KERNEN I DEN KRISTNE TRO PÅ ANKLAGEBANKEN

”Retssagen, som er rejst imod mig retter sig mod kernen i den kristne tro,” erklærer den finske rigsdagspolitiker Päivi Räsänen. Det vil sige: ’at elske synderen men hade synden’!

”Statsadvokaten er skriftligt fremkommet med falske og usande påstande,” siger hun med hensyn til retssagen.

Finlands retsproces mod den finske, kristne politiker har nu skabt en international bevægelse, hvor man kæmper for trosfrihedsparagraffen i nationernes Grundlov.

Det finske parlamentsmedlem hyldes af Norges kristne og fik tildelt Kåre Kristiansens mindepris på kr. 100.000, som hun straks donerede til en nystartet trosfrihedsorganisation i Norge.

(Samtidig har de kristne sluttet sig sammen i Budapest, hvor befolkningen har levet under et autoritært regime, som knuste tros- og ytringsfriheden med hård hånd).

Räsänen er tiltalt for at rejse ’en hetz mod en folkegruppe’ – ved såkaldt ’hadefulde ytringer’ rettet mod homofile.

Det finske statskirke har støttet en Helsinki-parade, og den kvindelige, finske politiker har kaldt denne støtte for ’en skam’ og ’en synd’.

Hun blev udsat for 13 timers forhør – og derefter blev der rejst tiltale mod hende. Selv sagde hun: ”Da jeg tjente mit land som indenrigsminister, havde jeg ansvar for politiet. Jeg havde hørt om sådanne afhøringer fra sovjettiden – men aldrig forstillet mig, at jeg selv en dag skulle sidde på anklagebanken.”

*

Räsänen er tiltalt for at have overtrådt den finske lovbestemmelse, som svarer til den danske lov om ’hadefulde ytringer’.

Den kan føres tilbage til Stalin-Grundloven af 1935 om ’hadytringer’. Det vil sige, at loven kan spores tilbage til den type strafforbud, som herskede i en totalitær politistat.

Den finske politiker har fået støtte fra den amerikanske ’Alliance Defending Freedom’, hvis leder er menneskerettighedsadvokaten Paul Coleman. Han siger: ”De såkaldte hadlove er en trussel mod vort demokrati. De skaber en kultur af rædsel og censur.”

Dette gælder ikke mindst situationen i Danmark, hvor ordene efterhånden må vejes på en guldvægt, før de offentliggøres. Statsmagtens overopsyn med det talte ord er efterhånden totalt.

*

I Sverige blev pastor Åke Green i 2004 dømt for at have kaldt ’seksuelle abnormaliteter’ for ’en dyb kræftsvulst’. Han blev frikendt i de næste to instanser – men det er foruroligende, at han først blev domfældt!

I Norge blev pastor Hans Bratterud dømt af Højesteret for ’had’ mod homofile, og i domsafsigelsen blev det fastslået at religionsfriheden måtte vige for det oprettede værn mod hadefulde ytringer.

Forfølgelse af de kristne intensiveres. 360 millioner lider i øjeblikket på grund af deres tro. 5898 er blevet dræbt for deres tros skyld (World Watch List 2022). ”Tag jer i vare,” siger Jesus, ”de skal overgive jer til domstolene.”

ET ADVARENDE TEGN

I foyéen til et museum på Aarhus-egnen kan besøgende i det følgende halve år få at se det sidste påfund, som kønsaktivisterne udstiller: En 3 meter høj marmorstatue der fremstiller kunstneren selv – men hvor den mandlige figur er udstyret med runde kvindebryster, og statuen ammer en baby…

Den danske kunstner, der står bag dette værk, er sikkert ikke klar over, at han med denne statue er en forløber til en profetisk forudsigelse, som gives af Jesus i det 24. kapitel i Matthæusevangeliet.

I det følgende vil jeg give en nærmere forklaring på dette fænomen. Lad mig forklare:

KØN-Gender Museum Danmark har i Aarhus været genstand for nogen debat, idet der udstilles en tre meter høj statue, der forestiller en ammende mand.

”Statuen af den ammende mand har vakt afsky,” hedder det ved indvielsen – men kunstneren, Aske Jonatan Kreilgaard, forklarer, at den klassiske, høje marmorstatue forestiller ham selv med et spædbarn i hænderne. Som nævnt, er manden udstyret med runde, kvindebryster og er i færd med at amme barnet.

”Det handler ikke om, at mænd nu skal være kvinder, men om noget helt andet. Nemlig at mænd kan – og skal have plads – til at være mænd på mange måder. De kan være omsorgsgivende og følsomme,” siger museets Julie Rokkjær Birch.

*

Imidlertid må dette ’seneste skud på stammen’ af de bibelske endetidstegn betragtes som et svar på et spørgsmål, der ofte stilles i forbindelse med Jesu forudsigelse i Matt. 24:15.

Her står bl.a. skrevet: ”Når I da ser ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund (den, som læser det, han give agt), så skal de, der er i Judæa, flygte…”

Det vil sige, at det tegn, som går under betegnelsen: ’Ødelæggelsens Vederstyggelighed’, er den sidste advarsel, der gives. Det er absolut det sidste advarende ord, som siges!

Når først ’Ødelæggelsens Vederstyggelighed’ står på hellig grund, så er der ikke tid til flere overvejelser.

”Så skal den, der er på taget, ikke stige ned for at hente det, der er i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe (v.16-18).”

Jesus opfordrer til at læse profeten Daniel i den forbindelse. Han skriver: ”Fra den tid det daglige offer ophæves og ødelæggelsens vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage (12:11).

Yderligere omtaler Daniel dette tegn, når han refererer til ’de helliges samtale’, der lyder sådan: ”Hvor lang tid gælder synet om, at det daglige offer ophæves og ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ opstilles?” (8:13)

og videre: ”… og ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted (9:27).”

og endeligt: ”… og han (’uslingen’ v.21) skal afskaffe det daglige offer og rejse ødelæggelsens vederstyggelighed.”

Ødelæggelsens vederstyggelighed har jeg ved adskillige lejligheder defineret som ’homoseksualitet og dens ødelæggende konsekvenser for samfund og kirke’. Og sandelig: Den urene dragelse mod det andet køn er en vederstyggelighed, som spreder stor ødelæggelse, hvor den kommer frem.

ANBRINGELSEN AF EN STATUE

Denne Ødelæggelsens Vederstyggelighed skal til sidst manifestere sig ved at den ’står’ på det hellige sted… hvilket vil sige, at nogen må have ’stillet’ den dér! (Matt.24:15)

’Vederstyggeligheden, der forårsager ødelæggelse’ (the abomination, which causeth desolation) skal på et tidspunkt ’rejses’ på det hellige sted (Dan.12:12).

Den skal ’opstilles’ (8:13); den skal ’sættes’ (9:27), den skal ’anbringes’, kort sagt: Det lyder, som om at ’vederstyggeligheden’ tager form af en statue, som bliver ’hensat’ eller ’anbragt’ på det hellige sted.

… og tanken er nu ikke fjern, at det drejer sig om en skulptur (i lighed med den) en dansk kunstner har frembragt, og som for øjeblikket har fundet plads i et dansk gender-museum ved Aarhus.

(Ikke sådan at forstå, at det er præcis denne statue, der skal udånde hedenskabets og lovløshedens væsen i det allerhelligste i jødernes tredje tempel – men det er, som så meget andet nu om dage – en forløber på det, der skal komme! Det er et advarende tegn på, at snart kommer antikrist, og han tøver ikke, men vil bjergtage verden med et billede eller en statue af sig selv og anbringe denne i jødernes tredje tempel).

ET TIDENS TEGN

Det er nøjagtig, som situationen udfolder sig i dag, at Bibelen skildrer den farlige bevægelse, som lurede i baggrunden, da den persiske konge, som hed Ahasverus, ville fremvise sin magt, som udgik fra hans trone i borger Susan (Ester 1:1-2).

Da han havde regeret i to år over sit mægtige rige, der bestod af 127 provinser, holdt han en stor fest for alle perserrigets høje embedsmænd. Han inviterede samtlige adelsmænd og guvernører, fyrster og højtstående officerer fra de lande, som var underlagt ham, og i løbet af det halve år, som festen varede, fremviste han under vældig pomp og pragt al sin kongelige rigdom.

Da festen var slut, nærmede det øjeblik sig, som kunne føre til rigets fald, hvis ikke der straks blev grebet ind overfor den skjulte fare, som levede og åndede midt i den storstilede rigdom, som kongen fremviste.

Sideløbende med den kongelige fest havde majestæten givet tilladelse til, at et andet gæstebud blev afholdt, og dermed havde der indsneget sig en undergrundsånd, som kun havde ét sigte: ’Kongens fald og det store persiske riges opløsning’.

Den hemmelige, sataniske plan havde følgende indhold (som står prentet i beretningen, som gives i detaljer i Bibelens fortælling i Esters Bog):

– ’også dronning Vasjti gjorde et gæstebud for kvinderne i Kong Ahasverus kongeborg’.

Det hele så således uskyldigt ud, og ingen kunne forestille sig, at i de syv dage, som var afsat til festlighedernes ophør, blev frygtelige planer smedet i dronningens gæstebud, hvortil kun kvinderne var indbudt.

Dronning Vasjti ’var meget smuk’, hedder det i Esters Bog (1:11). Men sandheden om hende står barsk fremhævet i den vise Kong Salomons ordsprog! Han skriver: ”Som en guldjuvel er i en svinetryne, er en smuk kvinde uden dømmekraft (Ordspr.11:22).”

*

Ved dronningens gæstebud var rigets fornemme og indflydelsesrige kvinder samlet. Nogle af disse smukke og statelige kvinder følte sig sikkert ilde tilpas ved ’snakken’, som den forløb i de syv dage, hvor et kvindeoprør var under opsejling. Men ingen kunne bremse den farlige udvikling, som anførtes af den forunderligt smukke og stærke dronning Vasjti.

På den syvende dag havde situationen tilspidset sig, og øjeblikket var inde til, at dronning Vasjti kunne træde i karakter og vise kongen og alle rigets mænd, hvem der i virkeligheden havde det afgørende ord at skulle sige i det store persiske rige.

Kongen ’var blevet oprømt af vinen,” fortæller Skriften, som følger begivenhedernes gang, ”og han kaldte sine syv hofmænd til sig.”

”Før Dronning Vasjti herind!” sagde han. ”Hun skal have sit kongelige diadem på, og hun skal bringes frem for mig, så at jeg kan vise alt folket og alle fyrsterne, hvor dejlig hun er.”

Alle syv hofmænd drog med denne besked til kvindernes gæstebud.

De overbragte kongens bud til dronningen og stod som ramt af lynet, da dronningen nægtede at efterkomme kongens befaling.

Da de vendte tilbage med uforrettet sag, blev kongen harmfuld, og vreden blussede op i ham.

I sin vrede beviste majestæten, at han ikke ville lade sin harme bestemme udfaldet af dette oprør, men han spurgte landets vise mænd – ’dem, som kendte til tidernes tydning’, hvad der efter loven skulle gøres ved dronning Vasjti, fordi hun ikke adlød den befaling, kong Ahasverus havde givet hende ved de syv hofmænd?

Efter skik og brug blev samtlige kongens ord forelagt alle de lov- og retskyndige, og Mehukman (som var den øverste af de syv, som blev sendt til dronningen) bragte resultatet af de retslærdes overvejelser til kongen.

Dronning Vasjti skulle afsættes og aldrig mere komme for kongens åsyn! Dermed skabtes fred og ro i hele det store perserrige.

KIRKEN VENDER DET DØVE ØRE TIL

Efter nogen stormfuld debat blev der i 2012 ved en lovændring givet tilladelse til, at homoseksuelle par kunne indgå ægteskab i folkekirken.

Samtidig blev det besluttet, at homoseksuelle par, som allerede var blevet borgerligt viet, kunne ’hente sig’ en velsignelse af deres forhold i kirken! Siden da har ifølge Danmarks Statistik 833 homoseksuelle par sagt ja til hinanden foran folkekirkens alter i de forløbne ni år.

Folkekirken har dermed taget den stilling, at homoseksualitet ikke betragtes som syn i bibelsk forstand, og biskopperne ser stort set gennem fingerne med samtlige bibelske udsagn, der erklærer, at ’Guds vrede vil blive åbenbaret over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed’ (Rom.1:18).

Kirken er gennemgående blind over for apostlen Pauli tale om den tid, hvor mennesker har ’en hjertens lyst til urenhed’ og det i en sådan grad, at de ’vanærer deres legemer indbyrdes’.

Man vender det døve øre til apostlens advarende skrift (Romerbrevets første kapitel), hvori han taler direkte om homoseksualitet, idet han henviser til ’vanærende lidenskaber, hvor deres kvinder ombytter den naturlig omgang med den unaturlige, og hvor mændene ligeledes vender sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændes i deres begær efter hverandre, så at mænd øver skamløshed med mænd… (Rom.1:26-27).

Mere direkte kan det ikke siges, og disse ord fra Ny Testamente bør være en ledetråd for hver eneste præst i folkekirken.

*

I Hedensted og i nabosognet, Store Dabey, vil homoseksuelle giftelystne par fremover møde en præst, som holder sig til Bibelen som Guds Ord, idet han nægter at vie par af samme køn.

Sognets nye præst, Michael Henning Olesen Høj, står ved sine personlige holdninger, og menighedsrådets formand Kjeld Palmelund Laursen udtaler: ”Man behøver ikke aldrig at være enige, men man kan respektere hinandens synspunkter og holdninger.”

”Jeg synes, at det er statssanktioneret diskrimination,” siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBTQ, Danmark. ”Det handler ikke om, at det er muligt at blive gift i en folkekirke – men det drejer sig om princippet i at tillade, at præster har en diskriminerende holdning.”

”Det her,” slutter sekretariatschefen, ”er en statslig service, som man betaler til over sin skat. Så må man adskille kirke og stat…”

*

Det er tydeligt de gudløses røst, vi hører her. Den, der taler sådan, ser kun præsten som en tjenestemand og anerkender ikke, at han ført og fremmest har et ansvar over for Gud.

Indgåelsen af et ægteskab i kirken er udelukkende for sådanne folk ’en statslig service’. ”Staten kan ikke tillade, at en præst har en sådan holdning,” siger de og tilføjer: ”Vi har over vor skat betalt for, at blive ordentlig behandlet…”

”Men da Jesus mærkede deres ondskab, sagde han: Vis mig skattens mønt!”

”De rakte ham en denar.”

”Hvis er det billede og den indskrift?”

”Kejserens,” svarer de.

”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er,” lyder Jesu sidste ord, ”og da de hørte det, undrede de sig, og de forlod ham og gik bort (Matt.22:18-22).”

BEFOLKNINGEN SOVER

Retssikkerheden i Danmark, som er borgerens sidste værn mod Statens overgreb, er smuldret under Coronakrisen. Det er nu afsløret, hvad der har været den siddende regerings skjulte mål! Borgeren er nu ved at blive klædt af til skindet. Han er ikke mere værnet med hensyn til de bastante frihedsrettigheder, og de væsentlige værdier er taget fra ham, og han ved ikke længere, hvor han skal vende sig for at få luft for sin længsel efter frihed. Det er som om befolkningen sover.

Dette er i korthed indholdet (som det opfattes af borgeren) af statusrapporten over retssikkerheden i Danmark, som den årligt fremlægges af den juridiske tænketank, Justitia.

”Det virker lidt, som om retssikkerhed og frihedsrettigheder opfattes som en sten i skoen mere end noget, der skal have afgørende vægt,” siger Jacob Mchangama, Justitias direktør.

*

For eksempel er politiets indsamlede oplysninger, herunder sms’er og almindelige opkald en mulighed for at lave en meget præcis profil over hver enkelt danskers adfærd. ”Overvågningen er ikke kun målrettet mod mistænkte kriminelle men derimod os alle sammen,”udtaler Justitias direktør.

”En af forklaringerne på den stigende overvågning er, at der heller ikke i befolkningen er den store efterspørgsel på frihed og retssikkerhed på dette område.”

”Hvis der ikke er den efterspørgsel på de værdier, der lægger hindringer i vejen for politikere og regeringens magtudøvelse, kommer det nok ikke fra dem selv!”

”Det skulle være mærkeligt, hvis den nuværende regering lagde begrænsninger på sig selv i forhold til de politiske målsætninger, den gerne vil opnå,” slutter Jacob Mchangama.

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’PROFETISK FORUDSAGT KRIG’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.03.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *