STATSMINISTEREN SKYLDIG I HADFORBRYDELSE?

Hadforbrydelser er en dyb alvorsag. De starter som oftest med små, halvfjendtlige udtalelser og ender med at sætte hele verden i brand.

”Tungen,” siger apostlen Jakob, ”er som den mindste ild, der kan sætte den største skov i brand. Ja, som ’selve den uretfærdige verden’ sidder tungen blandt vore legemer! Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand – og den er selv sat i brand af helvede!” (Jakob 3:6)

Straffeloven i Danmark § 81 stk. 6 fastslår i dag, at det er en skærpende omstændighed hvis en forbrydelse har sin baggrund i andre menneskers oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende.

Politikerne har denne liste i hænderne i disse dage; og med den stigende polarisering mellem de vaccinerede borgere og de ikke-vaccinerede borgere bør de være opmærksomme på, at for øjeblikket lægges de ikke-vaccinerede for had af statsministeren, Mette Frederiksen, og derefter af en række personer indenfor den politiske verden, erhvervslivet, de sociale instanser, hospitalsvæsenet, uddannelsesstederne og menigmand. Det tredje riges begyndende forfølgelse af jøderne i Tyskland gentages og følges ’efter bogen’ i Danmark.

I skrivende øjeblik er 65 % af den danske befolkning stemt for at ikke-vaccinerede skal underlægges særlige regler. Statsministeren skubbes til den hældende vogn ved at udtale: ”Der er en lille gruppe, der ikke spiller efter reglerne.”

”Hvilke regler?” må man spørge. Så vidt vides, at der endnu ikke indført love, som siger, at du skal lade dig vaccinere.

”Denne konflikt vil kun blive større,” advarer en professor i statskundskab ved Århus Universitet, Michael Bang Petersen.

”For alle jer, der ikke er vaccineret bliver det mere besværligt – og sådan synes jeg egentlig også, det bør være!” insisterer statsministeren. ”Jeg finder det dybt alvorligt, at de ikke-vaccinerede er begyndt at smitte de vaccinerede…” og med dette har vi ikke hørt det sidste. Der ligger ord på tungen, som statsministeren ved en passende lejlighed slipper løs – og ’tilværelsens hjul går i brand’ for ’den lille gruppe, som ikke følger reglerne’.

Det begyndte med, at man udtalte sig negativt om ’den lille gruppe, som ikke følger reglerne’. Dernæst talte man spottende om deres bøger, hvori de fremlagde deres synspunkter om de regler, som de ikke kunne følge. Så hånede man de huse, hvori disse bøger blev oplæst. Det kom tilsidst til det punkt, hvor man brændte de huse og de bøger – ja, man endte med, at brænde de mennesker, som læste de bøger, der ikke fulgte reglerne…

MAGTSYGEN AFSLØRET

Med dette forløb har de folkevalgte magthavere i Danmark åbenlyst (og med en frimodighed som handlede de fuldstændigt legalt) overskredet deres grænser!

Den danske regering forlanger nu – som det seneste antikristelige initiativ fra Christiansborg – at kirkegængere fremover skal fremvise deres ’statsgivne ret’ til at deltage i en gudstjeneste, før de kan tilstedes adgang til kirkerummet.

Ikke-vaccinerede gudstjeneste-søgende borgere skal bortvises ved kirkedøren! (Hvis han eller hun ikke på sin medbragte mobil kan bevise, at de har fulgt statens opfordring til at lade sig vaccinere; deres indtræden i det hellige rum, hvor evangeliet forkyndes, skal nægtes).

De er urene, og det er nu kejserens ordre, at de – som tidligere tiders spedalske – øjeblikkelig skal bortvises. De har ingen plads blandt alle ’de rene’ som langsomt fylder kirkens bænke. Enhver må kunne indse, at disse illegale kirkegængere er en fare for deres omgivelser.

*

Med dette lovkrav følger de styrende en ideologisk linje! Under foregivelse af, at de handler ansvarsbevidst (ud fra et medicinsk-videnskabeligt hensyn) gør statens embedsmænd sig skyldige i en åndelig overtrædelse – og de medlemmer af menigheden, som ved indgangen til kirken jager ’de urene’ bort – gør sig medskyldige i den samme forbrydelse.

Dette seneste krav fra staten er af en art (og er så afslørende) at Goethes kendte ordsprog med rette kan bruges: ”Man merkt die Absicht und wird betrübt” (man mærker hensigten og bli’r bedrøvet). Magtsygens motiv kan ikke skjules. Bunden er nået!

Med en sådan lov kan de styrende ikke komme længere ned. Lovgivernes inderste tanker er her kommet for en dag. Man vil have fuld ret til at bestemme over kirken (både statskirken og de frie trossamfund).

Man har højesterets godkendelse for, at folketinget fra nu af er kirkens øverste synode, og kirkeministeren er kirkens ærkebiskop. (Højesteretskendelse af 23 marts 2017, som indførte et illegalt homoseksuelt vielsesritual, der var sammensat – på befaling af staten – af folkekirkens bisper).

UDSTØD DET ONDE MENNESKE

”Udstød det onde menneske af jeres kreds (1.Kor.5:13).” Her er et skriftsted, som man kan holde sig til, hvis man vil forbyde en borger i Danmark adgang til ’de helliges fællesskab’, hvoraf gudstjenesten med altergang (brødsbrydelse) er en væsentlig del.

I den forbindelse siger apostlen Paulus: ”I mit forrige brev skrev jeg, at I ikke skulle have fællesskab (samkvem) med utugtige mennesker (v.9).” Han fortsætter: ”Jeg mente dermed ikke i almindelighed denne verdens utugtige eller grådige – folk, som stjæler og dyrker afguder – så var det jo umuligt at leve her i verden!” (v.10)

”Nej, det jeg mener er, at I skal ikke have fællesskab med – at I skal lægge afstand til – dem i menigheden, som udgiver sig for at være kristne, men samtidig lever et tøjlesløst liv (drikker, stjæler og horer). Den slags folk skal I ikke engang spise sammen med!” (v.11) Nu vil kejseren have endnu en synd ’føjet til listen’ over de elendige, som retmæssigt skal udelukkes fra gudstjenesten: De ikke vaccinerede!

*

Kirkeporten skal fra nu af stænges for disse gudstjeneste-søgende. Der er hverken hjerterum eller plads for dem i kirkerummet. De befales at holde sig på afstand! De er ikke velkomne og må med øvrighedens strenge forbud forlade kirken, hvis klokkers kalden ikke længere er rettet mod dem.

Det er fra nu af statens opgave at holde kirkerummet rent og ubesmittet. Det indbefatter, at adgangskravet til gudstjeneste-deltagere for fremtiden skal være, at ’de fremviser gyldigt corona-pas’. Adskillige præster protesterer og erklærer dette for at være ’for vidtgående’. En jura-professor har kaldt dette lovkrav for ’et direkte indgreb i religionsfriheden’.

Men statens sundhedsminister erklærer (i overensstemmelse med statsministeren), at ’ikke vaccinerede kirkegængere’ er farlige for deres omgivelser!

Kritisk er præsten i den lutherske frimenighed, Skjern Bykirke, Morten Rugager Kristensen, der skriver på Twitter:

”Der skal ikke være betingelser for at deltage i en gudstjeneste. Det strider simpelthen imod min opfattelse af evangeliet, som siger: ’Kom til mig, ALLE I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile’. Kirken skal ikke være Mette Frederiksens forlængede arm, som vil lægge pres på de ikke-vaccinerede,” slutter præsten.

Jakob Martini var ikke velkommen i Citykirken i Århus, da han forleden stillede til gudstjeneste. Det skriver Udfordringen (journalist Kristine Høj).

”Jeg måtte ikke komme ind, fordi de ville se corona-pas,” siger Jakob. Han kunne ikke fremvise corona-pas, da han ikke har taget imod noget Covid-19-stik.

”Under ingen omstændigheder kunne Jakob Martini finde på at tage en test op af lommen for at komme ind i en kirkebygning. ”Hele denne corona-historie er en frugt af lovbrud, løgn, manipulation, bedrag, tvang og fordækthed, som vi kender fra medierne,” siger Jakob Martini og uddyber: ”Min samvittighed og kærlighed til sandheden forbyder mig at gå ind under det system.” Han kalder det ’antikristelig virksomhed’ at hindre folk i at komme til arrangementer, hvor evangeliet bliver forkyndt. Romerbrevet 13 taler om at underordne sig myndighederne. Her ser Jakob det som, at det kun er den gode og gudfrygtige øvrighed, som stiller det gode, som vi skal underordne os.

FORSKEL PÅ FOLK

”Nu skal der være forskel på folk,” siger Østrigs kansler.

”Alle de ikke-vaccinerede kan ’få lov’ at blive hjemme. De kan gå på arbejde og gå til supermarkedet for at købe mælk og kartofler. Ellers ingen svinkeærinder.”

Imens kan borgere med vaccine-passet i lommen have det sjovt med de andre vaccinerede – og leve som de altid har gjort. Østrigs nye restriktioner trådte i kraft 00:00 natten til mandag d. 15. november.

Der bliver ført konsekvent kontrol.

At bevæge sig uden for hjemmet uden gyldigt ærinde kan nu koste op til 10.700 kr.

Hvis en ikke-vaccineret tager på arbejde uden gyldig test koster det 3.700 kr. og for arbejdsgiveren bliver bøden på 27.000 kr. ”Bødernes størrelse skal nok få banket de ikke-vaccinerede på plads. De er jo samfundsfarlige borgere,” mener den østrigske kansler.

”Vi har ikke længere forståelse, når der kommer en ikke-vaccineret person, udtaler sygeplejerske, Karin Engl, (leder af intensivafdelingen på Kepler-universitetshospitalet i Linz) til radiostationen Ö1. Vi ved ikke, hvorfor man ikke bliver vaccineret, og hvorfor man så – hvis corona ikke eksisterer – tager på hospitalet for at få hjælp.”

I Østrig vil et tvunget vaccinekrav gælde fra 1. februar. Bøde eller fængselsstraf gælder for dem, som unddrager sig.

Lørdag d. 20. november var 1300 betjente på gaden i Wien og 50.000 mennesker protesterede. Skilte med tekster ’Impfen macht frei’ sås blandt demonstranterne – en tydelig reference til det berømte skilt over den nazistiske koncentrationslejr i Auswitz: ’Arbeit macht frei’. Pressen kaldte den massive demonstration ’En folkeopstand’.

Jubel brød ud, da en gruppe, åbenbart politibetjente i civil, marcherede som en del af demonstranterne gennem Heldentor.

ET ONDT STYRE

Under overskriften: ’En australsk hyrde fortæller’ – er en video blevet vist på nettet, hvor en australsk præst forklarer tilstandene i hans hjemland. Han siger:

”Når vi følger den sti, som Australien for øjeblikket tvinger sin befolkning ind på, kan vi kun se én ting: ’Det er begyndelsen til enden på et diktatur’!”

”Politiet skyder på demonstranter, og folket er blevet som får uden hyrde. De jages i dag af ’glubske ulve’ og nogle kan forvente, at i de tidlige morgentimer kommer ordensmagten og banker på deres dør…”

”Det uhørte er sket! Folk, som ikke er vaccineret, står i fare for at miste deres valgret.

Kirken forfølges, idet man forlanger bøder på 110.000 dollar for overtrædelse af reglerne.

Folket er blevet lovgivernes slaver. Den elektroniske overvågning er ved at være fuldendt. Historien om det tredje Rige gentager sig. Folk tror ikke – som i Nazityskland, at genindførelse af den nazistiske stat vil koste millioner af ofre.

Det gamle stasis-system, hvor borgerne kan angive hinanden, er indført i Australien.

Det er på høje tid, at de kristne viser vej i mørket! Romerbrevet det 13. kapitel siger, at det er godt og gudvillet, at der er nogen, der regerer, men kapitlet er en advarsel mod det styre, som er ondt og hensynsløst.”

VI HAR BRUG FOR EN FORFATNINGSDOMSTOL

Det viser sig, at vi er nået dertil, hvor vi må tage magten fra de styrende. Det er på høje tid, (mener mange) ’at der gribes ind over for magtgale mennesker’.

Det må fra nu af hindres, at hensynsløse politikere først kan bryde loven – og så selv kan bestemme, om eller hvordan det skal undersøges, at de er de virkelige lovovertrædere.

Det er et højaktuelt problem – ja, en hel kultur, som der skal laves om på.

En forfatningsdomstol er et uvildigt organ, der af egen drift kan starte en undersøgelse og fælde dom. (Man kan imidlertid ikke have et organ, der både agerer udøvende og dømmende magt i juridisk forstand).

Skeler man til Tyskland, er det forfatningsdomstolens opgave at gennemse en lovgivning, som den kan erklære ugyldig, hvis den strider mod landets forfatning.

Borgerne skal have en forvisning om, at begår ministre lovbrud, skal de forklare sig for en domstol, ligesom andre skal. At der er lighed for loven!

Vi mangler i Danmark en forfatningsdomstol, som vi kender det fra andre demokratier. Derfor bliver love i Danmark kun overholdt, så længe et flertal finder det passende.

’Bundesverfassungsgericht’ har i øvrigt ofte givet personer medhold i deres ret til at ytre sig frit, og i de fleste tilfælde beskyttet borgerne mod den statslige magt. I Danmark står folketinget som en nærmest suveræn statsmagt, og det har uheldige konsekvenser.

VORE LEGEMER TILHØRER IKKE OS SELV

Mit eget vidnesbyrd i denne forbindelse er følgende:

”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud – og at I ikke tilhører jer selv (1.Kor.6:19).”

”Eller ved I ikke,” spørger apostlen, og til dette må adskillige svare: ”Nej, det vidste vi ikke!”

”Jamen det burde I vide,” fortsætter Paulus. ”Særlig i den tid, hvori I lever, og hvor de fleste er uvidende om de åndelige spørgsmål.”

Der har været betydelig debat omkring de vacciner, som er i brug – og enkelte er blevet skrottet, efter at have været anvendt i et stykke tid. På den baggrund kan jeg ikke have tillid til nogen vaccine mod Covid-19, som bliver mig tilbudt af en regering, som ikke har udvist åndelig bedømmelse.

Vore legemer tilhører ikke os selv. ”I er jo købt og prisen betalt,” siger Skriften (1.Kor.6:20). Prisen var så stor, at intet kan overgå den. Golgata taler her meget højt – og jeg må sige, at den alvorlige tale tillader mig ikke at bøje mig for en regerings lovkrav i den henseende.

*

I et efterfølgende brev skriver apostlen til menigheden i Korinth: ”Vi er jo den levende Guds tempel.” – ”Derfor drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren. Rør ikke ved noget urent, så vil jeg tage imod jer. Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! Så lad os rense os fra alt, som besmitter legeme og ånd, og gennemføre hellighed i gudsfrygt (2.Kor.6:16b-17 og 7:1).”

Regeringens fordringer overfor kristne er blevet så diskriminerende, at vi bliver nødsaget til at skille os fra deres lovkrav og ’lade os rense fra al form for besmittelse’.

Med hensyn til det østrigske initiativ, at til februar skal ’stikket i armen’ gøres obligatorisk – det vil sige, at der bliver om få uger vaccine-tvang i Østrig – siger apostlen: ”Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt: Jeg skal ikke lade noget få magten over mig!” (1.Kor.6:12) Vi skal ikke underlægge os nogen magt, som vil bestemme over vores samvittighed.

*

En chokerende oplysning er netop løbet ind på Facebook. Jeg vedlægger den her i sin ubekræftede – men sandsynlige form.

”Danmark er nu indgået en ’korona-alliance’ med Østrig, Australien, New Zealand og Israel. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvilken farlig cocktail dette er for vores rettigheder og for vores liv.

For at nævne et par ting:

Australien: Verdens længste lockdown. Australien er nærmest forvandlet til et stort fængsel. Oprettelse af ’karantæne’-faciliteter, der mere ligner forgangne tiders Kz-lejre. Voldsparat politi, der rask væk angriber alt. Vaxmandater, hvor adgang til egne penge, til job til at overleve, cuttes af.

Østrig: Udgangsforbud for uvaccinerede og tvang pr. 1. februar 2022 osv. (ovenstående er lånt af Elisabeth Ahlmann Madsen og Malk Kjærgaard)

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: LYSENDE ENGLE KOMMER SOM TRÆKFUGLE(www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 10.12.2021.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *