SPIL, SOM DRÆBER – OG DET FEMTE BUD

Videospil for børn er en sikker julegave i år. Dette på trods af de groteske scener, som opfordrer til mord og massemord. Videospil har været årsag til skolemassakrer. Forældre bør være opmærksomme på emballagen, som (til tider) forbyder salg til børn.

Brugen af religion og religiøse motiver kan i nogle spil være stærk kontroversiel.

Under alle omstændigheder er spillene generelt en overtrædelse af det femte bud (af de ti bud): ”Du må ikke slå ihjel.” Dette bud skal enhver have i tanke, når der købes videospil til børn…

Den 22. november 1997 døde Noah Wilson, 13 år gammel, da hans ven, Yancy, stak ham i brystet med en køkkenkniv. Wilsons mor, Andrea Wilson, hævdede, at hendes søn blev stukket ihjel, fordi Yancy var inspireret af et videospil.

Den 24. marts 1998 dræbte den 13 årige Mitchel Johnson og den 11 årige Andrew Golden fire studerende og en lærer i en skolemassakre. De to drenge havde ofte spillet videospillet ’Golden Eye 007’, hvor en lignende situation (som skolemassakren) forekommer.

Den 29. november 2010 dræbte en 16 årig dreng, Kendall Anderson, sin mor med en hammer efter at hun havde frataget ham hans playstation.

Listen over voldssager, som er forårsaget af farlige videospil, er lang som et ondt år. Den er fyldt med mordsager og massakrer foretaget af teenage-børn, som har været inspireret af videospil.

Forældre kan i dag blive medspillere i en ugerning ved at efterkomme børnenes ønsker i denne jul. Det er på høje tid, at der råbes vagt i gevær.

”Fordi lovløsheden tager overhånd,” siger Jesus, ”vil kærligheden blive kold hos de fleste.”

Det skal bemærkes, at Jesus siger, at ’de fleste’ vil blive ramt af denne sidste hjertekulde. Det betyder, at der stadig er en rest, som vil vogte på buddene. Ikke mindst det femte bud: ”Du må ikke slå ihjel” – og disse vil give agt på, hvad de giver deres børn af spil som julegaver i denne jul.

EN BEFALING FRA TIDERNES MORGEN

Buddet ’Du må ikke slå ihjel’ (2.Mose 20:13) er en befaling, som (helt fra tidernes morgen) er forbundet med en medfødt bevidsthed om ’retten til at leve’ (som alle mennesker har). Denne livslov, som er givet af Gud, er imidlertid blevet så forvrænget, at det er svært for mennesker i dag at forstå Guds vilje.

Djævelen er den første manddræber! Jesus siger om ham, at ’han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden’ (Johs.8:44).

Der er altså noget sandt i denne verden. Ikke alt er løgn og bedrag. Vi vil her søge at finde frem til sandheden om det femte bud. Vi vil prøve at finde årsagen til, at den første unge mand, som blev født ind i denne verden, Kain, ’yppede kiv med sin broder Abel, og engang de var ude på marken, sprang Kain ind på ham og slog ham ihjel…’ (1. Mose 4:9). Det var en djævelsk handling, og det var den onde selv, som stod bag dette første mord. Blodet fra den dræbte råber stadig fra jorden (1.Mose 4:10).

*

Befalingen, ’du må ikke slå ihjel’, gælder ikke den verdslige øvrighed. ”Den bærer ikke sværdet forgæves!”

Det forhold, at staten (efter lov og dom) har ret til ’at tage livet fra et menneske’ gør det helt klart, at ingen person har ret til at ta’ loven i sin egen hånd. Ingen kan indtage den plads (at staten alene har bemyndigelse til at ta’ liv). Kun Gud, som er giveren af alt liv, og holder (opretholder) alt levende, kan give denne ret. Et enkelt menneske har ingen ret til at ta’ næstens liv. Jesus siger i den forbindelse: ”I har hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke slå ihjel, og den, som slår ihjel, er skyldig for domstolen!” (Matt.5:21)

*

Den lov, som øvrigheden følger her, er Guds Lov. Her repræsenterer øvrigheden Gud i verden. I den opgave og i det mandat, øvrigheden har fået af Gud, ligger (som nævnt) i forvaltningen af retten til at ta’ liv. Forudsætningen for denne ret er imidlertid (og dette kan ikke misforstås): Alt magtbrug fra myndighedernes side er kun legitimt og gudvillet, når det sker for at værne om det femte bud.

Dersom staten bruger sin magt i urettens tjeneste, er det magtmisbrug! Det er forkert brug af det mandat, som en øvrighed har fået af Gud. Hvor det femte bud krænkes, undergraves respekten for det i samfundet! Da styrer staten mod sit eget fordærvede mål – ja, da viser staten embedsindehaverens egoisme og magtsyge.

LÆGEFORENINGEN TAGER KRAFTIG AFSTAND

’Aktiv dødshjælp’ er et udtryk, der dækker over, at en læge tager livet af en patient, som anmoder om det. Det kaldes også ’assisteret selvmord’. Spørgsmålet i dag er om det er et brud på det femte bud: ’Du må ikke slå ihjel’.

I Danmark er ’aktiv dødshjælp’ ulovligt. ’Passiv dødshjælp’ er tilladt. Det består for eksempel i undladelse af livsforlængende behandling. Her dør patienten altså af sin sygdom og ikke af en overdosis af medicin.

Et flertal af den danske befolkning går ind for ’aktiv dødshjælp’. Lægeforeningen tager som organisation kraftig afstand fra ’aktiv dødshjælp’.

I Europa har Schweiz ydet hjælp til assisteret selvmord siden 1942. Holland og Belgien har tilladt flere patienter til ’aktiv dødshjælp’ – blandt andet børn. (Kilde: Det etiske råd)

I Danmark er ’assisteret dødshjælp’ som sagt ikke tilladt af lovgiverne – men dæmningerne bliver i denne tid hårdt medtaget af en meget præcis modstand mod denne holdning.

Den dag disse etikkens stærke dæmninger bliver undermineret, og lovgiverne siger: ’Ja’ til ’assisteret selvmord’, da vil Danmark blive en ’dræbernationer’, der overtræder det femte bud: (’Du må ikke slå ihjel’) fra borgernes fødsel til deres død.

*

I den kristne tradition er buddet om ’ikke at slå ihjel’ tolket meget videre end til ’at tage næstens liv’.

Luther taler reformationens sprog, når han siger: ”Vi skal frygte og elske Gud (begge dele), så vi ikke gør vor næste nogen skade eller ondt på hans legeme, men hjælper ham og støtter ham i al hans nød.”

Hvis denne ene sætning fra én af reformatorerne blev fulgt og æret i det daglige liv, så ville reformationen have båret stor frugt i de nordiske lande, som alle bærer korset i deres flag. Nordens lande er (set fra denne synsvinkel) pålagt at skulle være et vidnesbyrd for hele verden.

”De gør ikke deres næste noget ondt og forvolder ikke deres nabo nogen skade på hans legeme eller ejendom, for de frygter og elsker Gud og hjælper derfor deres medmennesker i al deres nød” – sådan skulle vidnesbyrdet lyde om nordens borgere, som i 1500-tallet modtog reformationens frihedsbrev med taknemlighed og glæde.

I øvrigt er det ikke kun det Ny Testamente, som pålægger folk at tolke det femte bud som et hjerteanliggende. Også Gamle Testamente rummer Jesu lære om denne befaling: ”Du må ikke slå ihjel!”

I den Gamle Pagt lød det: ”Du må intet aftvinge din næste; du må ikke røve; daglejerens løn må ikke blive hos dig natten over (3.Mose 19:13).”

Barmhjertigheden og næstekærligheden lyser ud fra de gammeltestamentlige tekster, når der står skrevet: ”Du må ikke forbande den døve eller lægge anstød for den blindes fod. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren (v.14).”

”Du må ikke gå rundt og bagvaske din landsmand – ELLER STÅ DIN NÆSTE EFTER LIVET. Jeg er Herren…” (v.16)

ØVRIGHEDENS OPGAVE

Selvom kendetegnene på en øvrighed, som handler efter Guds vilje, er flere, er det forhold, den har til det femte bud, aldeles afgørende. Den er en sikker målestok for, om det er en gudfrygtig regering, som landets borgere har over sig.

Her gælder det ikke bare om at ta’ liv i ydre forstand! Det gælder øvrighedens forhold til al brug af vold (og anden åbenlys krænkelse) af det enkelte menneskes liv på det ydre plan.

Øvrighedens opgave er at beskytte den enkelte borger i samfundet – ikke bare mod mord og drab men mod overgreb i det hele taget. En myndighed, som er forsømmelig med de ældre borgeres velfærd på plejehjem (så det kan medføre utidige dødsfald) kan komme til at stå til regnskab for ikke at have overholdt det femte bud!

*

Sammenfattende er øvrighedens pligter med hensyn til det femte bud (at den skal påse, at den enkelte ikke ta’r retten i sine egne hænder) af stor betydning. Dette fordrer et strengt opsyn med politiet (at det ikke fører landet i retning af en politistat) – men at også den udøvende magt respekterer, at det er de offentlige myndigheder, der er sat til at forvalte lov og ret i samfundet.

Hvor staten tillader, at den enkelte betjent på egne vegne og på eget ansvar forvalter og sætter sig til doms over andre menneskers liv (eller krænker dette), der styrer staten ikke efter sit givne mandat men forsømmer sin opgave – ja, handler mod Guds ord!

Det gælder også dér, hvor staten ved lov bestemmer, at den enkelte borger skal overtage statens pligter. En stat kan aldrig fraskrive sig det ansvar, den har fået til at styre og håndhæve retten. Det er og bliver statens guddommelige opgave og pligt!

Derfor er alt, som kaldes for ’privat borgerværn’ eller ’uniformeret kommunal beskyttelse’, forkasteligt. Det samme gælder privat organiserede, bevæbnede grupper (af et bestemt politisk mærke eller et militært syn) som på egen hånd skal håndhæve retten eller gennemføre personlige repressalier og revolter.

DEN KRISTNE BORGER

Fremfor alt skal den kristne borger i sit daglige liv, i hjemmet og på arbejdspladsen og i det offentlige liv selv efterleve det femte bud.

Den enkelte borger kan aldrig overføre sin skyld i forhold til det femte bud til staten (politikerne, systemet eller offentligheden). Heller ikke kan den enkelte borger overføre sin skyldighedspligt mod det femte bud til øvrigheden (det offentlige system) for selv at unddrage sig ansvaret.

Derfor skal en kristen borger altid først vende blikket mod sig selv og spørge, hvordan han (eller hun) efterlever det femte bud.

”I har hørt, at der er sagt,” siger Jesus, ”Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger til jer: Elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, der hader jer, og bed for dem, som forfølger jer (Matt.5:43-44).”

DRÆBER-SPIL

Ifølge en undersøgelse foretaget af ’Entertainment Software Association’ er 63 % af amerikanske børn i alderen 2 år til 17 år i dag online med videospil, hvor det drejer sig om at dræbe så mange modstandere som muligt.

Ja, man har spil, der omfatter ’Kill-stealing’ (at stjæle ét drab). Der foregår således i dag en digital dannelse af børnene, der uddanner dem til i størst mulig grad, at få dem til at overtræde det femte bud: ’Du må ikke slå ihjel’.

Nogle af de videospil, som tilbydes børnene, er det rene horrorspil, som på bestialsk vis myrder løs i timevis. Flere tilfælde foreligger, hvor direkte mord er blevet betegnet som en ’direkte følgevirkning af dræberspil’.

*

Eksempel på et sådan dræberspil er følgende: ”Du løber i en mørk gang. Du har et maskingevær i hænderne. Ud af skyggerne træder pludselig en mand. Du trykker øjeblikkeligt på aftrækkeren. En byge af kugler rammer ham, og du ser hans hoved bliver revet i stykker. Det sprøjter med rødt. ’Mission accomplished!’

”Når denne handling foretages flere gange dagligt, har det sin effekt,” siger forskerne.

Det sidste nye i dræber-modellen er en realistisk opbygning af 2 verdenskrigs tæppebombning af Berlin. 10-årige er ’de uddannede piloter’, som bliver sat på opgaven – og krigens rædsler gennemføres nu med en nøjagtighed og detaljeret opsætning, som skal gøre spillet til en ren fornøjelse.

Der blev foretaget 4 luftangreb på Dresden d. 13.-15. februar 1945. (Det er informationer om disse bombninger, som er fulgt).

25.000 mennesker blev dræbt og endnu i dag er det på tale om sønderbombning af den art kan regnes for en krigsforbrydelse?

Kan det ikke være på sin plads at spørge lovgiverne og regeringen, om ikke det er på tide at bringe denne påtrængende sag i fokus. Hvordan kan man tillade, at børn skal nyde (og have det som en daglig fornøjelse) at tilrettelægge én af 2. verdenskrigs store ulykker som en fritidsleg?

Den enkelte borgers efterfølgelse af det femte bud, er den surdejskraft, som skal gennemsyre hele samfundet. Ingen kan efterleve det femte bud uden Kristi kærlighed.

*

Det er det åndelige drab, apostlen Jakob hentyder til, når han taler om ’tungens dødbringende gift’ (Jak.3:8).

”Vær ikke bange for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen. Frygt hellere ham (Gud), som kan ødelægge både sjæl og legeme i helvede (Matt.10:28).” Af dette fremgår det, at Gud alene kan ødelægge liv. Ikke noget menneske kan egentlig berøve et andet menneske livet i dybeste forstand.

Dette er grunden til, at livet her i verden ifølge Bibelen ikke betragtes som det mest værdifulde i og for sig. Dette ’at leve her’ har ikke den højeste værdi. Den højeste værdi er samfundet med Gud. Alt andet er ’at være levende død’ (Matt.8:22; Ef.2:5).

ABORTUS PROVOCATUS

Til sidst kommer jeg til en overtrædelse af det femte bud: ’Du må ikke slå ihjel’, som har at gøre med de godt 15.000 kvinder, som lader foretage abortus provocatus hvert år. Den kristne etiks lære holder sig til følgende:

Der står skrevet: ”Da otte dage var gået, så han (Jesus) skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv (Luk.2:21).”

Det vil sige, at Jesus eksisterede før undfangelsen. Gud havde planer med ham, før han blev til i moders liv.

Om dette forunderlige skriver Lukas, at ’en engel, ved navn Gabriel, blev sendt af Gud til en by i Galilæa, som hedder Nazaret (1:26).” Her skulle han finde en jomfru ved navn Maria – og han skal sige til hende, at ’hun skal undfange og føde en søn og give ham navnet Jesus (1:31).

Ifølge kristen tro opstår menneskelivet (rent biologisk) i konceptions-øjeblikket, hvor mandens sædcelle og kvindens ægcelle smelter sammen. Da skaber Gud et nyt menneske – men allerede forinden eksisterer dette nye menneske som en tanke hos Gud. David synger om dette: ”Som foster så dine øjne mig. I din bog var de alle skrevet, dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet (Salme 139:16).”

David fortsætter: ”Ville du dog dræbe de gudløse, måtte blodets mænd vige fra mig. Jeg væmmes ved dem, der står dig imod. Med et fuldt had hader jeg dem. De er også mine fjender (v.19 + 22).”

Gud har givet et menneskeliv, som skal værnes. Det er den kristne etiks opgave at forkynde Guds ord uafkortet og kompromisløst. Menneskelivets ukrænkelighed står stadig på dagsordenen – og ’abortus provocatus’ er endnu i dag Det femte buds største fjende.

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’GUDS STAD ER SÅ STOR SOM INDIEN’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 12.11.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *