SKAL GRAVPENGENE INVESTERES I KAMPFLY?

Der er diskussion i Folkekirken, hvorvidt der i maj skal træffes beslutning om, at man vil købe pansrede køretøjer, maskingeværer, bomber og andre våben til Ukraine for de penge (flere hundrede millioner kroner), som danskerne gennem årene har betalt for deres gravsteder.

”Hvis man vil freden, må man også turde krigen,” siger en kendt kvindelig folkekirkepræst.

Hvad lærer Jesus os i Ny Testamente om dette spørgsmål? Hvilken stilling tog han i Getsemane til at bruge våben for at opbygge Guds Rige? Om dette står der blandt andet skrevet:

”Og medens han endnu talte, se, da kom Judas, en af de tolv, og sammen med ham en stor skare med sværd og knipler, udsendt fra ypperstepræsterne og folkets ældste (Matt.26:47).”

’Den store skare’, som i det historiske øjeblik kom i Getsemanemørket for at arrestere Jesus, var bevæbnet til tænderne! De havde sværd med sig og var parate til at bruge dem (var rede til at slå ihjel) – og de havde knipler for hånden, og var ligeledes parate til at anvende dem (hvis der var nogen, som ikke ville makke ret).

Det er et sådant sted fra Skriften, som må overvejes i dag, hvor Folkekirken råder over flere milliarder kroner, der kan investeres til køb af våben til Ukraines forsvar, hvis der ikke eksisterer ’et etisk forbehold’ imod dette.

Bisperne er uenige!

”Man kan ikke bruge ’enkeltstående skriftord’ til at behandle en så alvorlig sag,” vil nogen indvende, mens andre vil sige: “Det er netop i et sådant vanskeligt samvittighedsspørgsmål, at vi bliver nødt til at lægge øret til Bibelens ord, for at finde ud af, hvad Guds ord på et enkelt sted siger generelt om dette emne.

Lad os derfor se nærmere på den ’store skare’, som i et afgørelsens øjeblik nærmer sig Jesus, og som er stærkt bevæbnet for at kunne gennemføre dens opgave.

Den første, som vi får øje på, er en person, som vi kender – og det er ikke noget godt, som vi kender ham for! Det er Judas Iskariot, en af de 12 disciple, som fører an i det optog af mennesker, der med skarpe sværd og tunge knipler vil arrestere Jesus.

Det næste, som falder os i øjnene, er Skriftens vidnesbyrd om, hvem der har udsendt denne skare. I beretningen om det, der skete i Getsemane have, hedder det: ”De var udsendt af ypperstepræsterne og folkets ældste (v.47).”

Mere behøver vi ikke at vide, for med det samme at kunne bedømme, hvad som er godt, og hvad som er ondt, i denne sammenhæng!

Judas Iskariot nævnes i beretningen ikke mere ved sit navns nævnelse. Han omtales i det følgende vers som ’han, der forrådte ham’. Det vil sige, at den bevæbnede skare blev anført af en forræder – en ugerning, som gør ham til ’en fortabelsens søn’ (Johs.17:12) – og de, der havde udsendt hele den sabelklirrende flok, var Jesu notoriske fjender: ’ypperstepræsterne og folkets ældste’.

*

HAM ER DET, HAM SKAL I GRIBE’

Grunden til, at vi stiller skarpt på disse særlige bibelvers (der omtaler, hvad der skete i Getsemane have), er det aktuelle spørgsmål, om Folkekirken bør investere i våbenindustrien?

Kan man fortsat tale om, at det er uetisk at give penge til våben, når en aggressor har sendt 10 millioner mennesker på gaden, og Ruslandsinvasionen af Ukraine har afsløret, at en stormagt mere eller mindre uhindret fører krig mod en civilbefolkning?

”Men der var aftalt et (hemmeligt) tegn,” siger Ny Testamente om selve arrestationsøjeblikket i Getsemane (v.48). Judas sagde: ”Den, jeg kysser, ham er det, ham skal I gribe.”

(Jeg forestiller mig, at ordene ’den, jeg kysser’, henviser som (franskmændene f.eks.) omfavner hinanden og hilser med et kys på kinden.”

– i hvert fald, hilser forræderen på Jesus og siger: ”Vær hilset, rabbi!”

”Ven, gør det, du er kommen for,” siger Jesus. Da trådte de til og lagde hånd på Jesus og greb ham (v.50).

*

Der er en folkekirkelig organisation, som kaldes ’stifternes kapitalforvaltning’ (et ’stift’ er et kirkeligt område af landet). Denne organisation har mulighed for at investere en del af ’folkekirkens egenkapital’ (som er adskillige hundrede millioner kroner), som man finder det bedst.

(På landsplan råder Danmarks 10 stifter over tilsammen 5 milliarder kroner. Beløbet kommer ind fra indtægterne for vedligeholdelse af gravsteder – og det er en del af dette store beløb, som der strides om med hensyn til, at man vil købe våben).

Indtil nu har man investeret ud fra ’et etisk regelsæt’. Det vil sige, at man må have en god moral, som holder sig til, at man ikke må anvende pengene til ’kontroversielle våben’.

Det er ud fra dette perspektiv, at vi må læse videre om, hvad der foregik i Getsemane, for det er stedet, hvor Jesus taler alvorligt om brugen af våben.

*

”Og se, en af dem, der var sammen med Jesus, greb efter sit sværd, drog det, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham (v.51).” ( – i de andre evangelier får vi yderligere at høre, at denne tjener hedder Malkus, og at Herren på stedet rørte ved sværdhugget og straks helbredte den sårede).

Dette stemmer overens med Jesu rolige reaktion midt i den store forvirring, hvor han siger (som en ordre): ”Stik dit sværd i skeden igen; thi alle, som griber til sværd, skal falde for sværd (v.52).”

… og vi må i den forbindelse spørge: Er dette ikke tilstrækkelig information til dem, som søger at lænse folkekirkens egenkapital for penge, der så skal bruges til at købe destruktive våben; de skal give dem til én af parterne (Ukraine) i den frygtelige krig, som i øjeblikket hærger deres land, og de skal bruge deres våben til at slå russere ihjel?

*

”Jørgen Nielsen, der er formand for Stifternes Kapitalforening, er ikke afvisende overfor at diskutere, om Folkekirken i fremtiden skal undgå at placere sine penge i våbenindustrien,” skriver Kristeligt Dagblad (v. journalist Phillip Christoffersen, lørdag, d. 26. marts 2022).

”Indtil videre har vi haft den holdning, at alle våben er uetiske,” udtaler Jørgen Nielsen. ”Hvis en virksomhed producerer våben, investerer vi ikke i den. På det næste møde i Stifternes Kapitalforvaltning skal vi igen diskutere en række etik-spørgsmål, og denne sag vil i diskussionen helt sikkert komme op. Set i lyset af krigen i Ukraine, kunne jeg godt forestille mig, at der kan ske en ændring i vores stilling.”

”Der skal formentlig meget til for at rokke ved vor hidtidige indstilling,” slutter Jørgen Nielsen.

– og her melder sognepræst og debattør Kathrine Lilleør sig. Hun sidder i bestyrelsen for den nystiftede organisation ’Den Danske Ukraine-komite’, som arbejder for at samle penge til våben i det ukrainske forsvar! Hun støtter sig til Bibelens lære og forklarer sig således:

DU SKAL ELSKE DIN NÆSTE!

”Der er et bud, som er vigtigere, end at du – hvis man slår dig på den ene kind – skal vende den anden til! Det bud hedder: ”Du skal elske din næste som dig selv.”

Hun forklarer: ”Når næstens liv er i fare skal du gøre, hvad du kan, for at beskytte dens liv! Når der er angreb, så skal man slå igen! Hvis man vil freden, må man også turde krigen!”

Til denne udlægning af Skriften må vi have lov til at stille spørgsmål. ”I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand, belærer Jesus (og dette er den lære, som Kathrine Lilleør gør sig til talsmand for).

men jeg siger jer,” fortsætter Jesus, ”at I ikke må sætte jer imod den, der tilføjer jer ondt.” I Getsemane fulgte Jesus selv til det yderste dette bud, og til Pilatus giver han forklaringen: ”Mit rige er ikke af denne verden. Havde mit rige været af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle overgives til jøderne – men nu er mit rige ikke af denne verden (Johs.18:36).”

… og i Getsemane siger Jesus til Peter, som havde trukket sit sværd: ”Stik dit sværd i skeden igen… eller mener du, at jeg ikke kan bede min Fader, så han med det samme sender mig mere end tolv legioner (75.000) engle (Matt.26:53)?”

*

”Hvis næstens liv er i fare, skal du gøre, hvad du kan for at beskytte ham,” siger folkekirkepræsten. Det gjorde Peter i Getsemane – men han blev irettesat af Jesus.

”Når der er angreb, så skal man slå igen.” Men Jesus tog til orde i Getsemane og sagde til angriberne: ”Som mod en røver er I draget ud med sværd og knipler for at fange mig… men det er alt sammen sket, for at profeternes skrifter skulle gå i opfyldelse.”

”Det er ikke kirkens opgave at sørge for vores sikkerhed,” mener Henrik Stubkjær, der er biskop over Viborg Stift. ”Jeg er enig med Luther, når han opstiller toregimentelæren. Der er forskellige opgaver for staten og for kirken,” slutter han.

Når Stifternes Kapitalforvaltning mødes i maj, kunne man bl.a. drøfte, hvor meget man vil give i humanitær hjælp. Der er 10 millioner mennesker i øjeblikket, som står uden tag over hovedet, efter at deres hjem er blevet sønderbombet i Ukraine.

Måske dette møde endog kunne fremskyndes! Der er hårdt brug for hjælp i dag.

MARIA MAGDALENE – ET BILLEDE PÅ KRIG

Maria Magdalene er i dag offer for en løgnekampagne uden lige! Hun er blevet udnævnt til at være en fortaler for krig og er i den forbindelse blevet udrustet med en dødbringende missil i favnen.

Dette er en direkte falsk fremstilling af Bibelens Maria Magdalene. Hun var en kvinde, som blev befriet fra onde magter (Luk.8:2), og hun er det første menneske, der så den opstandne Jesus (Matt.28:1-10).

Hun var også blandt de mange kvinder, som fulgte korsfæstelsen på nærmeste hold. Om dette står der skrevet:

”Der var mange kvinder, som så til på afstand. Det var dem, som havde fulgt Jesus fra Galilæa og havde sørget for ham. Iblandt dem var Maria Magdalene… (Matt.27:55-56).”

Vi hører her om den kvinde, som Jesus havde befriet fra den dybeste fornedrelse, at hun fra den dag, hun blev befriet fra Satans jerngreb, straks fulgte Jesus fra Galilæa – og ’hun sørgede for ham’.

Nu har religionen ’gjort noget’ ved denne kvinde. Hun er (i et ikonagtigt billede) blevet forsynet med et stort panserværnsmissil. Det er blevet sådan anbragt i hendes arme, at man kan forstå, at ikke blot har hun dette tilintetgørelsesvåben ’inderligt kær’ – men hun skal fra nu af betragtes som budbringer for dem, som vil støtte krigens svøbe med deres tro og hengivelse.

Bibelen siger imidlertid om Maria Magdalene, at ’hun sad lige over for graven’ (Matt.27:61). Det var den grav, som Josef af Arimatæa havde ladet udhugge for sig selv. Han henvendte sig imidlertid til Pilatus ’og bad om at få Jesu legeme’ (Matt.27:58).

Da befalede Pilatus, at det skulle udleveres. Josef tog da Jesu legeme ned fra korset, svøbte det i et rent liglagen, og lagde det i den nye grav. Så væltede han en stor sten for indgangen til graven og gik bort.

Alt dette betragtede Maria Magdalene. Hun sad lige overfor det sted, hvor de lagde Jesus. Hun veg ikke derfra! Hendes hengivenhed over for Mesteren og hans budskab overskyggede alt andet. Hun var og forblev en tro discipel af Jesus.

… indtil i dag, hvor ’hun har forandret sig’. I stedet for at være budbringer for Kristi evangelium er hun blevet omdannet til at være en udsending for Satans planer om krig og ødelæggelse – og er derfor allerede i 2012 blevet forsynet med dræbermissilet AK-47 (forgyldt), som kan slå mange mennesker ihjel ved hver eneste affyring.

*

Om Maria Magdalene fortæller Ny Testamente, at da det ’efter sabbatten gryede ad den første dag i ugen, kom Maria for at se til graven (Matt.28:1). Hun blev forfærdet, da der pludselig skete et stort jordskælv, og hun så med egne øjne, hvorledes ’en Herrens engel steg ned fra himlen. Han gik hen til graven og væltede den store sten bort og satte sig på den…’ (v.1-2).

Den sidenhen stærkt bevæbnede Maria har fået navnet ’Sankt Javelin’ efter det panserværnsmissil (FGM-148 Javelin), hun nu bærer i favnen. Det er på kort tid blevet et populært symbol, som findes på alt fra tøj og tasker til flag.

Med den fordrejning af historien om Maria Magdalene, kan enhver krig retfærdiggøres.

Maria, af hvem syv onde ånder var faret ud (Luk.8:2), oplever i disse dage, at alle syv ånder er vendt tilbage og prøver at få indpas i hendes ry som en tro og hellige discipel af Herren. Men Guds ord står fast. Sådan var Maria Magdalene ikke!

DE KOMMER VED DAGGRY

Netop som jeg er ved at afslutte min udsendelse af disse ’breve’, modtager jeg en mail fra min svigerdatter, Cecilie Noer, Roskilde.

Den skrives under overskriften: ’Forfærdeligt’, og har et billede af fire myndighedspersoner, som er i færd med at ’tvangsindsprøjte’ en beroligende injektion i en mor, på Asylcenteret Avnstrup, hvor de (klokken 5 om morgenen) skal gennemføre en tvangsdeportation.

Cecilie sender vedlagt en tekst af Henrik Vestergaard Stockholm. Den lyder sådan: ”DE KOMMER VED DAGGRY. Tvangsdeportationer i Danmark:

Kære venner, jeg har lige fået nedenstående beretning fra mine venner i udrejsecenteret Avnstrup. Jeg har selv oplevet inhuman og hjerteløs behandling af flygtninge, men den brutalitet og dehumanisering, I kan læse om nedenfor, troede jeg kun fandtes i ekstreme diktaturstater. I kan også se et billede af en mor, der fikseres af fire betjente.

Jeg er i chok og håber, at I vil dele den her viden og råbe alle politikere op. Det er så uværdigt og udansk:

”I nat kl. 05:00 kom politiet i stort antal på uanmeldt besøg hos en familie i Avnstrup, hvor de skulle foretage en tvangsdeportation og samtidig en tvangssplittelse af familien. Denne familie består af mor, far, to tvillingebrødre på 11 år og et barn på halvandet år.

Politiet tvang moderen og de to drenge på 11 år med sig. Moderen fik en beroligende indsprøjtning af politiet under seancen, og de fik frarøvet deres telefoner. Tilbage er ægtemanden med det lille barn. Moderen havde et udløbet fransk pas, og familiens tidligere advokat siger, at det er den tredje tvangsudsendelse til Iran, han har hørt om i år – på trods af, at Danmark ikke har en aftale med Iran, og officielt ikke må sende afviste asylsøgere til Iran.”

Dette her må ikke ske i Danmark! Ikke mit Danmark!

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’HÅB OM FRED’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 15.04.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *