiden. Den gamle sang: ”Hold blot skansen, se, jeg kommer, det er Jesu bud” har fået ny aktualitet.

3. ”Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes (v.7).” Djævelens skjulte agenda er allerede i fulde omdrejninger – og de, der holder igen, må se i øjnene, at de først må ryddes af vejen. Martyrernes tid er ikke til ende.

4. Da skal den lovløse åbenbares! (Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme.”

Da bliver det den lovløses time. ”Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde – lad os derfor gøre Hans gerninger så længe det er dag” (Johs.9:9). Antikrists skæbne er forudsagt: ”Ham skal Herren Jesus dræbe.” (Et usædvanligt billede af Jesus) ’med et åndepust af sin mund’ (… og folkebetvingeren, som alle frygtede, skal segne om ved Jesu synlige komme – alle skal se ham komme i herlighed!

Sådan ser det antikristelige hærværk ud i den tid, som er blevet givet ham. Apostlen advarer videre mod ham, og lader os vide, at en løgnekampagne af dimensioner vil bane vejen for ham.

5. ”Han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere (v.9).” Inden Den Ondes sidste, desperate indsats tæppebomber han de åbne områder med løgn. Hvis nogen ’kan gøre tegn’, så kan han, og hvis nogen går efter mirakler og undere, så kan han vise vej. Det er en tid, hvor de kristne skal vogte sig for det spektakulære, men hvor ORDET står fast og er en ’lygte for vor fod’ (Salme 119:105).

Den danske kronprinsessens andel i det antikristelige forfald må nu komme for en dag. Statsministeren må gøres ansvarlig for hendes gøren og laden. Folketingets arkiver må åbnes – og dronningens underskrift må tages frem for at vise, at kronprinsessen – Danmarks kommende dronning – har brudt den 19. paragraf ved indbydelsen af World Pride.

KONKLUSION

Grundloven medfører, at magten er blevet overført fra de styrende til den enhed, som kaldes statsmagten. Det vil sige, at regeringen kun regnes for at være samfundets øverste tjener.

I det tilfælde hvor de styrende frivilligt har underlagt sig selv denne konstitutionelle form, så bliver dens handlinger obligatoriske for alle. Høj eller lav, kejser, pave eller kronprinsesse, arbejder, bonde eller borger – alle er statens tjenere.

(Dette er, hvad tyskerne kalder en retsstat. I modsætning til – hvad de har oplevet til fulde – en politistat, hvor det kun er én, der bestemmer, og hvor denne ene mands eller kvindes diktatoriske magt er lov.)

Kronprinsessens handling med udstedelsen af et protektorat til den homoseksuelle organisation, World Pride, kan kun tolkes som et forsøg på (bevidst eller ubevidst) at føre landet tilbage til enevældens tid, som for Danmarks vedkommende ophørte ved grundlovens indførelse 1849.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DJÆVELSK STOLTHED (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 06.08.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *