EN ALVORLIG TRUSSEL

En alvorlig trussel om den endelige kontrol i vort land – og dermed beslutningen om ’overdragelse af den nationale suverænitet’ for f.eks. Danmarks vedkommende – er sendt til afstemning i verdens sundhedsorganisation WHO.

Den farlige trussel ligger skjult i de nye ændringer til ’et sundhedsregister’ (som er blevet foreslået af Biden-administrationen og kommenteret af ’May Day maj 22’).

Ifølge ’et ændringsforslag’ vil man give én mand (generaldirektøren for WHO) retten og magten til enevældigt og på stedet at erklære ’SUNDHEDSKRISE’ i et hvilket som helst land…

Han eller hun (generaldirektøren) vil blive givet beføjelser til at handle ensidigt – og på trods af det pågældende lands heftige modstand!

Ja, generaldirektøren vil kunne erklære en sundhedskrise ’alene på grund af sin personlige mening’. Hvis han har en idé om at Danmark er en potentiel eller mulig trussel mod andre nationer – så falder hammeren!

Dette forslag fra Biden-administrationen berører ikke blot et lille land som Danmark, men det er med ét blevet et globalt anliggende, idet det hedder: ”Sundhedskrise kan erklæres i et hvilket som helst land på kloden” – og det vil sige at påbuddet kan ramme alle FN’s 193 nationer – der repræsenterer 99,44 % af verdens befolkning.

Det kan ikke nytte, at enkelte nationer ’vil springe i tøjret’. Reglen for nedlukning er absolut. Den er ’bindende lov’ (ifølge lov af 15. juni 2007):

”Samtlige FN’s medlemsstater er ved lov forpligtet til ’at adlyde’ og til ’at indvillige’ – OG DERMED AT AFGIVE SUVERÆNITET!

*

Hertil siger Bibelen: ”Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på hornene ti kroner og på hovederne gudsbespottelige navne (Åb.13:1-2).”

Begynder man her at skimte den sidste del af hedningernes magt over Israel? Det er ikke et styre, som udfoldes i en afkrog af verden. Men det er åbenlyst og bliver oprettet af de ’superpowers’, som er ved magten.

”På hvert hoved (af dette afskyelige dyr) står der et navn, som er en åbenlys hån imod Gud. Den magt, som dragen besidder (og det er en overmåde stor styrke) giver den videre til dyret (v.2).”

”Dyret får nu lov til at prale og håne Gud i toogfyrre måneder. Det åbner sit gab og spotter Gud – ja, forbander hans navn og himlen og alle dem, der bor dér (v.5-6).”

”Så får dyret lov til at gå i krig mod Guds hellige – ja, til at sejre over dem… (v.7).”

”Her gælder det for de hellige om udholdenhed og tro! (v.10)”

*

Den 18. januar 2022 sendte embedsmænd fra Biden-administrationen i al hemmelighed og uden at offentligheden var klar over det verdenssundhedsorganisationens farlige og omfattende ændringer.

Det var helt tydeligt, at man ønskede at styrke WHO’s evne til at gribe magtfuldt ind i de nationer, der blot viste skyggen af en mistanke for at have en ’sundhedsmæssig nødsituation’.

Med et pennestrøg fjernede det amerikanske ændringsforslag den restriktion i forordningerne, som siger:

”WHO skal rådføre sig med og forsøge og forsøge at få en bekræftelse på den deltagerstat på hvis område hændelsen angivelig finder sted.”

Ved at fjerne denne (og andre bestemmelser) vil alle begrænsninger blive ryddet af vejen for generaldirektøren. Han kan herefter ’erklære sundhedskrise’ efter forgodtbefindende. Han gøres derved til enehersker og kan udstede ordrer, som med magt skal håndtere en påstået sundhedskrise i f.eks. Danmark – på trods af landets egne nationale beføjelser.

I det følgende vedlægger jeg noterne til grundlovsforeningens generalforsamling, hvis indhold jeg prædikede på Lille Torv i Aarhus på grundlovsdagen d. 5. juni 2022.

RUSLANDS AGGRESSION

Herrens ord i Getsemane må stå som en formaning til alle troende: ”Thi alle, som griber til sværd, skal omkomme for sværd (Matt.25:52)” og hans udsagn i den forbindelse:

”Eller mener du, at jeg ikke kan bede min Fader, så at han med det samme sender mig mere end tolv legioner engle (72.000)?”

Maria Magdalene er af kirkefolk med den modsatte opfattelse fremstillet med en panserværnsmissil i favnen.

Med hensyn til Ruslands aggression beretter profeten Ezekiel, at han er blevet pålagt af Herren, at ’vende sit ansigt mod denne ærkemodstander, som oplægger onde råd…’ (38:2 og 10).

Og vedrørende en fremtidig krig mod Israel formaner vi Danmarks lovgivere til ikke at sende vore unge til denne nederlagskrig, idet gravstedet for de faldne allerede er udpeget (Ez.39:11).

Det er et almindeligt agtet og kendt udsagn, at Ny Testamentes Romerbrev er ’det største frihedsdokument i historien’.

Det indbefatter, at vi godtager hele brevets indhold… inklusivt det første kapitel versene 26-27, som omtaler homoseksualitet som ’en vanærende lidenskab’ og en ’unaturlig omgang med den naturlige’ – ja, vielse af par af samme køn regnes for ’mænd, som øver skamløshed med mænd’ og ’kvinder, som optændes i begær efter hverandre’.

Dette er Ny Testamentes lære og en del af det stærkt anerkendte brev af Paulus til menigheden i Rom.

DE STYRENDES ANSVAR

Med hensyn til statslederne erindrer vi dem om, at ’også tungen er en ild. Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer; den besmitter hele legemet – ja, sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede (Jak.3:6).”

I min beretning lagde jeg vægt på en oplevelse, som Gisèle og jeg har haft en af de sidste dage af åre 2018.

Vi erfarede, at Guds Ånd meddelte os ordene: ’Fristen er omme’. Senere bemærkede jeg, at disse ord står skrevet i Bibelen (Åb.10:6) – og i den efterfølgende tid har vort samfund været ramt af pest og krig og dyrtid m.m.

Derfor er vor opfordring til de ansvarlige i vort land knyttet til Herrens ord i Salme 2:10, som siger: ”Og nu I konger, vær kloge, lad jer råde… Tjen Herren med frygt, fryd jer med bæven (v.11).”

STATSMINISTERENS UDTALELSE

Det står fast og kan ikke bortforklares, at vor statsminister d. 17. januar 2020 fra folketingets talerstol har udtalt: ”Gud har vigepligt.”

Gud skal i den kommende tid sættes ind på et vigespor – og det er ham, som skal flytte sig, hvis vi har en lovgivning, som strider imod Hans ord.

Statsministeren sagde: ”Man kan kalde sig ligegyldig hvilken religiøs baggrund man måtte have – særlige privilegier eller særlig ret til at undertrykke andre – fordi man har en religion. Men det er her i huset lovgivningen vedtages! Ingen andre steder.”

Dem, som statsministeren sigter til, kan kun være medlemmer af den evangelisk-lutherske kirke. De er landets eneste kirke, som nyder et privilegium. Det hedder nemlig i Grundlovens § 4:

”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten.”

En ændring af dette forhold forudsætter en grundlovsændring. Statsministeren har personligt og skriftligt aflagt et personligt løfte, at hun altid og allevegne vil holde grundloven. Det står skrevet i § 32 i stk.7.

Det gælder også i § 79, at borgerne har ret til forsamlingsfrihed. § 71 at den personlige frihed er ukrænkelig. § 77, at censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingenlunde indføres.

Kirkens lære om omvendelse anfægtes i dag af LGBTQ-folkene, men det står fast, at Jesu forkyndelse er, at ’du skal fødes på ny’. (Det gælder også de folk, som hævder, at de er ’born like that’) og det må stadig forsvares, at en præst, som på grund af ’teologisk anfægtelse’ ikke vil vie homoseksuelle, har ret til en sådan mening.

Matthæusevangeliet 22:21 siger, at ’de troende skal give kejseren, hvad kejserens er – og Gud, hvad Guds er’. Og Romerbrevet 11:45 understreger, at Gud stadig har et folk, ’som ikke har bøjet knæ for Baal’.

NÆVNTE HOMOSEKSUALITET SOM SYND

Med hensyn til vor forkyndelse på grundlovsdagen på Lille Torv i Aarhus, hvor vi havde fået tilladelse til (på den solrige og varme 5. juni-dag) at opstille den gamle prædikestol midt i folkemængden, og hvor vi (Jakob Martini og jeg) prædikede frimodigt om omvendelsens betydning og om Jesu død og begravelse og opstandelse fra de døde – gik det naturligvis ikke ubemærket hen, at vi også nævnte homoseksualiteten som synd

Jeg vil derfor i det følgende skrive lidt om ’Skabelsesberetningen’ – og afsluttende understrege, at i 1.Mose 1:27 står det anført, at ’Gud skabte mennesket som mand og kvinde og tilføjede: ”Bliv frugtbare og opfyld jorden.”

På dette punkt lades den homoseksuelle synd (i al sin goldhed og ufrugtbare ensomhed) tilbage på skabelsesperronen, medens Guds dynamiske proces kører videre med hans velsignelse over et univers af liv og frodighed.

’I begyndelsen skabte Gud’… (1.Mose 1:1) … dermed, og med disse ord, indledes skabelsesberetningen, som kun kan fortælles af Den Treenige selv. Der er nemlig ingen øjenvidner til det storartede værk, som her blev fuldført.

Gud skabte i begyndelsen to elementer: ’Himlen og jorden’ (v.1). Han skabte ikke tre elementer men to, og han sørgede for fra begyndelsen, at der blev sat ’et skarpt, adskillende skel’ imellem dem (v.4).

Gud fortæller(for der var ingen til stede, og altså ingen til at berette detaljeret, hvordan hele den proces løb af stablen), at ’jorden var øde og tom’ (v.2).

Det var altså kun et første stade af beretningen om jordens skabelse, som her gengives af Gud selv, for han var som sagt den eneste til at observere det forunderlige forløb (som ikke kunne ’gøres efter’ af nogen eller noget af det skabte).

Gud fortæller videre, at ’der var mørke over verdensdybet’, og samtidig er den anden person af den mægtige, treenige Gud, Helligånden ved at introducere sig selv, idet der står skrevet: ”Men Guds Ånd svævede over vandene (v.2).”

Guds ord siger, at da Skaberen begyndte sit store skabelsesværk, da eksisterede der allerede et dybtliggende kaos, der bedst kan formuleres som ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ (Matt.24:15).

Om dette ved menneskebørnene kun lidt eller intet, for de har aldrig set det afgrundsdyb, som ødelæggeren har efterladt.

”Mit folk er nemlig tåbeligt og tungnemt, – ja det har ikke andet i hovedet end at fremture i dumhed og dårskab, og har ikke forstand på at skelne mellem ondt og godt,” siger Herren (Jer.4:22).

*

”Jeg så på jorden, og se, den var øde og tom. Denne hebraiske sætning fra Jeremias 4:23 er den samme, som er brugt i 1. Mose 1:2) og den fortæller med nøjagtig samme ordlyd, at Gud står over for at bringe orden og liv, hvor der før har hersket ødelæggelse og død.

Navnet på Gud er ’Elohim’ – det første navn, som hebræerne bruger om Skaberen, og som grammatisk står nedfældet som en udfordring den dag i dag.

’Elohim’ er skrevet i den grammatiske form for flertal… men jøderne hævder med bestemthed, at ’Gud er én’! og deri har det ret; ’Gud er én’, men samtidig er det de kristnes vidnesbyrd, at Gud er tre (Faderen, Sønnen og Helligånden) – og deri har de også ret.

Denne flertalsbestemmelse kaldes ’Majestætisk Flertal’ (eller ’intensitetens flertal’ – men hvad man end kalder denne flertalsform, så ligger der deri en ’fuldkommenhed af det guddommelige’, som ses åbenbaret på Bibelens første blade, hvor den treenige Gud fremtræder som alle tings skaber og opretholder.

”Thi så siger Herren,” lyder det fra profeten Esajas, ’himlens skaber’, han, som er Gud, som dannede jorden, frembragte og grundfæsted den, EJ SKABTE DEN ØDE, men danned den til at bebos. Herren er jeg ellers ingen (Es.45:18).”

SOM MAND OG KVINDE SKABTE HAN DEM

Alt dette skriver jeg (og gennemgår meget nøje) for at nå frem til det 27. vers i Skabelsesberetningens første kapitel, hvor Skaberen fremstiller og danner sit mesterværk: Mennesket!

Her hedder det nemlig: ”Og Gud skabte mennesket i sit billede.”

Denne sætning gentages, for at det skal stå urokkeligt fast (og ikke i sin ordlyd på nogen måde ændres eller fordrejes): ”I Guds billede skabte han det” – og så tilføjes det overordentlige og meget væsentlige: ’som mand og kvinde skabte han dem’ (v.27).

Grunden til, at jeg har taget mig tid for at gennemgå den bibelske beretning om skabelsen (og især skabelsen af mennesket) er, for endelig og afsluttende (én gang for alle) at bevise og fuldstændig klargøre, at det ’homoseksuelle menneske’ fremstår som en

1) forstyrrelse af Guds skaberorden

2) at det er en fordrejelse af Guds billede

3) og at det i dybeste forstand er et udtryk for ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ (Matt.24:15).

4) samt, at det er i direkte konfrontation med treenighedslæren og

5) Jesu fødsel, som er sket ved det mirakel, at Maria er hans eneste mor, og Gud hans eneste far!

*

Vi har ud fra Skabelsen gjort det klart, at Gud har ved skabelsen ’bragt orden i tingene’. Han stod overfor et verdensdyb, der var hyllet i mørke. ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’ havde sat sit brutale og hæslige mærke på en jord, som var ’øde og tom’.

Men den anden person i guddommen, Den Hellige Ånd, ’svævede over vandene’. I gamle oversættelser står der skrevet, at Ånden ’rugede over vandene… det vil sige, at ligesom en ’moder-stork’ er ’rugemor’, sådan (og med det samme formål) svæver Ånden over afgrundsdybet, og tilkendegiver dermed, at Guds Ånd er i færd med at udføre den hemmelige og skjulte begyndelse på en Gudsgerning.

”Og Gud sagde…” og dermed var sagen afgjort. Den tredje person i guddommen er kommet ind i billedet. Ordet bliver udtalt, og udsagnet, Guds evige urokkelige ord bliver talt ind i det kaos og dybe mørke som hidtil har hersket.

Ny Testamente forklarer dette nærmere. Johannesevangeliet begynder med denne detaljerede redegørelse. Her hedder det:

”I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud (Johs.1:1).” Så længe Gud er tavs, så forbliver ordet hos ham. Men så snart, han begynder at tale, så tager tingene fart.

Vi forstår, at før verden (og alt det, som er i verden) blev til, så var skabelsesordet hos Gud – ja, man kan også sige det sådan, at før et eneste element blev skabt, så lå designet og den fulde løsning på hver eneste ting allerede fuldt beredt hos Gud.

Der var intet, der ’kunne blive til’, uden at det ’blev talt ind i eksistens, og der var intet, som ’kunne eksistere’ uden at Gud havde nævnt det og ved sit ord havde ’kaldt det frem…

”Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os” – det ubegribelige under blev hermed en historisk kendsgerning! Den evige, almægtige ’Jeg er’ trådte lyslevende ind i historien og, iklædt kød og blod, blev Gud et menneske og slog sig som sådan ned iblandt os.

’Ordet blev kød’ betyder, at Guds Søn, der kommer fra Evigheden, påtager sig timelighedens begrænsninger og bliver et menneske af kød og blod og begrænser sig selv til at leve indenfor den ramme, som hedder tid og rum og årsags-begrundethed (Fil.2:6-9).

*

’Da han var i guddomsskikkelse’ (Fil.2:6), og på trods af, at han i ét og alt er Gud og ikke betragter det ’at være Gud’ og ’eje Guds natur, ’som nogen forbrydelse’ (eller som ’noget utilladeligt’ )

… så har han opgivet denne sin guddommelige ret og dermed ’givet afkald’ på magt og herlighed. Han tog tjenesteskikkelse på (v.7) ’og blev lig et menneske.

I sin fremtræden blev han altså ’et menneske blandt mennesker (v.7) – ja, ’Han ydmygede sig selv’, og bøjede sig så dybt ned, at han ’lydigt døde som en forbryder på et kors (v.8).

Dette er historien (kort fortalt) om det under, der har med ’ligestilling’ at gøre – sådan, som Ny Testamente forklarer dette fænomen i forbindelse med den evige herligheds-stilling, som Guds Søn gav afkald på, for at han i fremtræden kunne være ’ligestillet’ med Guds faldne skabning.

Den ’ligestilling’, som de homoseksuelle fordrer, er et urimeligt krav, idet de kræver ’en ligestilling for det syndige menneske (og kødets begær) med den oprejsning af det faldne menneske til i Kristus at være ’ligestillet’ med Gud.

Den, som hører, han høre, og den, som forstår dette, lad han forstå…

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’HAN HAR GJORT OS TIL KONGER’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 24.06.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *