FARLIGE FREMTIDSSYNER

Om få dage går det danske folk til valg. Den enkelte borger skal afgive sin stemme med hensyn til fremtiden for det danske samfund. Mange er i vildrede. Ordet fra Esajas det 3. kapitel vers 12 nager dem som en mare:

”Over mit folk hersker kvinder. Dine ledere fører jer vild; de gør vejen du vandrer, vildsom… ” ja, om enkelte statsminister-kandidater hedder det: ”

”Se bare på deres ansigtsudtryk! Det er nok til at afsløre dem! Ja, de praler ligefrem af deres synd, som er lige så vederstyggelig som Sodomas! De viser ikke så meget som skyggen af skam! Hvilken frækhed! De har nedkaldt dommen over sig selv!” (Es. 3:9, parafrase, Hverdagsdansk)

*

En af de første dage af oktober 2022 blev en sikkerhedspolitisk analyse smækket på Folketingets bord. Det var 86 siders brutal læsning, der handlede om, hvordan og hvorfor det danske forsvar skal bygges op i den næste halv snes år, hvor blandt andet et nyt tungt og uigennemskueligt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa.

Gruppen, som står for denne analyse, består bl.a. af en del nøglepersoner fra forsvaret (12), som er støttet af en større gruppe eksperter (75), der skal arbejde frem mod ’et forsvarsforlig’, der er fastsat til at skulle finde sted inden 2024. Hundredvis af milliarder skal investeres!

Rusland er nævnt ikke mindre end 200 gange i teksten, hvor et trusselbillede med mystiske sprængninger af gasledninger i Østersøen kun 20 km fra Bornholm, er opsigtsvækkende.

Alt dette, som kan regnes for ’en optakt til 3. verdenskrig’, står nøje fortalt i Bibelen – blot med den forskel, at afslutningen på den blodige krig er forudsagt, samt parterne i denne gigantiske verdenskonflikt er udpeget, og krigens forfærdelige endeligt er præciseret.

*

”Lad dem bare træde frem og forkynde os, hvad der derefter skal ske,” siger Herren (der lader ane, at han har læst den flotte sikkerhedsrapport, som folketinget nu skal gennemtærske).

”Lad dem fortælle os, hvad der vil ske i fremtiden (Es.41:23, parafrase).”

”Gør et eller andet, godt eller ondt, så vi kan måle os med hinanden (v.23).”

… og Esajas bliver ved med at håne alle de jordiske fremtidseksperter. ”Hvor var I henne, dengang jeg kaldt Kyros, Persiens konge, frem? Han kom fra øst, og jeg ødelagde alle magthaverne i de områder, han erobrede.”

”Hvem sagde det, før det skete? Hvem kunne forudsige det? Ingen sagde så meget som et ord om dette – jeg hørte ikke en lyd (v.26, parafrase).”

”Jeg ser mig omkring,” siger Herren ved optakten til det kommende valg. ”Der er ingen – nej ingen, som kan give noget råd af betydning. For de er alle intet; deres værdighed og ’bedreviden’ er de rene luftkasteller, deres billeder er bluf, kun vind og tomhed (v.28-29, parafrase).”

Om enkelte statsminister-kandidater har Herren fældet følgende dom: ”Deres tunge og deres gerninger er imod Herren (Esajas 3:8).” – ”Det, de siger,” (i denne valgperiode) ”og den måde de handler på, er direkte imod Herren. De gør det for at provokere Gud op i hans åbne ansigt(v.8).”

I SKAL TAGE EN STILLING

”Herrens ord kom til mig således.”

Sådan lyder det fra profeten Ezekiel, som angiveligt i de følgende to kapitler (38-39) forudsiger, hvad der vil ske af hændelser i forbindelse med den 3. verdenskrig.

”Gud sagde til mig,” fortæller profeten, at jeg skulle ’vende mit ansigt mod Gog i landet Magog (38:2). Det betyder,” fortæller han, ”at jeg skal foretage en handling, som er mere end dette,” ’at rette mit blik’ mod det fjerne land i nord, som af mange bibelkommentatorer er udlagt som ’det store Rusland’.

’At vende sit ansigt imod’ vil altså sige, ’at tage en stilling mod’ (ja, at vende sig i vrede og harme mod et land og en verdensleder, som har bevist sin gudsfjendske holdning).

I det aktuelle tilfælde vil det sige, at i en situation, hvor der er mange løgne i spil, og hvor bedrageriet – den politiske manipulation – og begivenhederne lurer faretruende i luften, dér skal de troende (på grund af Bibelens vidnesbyrd) tage en stilling, og stille sig på Guds ords side.

*

Med andre ord: De troende skal i den aktuelle konflikt (som er vedvarende i den sidste tid) mere end nogensinde tage en stilling mod det gudsfjendske system, som har bemægtiget sig det store rige ’i det yderste nord’, der med Bibelens antikvariske navne kaldes Rosj, Mesjek og Tubal – ja, de skal ikke blot ’tage en stilling’ i den herskende konflikt, men de er kaldet af Gud til at ’profetere imod ham’ (Ez.38:2).

Skal de troende ’profetere imod ham’?

Ja, Kristi menighed skal tage aktiv del i konflikten; de skal ikke blot tage parti imod ham (verdensherskeren), men de skal anvende det frygteligste af alle våben (som er mere forfærdeligt end atomvåben): ’De skal profetere imod ham!” (Ez.38:2)

Hvad vil det sige: ’Profetere imod ham’?

Det betyder, at I på Herrens vegne skal sige (når I taler i Ånden til denne magthaver): ”Se, nu kommer jeg over dig, du fyrste over det russiske folk!” (Ez.38:3, pårafrase)

Skal vi sige mere til ham end dette, at ’Herren kommer efter ham’? Ja, I skal (når I profeterer imod ham i den aktuelle situation) sige:

”Jeg, Herren, tvinger dig rundt (Ez.38:4) ”Du vil, når det kommer til stykket, være modvillig, for du aner, at det (på et tidspunkt) kan blive din undergang ’at angribe Israel’, men jeg sætter kroge i kæberne på dig, du store bjørn fra det yderste nord, og jeg trækker dig af sted med hele den skare, som følger dig (v.4, parafrase):

”… Et opbud af tanks, pansrede køretøjer og mobilt artilleri, smarte uniformer, skudsikre veste og automatiske håndvåben. Jeg beordrer dig til at være i beredskab med hele den flok af allierede, som du har samlet. Overkommandoen er din. Du er deres leder (v.4-5, parafrase).”

GUD PEGER PÅ RUSLAND

Gud peger på Rusland, som er det område, de kristne skal vende sig imod, for at finde ud af, hvorfra ulykken og tragedien vil finde vej ind over den ganske verden.

”Du menneskesøn,” siger Herren, ”du skal vende dit ansigt mod Gog i Magogs land. Du skal profetere imod ham (Ez.38:1).”

Man husker i dag kun nazisternes forbrydelser i det 20. århundrede – men den katastrofe, der ramte Rusland, er gået i glemmebogen. Den fanatiske, politiske bevægelse, som hærgede det store Rusland i den samme tidsperiode, er forsvundet fra erindringen. Den sovjetiske masseudryddelse i perioden 1917-1953 huskes kun svagt.

Men den var ikke skjult for Gud, og netop i denne tid dukker den op i bevidstheden hos de mennesker, der beskæftiger sig med den jødiske profet Ezekiels forudsigelser, som taler om den katastrofe, der vil udgå fra og til sidst ramme Rusland! Den russiske forfatter og historiker Aleksander Solzjenitsyn har med sit monumentale værk ’Gulag Øhavet’ (1974-75) beskrevet rædslerne, terroren og de altomfattende forbrydelser.

”Så siger den Herre, Herren: ’Se, jeg kommer imod dig, Gog, fyrste over Rosch, Mesech og Tubal.. (Ez.38:3).”

Dette er den åndelige baggrund for den 3. verdenskrig, der er Guds straf for bl.a. Tyrkiets, Nazitysklands og Sovjetunionens moderne folkedrab. Den russiske statistiker, I Kurganov, har opstillet et tal på 66.6 millioner ofre for det sovjetiske regime. Antallet af fordrevne, henrettede, likviderede og ofrene fra den store hungersnød er opregnet af den levende Gud i himlen. Det kommunistiske regime i Sovjetunionen var baseret på en likvideringspolitik.

Det begyndte med Lenin, der overfor sine mere forsigtige partikammerater insisterede på, at bolsjevikkerne skulle styrte den midlertidige regering, der havde overtaget magten i Rusland efter zar Nicolaj 2’s abdikation i februar 1917. Et myteri i garnisonen i Petrograd udløste zardømmets fald.

I april 1917 dukkede Lenin op i oprørsbyen Petrograd. Han agiterede for, at soldaterne skulle vende geværløbene mod deres egne officerer og regeringen. Dermed var revolutionen en kendsgerning – og en ny tidsalder med grænseløs vold begyndte i Rusland. ”Arsenalet af bestialitet kan kun anskueliggøres som skitser,” skriver historikeren Stefan Plaggenborg. ”Den historiske virkelighed er for grusom til at fortælles.”

JEG VIL KALDE DIG TIL VÅBEN

Sådan taler Herren om fremtiden til Rusland – (og han bruger naturligvis nogle andre udtryk for de våben og den udrustning, som hører den tid til).

På originalsproget lyder det sådan: ”Lang tid herefter skal der komme bud efter dig. Ved årenes ende skal du overfalde et land, som atter er unddraget sværdet. Det er et folk, som fra mange folkeslag er sanket sammen på Israels bjerge (der stadig lå øde hen) – et folk, som nu er ført sammen fra folkeslagene og i øjeblikket bor trygt til hobe (Ez.38:8).”

*

Læg mærke til, at Herren bruger udtrykket: ’Lang tid herefter vil der komme bud efter dig’ (v.8). Det vil sige, at Herren taler (allerede i Ezekiels dage) om en epoke, som ligger langt ude i fremtiden!

”Jeg vil kalde dig til våben, når mange år er gået – ja, først i verdenshistoriens sidste år skal du mobilisere din hær og angribe Israel (v.8, parafrase).”

Denne ’fjerne fremtid’ (set med profeten Ezekiels øjne) kan meget vel manifestere sig i et forvarsel, som gives i vore dage.

Det er altså ikke givet, at ’den profetiske begivenhed’ finder sted lige nu – men de omstændigheder, som omgiver optakten til den 3. verdenskrig, løber med sikkerhed af stablen netop i vore dage, og da må de hellige være parate til at adlyde deres del af forudsigelsen.

Hvori består denne del af det forudsagte (som er en vare, der først ombæres, når den fastsatte dag og time oprinder) – og hvad er det, som de hellige skal tage del i, når den 3. verdenskrig indvarsles?

Det er spørgsmål, som Skriften giver svar på i de to nævnte kapitler (38 og 39). Den kristne menighed skal berede sig til at tale på Guds vegne – og han siger om de russiske soldater, som sendes til fronten, at ’de kan alle håndtere sværdet’ (King James 38:4).

Dette er ikke tilfældet med den mobiliserede flok, som den russiske præsident sender til fronten i øjeblikket. I skrivende stund siges det, at det er en ’ynkelig flok’, som i et antal af 300.000 skal sendes i krig i Ukraine. Det er en ringe udrustet hær, som end ikke er klædt på til vinteren, og som totalt mangler den grundige militære træning, som er strengt nødvendig i moderne krigsførelse.

De kommende soldater ved, hvad der venter dem, og de flygter i disse dage i tusindtal fra rekrutteringsofficererne, der er draget ud i det ganske russiske land, for at hverve folk til den store krig.

”Du skal blive hjemsøgt,” (King James 38:8) siger den autoriserede britiske oversættelse, om disse ’mobiliseringsanstrengelser’, som de russiske unge mænd udsættes for – og de første ofre for denne tvungne værnepligt har allerede overgivet sig på kamppladsen i Ukraine.

VESTLIGE REGERINGER ER IKKE ’SØNDAGSSKOLE BØRN’

Herren har på forhånd udpeget, hvem af verdenslederne, han har bestemt til at skulle ’være ham til tjeneste’ (Ez38:7). Han har i sit lysende, klare ord til profeten Ezekiel sagt, hvem ’der skal gøre sig klar og mobilisere sin hær’ (v.7, parafrase).

Selvom det hebraiske ord ’Rosj’ ikke umiddelbart henviser til Rusland (og det mere er hæftet som et tillægsord til ’Gog i Magogs land’ og kalder ham – med dette udtryk – til at være ’en hovedaktør’ i den verdensvidde mobilisering, som finder sted) – så er det tydeligt, at Herren ’sætter kroge i kæberne’ på en bjørn’ (v.4) og ’leder den og fører den op fra det yderste nord … ja, her kan næppe herske tvivl om, at det er Rusland, som der tales om.

(Det er også Rusland, som nævnes talrige gange som ’ærkefjenden’ i den danske sikkerhedsrapport, som nu ligger på det danske folketings forhandlingsbord).

Midt i denne situation kan man iagttage, hvorledes selv respekterede, åndelige ledere ’tager Ruslands parti’ og begynder at anklage Vestens ledere for ’at være årsag til krigen’.

De forstår ikke, at det ikke i hovedsagen er en strid mellem Øst og Vest – men det er en krig mellem Rusland og Gud – samt at ’Gog i Magogs land’ står for den i endetiden siddende præsident for Rusland!

De vestlige regeringer er ikke søndagsskolebørn, som regnes for uskyldige i det komplot, som for tiden finder sted. Der hersker en brutal økonomisk mafia i Europas hovedstæder, og der lurer en lovløs, rå og pervers underverden i alle de europæiske lande. Også de er indskrevet til ’regnskabsdagens dom og straf’ – men aktuelt er det ’Det mægtige Rusland’, som alle troende er kaldet til at ’profetere imod’.

Det sker i øjeblikket som et mægtigt forvarsel med krigen i Ukraine – medens det profetiske ord i Ezekiel har adresse til Gog i Rusland og drejer sig om landet, der ligger på jordens navle: Israel!

Om denne krig, som kommentatorerne omtaler som ’den 3. verdenskrig’, hedder det…

*

”Israels børn er vendt tilbage til Israels bjerge, der alt for længe har ligget øde hen – og de har slået sig ned i tryghed og sikkerhed (Ezekiel 38:8, parafrase).” Ja, de lever i fred efter at være vendt hjem fra mange fjerne lande (v.8).

”Men Rusland skal da drage op og falde over dem som et rasende uvejr – ja, som en tung og mørk sky skal den russiske fyrste dække hele landet. Hans tropper skal oversvømme hver en egn; I skal feje ind over Israels land som en orkan med kulsorte skyer,” siger Herren ”… for du har fået den onde tanke, at du nu vil angribe Israel (v.9)”

På hin dag skal du pludselig få den ondskabsfulde ide, at du vil angribe Guds eget land. På sammen tid, hvor du bliver grebet af denne nedrige tanke, skal du kalde dine allierede sammen til råd.

… og du skal sige: ’Lad os angribe det åbne land, hvor alle byer og landsbyer ligger hen uden forsvarsmure!” (v.11, parafrase). Alle bor trygt uden portstænger eller porte; det er et let bytte.

BORNHOLM HAR STRATEGISK BETYDNING

Den danske regering bør i disse dage være særlig opmærksom på, at Østersøen er begyndt at boble flere steder godt 20 km fra Dueodde på Bornholm.

Det viser sig at være et hul på den1230 km lange gasrørledning fra Rusland til Tyskland, og militæranalytikere i Danmark mener, at det er Rusland, der står bag. Sabotage af den art dækker det militære begreb, som kaldes ’hybridkrig’, siger de.

”Den mængde metan, der er sivet ud fra hullerne i de to gasledninger, lå som en sky over Skandinavien,”udtalte norske forskere og tilføjer: ”Først vurderede vi, at metanskyen var på mindst 40.000 tons metan. Nu er vi blevet klar over, at skyen på stedet er mindst 80.000 tons,” skriver forskerne i en pressemeddelelse.

”Det er en sprængladning på flere hundrede kilo, som er brugt,” siger militærforskere. ”Kun en stat kan løfte en sådan opgave.”

*

Bornholm havde strategisk betydning for tyskerne under anden verdenskrig. Derfor besatte Hitler øen d. 10. april 1940. Derfra kunne tyskerne kontrollere dele af Østersøen, og derfor befæstede tyskerne øen og byggede radar- og målestationer. Den 9. maj 1945 blev de første russiske styrker landsat, og i 11 måneder var øen besat af Sovjetunionen.

Der gik rygter om, at Frihedsrådet havde ’lavet en aftale’ med Sovjetunionen om, at Bornholm skulle være sovjetisk. Disse rygter viste sig at være usande – men de florerede en tid…

Professor Bent Jensen har i sin bog ’Den lange befrielse’ (1996) dokumenteret det spegede spil, at den amerikanske general Eisenhower mente, at Bornholm lå i russisk operationsområde, og han ønskede ikke at udfordre russerne.

Bornholm er tidligere blevet svigtet af en svag dansk regering, som ikke varetog øens interesser. Man vovede ikke at spille ud overfor Stalin. Er situationen i dag uændret? Vover man at spille ud overfor Putin?

Frihedsrådet appellerede dengang til kongen om at sikre, at Bornholm blev bevaret som en del af kongeriget, og øens amtmand prøvede at få regeringen til at tilkendegive overfor Sovjetunionen, at Bornholm tilhørte Danmark – ’men hverken kongen eller regeringen ønskede at modsætte sig russerne, og Bornholms besættelse blev ikke engang nævnt ved Rigsdagens åbning d. 9. maj 1945.

Hvorfor skal det eventuelt gå ud over Bornholm?

Det skal det, fordi det er tærskelen til øst, hvorfra al putinkrigens ulykke kommer. Det er et dystert forkammer til hovedlandet – og som det går den lille, trygge ø, vil det gå det øvrige kongerige sidenhen – hvis det ikke omvender sig!

Ordet, som nu er gældende for Bornholm, findes i Esajasbogens det 3. kapitel. Døm selv, om det er sandt – og lad hele landet forstå, at øens overtrædelser ikke er værre end det øvrige Danmarks. Dommen vil i det tilfælde blot tage sin begyndelse dér – som det i 1945 var et forvarsel, da sovjetiske fly d. 7. maj bombede Nexø og Rønne og 10 bornholmerne mistede livet. Den dag skete store materielle skader og 6000 mennesker stod på gaden – uden hus og hjem.

”Gud, Himlens Hersker, har vist mig,” siger Esajas, ”at han vil fjerne alt det, der holder sammen på samfundet.” Han nævner f.eks. disse ting:

Brød og vand og de folk, der får det hele til at løbe rundt. Dommere og profeter, rådgivere og ledere, officerer og embedsmænd, statsmænd og kunstnere. I stedet giver han halvstore knægte som ledere. ”Ballademagere skal bestemme over jer,” siger Herren, ”drengekådhed skal herske over hele øen.”

*

Og så fortsætter Herren med at tale om elendigheden, der venter hele Danmark, men hvor Bornholm i øjeblikket står i fare for at skulle betale den første pris:

” Folk undertrykker hinanden, den ene den anden, og hver og én sin næste! Børn skal opføre sig hovmodigt mod de ældre, og den usle mod den, som ellers er højt agtet (Esajas 3:5).”

En mand vil gribe fat i sin bror i sit fædrene hus og sige til ham: ”Du går altid rundt i pænt tøj. Du skal være vor hersker! Lad denne ruin være under din hånd (v.6).”

Men på den dag skal hans bror sværge (ved de dyreste eder) og sige: ”Jeg vil under ingen omstændigheder være ’helbreder’. Hos mig findes der hverken brød eller klæ’r. Gør ikke mig til hersker over folket (v.7).”

Deres ansigter vidner imod dem. De fortæller åbent om deres synd, som er homoseksualitet – de prøver end ikke at skjule den (v.9).

”Drenge er jeres undertrykkere og kvinder hersker over jer,” siger Herren. Oh mit folk. De, som leder dig, får dig til at fare vild. De ødelægger systematisk vejen på dine stier (v.12).”

*

Danmark går i disse dage ind i en valgperiode. Ingen af de statsminister-kandidater, som står frem i TV for deres politiske partier, siger: ”Gør ikke mig til hersker over dette folk (Esajas 3:7).”

Og det er nået så vidt, at en enkelt af dem åbent vedkender sig den homoseksuelle synd (v.9). ”Han skjuler den ikke.”

Profeten siger om ham: ”Ve hans sjæl. Han er styrtet sig selv i våde.” Det vil sige: ”Arme sjæl! Han har pådraget sig selv et stort onde (v.9).”

(Sig til den retfærdige): ”Det skal gå dig vel! Du kommer til at spise frugten af dine genringer.” (Men sig til den uretfærdige): ”Du arme! Det skal gå dig dårligt, for du kommer til at undgælde for det, du har gjort (v.10).”

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’HIMMELREJSEN’ (www.johnynoer.dk)

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 28.10.2022.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *