ER CORONAPASSET GRUNDLOVSSTRIDIGT?

Hvis du i fremtiden vil bestille billet til en flyrejse uden for Danmarks grænser, behøver du blot at hæve din mobiltelefon! Her har du dokumentation for, at du er blevet vaccineret mod coronavirus – og alle døre vil åbne sig for dig.

Du har dit coronapas og er en tilforladelig borger, som vil blive hjulpet gennem alle vanskeligheder.

Anderledes med den arme sjæl, som ikke kan få det over sin samvittighed at lade sig vaccinere. For ham lukker sig alle døre. Hans virksomhed, som er afhængig af denne erhvervsrejse, går mørke dage i møde. Han kan kun få det nødvendige corona-pas ved at tage imod det lille prik i armen. Det forbyder hans samvittighed at gøre.

Det danske samfund er med ét slag blevet delt i to. Dem, der lydigt stiller sig i køen for at blive vaccineret – og dem, som af personlige grunde ikke kan følge denne ordre.

*

Regeringen lancerer i disse dage et coronapas til brug ved rejser og andre formål. Det vil være klar i løbet af disse sidste februardage 2021. ”Der kommer også en digital version,” oplyser finansminister, Morten Bødskov (S) onsdag d. 3. februar. Det første skridt tager vi ved, at man inden udgangen af februar vil kunne se på nettet, om den pågældende borger er vaccineret på sundhed.dk.

Dermed nærmer man sig et endeligt fremtidsscenario, hvor de borgere, som ikke er vaccineret, vil møde lukkede døre, når de vil bestille deres rejser eller opnå andre borgerrettigheder. ”Coronapasset vil hjælpe erhvervslivet og kulturlivet,” siger Bødskov. Han nævner ikke de borgeres vanskeligheder, som vil opstå, hvis de ud fra deres personlige overbevisninger ikke vil være i stand til at dokumentere, at de er vaccineret.

”Når coronapasset er helt på plads,” slutter Bødskov, ”skal regeringen og erhvervslivet diskutere, hvordan det kan bruges. Det vil sige, at man vil skabe en ’ekstra tryghed’ for visse dele af erhvervslivet, og dermed en ekstra utryghed, for de firmaer eller deres medarbejdere, som ikke vil lade sig vaccinere.”

*

Dansk Industri og dansk erhverv er med i samarbejdet om coronapasset. Vil de forsvare de borgerrettigheder, som de danske borgere, der ikke vil lade sig vaccinere, endnu har tilbage. Eller er der tale om en ny form for tvangsvaccination, som man med et velkendt dansk udtryk benævner som ’frivillig tvang’. Man forventer fra regeringens side, at alle er ’så fornuftige’, at de med glæde tager imod ’det lille prik i armen’.

”Vi kommer til at få glæde af coronapasset i mange år frem,” siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

Tager han med i sine beregninger den tunge byrde, som han efterlader til de virksomheder, som er ledet af folk, der ud fra dybe samvittighedsgrunde ikke kan lade sig vaccinere.

”Et coronapas vil få betydning for syv ud af ti virksomheder inden for oplevelsesindustrien,” siger Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv. (Ja, og yderligere byrder for dem, som ikke kan følge med i dette globale initiativ.

DET ONDE FÆNOMEN

Personligt har jeg selv og min hustru erfaret, at covid-19 er en reel sygdom, som regeringen har pligt til at beskytte sine borgere imod. Vi har begge været indlagt på hospitaler, og kan mildest talt sige, at det har ’været en hård omgang’, og det er kun ved Guds nåde, at vi er sluppet levende derfra. (Jeg selv tabte 10 kg i kampen mod sygdommen, og vi strider endnu dagligt med eftervirkningerne af det onde fænomen, som går under betegnelsen Covid-19).

Derfor kan jeg kun med al respekt iagttage de mange former for hjælp som regeringen iværksætter – men med hensyn til udstedelsen af et særligt coronapas må jeg på egne og mange af min medborgeres vegne sige fra! Her betræder man farlig grund. Ja, her kommer man ind i et minefelt, som er godt beskyttet af Danmarks grundlov. Lad mig forklare.

*

Grundloven § 71 slår fast, ’at den personlige frihed er ukrænkelig’. Borgerens ’personlige frihed’ skal betragtes som noget så ophøjet – ja, helligt – at man taler om, at denne frihed kan ’krænkes’. Det er juridisk betydningsfuldt at forstå, at det drejer sig om et frihedsbegreb, der er så fintfølende, at der ikke (i første omgang) tales om, at frihedsparagraffen brydes eller overtrædes. Nej, det betynder med, at den ’krænkes’, at den ’trampes ned’ (Es.1:12),

… at politikere og industrifolk stamper med store fascist-støvler ind over jomfruelig jord og dermed krænker borgerens personlige frihed med skjulte intentioner om vaccinetvang. Det er, hvad vi oplever ved dette initiativ.

*

Netop det er ved at blive virkeliggjort! Med det nye initiativ om et coronapas, overlader de styrende en støtte del af den danske befolkning til sin egen skæbne. De, som ikke har dette dokument – med alle gyldige stempler – kan godt gå hjem – og skamme sig; de har ikke vise samfundssind, og det skal de straffes for.

UNDERKASTET FRIHEDSBERØVELSE

§ 71 i Danmarks Grundlov har en gang for alle fastsat nogle rammer for, hvad man ikke kan blive retsforfulgt og straffet for. Folk kan ikke indespærres eller på anden måde ’holdes fangen’ (eller begrænses i deres ’bevægelsesfrihed’) på grund af deres tro eller politiske eller moralske holdninger. Borgeren bør ikke frygte for, at han (på grund af aktuelle forhold) kan ’underkastes nogen form for frihedsberøvelse’ (grl. § 71, stk.1).

(I det pågældende tilfælde, hvor en borger ikke kan stille med ’de rette dokumenter’ – som regeringen kun udsteder til personer, der lydigt lader sig vaccinere – er han underkastet en form for frihedsberøvelse; han kan ikke rejse, hvorhen han vil! Han kan ikke søge nyt job på arbejdsmarkedet og han kan ikke besøge en restaurant med sine venner. Han er tvunget til at forblive, hvor han er (hvis han vil rejse med fly).

Tvangsindlæggelse på et psykiatrisk hospital er reguleret ved lov. Betingelserne for, at man kan tvangsindlægge en borger, står nøje anført i retsplejeloven. De er skarpe og beskytter borgerens frihed – men tvangsvaccination er også en frihedsberøvelse, og beskyttelsen mod den er ikke en udsalgsvare, som kan sælges billigt, for at de borgere, der endnu ikke har samvittighedsproblemer med den globale vaccine, kan leve i en ’dokumenteret’ tryghed.

Politiet kan anholde folk, hvis de har en mistanke om, at de har gjort noget, som er i strid med loven. Her langer konsekvenserne af lovens lange arm imidlertid ud efter borgere, som lever fuldstændigt uskyldigt – men blot ikke har anskaffet sig et coronapas. Dette kan imidlertid kun udstedes til borgere, som vil lade sig vaccinere. De øvrige – sådan ser det i øjeblikket ud – kan ’sejle deres egen sø’. Og det på trods af grundloven, som garanterer dem beskyttelse mod sådanne handlinger (der kan medføre ’en hvilken som helst form for frihedsberøvelse’).

LOVLIGHEDEN AF DEN FRIHEDSBERØVELSE

§ 71 stk.6 bør skabe en særlig opmærksomhed (ja, agtpågivenhed) hos de borgere, der er overladte til den kranke skæbne, der vederfares den befolkningsgruppe, som regeringen og danske erhvervsfolk efterlader på valen ved indførelse af et coronapas. Grundloven siger i den forbindelse:

Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen… på begæring af den, der er berøvet sin frihed… forelægges de almindelige domstole.”

Coronapasset rejser spørgsmålet om ’lovgivningen af den frihedsberøvelse’, som er en naturlig konsekvens af coronapasset, der kun kan udstedes til de borgere, der er blevet vaccineret (de borgere, som af samvittighedsgrunde ikke vil vaccineres, ’berøves’ samtidig friheden til at rejse og fratages andre almene frihedsrettigheder).

*

I en kommentar til § 71 stk. 6 (som er skrevet af journalist Susannah Pedersen med juridisk konsulent, Højesteretsdommer, professor dr. jur. Jens Peter Christensen som bagmand) hedder det:

Når man fængsles, bliver man berøvet sin frihed. Men det er ikke den eneste måde at blive berøvet sin frihed på.”

Hvis man f.eks. i en periode er så syg, at man er til fare for sig selv eller sine omgivelser, kan man blive tvunget til at opholde sig på et psykiatrisk hospital. Man bliver i så tilfælde tvangsindlagt, og det har ikke noget med straf eller straffeloven at gøre. En sådan frihedsberøvelse kan indbringes for domstolene.”

BOYKOT AF BIBELSKE DIMENSIONER

Coronapasset er ikke kun en trussel mod syge borgere! Det er en fare for fuldstændig raske borgere, som oven i købet har skaffet sig dokumentation for, at de ikke er smittet af Covid-19. De er ikke en større fare for deres omgivelser (hører vi) end de vaccinerede medborgere (hvor vaccinen først vil virke efter nogle måneders forløb).

Regeringens planer om et coronapas skaber bekymring hos nogle restauranter. ”Vi står over for at skulle afvise de første gæster, som ikke har passet. Vi bliver tildelt rollen som corona-politi.” Flere grene af samfundslivet vil stramme garnene for de borgere, som ikke vil lade sig vaccinere. Disse står i dag overfor en boykot af bibelske dimensioner.

*

”Mine børn,” skriver apostelen Johannes i sit første brev (2:18) – ”nu er det de sidste tider; og som I har hørt, at antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem.”

Hvorledes skal det forstås?

Først og fremmest skal det forstås ligeud, som det står skrevet, at mange lovløse personer allerede er trådt frem, og de har tydeligt vist, at de repræsenterer hele det antikristelige system, som gennem årene har været under opbygning – men det har også en anden betydning. Den vil jeg forsøge at forklare her:

Når det om Herren står skrevet, at Han ’fordum mange gange og på mange måder har talt til fædrene’ (Hebr.1:1)… så er det en måde at åbenbare sig på, som djævelen gerne vil efterligne. Derfor er antikrist kommet til syne (gennem tiderne) iklædt mange forskellige iklædninger.

Men altid med den samme agenda, altid med de samme programpunkter, som vil være kendetegnende for den sidste og virkelige antikrist.

Et af disse punkter er, at han vil boykotte de kristne, så at de ikke skal kunne købe og sælge uden at have et mærke, der kan genkendes. Det står skrevet, at ’man vil få alle… til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande’ (Åb.13:16-17).

*

Det nye coronapas bærer dette usvigelige kendetegn, idet det indebærer, at den, som har dette pas, kan dokumentere at han (eller hun) har opfyldt de betingelser, som er fastlagt for at kunne få passet – og de, som ikke opfylder disse betingelser (at lade sig vaccinere) skal ikke nyde godt af de goder, som følger med passet. Disse personer, som ikke viser samfundssind, skal boykottes – og det ender med, at de hverken kan købe eller sælge noget. De er som en paria i samfundet.

INGEN KAN PÅ GRUND AF SIN TRO BERØVES…

Dette bringer straks grundlovens 70 paragraf på bane, idet det her hedder: ”Ingen kan på grund af sin trosbekendelse… berøves adgang til den fuld nydelse af borgerlige rettigheder.”

De borgere, som ud fra deres tro nægter at lade sig vaccinere, bliver ’berøvet adgang’ til de frihedsgoder (at kunne rejse, hvorhen de vil – og til at kunne besøge hvilken restauration, de vil … og listen vil, som dagene går, blive større og større på de borgerrettigheder, som fratages de borgere, der stiller sig tøvende over for den globale vaccination, som i øjeblikket foretages).

Denne paragraf (§ 70) er religionsfrihedens hovedbestemmelse. Den slår fast, at ingen må forskelsbehandles på grund af race eller på grund af religiøse eller lignende personlige standpunkter.

En ny ’lockdown’ baner vej for det fænomen, som kaldes: ’Den store nulstilling’. Her vil Mette Frederiksens slogan ’samfundssind’ bevise sin bæredygtighed (forstået som ’det omsorgsfulde demokrati) og coronapasset passer her som hånd i handske.

En redaktionel leder i Berlingske hedder det: ”Befolkningen deles (ved iværksættelse af coronapasset) i to grupper: ’Gode borgere’ (læs: farlig, blind autoritetstro) vil få vacciner og dermed privilegier i form af vaccinpas og digitale certifikater. Disse ’gode borgere’ vil få mere ’fri’ bevægelighed, adgang til arbejdsmarkedet, mere socialt ’liv’, økonomisk hjælp, begrænset genåbning af erhverv, og ’gode borgere’ får selvfølgeligt øget adgang til køb og salg.

De ’dårlige borgere’ (læs: som ikke vil tage vacciner, og som nægter at blive registreret) vil ikke have samme fri bevægelighed… de vil derimod via ’gode borgeres’ fordømmelse af vaccineskeptikere (med pressens og statsmagtens massive propaganda) blive stigmatiseret, udskammet, marginaliseret, kriminaliseret, isoleret etc.

*

At vaccineskeptikere har god grund til at nægte at modtage det lille stik i armen, er nyhederne fra Sydafrika. Her har man været nødsaget til at trykke på pauseknappen, når det kommer til til corona-vaccinen fra medicinal-virksomheden Astra Zeneca.

Vaccinen viser ’skuffende’ resultater med hensyn til bekæmpelsen af den variant af corona-virus, som 90 % af de smittede i Sydafrika er ramt af.

Det var ellers meningen, at Sydafrika skulle begynde at vaccinere landets sundhedspersonale med en million doser i denne uge. Det sker nu ikke, og meldingen er et kæmpechok for sydafrikanerne, der ellers så lys for enden af tunnelen.

Astra Zeneca har også haft problemer med at aflevere 100 millioner doser til Storbritanien. Flere lande truer nu medicinfirmaet med sagsanlæg. Ifølge CNN er der mistænkelige redigeringer i kontrakten.

LUKKER VACCINEN FOR DET ÅNDELIGE?

Dr. Noe Mateo, Sanford Health specialist, har fornyeligt offentliggjort nogle undersøgelser, som har vakt opmærksomhed. Han fortæller, at et konstant symptom ved covid-19 har at gøre med hjernens funktioner.

”En del af mine patienter har været særligt beskrivende omkring det problem, som de har haft med vanskeligheden ved ’at tænke klart’. Jeg taler om folk, som er vant til at tænke i baner, der må betegnes som: ’hjernefunktion på et højt plan’. Og de fortæller, at ’de har tabt noget…’

Dr. Shruti Agnihotri, som er neurolog ved Alabama Birmingham Universitet, fortæller, at patienter kan have overvundet feberen og stakåndetheden, men de vedbliver at have hovedpine og tab af hukommelse. Dette fænomen kaldes ’brain fog’ (hjernetåge).

Patienter beskriver, hvorledes de har vanskeligheder med at rette opmærksomheden (fokusere) på et enkelt punkt… de føler, at de ’ikke er så skarpe, som de har været’ og gentager: ”Vi fornemmer, at vi har tabt noget.”

(Ingen kan endnu forudsige, hvilke eftervirkninger vaccinen kan have, men personlig frygter jeg, at den vil ’lukke for det åndelige’. Jeg har selv i en tre måneders periode oplevet at stå overfor en lukket dør (der ellers stod vidt åben for mig) og jeg kunne ikke hente noget af det forråd, jeg ellers havde til min rådighed i tjenesten for Guds Rige.

Det går nu bedre, og dag for dag kender jeg, at jeg gør fremgang – men vaccinen kan jeg ikke tage! Det beder jeg om respekt for – også fra myndighedernes side).

*

Lad mig gentage de bibelske argumenter for at nægte at tage vaccinen. ”Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt (1.Kor.6:19-20).”

Det vil sige, at jeg ikke – med mit legeme – tilhører mig selv. Mit legeme tilhører Gud, og det er købt og betalt. Jeg må derfor lade mig råde af Guds Ånd, om Han vil tillade, at jeg – med mit legeme – bliver en del af det globale vaccinationsprojekt, som for tiden finder sted.

For mit vedkommende er sagen klar. Jeg må sige nej tak til vaccinen. Yderligere står der skrevet: ”Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel.”

Hvor kan jeg nogensinde udfordre Gud med en vaccine, som kan være ødelæggende?

Der er derfor flere ting, som bør overvejes, før man styrter sig ind i det hasteprojekt, som kaldes ’kollektiv vaccination’. Og grundloven beskytter de borgere, som er tøvende over for tilbuddet om vaccination. Den beskyttelse må borgerne påberåbe sig i dag, hvor myndighederne er på vej med nålen, som kan være en trussel for liv og helbred – og det åndelige liv, som de troende borgere sætter højere end noget andet.

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’BJERGET, HVOR DET HELE AFGØRES (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.03.2021

JEG VIL BYGGE MIN (UNDERGRUNDS)-KIRKE

Nej, det er ikke et falsk citat. Det er en uddybende erklæring. Kort efter, at Jesus havde sagt de berømte ord (’på den klippe vil jeg bygge min kirke’… Matt.16:18) giver han en mere detaljeret skildring af denne kirkes elementer. Man får da forståelsen af, at det er en bygning, som kan modstå vejr og vind, ja, storm og hagl og den hårdeste blæst. Det er ’en undergrundskirke’.

Fra den tid begyndte Jesus at give sine disciple til kende, at han skulle gå til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge.” Han undlod ikke at nævne, at ’de ville dræbe ham’- men, ’at han ville blive opvakt på den tredje dag’ (Matt.16:21).

*

På den klippe vil jeg bygge min kirke’. Det vil sige, at Jesus kun vil anvende (som fundament for sit mesterværk) den åbenbarelse, Han skænker den enkelte, at ’Han er Kristus, den levende Guds Søn’ (Matt.16:18) – og han forjætter på forhånd, at dér, hvor denne himmelske arkitekttegning følges, dér vil ’dødsrigets porte ikke få magt over den’.

Det antikristelige styres tyranni vil stå magtesløs. Politistatens grusomhed vil mangle midler. Fængsler, stokkeprygl, sult og tørst er blevet opbrugt. ’Andre blev lagt på pinebænk og tog ikke imod befrielse, for således at opnå en bedre opstandelse’.

’Andre igen må udstå spot og pisk, ja lænker og fangeskab, de vil blive stenet, martret, gennemsavet, dræbt med skarpretterens sværd – flakkende om, iklædt gedeskind, de vil lide nød og trængsel og mishandling. Dem er verden ikke værd! De skjuler sig i ørkenens vildsomme bjerge, huler og kløfter – sandelig de vil opleve at se forjættelsen opfyldt’.De har nået fuldendelsen: Undergrundskirken (Hebr.11:32-40).

EN FORFULGT KIRKE

Kristi endetidskirke eksisterer i dag. Den lever iblandt os og har aldrig været fraværende. Den bærer et blodigt vidnesbyrd i de muslimske nationer og kommunistiske regimer. Og den begynder at vise sig i de gamle kristne lande, hvor en anden farlig ideologi er begyndt at sætte sine spor. Undergrundskirken er en forfulgt kirke, som på intet tidspunkt kan indgå forbindelse eller alliance med statsmagten. Den kan aldrig blive ’gode venner med regeringen’… (hvilket Søren Kirkegaard slog fast i sit sidste skrift, ’Øjeblikket’, hvor han i 1855 tog kraftigt afstand fra ’den officielle kristendom’).

”I utro,” udbryder apostelen Jakob, ”ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud.” Stærkere kan ’venskabsforbund’ med statsmagten ikke udtrykkes. ’Fjendskab med Gud er det sidste en oprigtig kristen kan forestille sig’. ”Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende” (Jak.4:4).

”Eller mener I, det er tomme ord når Skriften siger: ’Med nidkærhed længes Han efter den ånd, han har givet bolig i os” (v.5). Gud længes efter sin sande kirke. Den oprigtige undergrundskirke er et skridt på vejen. ”Gør ikke min Faders hus til en kræmmerbod.” (Da han råbte dette kom hans disciple i hu, at der står skrevet: ’Nidkærhed for dit hus vil fortære mig’ (Johs.2:16-17).

*

UDVÆLGELSENS URSTYRKE

Undergrundskirken begynder med undergrundstanker. Uberegnelige indskydelser, som pludselig dukker op i hverdagen. Lysglimt i mørket! Inspirationer, som ikke bare kommer af sig selv; de har en dybere rod: En kalden, der har sin oprindelse i Gud.

Som der står skrevet, at Gud lod Elias vide, at Han ikke – som profeten troede – ’havde forskudt sit folk’. – ”Jeg har ikke slået hånden af det folk, som jeg kendte på forhånd. Jeg har taget højde for deres frafald, og du tager fejl, hvis du tror, at du er den sidste, der er tilbage…”

Derefter lyder det svar, som apostelen i Ny Testamente kalder for ’det guddommelige svar’. Det vil sige et svar, som forbliver uændret og gælder for alle tider og alle forhold: ”Jeg har ladet syv tusinde mand blive tilbage, som ikke har bøjet knæ for Ba’al.” – Jeg har en undergrundskirke!

Dette ’guddommelige svar’ gælder stadig. Det gælder de troende i dag, hvilket Herren bevidner og besegler med ordene: ”Således er der da også i den nuværende tid blevet en rest tilbage i kraft af en nådes-udvælgelse” (Rom.11:5).

*

Ny Testamente kaster hermed nyt lys over spørgsmålet: Hvem hører til den endetidskirke, som går under betegnelsen ’undergrundskirken’?

Det ’guddommelige svar’ (som altså ikke kan ændres, og som har hele Guds opbakning) lyder: ”Det er den rest, som er blevet tilbage i kraft af en nådesudvælgelse.”

’Nådesudvælgelse’? Hvad vil det sige?

Det vil sige, at det ikke kommer an på, om man har opfyldt visse krav, og at man kan leve op til visse betingelser. Det er ikke engang afhængig af, om man tror på det eller ej; udvælgelsens urstyrke har en vedvarende indflydelse.

(Paulus fik ’en lang snor’ og var mere yderliggående end sinde jævnaldrende i forfølgelsen af den tids ’undergrundskirke’, men så meldte ’udvælgelsens kræfter’ sig, og han fortæller: ”Dengang Gud, som havde udkåret mig fra moders liv og kaldte mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, da spurgte jeg ikke (længere) mennesker til råds…” Gal.1:15).

”ellers bliver nåden jo ikke mere nåde,” siger apostelen med eftertryk. Det er en nåde at få lov at tilhøre ’undergrundskirken’. Der bliver medlemmerne ikke registreret, thi ’hvis nogen elsker Gud, er de kendt af ham’ (1.Kor.8:3). Det er dem tilstrækkeligt at vide, at Jesus har sagt: ”Mine får hører min røst, og Jeg kender dem, og de følger mig” (Johs.10:27). Han ’kender mig fuldt ud’ (1.Kor.13:12) – ja, der står skrevet: ”Jeg er kendt af Gud” (Gal.4:9).

EN STEN RIVES LØS – DOG IKKE VED MENNESKEHÆNDER

Daniels Bog handler kun om antikrist. Det er beretningen om, hvorledes endetidens troende overlever under forskellige magthavere. Klimaks er tydeligvis det øjeblik, hvor Daniel får at vide, at han og hans tre venner er dødsdømte, fordi kongen i raseri har udstedt denne befaling vedrørende samtlige vismænd i riget. Årsagen er, at de folk, der var ved hoffet i Babel, ikke kunne tyde en af kongens drømme. Kongens hårde dom gjaldt samtlige vismænd i riget – Daniel og hans venner inklusive. Det så ud til at være enden.

Gud åbenbarede imidlertid for Daniel, hvad kongen havde drømt og gav ham samtidig tydningen af drømmen – og denne tydning kaster lys over, hvorledes Gud vil bruge sin undergrundskirke i de sidste dage. Daniel blev i hast ført til kongen, og han aflagde følgende beretning:

”Du så, oh konge, for dig en vældig billedstøtte; denne billedstøtte var stor og dens glans overmåde stærk. Den stod foran dig, og dens udseende var forfærdeligt. Billedstøttens hoved var af fint guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler.”

*

Perserkongen var tydeligvis forbløffet over denne nøjagtige gengivelse af den drøm, som han havde haft – og man forstår hans iver efter at genkende dens indhold. ”Jeg har haft en drøm, og mit sind falder ikke til ro, før jeg får at vide, hvad den betyder,” sagde han (Dan.2:3) – og nu stod han over for manden, der lysende klart havde fortalt ham, hvad han havde drømt. Kunne han også tyde drømmen? Kongen var fuld af forventning…

Daniel fortsatte: ”Således skuede du, indtil en sten reves løs, dog ikke ved menneskehænder, og ramte billedstøttens jern- og lerfødder og knuste dem. Og på én gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner fra sommerens tærskepladser. Vinden bar det sporløst bort. Men stenen, som ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.”

Daniel holdt inde. Der var et øjebliks stilhed i tronsalen. Så fortsatte han: ”Således var drømmen, og nu vil vi tyde kongen den” (Dan.2:36).

*

I hurtig rækkefølge gik Daniel igennem de fire riger, indtil han nåede til billedstøttens fødder, som han betegnede som et rige, der var delvis stærkt og delvis svagt. ”De skal ikke indbyrdes holde sammen…” og så kommer de ord, som verden venter på, og som vil sætte en brat stopper for hele den udvikling, der bare fører nedad. Daniel siger: ”Men i hine kongers dage vil himlens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå!” (v.44)

Den løsrivelsesproces, som skildres i forbindelse med en ’håndterlig sten’, der adskilles fra en større klippe, er noget, som mennesker i det 21. århundrede kan identificere sig med. ”Thi du så jo, at en sten reves løs fra klippen” (siger Daniel til majestæten) – ”dog ikke ved menneskehænder.” – ”Den sten ramte billedstøttens jern og lerfødder og knuste dem.”

Er denne sten de sidste dages undergrundskirke? Den mægtige perserkonge var overbevist. ”Du tænkte, oh konge, på dit leje over, HVAD DER SKAL SKE I FREMTIDEN, og han, som åbenbarer hemmeligheder, kundgjorde dig, hvad der skal ske.

”Daniel fik denne hemmelighed åbenbaret” (v.36)… ”for at drømmen kunne blive tydet kongen”… og for at hele dette handlingsforløb kunne gives videre til eftertiden, så at den kunne forstå, at den lever ’i hine kongers dage’, hvor hele den profeti skal opfyldes, og undergrundskirken skal begynde sin virksomhed.

SKOTSKE KIRKER PROTESTERER

En gruppe af skotske kirkeledere har nu gjort, hvad man i Danmark længe har ventet nogen skulle gøre: De har protesteret overfor den måde regeringen har lukket landets kirker.

30 kirker har nu meldt sig ind i aktionen. ”Vi protesterer mod forbuddet mod at holde gudstjenester og udføre kirkelige handlinger. Siden 1700-tallet har det ikke været en kriminel handling at høre Guds Ord.

Vi forstår, at der må foretages upopulære beslutninger for at dæmme op for virus-faren – men at lukke kirkerne er et skridt, som medfører en overskridelse af artikel 9 og artikel 11 af den europæiske konvention vedrørende ’human rights’.

Regeringens beslutninger er en overtrædelse af ’Act of 1592’, som giver ’den ældste’ i kirken myndighed til at sørge for ’at adgang til tilbedelse og lovsang’ opretholdes.

500 kirker stiller sig bag denne protest mod en regering, som viser sig ’at være en direkte trussel mod borgernes ’ret til at dyrke Gud efter deres (ikke statens) overbevisning’ (grl. § 67).

*

Twitter har lukket internetsiden ’Life Site News’ på grund af to oplysninger, som på platformen afleverede et budskab vedrørende præsident Joe Bidens nyligt udnævnte ’assistant secretary of Health’, Rachel Levine.

Hun er i virkeligheden en mand,” hed det i artiklen. ”Levine er far til to børn. Han skilte sig fra sin kone i 2013 efter 30 års ægteskab.”

Denne oplysning nævner blot det ’bekymrende paradoks’, at en person, som benægter det mest basale, videnskabelige bevis for den menneskelige anatomi, nu indtager en høj myndighedsstilling i US-sygesikring (HHS). De offentliggjorte linjer indeholder ikke skyggen af ’hate-speach’.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’SODOMAS SYND’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 19.02.2021

BIDEN ÅBNER FOR ET MØRKT KAPITEL

Præsident Joe Biden har håndplukket Health Secretary Rachel Levine som den første transperson der officielt bliver accepteret af senatet. Hun skal være en del af den nye administrations hjælpepakke til det corona-ramte USA.

”Dr. Rachel Levine vil bringe den nødvendige viden i ’pandemis-sager’, uanset hvilken zip code – det være sig race, religion, seksuel orientation, gender identity – man er i besiddelse af.”

Biden er allerede i forhandlinger med kongressen med forslag om 1.9 trillioner dollar hjælpepakke. 400.000 amerikanere er omkomne under pandemien.

Det er således et udfordrende skridt, at Biden sætter anerkendelsen af en transperson som en første prioritet i disse forhandlinger. Han siger dermed med de første, flotte ord på indvielsesdagen, at tingene ikke har ændret sig. ”Osama lod det hvide hus stråle i regnbuens farver, og vi giver rum for det samme evangelium.” I Europa følger man samme linje. Her har man beordret fængselsstraf for overtrædelser af den art.

FÆNGSELSSTRAF FOR AT PÅSTÅ, AT HOMOSEX ER SYND

En sådan sag er nu løbende i Tyskland, og det kan forventes, at emnet vil blive taget op af de danske jurister. Ej heller her kan den forblive inden for rammerne af en tilfældig distriktsdomstol i Bremen, idet man vil berøre emner af dyb profetisk karakter.

En forudsigelsernes dimension vil nu ret hurtigt komme på banen, og røster, som Daniel, Ezekiel og Esajas vil blive hørt. Ord som ’nidkærhedsbilledet’ og dets placering i templet vil dukke frem af tidernes tåge. Den juridiske kamp vil ikke længere handle om den humanistiske tilgang til dette emne men om retsstatens kamp mod de mænd, som står frem og advarer – for årtusinder siden – mod Guds vrede.

*

Ytringsfriheden og religionsfriheden har jammerlige vilkår i Tyskland, hvor en dommer, Ellen Brest, ved en distriktsdomstol i Bremen for et par uger siden idømte præsten, Olaf Latzel, fra den protestantiske St. Martini kirke i Bremen en fængselsstraf på tre måneder (eller 8100 Euro straf) for i oktober 2019 at have beskrevet homoseksualitet som ’en af samfundets former for degeneration’.

Præsten har yderligere ifølge de tyske medier givet udtryk for, at homoseksualitet var ’et angreb på Guds skabelsesorden’ og derfor: ’dybt djævelsk og satanisk’. Yderligere har han (med henvisning til den årlige LGBTQ-festival i Berlin i juli) karakteriseret dette arrangement som en ’homo-lobby’; et djævelskab, der bliver stadig stærkere, stadig mere massiv og som trænger sig mere og mere frem’.

En lydfil fra et seminar blev offentliggjort på præstens youtube-kanal, som har ca. 25.000 abonnenter, og som ved præstens online-prædikener har op til 100.000 seere. En lytter klagede over præstens ord, og den offentlige anklagemyndighed blev ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad onsdag d. 2. dec. 2020, sat på sagen.

Den har nu kørt sin første runde – men præstens advokat erklærer, at han er villig til at gå hele vejen til højesteret. Det bliver i det tilfælde giganternes kamp. Jesus henviser til profeten Daniels ord men hensyn til denne sidste ’fristelse’, som vil gå over jorden – og han siger det usædvanlige, at man skal lægge mærke til denne profets ordvalg, når han taler til eftertiden om homoseksualitet. ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’. Det betyder en modbydelighed, der har en så ødelæggende betydning, at den må regnes som en Guds dom.

PRÆSTEN HAR EN BERETTIGELSE

Det er et spørgsmål, om apostelen Paulus ville have fundet frisag, hvis hans klare og følelsesladede fordømmelse af homoseksualitet i dag var kommet for retten ved distriktsdomstolen i Bremen. Apostelens ord lyder sådan: ”Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente (Rom.1:26-29).”

Skriften, hvorpå den pågældende præst bygger sine prædikener, kalder homoseksualitet for ’en vanærende lidenskab’. Han betegner denne synd for en ’udskiftning af den naturlige omgang med den naturstridige’, hvilket vil sige, at præsten har en berettigelse i at hævde, at homoseksualitet er ’en af samfundets former for degeneration’.

PÅ LIGE FOD MED ANDRE SYNDER

Spørgsmålet er højaktuelt. Domstolen skal afgøre, hvor langt kirken kan tillade sig at holde fast ved Skriftens ord, når samfundet samtidig opfordres til at gå langt for at værne om ytringsfriheden og religionsfriheden.

Der er ingen tvivl om, at kirkens apostel nærer en dyb kærlighed til homoseksuelle mennesker – som han behandler på lige fod med andre syndere. Han forklarer i 1. Korinterbrev det sjette kapitel (fra vers 9 til vers 11) hvorledes der i menigheden i Korint var tidligere homoseksuelle. Han skriver: ”Sådan har nogle af jer været, men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.”

Af disse tidligere homoseksuelle virkelig var en del af menigheden i Korint, fremgår af brevets indhold, hvor de nævnes ved ordene: ”De, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den.” Apostelen omtaler denne gruppe som en flok ’uretfærdige, der ikke skal arve Guds rige’. Men som alle de øvrige syndere, han nævner (utugtige, ægteskabsbrydere, havesyge, tyve, drankere og æreskændere) understreger han, at ’sådan har nogle af jer været’. Det hørte fortiden til.

Det vil sige, at apostelen gør det lysende klart, at disse synder var de pågældende hørt op med at leve i. Den utugtige var ophørt med at bevæge sig i det miljø, hvor man beskæftigede sig med seksuelle urenheder, og ægteskabsbryderne anså nu ægteskabet som en pagt, ’man skulle holde i ære i et og alt’ (Hebr.13:4). De var kommet til en forståelse af, at ’ægtesengen skulle ikke besmittes’ (v.4) og ’at ægteskabsbrydere vil Gud dømme’ (v.4). De havesyge havde omvendt sig fra ’kærlighed til penge’ (Hebr.13:5) og ’tyvene var ophørt med at stjæle’ (Ef.4:28). På samme vis havde de homoseksuelle vendt dette ’begær’ ryggen, og levede nu i forhold, som var evangeliet værdigt.

TILSKYNDER TIL HAD

Men ifølge dommeren i Tyskland er præsten alligevel i strid med loven. ”Han tilskynder til had mod homoseksuelle og andre seksuelle mindretal,” hed det.

Hvis det er tilfældet, så må al prædiken forstumme og alle prædikanter må på det strengeste foreholdes, at det er en lovovertrædelse at tale om synd. Judas brev må rives ud af Bibelen, og han selv må spærres inde, fordi han taler åbent om homoseksualitet som en synd.

”Ligeledes er Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen,” siger han. ”De er sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid.”

”At tale om ’en djævelsk homo-lobby’ er et følelsesladet sprogbrug, som kan opildne folk til at begå strafbare handlinger,” lyder det i den tyske dommers begrundelse, som fortsætter: ”Det at sammenligne homoseksuelle med kriminelle kan være med til at legitimere angreb på homoseksuelle.”

Dermed er der sat en sort streg over Pauli ord om, at ’de, der lader sig bruge til utugt, eller de, der øver den, han – ligesom andre nævneværdige synder – ’lader sig aftvætte’. Det vil sige, at de har ladet sig vaske rene, og de er blevet helligede, ja, de er blevet retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi Navn.

Den tyske dommer gør de homoseksuelle en dårlig tjeneste, når hun forbyder evangeliets prædikanter, at regne dem med i det synderegister, som kan finde tilgivelse. Al synd skal bekendes for Gud, som nådigt tilgiver synderen (hvis han er oprigtig) og derefter velsigner ham i rigt mål.

Præsten sagde under retssagen, at hans ord ikke var rettede mod konkrete mennesker, og at han intet havde imod homoseksuelle, selvom han afviste en homoseksuel livsstil. Baseret på hans forståelse af Bibelen var homoseksualitet en synd.

Heri har præsten hele kirkens bekendelse bag sig. Han har Luthers bekendelse bag sig. Han har Luthers klare fordømmelse af homoseksualitet som ledetråd – og han har tusindvis af tidligere homoseksuelle som et forbillede (læs Profetisk Journal: ’Jeg levede syv år som lesbisk’).

*

”Homoseksualitet uden mennesker er utænkelig,” understregede dommer Ellen Best ifølge ’Weser Kurier’ og tilføjede: at ’præstens bibelhenvisninger ikke ændrede ved det strafbare i hans ord’.

Præstens advokat betegner denne afgørelse som ’en katastrofe’ og vil appellere sagen, om nødvendigt hele vejen til Tysklands forfatningsdomstol. ”Dommen er en ladeport til begrænsning af menighedsfriheden,” siger han (ifølge Weser Kurier).

I en erklæring på internettet har flere end 20.000 tilhængere støttet præsten. 14.000 har i en anden erklæring krævet ham fjernet fra præsteembedet. Præsten er i øjeblikket suspenderet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’AGURS ORD’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.02.2020.

STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE

STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE

Regeringen havde ikke loven på deres side, da de beordrede alle danske mink aflivet. Det er konklusionen på det opgør, som har fundet sted, efter at statsministeren, Mette Frederiksen, lod en befaling udgå, ’at 15 millioner mink skulle ’slås ned’ og begraves på dansk jord inden for få dage. ’Dyrenes Beskyttelse har indgivet politianmeldelse af Fødevarestyrelsen’.

Usikkerheden blandt danskere, hvorvidt en ny epidemilov vil være grundlovsstridig, er blevet aktuel. Man har indtil nu været ’spørgende’, om regeringen ikke har tiltaget sig for store magtbeføjelser på grund af Covid-19-smittefaren. I dag er det en kendsgerning, at en beslutning, som berører mindst 6000 danskeres hverdag, tilfører et erhverv store menneskelige udfordringer og koster det danske samfund milliarder, er sat i værk – uden at have loven på sin side!

*

”Man begår det helt store lovbrud! Det må man ikke som minister! Nu har vi i månedsvis talt om den egenrådighed, hvormed regeringen har handlet. Dette her er topmålet,” – sådan lød det fra Danske Folkeparti onsdag den 11. november ved spørgetimen i Folketinget.

”Statsministeren gav en ulovlig ordre. Jeg tror ikke på, at statsministeren, som er tidligere justitsminister, ikke har spurgt sig selv, om der var lovhjemmet for at dræbe et helt erhverv,” sådan lød det fra Venstre.

*

”Ethvert nyt medlem (af Folketinget) afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.” (grl. § 32, stk.7). At være et folketingsmedlem betyder, at vedkommende har en stilling, der (frem for alle andre borgere) fordrer afgivelsen af et personligt løfte. Han eller hun skal højtideligt love at ville overholde grundloven. Det sker ved, at det nye folketingsmedlem (så snart, at det er klart, at valget er godkendt) underskriver en erklæring. Vedkommende kan ikke deltage i folketingets forhandlinger eller afstemninger, og han eller hun kan ikke være medlem af et folketingsudvalg, før dette løfte er givet. Det står i folketingets forretningsorden.

DE FIRE OVERTRÆDELSER

De fire grundlovssikrede rettigheder, som epidemiloven berører, er følgende:

 1. Den personlige frihed
 2. Boligens ukrænkelighed
 3. Ejendomsrettens ukrænkelighed
 4. Forsamlingsfriheden

Ved et nøjere syn på disse fire berøringsflader, som Covid-19 gennem en hastelovgivning har på grundloven, forekommer det, at i alle fire tilfælde har man forbrudt sig på grundloven. Lad os tage disse fire frihedsrettigheder nærmere i øjesyn, som de bliver forvaltet under den nye epidemilov.

”Den personlige frihed er ukrænkelig,” hedder det, hvorefter det tilføjes: ”Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning underkastes nogen form for frihedsberøvelse (grl. § 71).”

Grundlovens beskyttelse af borgernes personlige frihed består først og fremmest i, at al form for indespærring, tilbageholdelse, fastholdelse (i forbindelse med tvangsvaccination) kun kan ske, dersom myndighederne udfører eller iværksætter dette med loven i hånden.”

At man ikke kan gennemføre den form for frihedsberøvelse, der ligger i, at en flok borgere ’spærres inde i deres eget hus eller lejlighed’ (så at de kun kan bevæge sig indenfor et bestemt areal) kan kun ske med loven som baggrund.

Grundloven forbyder indespærring begrundet i politisk eller religiøs overbevisning. Det er helt sikkert, at der er borgere i Danmark i dag, som vil protestere mod tvangsvaccination (og de gør dette på grund af deres religiøse overbevisning) og i sådant et tilfælde er de beskyttet af grundloven. Ingen epidemilov kan ’regulere denne frihedslov’, som står over al anden lovgivning. Man kan kun påbyde tvangsvaccination ved først at ændre grundloven.

ET KRÆNKENDE OVERGREB

”Boligen er ukrænkelig,” hedder det i grundlovens 72. Ordet ’ukrænkelig’ er ikke et begreb, man støder på hver dag i det juridiske sprog. Man forstår her, at hvis denne bestemmelse udsættes for overgreb, så er det ’en krænkelse’ af noget, som er borgerens ejendom. Man ’invaderer’ personlig ejendom på en grov og uanstændig måde. Staten (for det er den, som borgeren beskyttes imod i dette tilfælde) ’tramper ind’ på et område, som den ikke har myndighed over – og når statsmagten forbyder folk at forlade deres bolig, så gør den sig til herre over dette sted og forvandler det – på trods af dets ukrænkelighed – til et ’indelukke’, som bevogtes af politi eller militær.

Det korte af det lange er, at udgangspunktet efter grundlovens § 72 er, at indgreb i boligens og privatlivets fred kræver en dommerkendelse. Ingen lovgivning kan gøre nogen undtagelse for denne regel, og grundloven har ikke ’lagt sagen i lovgivningsmagtens hænder’, sådan at forstå, at der aldrig kan handles ud fra en lov, som overskygger grundloven. Der kræves dommerkendelse, hvis myndighederne vil ind i en privat bolig.

*

”Med hensyn til ejendomsretten er det klart, at hvis en butik eller en virksomhed bliver pålagt at lukke, er det et indgreb i ejendomsretten,” skriver tidligere professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet, nu højesteretsdommer (siden 2006) dr.jur. Jens Peter Christensen i Berlingske (søndag, d. 26. juli 2020).

”Det er imidlertid ikke alle indgreb i ejendomsretten, der er ekspropriation og giver krav på erstatning efter grundloven,” skriver han videre.

”Hovedregelen er, at generelle indgreb, der er rettet mod en bred kreds, og som er begrundet i en særlig fare – f.eks. smittefare – typisk ikke er ekspropriation. Men det beror under alle omstændigheder på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.”

Det er sager af den art, som regeringen nu skal stå til regnskab for med hensyn til ordren, om (med få dages varsel) at slå millioner af minke ihjel.

MENINGSBEFORDRENDE

Helt afgørende betydning har i denne sag forsamlingsforbuddet. Der er man kommet så nær grænsen til en grundlovsoverskridelse, at dette vil blive stående (som det egentlige) – selv når stormvejret omkring den personlige frihed, boligens ukrænkelighed og ejendomsretten er blæst gennem landet .

Med Corona-epidemiloven har sundhedsministeren som regeringens ’stærke mand’ bemyndigelse til at fastsætte forbud mod ’at flere personer befinder sig på samme sted’. I bemærkningerne til loven står, at ordningen ikke giver mulighed for at fastsætte regler eller i øvrigt foretage indgreb, der er rettet mod meningstilkendegivelser, og at der derfor ikke er tale om et indgreb i strid med forsamlingsloven § 79.

Det kan have meget for sig, for det afgørende formål med grundlovens forsamlingsfrihed er netop at beskytte den politiske og religiøse meningsdannelse.

I den bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i loven, er det da også bestemt, at forbuddet ikke gælder forsamlinger med ’et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed’. Ordet ’meningsbefordrende’ bør respekteres, når det drejer sig om religiøse samlinger. De er i høj grad meningsbefordrende – ja, forsamlinger, hvor evangeliet bliver forkyndt, er så ’meningsbefordrende’, at de kan være livsforvandlende.

UDGANGSFORBUD HØRER ET MØRKT REGIME TIL

Flere hundredetusinde nordjyder har med kort varsel skullet indstille sig på en helt ny hverdag. Frygten for, at en muteret version af Coronavirusset skal sprede sig, har fået regeringen til at gennemføre indgribende restriktioner i syv nordjyske kommuner. Fra lørdag d. 7. november skulle restauranter, barer, idrætshaller, teatre og lignende holdes lukket. I første omgang har kirkerne ikke været nævnt, men forsamlinger på mere end 10 personer er forbudt.

Sundhedsministeren er godt klar over, at ordet ’udgangsforbud’ er et grimt ord, som han helst skal undgå. Det hører med til besættelsestider og kan henføres til ’de fem forbandede år’. Sidste gang, vi havde udgangsforbud, var i 1944, hvor den tyske besættelsesmagt indførte såkaldt: ’spærretid’. Det betød, at alle indbyggere i Danmark ikke måtte ses på gaden. Alle borgere var indespærret i den angivne ’spærretid’. Enhver, som viste sig udenfor sin husdør, blev anholdt. Væbnede styrker vågede over, at regelen blev overholdt. Danskerne var som ’fangne i deres eget hjem’. Undertiden kunne skudsalver høres på de øde gader. Så vidste alle, at en ’ulydig sjæl’ havde overtrådt forbuddet.

Ordet: Udgangsforbud hører altså et ’mørkt regime’ til. Det er udemokratisk og er i direkte strid med Den europæiske Menneskerettighedskommission. Det fratager borgerne at søge Gud i kirkerne. Da er al form for gudstjeneste helt lukket ned.

I forbindelse med introduktionen af sundhedsministerens nye varslingssystem mod Covid-19, hedder det ikke, at regeringen ’kan indføre et udgangsforbud’. Ministeren har opfundet et nyt begreb. Det er aldrig hørt før, men indgår nu som en naturlig del af de restriktioner, som befolkningen kan vente, hvis den nye epidemilov bliver gennemført. ’Begrænsning af udgangsforhold’. Det er det nye ord for ’undtagelsestilstand’. ’Udgangsforhold’ – det er det redskab, som kan tages i brug, hvis spredningen af Covid-19 når ’smitteniveau fem’, som er det højeste fareniveau for corona. Danmark befinder sig i øjeblikket på niveau tre.

DET KRÆVER ET BETYDELIGT LOVGRUNDLAG

Berlingske Tidende har haft en samtale med Christoffer Badse (der er afdelingsleder og cand.jur. ved institut for menneskerettigheder), og han siger: ”Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at ’begrænsning af udgangsforhold’ skulle have anden betydning end ’udgangsforbud’.”

Spørgsmålet er så, om den danske regering overhovedet kan tillade sig at behandle borgerne på den måde. Kan man forbyde alle danskere at forlade hjemmet?

Eksperterne svarer: ”Det kræver et meget tydeligt lovgrundlag. For at kunne gennemføre en indelukning af alle danske borgere – om det så bare er for en time – må man stå med en lovhjemmel i hånden, der ikke eksisterer i dag.

Det er en form for aktiv frihedsberøvelse af befolkningen. Der ligger en sådan begrænsning af bevægelsesfriheden i denne restriktion, at det øjeblikkeligt vil blive stemplet med betegnelsen ’grundlovsstridigt’. Man kan dårligt tænke sig, at nogen regering vil ende med at foretage så vidtgående indgreb. Det kræver simpelthen et lovgrundlag, som ikke eksisterer i øjeblikket.

”Med hensyn til ’udgangsforbud’ for et mindre område? En bygning, et boligkompleks eller en hel bydel? Kan sundhedsministeren gennemføre en ’undtagelsestilstand’ indenfor disse begrænsninger?”

Berlingske Tidende stillede spørgsmålet til Christoffer Badse og fik følgende svar:

”Af paragraf 7 i epidemiloven fremgår det, at sundhedsministeren – og han alene – kan påbyde , at der skal ske ’afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder. Samkvem med omgivelserne bør forhindres.”

Hvad siger Bibelen om disse forhold? Det er de kristne borgeres første reaktion på den alvorlige tilstand, som landet aktuelt er endt i. Her kan vi ikke bare ’køre Gud ud på et sidespor’, som det har været statsministerens holdning.

GRUNDLOVEN ER GOD

”Men vi ved, at loven er god, dersom man bruger den, som lov skal bruges” (1.Tim.1:8).

Der er her naturligvis tale om Guds lov. Men når vi betragter denne sætning ud fra Bibelen i dens tekstsammenhæng, så forstår vi, at det også gælder den civile lov.

I den aktuelle situation ser vi en regering, som bliver anklaget for at have handlet uden at have hjemmel dertil i loven. Hvis denne beskyldning er rigtig, er der kun en vej for sådan en regering. Den må – hvis demokratiet skal vedblive at bestå – gå af, og tøjlerne må overlades til andre, som vil beflitte sig på at overholde loven.

*

”Hvis man bruger den, som lov skal bruges…” hedder det i Ny Testamente. Det forklares yderligere og har helt sikkert bud til nogle folk i den danske regering, som tager det let med at ’overtræde grundloven’.

”… når man nemlig er sig bevidst, at loven ikke er bestemt for retskafne.” Det vil sige, at grundloven ikke er skrevet med henblik på de borgere, som ønsker at være lovlydige, men den er skrevet med sigte på (og så nævnes en hel listen på forbrydere, som bør rammes af lovens tunge hånd).

’Mordere og menneskerøvere’ er næppe et aktuelt emne. Men: ”lovløse og genstridige, ugudelige, syndige og spottere – mænd, der ligger i med mænd, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære’ – alt sammen efter det evangelium, som jeg har fået betroet,” siger apostelen.

Sådanne folk er loven skrevet for. ’Menedere’ bør her særligt nævnes. Det er sådanne, som højtideligt har underskrevet, at de vil holde grundloven – men som ved først givne lejlighed ikke tager det så alvorligt at bryde dette løfte. Disse folketingsmedlemmer (og politikere) i det hele taget bør holdes fast ved det, som de højtideligt og skriftligt har lovet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’DJÆVELEN ER KOMMET NED TIL JER’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Møde hver mandag kl. 19:00 over Åbenbaringsbogen i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre.

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 27.11.2020.

KARANTÆNE-LEJRE FOR VACCINE-NÆGTERE

Canadas regering forbereder sig på en massiv nedlukning, der varsler onde planer for borgere, der drister sig til at sige nej til en vaccine. Nyheden om interneringslejre, der skal konstrueres tværs over Canada, er kommet for dagens lys. Det canadiske parlament er i uro over planerne for bygningen af 25 lejre, der skal kunne rumme ikke blot tilrejsende, som er under mistanke med hensyn til corona-smitte – men canadiske borgere, som nægter at lade sig vaccinere.

Parlamentsmedlem Michelle Rempel Garner forlanger alle memorandaer, email, dokumenter og noter om en covid-19 ’task-force’ og planlagte lejre, udleveret.

OPRETTELSE AF ISOLATIONSLEJRE

En af de første, mørke oktoberdage, 2020, blev en canadisk mail sendt på gaden, som har bragt sindene over den halve verden i oprør. Adskillige støder den fra sig som ’Fake News’, og andre mener, at den bør tages alvorligt og ikke bør behandles som en ’konspirationsteori’. Jeg offentliggør den her, for at vi kan lade tiden bevise, om det, vi hører, virkelig er sandt. Arbejdes der rent faktisk på, at de mennesker, som ikke vil lade sig vaccinere mod corona, skal anbringes i isolationslejre, indtil de kommer på bedre tanker?

Nyheden om denne ’strategiske plan’ er kommet til offentlighedens kundskab gennem den omtalte mail, som er forfattet af en ikke-navngiven person, som angiveligt er medlem af en liberal, politisk komite i Canada. Mailen forudsiger en række restriktioner, som på grund af covid-19-smittefaren er under akut forberedelse i Canada. Forudsigelserne omfatter en massiv nedlukning af det canadiske samfund. De givne instruktioner vil – som en dominoeffekt – blive (mener man) efterfulgt af andre lande. Iblandt disse (foranstaltninger) er opbyggelsen af isolationslejre. Skal de fremover huse de borgere, som udgør en sundhedsfare for omgivelserne ved at nægte at lade sig vaccinere?

LISTE OVER PLANLAGTE RESTRIKTIONER

”Jeg ønsker at bringe jer nogle vigtige informationer, som jeg har fået kendskab til. Jeg er komitémedlem indenfor forskellige grupper, der er nedsat af det liberale parti i Canada. De oplysninger, som jeg her bringer, har deres oprindelse i Den Strategiske Planlægningskomite, som er styret af PMO,” hedder det i den udsendte mail.

Efter at have fremlagt planerne for ’en meget strengere’ nedlukning, der kan forventes over månederne november 2020 til februar 2021, så vil udpegningen af ’de besværlige borgere’ finde sted.

Man vil kunne følge med i de 10 forudsagte punkter, som planlægningen omfatter. De lyder som følger:

 1. Afgrænsningen af større områder, hvor covid-19 breder sig.

 2. Arbejdet med konstruktion og indretning af ’isolationsfaciliteter’ fremskyndes

 3. Covid-19 ’forekomster’ vil have nået grænsen for de ’kurver’, som der er kapacitet til at kunne behandle.

 4. Reform af arbejdsløshedsprogrammer udsættes for pres

 5. Fremkomsten af covid-19-mutationer og en øget smitte med (hvad der er refereret til som ’Covid-21) leder til en højere dødelighedsrate

 6. Yderligere restriktioner, der refereres til som ’en tredje nedlukning’, vil blive implementeret. Covid-21 overstiger grænsen for hvad der kan gennemføres af medicinsk behandling
 7. Fulde rejserestriktioner vil blive påbudt

 8. Overførsel af personer til et hidtil ukendt projekt, som går under betegnelsen ’universal basis-indkomst’.

 9. Sammenbrud af forsyningskæder med følgende økonomisk instabilitet

 10. Udkommandering af militær personel til bevogtning og til oprettelsen af checkpoints…

*

Denne påståede ’læk’ i en liberal komite i Canada, må kunne følges i de kommende måneder. Der er sat en grænse for denne kædereaktion af begivenheder indtil februar 2021. Så vil personer i Canada blive stillet overfor følgende muligheder: Enten at deltage frivilligt i en covid-19 og covid 21 vaccinationsprogram (og blive udstyret med et ’Canadisk Sundhedspas’) eller (som en mulighed) at blive anbragt i en isolationsfacilitet på ubestemt tid.

*

Samtidig med denne mail forlyder det, at Canada undersøger muligheden fora t installere ’25 karantæne/isolationslejre’ rundt om i landet. Disse lejre skal være klar i 2022.

Blandt de mange, som har protesteret mod oprettelsen af disse lejre, er parlamentsmedlemmet, Randy Miller, som har udpeget ordlyden (med fordægtige udtalelser af de bekendtgørelser, som foreligger). ”Det fremgår heraf,” erklærer han, ”at man ikke kun vil sætte tilrejsende personer i karantæne – men man vil ’bruge disse isolationslejre til at lukke de folk inde, som er imod den anvendte vaccine.”

(Se ordlyden på video og spørgsmål til regeringen af parlamentsmedlem Randy Miller: ”Yes, the Canadian Government is prepping (preparing) quarantine/isolation)

KAN DANSKE BORGERE INDESPÆRRES I LEJRE?

”Ministeren kan fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte risikogrupper (§ 14),” hedder det i udkastet til en ny epidemilov. Det ligger altså i en ministers magtfulde hænder at træffe afgørende bestemmelser for specielle grupper af danske borgere. Hvis de kristne bliver en sådan gruppe, der ud fra åndelige overvejelser er imod vaccination (af den art, som nu foreligger), så kan et ord fra sundhedsministeren bestemme de troende borgeres videre skæbne.

Hvis borgerne yder modstand, kan ministeren tilkalde politiet, som har lov til i sådanne tilfælde at anvende ’følgende former for magtanvendelse:

 1. Fysisk fastholdelse
 2. Tilbageholdelse og
 3. aflåsning af lokaler

Det vil sige, at en borger helt konkret bliver ’fastholdt’ af stærke betjente, han bliver ’tilbageholdt’ mod sin egen vilje (hvis han blot er mistænkt for at være smittet) og han kan blive spærret inde til han forbedrer sig. ”Disse foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen…

Efter bekendtgørelse af § 3 stk.2 kan personer, som efter bekendtgørelse 3. stk.1 PÅBYDES at lade sig indlægge, om nødvendigt VED POLITIETS HJÆLP og under anvendelse af DEN FORNØDNE MAGT TVANGSINDLÆGGES på et sygehus eller i EN ANDEN FACILITET, såfremt et påbud om indlæggelse ikke efterkommes.

Det er ’den anden facilitet’, som borgerne er interesseret i at få yderligere information om. Drejer det sig om lejre (isolationslejre), som nu gennemføres i Canada?

SKAL DANSKERNE VACCINERES MED AZD 1222?

De uventede problemer, som er opstået i Danmark, som sammen med de øvrige EU-lande har indgået en aftale om indkøb af corona-vacciner, har vakt fornyet usikkerhed. I en skriftlig kommentar skriver medicinalgiganten, Asha Zeneca, til Reuters, at ’der er opstået en ’partiel uforklarlig sygdom’ i forbindelse med forsøgene’.

Forsøgene med vaccinen er derfor ’sat på pause’, mens det bliver undersøgt, om den pågældende person er blevet syg af vaccinen eller om sygdommen er uden sammenhæng til forsøget.

Den amerikanske avis, The New York Times, forklarer, at vaccinen, der går under det mundrette navn: AZD 1222, er blevet testet i en række lande – herunder Storbritannien, USA, Brasilien, Sydafrika og Indien. De mulige bivirkninger, som har indstillet forsøgene, er opstået hos en forsøgsperson i Storbritannien.

Sundhedsminister Magnus Heuniche (S) kalder det (da aftalen blev indgået): ’et vigtigt skridt på vejen mod at skaffe en vaccine til Danmark’.

*

På et pressemøde i Statsministeriet d. 23. okt. 2020, var en af de oplysninger, der fik mindre opmærksomhed, denne, at de medicinalselskaber, Astra Zeneka og Johnson og Johnson, har nu gået grønt lys af de amerikanske sundhedsmyndigheder til at genoptage kliniske forsøg med corona-vaccine. Man er nu i dialog med andre lande for at genoptage forsøg.

Sig ikke blot nej til en vaccine,” hedder det i en meddelelse under overskriften: Oplysning til borgerne i samfundet.

 1. Spørg lægen: ”Indeholder vaccinen MRC-5?” (Det gør alle). MRC er celler fra aborterede fostre og ændret/andet ?? DNA. Hvis vaccinen indeholder MRC har du ret til at afvise den.”

 2. Spørg også om følgende: ”Er der en risiko for en iatrogen reaktion? (Det er en bivirkning). Når lægen så svarer: ”Ja, der er en risiko,” så er det dig helt frit at sige pænt nej tak til tilbuddet.”

De lægeetiske regler stk. 7 siger, at ’lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse.

MEDICIN, DER LUKKER FOR DEN ÅNDELIGE VERDEN

Herren har ført mig igennem nogle oplevelser, som har fået mig til at forstå, at det ikke er en lille beslutning, som jeg stilles overfor, når jeg – som alle danskere – på et tidspunkt bliver præsenteret for den nye vaccine.

Lad mig forklare:

For et par måneder siden fik jeg nogle rygsmerter, som var uudholdelige – og jeg blev i to tilfælde bragt i ambulance til hospitalet for at få hjælp til de meget store smerter.

Det blev besluttet, at jeg skulle opereres, og dagen blev fastsat, hvor jeg skulle på operationsbordet, for at der kunne blive foretaget et indgreb, som skulle ’befri en nerve, som sad i klemme’.

Jeg måtte vente en lille måned, inden operationen skulle finde sted – og det er min oplevelse fra denne måned, som jeg her vil fortælle. Her skete nemlig noget meget besynderligt, som jeg først er begyndt at få en forståelse af i disse dage, hvor corona-vaccinen banker på døren, og hvor jeg med mange andre må tage en beslutning, om jeg vil tage imod tilbuddet i statens omfattende og kontroversielle vaccinationsprojekt.

*

I min anden indlæggelse, som fandt sted på Bispebjerg Hospital, blev jeg behandlet med det smertestillende præparat: ’Oxicodon’.

Jeg sov uroligt den nat…

To mørke skikkelser prøvede at tvinge mig til at stige ned i et dybt og mørkt hul, og jeg kæmpede i et psykedelisk mareridt mod deres overfald.

Fra den dag af var min verden optaget af at bryde gennem den låste jerndør, der førte ind til kilden, hvor jeg hentede inspiration til mine prædikener. Jeg kan bedst forklare eftervirkningerne af behandlingen med Oxicodon med at henvise til Jesu ord til den samaritanske kvinde: ”Den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste, men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kildespring til evigt liv” (Johs.4:14).

Denne kilde havde den medicinske behandling lukket for mig. Jeg havde kun en spand, som stod på brønden – og prædikenen (som før var mit liv og min glæde) var nu en anstrengelse, som jeg til sidst måtte opgive, fordi jeg ikke kunne holde tankerne fast, og hukommelsen svigtede.

I mere end én måned stred jeg med dette. Fem dage inden den planlagte operation, skulle jeg deltage i et seminar, og jeg skulle tale med de forskellige læger, som skulle deltage. Her blev det klart for mig, at jeg ville blive behandlet med Oxicodon. I mellemtiden var jeg ved Guds nåde blevet helt smertefri, og jeg besluttede, at jeg ikke ville opereres. I dag går det mig godt, og jeg er begyndt at prædike. Under tiden med lidt besvær, men jerndøren er åbnet på klem, og jeg drikker det levende vand.

Brugen af det smertestillende middel, Oxicodon, som er udbredt i Danmark, har vakt bekymring blandt politikere og fagfolk. Det fremgår af en orientering fra hovedstadsregionen. Den kontroversielle medicin har trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i USA. (Det skønnes, at Oxicodon og andre lignende lægemidler har været skyld i 300.000 dødsfald siden år 2000).

Med den nye vaccine, som på grund af lovgivningens hastværk er fremskyndet, så at den bliver uvederhæftig, vil jeg personlig modsætte mig en vaccination. Jeg har prøvet på min egen krop, at ukontrolleret medicin har åndelige konsekvenser, og det ser jeg som en stor fare for Kristi menighed.

ØDELÆGGELSE AF LEGEMET ER SYND

”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer” (1.Kor.3:16).

Den sandhed, som apostelen gør opmærksom på her, er dyrebar! Den taler om, at Gud i sin nåde har investeret sin Hellige Ånd i vore dødelige legemer med det høje formål, at ’Hans (iboende) Ånd, som opvakte Jesus fra de døde, skal levendegøre vore dødelige legemer” (Rom.8:11).

Dette enestående, guddommelige formål bliver hindret, hvis ’det tempel’ (som er vore legemer) bliver ødelagt. Derfor siger Skriften: ”Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham” (1.Kor.3:17). Heraf kan udledes, at hvis nogen tager sig for at ødelægge det mesterværk, som det menneskelige legeme er, så skal han ikke regne med, at han slipper godt fra det. Gud siger advarende: ”Jeg vil ødelægge ham, som ødelægger mit skaberværk.”

”I er Guds tempel,” siger Herren, – og Guds tempel er helligt. Derfor er det en helligbrøde at nedbryde det legeme, som Gud har beredt. Jesus siger, da han træder ind i verden: ”Et legeme beredte du mig” (Hebr.10:5). Det samme vidnesbyrd har hvert menneske. Den sjæl findes ikke, som er kommet til verden, uden at Gud har sørget for, at ’et legeme er beredt’. Legemet er i sig selv et mirakel, og om nogen ikke agter på storheden – legemet, som er fuldt funktionsdygtigt og gennemført til sit formål til den mindste detalje – så vækker det Herrens mishag.

Om dette taler Herren således: ”Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af moderliv helliged jeg dig” – og til den Guds tjener, Jeremias, tilføjer Herren: ”Til profet for folkene satte jeg dig” (Jer.1:5).

Det vil sige, at før noget som helst finder sted i moderlivet, så er vi allerede en tanke hos Gud. Inden vi bliver født, og Guds Ånd har haft travlt med dannelsesprocessen, så ’ helliger Gud det skabte’. I Jeremias’ tilfælde ’blev han sat til profet, før han kom til verden’.

Hvis dette guddommelige skaberværk bliver ødelagt, inden det har fået fuldført den tjeneste, som det er sat i, så vil Gud tilintetgøre ødelæggeren.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’FLUGT – DEN ENESTE UDVEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Møde hver mandag kl. 19:00 over Åbenbaringsbogen i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre.

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 13.11.2020.

ILDEVARSLENDE FREMTIDSUDSIGTER

For et par dage siden gik en af mine sønner gennem Horsens – uden mundbind! Det var fuldkomment legalt. Det var – som det er tilfældet indtil nu – fuldt lovligt at bevæge sig til fods på åben gade uden at bære maske.

Undervejs passerede han en lille ’pub’, som han kendte som et varmhjertet sted, hvor man kunne slukke sin tørst og få sig en sludder. Han åbnede døren og tog et skridt ind i lokalet – hvor han blev mødt med skældsord og tilråb af en massiv, fjendtlig skare, idet alle i lokalet med én mund råbte: ”Ud med dig! Ud! Gå ud med dig! Ud! Ud! Ud!

Lammet stod han et øjeblik for at finde ud af, hvad der var galt med ham – og så gik det op for ham, at hvis han gik ind i en restauration, så var ham påbudt at bære mundbind, indtil han fandt en siddeplads – så var han ikke længere illegal.

Han tog et skridt tilbage, og så tav den ophidsede forsamling (fordi han ved det skridt stod ude på gaden) – men da han tog skridtet tilbage i lokalet, lød det atter i kor: ”Ud, ud, ud!

Han bemærkede servitricen, som skrigende (med udstrakt arm pegede på døren) og råbte: ”Ud med dig!”

Atter tog han skridtet tilbage og stod på gaden, hvor han forsigtigt lukkede døren. Den råbende forsamling (på ligeved femogtyve mennesker) tav øjeblikkelig. Rystet begav han sig hjem. Han havde fået at mærke et af corona-smittens propaganda-resultater. Et ildevarslende mærke, som varslede noget ondt, og som bør have sin forklaring.

Et par dage senere var vi i Bilka (inden vi med fuldt læsset vogn skulle køre til København); vort sommerophold i Horsens var forbi, og vor vinterperiode i København stod foran sin begyndelse. Gisèle havde en kjole, hun skulle have byttet. Vi havde med os to af børnebørnene – og gik fuldstændig lovligt gennem supermarkedet – uden mundbind!

Undervejs passerede vi et areal, hvor der var opstillet borde – og pludseligt (intetanende) stod vi i et område, hvor det var påbudt at bære mundbind (så længe vi stod oprejst). Hvis vi satte os ved et af bordene, var vi fritaget for noget påbud.

En servitrice kunne åbenbart ikke ekspedere os, hvis vi ikke først tog mundbind på – og hun lod os tydeligt mærke, at vi var ulovlige. Corona-propagandaen havde efterladt sit præg på atmosfæren. Et mærke som varslede noget ondt om fremtiden.

CORONA-PROPAGANDAEN

Corona-propagandaen adskiller sig fra al anden propaganda ved at være et socialt problem. Den lurer i undergrunden som et monster i dvale. Den er ikke opstået ved at visse mennesker udøver den for at opnå visse formål. Den er ikke menneskeskabt men har sine fødelinjer fra dybet, ved hvilke den eksisterer og trives.

Ved fremkomsten af det teknologiske samfund er en ny form for propaganda dukket op – og i forbindelse med en ny global smitte er mennesker blevet ofre for nye løgne, som arbejder med ’en ny sandhed’. Corona-smitten arbejder således med halve sandheder, begrænsede sandheder, som er en blanding af løgn og sandhed. Det er en djævelsk cocktail, som kan føre hele den bestående orden i fortabelse.

En grundlæggende form for misforståelse, som gør folk sårbare for corona-smittens dødsensfarlige propaganda, er påstanden om, at den kun søger at ’ændre opfattelser’. Den ønsker kun at få folk til at forstå alvoren i situationen (- og det er sandt! Men kun den halve sandhed! Ja, det er kun en underordnet sandhed). Den fulde sandhed er, at corona-smittens propaganda sigter overordnet på at føre en hel befolkning ind i en frivillig underkastelse. Ved hjælp af en frygtens ånd vil den søge at få danskerne til at krybe i støvet for ’Corona’ – og slette det alvorlige indhold af Grundloven, så at den til sidst kan handle med et lydigt folk – efter forgodtbefindende!

En grundlovsændring har allerede i nogen tid været på trapperne. Endnu er der delte meninger.

I en artikel i Berlingske onsdag d. 14. oktober siger bl.a. de radikales retsordfører, Kristian Hedegaard: ”Kom jeg til Danmark og kunne se, at kvinder, homoseksuelle og mennesker med handicap ikke er særlig godt beskyttet, ville jeg ikke ligefrem se Grundloven som en god inspiration.”

Hertil svarer Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, at ’en af styrkerne ved vores grundlov er, at den står gennem tiderne. Den står som en grundpille for vort demokrati, og jeg støder ikke på begrænsninger eller på lovgivning, der ikke kan lade sig gøre.”

ØVRIGHEDENS KVÆLERTAG PÅ KIRKENS LOVSANG

Man tog kvælertag på de kristne menigheder i Danmark, da man forelagde dem de første restriktioner med hensyn til ’lovsang i kirken’ – og hvorledes vi kan beskytte os mod den i en coronatid.

Der blev udsendt cirkulærer og bekendtgørelser fra kirkeministeriet og styrelsen for patientsikkerhed som understregede, at de givne forbud skulle følges. Man fik indtryk af, at disse ’overordnede retningslinjer’ var livsvigtige. Lovsangen i kirkerne var farlig. Den var smitsom. Det var noget, som man måtte beskytte sig imod! Det var til folks eget bedste, at man tog sine forholdsregler. Det var en mangel på samfundssind, hvis man var modstander. Ja, de kirker og menigheder, som havde indvendinger, måtte betragtes som modstandere af almenvellet. Forræderi!

Restriktionerne lød som følger:

 1. To meters afstand mellem deltagerne i gudstjenester, hvor der synges. (Afstanden opgøres fra ’næsetip til næsetip’, hedder det med et stænk af ironi).

 2. Hvis afstandsreglerne ikke kan overholdes, kan der opsættes en fysisk barriere i form af plexiglas mellem korsangerne. De angivne regler, som er betydeligt flere, slutter med et: ”Husk, almindelig sund fornuft!”

Med dette sænkede en tavs lammelse sig over kirken i det ganske land. Det var ’et slag på munden’ af de menigheder, som lever og ånder efter det bibelske påbud: ”Gå ind af hans porte med takkesang.” Restriktionerne gav en tydelig fornemmelse af, at de var givet med en anelse af skadefryd. (’afstanden måles fra næsetip til næsetip – Der kan oprettes en barriere af plexiglas mellem sangerne’.)

VAR DET OVERHOVEDET NØDVENDIGT?

Kristeligt Dagblad bragte nyheden om et nyt britisk studie vedrørende ’smittefaren ved sang’ på forsiden af onsdagsavisen d. 2. sept. 2020. Det var en sag, som ikke burde gemmes inde i avisen. ”Smitterisiko ved sang kan være mindre end hidtil troet.” Artiklen, som er skrevet af Elisabeth Yskes, begynder således: ”Risikoen for smitte via dråber øges ved sang,” – ”sådan står der i Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger til forebyggelse af corona-smitte.”

”Det er grunden til, at man i landets kirker skal holde to meter afstand, når der synges,” hedder det i artiklen, ”men nu sår et nyt britisk studie tvivl om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt.”

… og ikke nok med det, må læserne af den højaktuelle artikel tænke; der må samtidig stilles spørgsmålstegn ved, med hvilken ånd, den verdslige øvrighed er kommet med disse kirkelige påbud. Har man ikke fornemmet et vist ondskabsfuldt motiv bag de givne regler? Er det forkert at sige, at man har sporet en betydelig interesse fra myndighedernes side, og har fået det indtryk, at man et sted inde i hierarkiet har talt sammen om denne sag, og sætningen er blevet sagt: ”Her kan vi ’få ram på dem’. Her er et våben, hvormed vi kan lukke munden på de troende. Forbyd dem at synge, så skal de nok lukke kirkerne ned. Forbud mod sang vil ramme dem i hjertekulen.”

*

”Studiet fra University in Bristol er bestilt af de britiske sundhedsmyndigheder,” skriver Kristeligt Dagblad. Det er altså folk, som går ansvarligt til værks. Man kan spørge om et lignende skridt er taget af de danske sundhedsmyndigheder. De to meters afstand hviler stadig som et hasarderet (måske ligefremt ’ondsindet’) låg, som er lagt over al lovsang i kirken, og hindrer den troende i at efterkomme Herrens ord: ”Min tunge skal dagen igennem forkynde din pris” (Salme 35:28).

”De foreløbige resultater viser, at der langt hen ad vejen ikke er nogen forskel på at synge eller tale, når det kommer til potentiel smittespredning via dråber,” skriver Kristeligt Dagblad. Det vil sige, at de troende overalt (med sindsro) kan love Herren Deres Guds navn, fordi han handler underfuldt med dem” (Joel 2:26).

”Det drejer sig om,” fortsætter journalisten på Kristeligt Dagblad, ”hvor højt – altså med vor megen volumen, man taler eller synger. Først når lydniveauet når omkring 90 decibel, er der forskel på sang og tale – og selv her er der kun tale om en minimal forskel.”

Med andre ord: Er det overdrevent, det som statsembedsmændene har forelagt kirkens folk? Et syn på de store kirker, hvor det indre er spærret af med rød-hvide afspærringsbånd, og der er flyttet om på bænke og inventar, (samt udstedt strenge advarsler mod at synge) er det sørgelige resultat af et forbud, som i dag viser sig at være unødvendig – hvis resultatet af den britiske forskning viser sig at være sand.

DER BØR LEMPES VED AFSTANDSKRAVET

”Hvis resultaterne holder, bør det give anledning til, at der lempes på afstandskravet under sang i kirken,” udtaler generalsekretær i Frikirkenet, Mikael Wandt Laursen, som finder rapporten ’meget interessant’.

”De nuværende restriktioner er et stort pres, fordi vi ikke kan have fællessang og fællesskab på samme tid. Mange frikirker plejer at være fyldte men lige nu er det kun en lille del af kirkegængerne, der kan komme, fordi vi skal holde to meters afstand ved sang.”

Sådan lyder klagesangen fra generalsekretæren for frikirkerne – og man må spørge, om det ikke er på tide at begynde lempelsen på de forbud, som den britiske forskning har antydet er hen i vejret. ”Fra solens opgang til ’sol i bjerge’ skal Herrens navn være priset,” lyder Herrens påbud (Salme 113:3), – ”men det skal være med 2 meters afstand mellem sangerne,” befaler myndighederne, ”og hvis forholdene ikke tillader det, kan der sættes plexiglas-barrierer op mellem deltagerne.”

*

Frikirkerne har indtil videre været meget loyale over for myndighedernes retningslinjer, så det vil vi fortsætte med, men (tilføjer han) ”det er vigtigt, at de regler, vi skal følge, bygger på forskning…”

”Der er ikke ’sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav,” indrømmes det fra sundhedsstyrelsen. ”Derfor har vi sammensat vore anbefalinger på baggrund af følgende:

 1. En samlet vurdering af den foreliggende dokumentation
 2. Internationale anbefalinger og
 3. erfaringer samt
 4. pragmatiske overvejelser

Det er en solid svada, som har været baggrund for, at sundhedsstyrelsen har sagt: ’2 meters afstand’! Internationale anbefalinger og erfaringer har (på baggrund af det tynde materiale) næppe kunnet føre til denne konklusion (2 meters afstand) og de ’pragmatiske overvejelser’ henviser til, at man har ’tænkt fornuftigt og hensigtsmæssigt’ – og især lagt vægt på det praktisk gennemførlige. Det fornuftige i disse forholdsregler drages i dag i tvivl.

”Det er altså på den baggrund, at det generelle afstandskrav på en meter er fastsat, men der skal holdes to meters afstand i situationer med øget risiko for smitte – for eksempel ved sang. Men hvis der nu er dokumentation for, at sang ikke medfører en øget smitterisiko, så bør det konkret betyde, at retningslinjerne for sang i kirkerne bør ændres.”

Denne mening er formuleret af Louise Schack Elmholm, Kirkeordfører for venstre, som også har set det britiske studie. ”Vi nærmer os julen,” tilføjer hun, ”hvor mange gerne vil i kirke, og det bliver et problem, hvis man stadig skal holde 2 meters afstand ved sangen. Louise Schack Elmholm har forelagt den britiske rapport for sundhedsministeren og kirkeministeren.

Sundhedsministeren ønskede ikke at kommentere denne rapport…

EN GAMMEL SALMES OPRØR

Salme 137 i Bibelen har fået en ny, oprørsk betydning under corona-krisen. Den rører sig i mange hjerter, og der rejser sig – som dagene går og julen nærmer sig – en opstand mod det urimelige – en revolutionær bevægelse, som til sidst vil sprænge dæmningerne og bruse frem med en lovsang, der får alle forbud til at falde til jorden.

I dag synger Kristi kirke Salme 137 med en ånd, der ikke vil lade sig kue. Som sagt har den gamle salme skiftet indhold og der er foretaget visse rettelser i teksten. Men stort set er indholdet det samme som har været brugt i årtusinder. Salme 137 lyder sådan i moderne oversættelse:

I det nye og store Babylon sad vi

og græd. Vi tænkte på den tid,

hvor vi frit kunne synge Zions sange

Harper har vi ikke mere lyst at bringe

– så dem hænger vi i grædepilens træer!

Vore fangevogtere forlanger, at vi

skal synge med to meters afstand.

Vore plageånder pålægger os at være glade:

”Syng en sang om Zion for os!”

”Hvordan skal vi kunne synge for Herren

når vi skal synge

med glasmur imellem os.”

Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem

på grund af hedningernes forbud

må min hånd da blive lammet.

Gid min tunge må klæbe til ganen

hvis jeg ikke husker dig

og sætter dig højere end øvrighedens

blåstempel.

Herre, husk, hvad statholderen påbød os,

”To kvadratmeter mellem sangerne

og en mur af glas imellem dem.”

Du store Babylon!

Med dette går du din undergang i møde

Velsignet være dem,

der gengælder dig det

du har gjort mod os

ved at kvæle vor lovsang.

Lad dem tage alt det,

der er født af dig

og knuse det mod klippen

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’SÅDAN ER FORFØREREN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 30.10.2020.

KRISTNE HJEM SKAL KULEGRAVES

Kirkeministeriet vil sikkert blive anmodet om at bestille en rapport, der kortlægger omfanget af ’social kontrol’ i kristne miljøer. Dermed rykker den kampenhed eller det militante korps, der skal kulegrave de kristne grupper og hjem for at hjælpe børn, der er udsat for ’religiøs tvang’, ind på banen.

Man har især sådanne forældre i kikkerten, der betragter homoseksualitet som synd, og som søger at værne deres børn mod sex for ægteskabet.

”I vores samfund skal man altså ikke lide overlast for at være homoseksuel, og man skal ikke udskamme eller udstøde mennesker, hvis de vælger ikke at have en tro,” udtaler en politiker til Kristeligt Dagblad (torsdag d. 1.okt. 2020). Tre politiske partier bakker op om denne nye form for overvågning. Sammen med SF repræsenterer disse partier 92 mandater og er dermed et politisk flertal.

”Forældres ret til at videregive tro og værdier til deres børn er i fare,” udtaler Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet. ”Lad os løse problemerne i stedet for at opsøge dem,” siger Louise Schack Elholm (V).

”Vi skyder over målet ved at igangsætte en kortlægning,” udtaler Marie Krarup (DF).

”Man prøver at ’regulere og dominere konservative, kristne menigheder til at tro og mene noget bestemt,” siger formanden for Evangelisk Luthersk Netværk, Jens Lomborg.

”Børn skal kende deres rettigheder og vide, hvor de skal gå hen, hvis de udsættes for religiøs overgreb,” hedder det fra organisationen ’Børns Vilkår’.

”Jeg mener,” siger apostelen, ”at så længe en arving er barn… står han under formyndere indtil den tid, som faderen har fastsat” (Gal.4:1-2). Man overlader ikke større bestemmelser til en mindreårig.

Staten vil utvivlsomt kunne finde børn, som lever under forhold, der kan tvinge myndighederne til at gribe ind, men at situationen er så grotesk, at man finder det påtrængende, at oprette en ’kampenhed’ (der skal gives beføjelser af en sådan art, at gode kristne familier ængstes) er mildest talt ’unødvendig militant overvågning.

*

Med mellemrum kan der spores en voksende interesse blandt politikerne på Christiansborg for de såkaldte ’lukkede kristne miljøer’. Det er i sådanne perioder, at landets kristne borgere i almindelighed bør være på vagt. Vognen, der er armeret og udrustet til at bryde ind i hjem, som er under mistanke, kan let løbe af skinnerne, og fredelige, kristne borgere kan pludselig udsættes for myndighedernes kontrol.

Der er særlig behov for, at borgerne er agtpågivende, når talen begynder at gå i denne retning: ”Der foregår ting og sager i de ’lukkede kristne miljøer’, som ligger under offentlighedernes radar” og ”det er på tide at endevende hele butikken med ’lukkede kristne miljøer’, så at det fordækte og skjulte kan komme for dagens lys.”

Er det en sådan overvågningsperiode, at de kristne hjem befinder sig i for tiden?

Det aktuelle behov, der er for at værne om den fred og besindighed, der præger hjemmelivet i det kirkelige landskab i almindelighed, startede med, at formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, fremsatte et ønske om en strengere kontrol med, hvad der foregår bag kulisserne hos muslimerne. I morgenavisen Jyllands-Posten blev i et større interview foreslået en strafferamme på tre års fængsel for overtrædelser af den art, hvilket antyder alvoren og behovet for, at der her bliver råbt vagt i gevær.

Det bragte nemlig øjeblikkelig ’Børns Vilkår’ på banen, og en seniorkonsulent, Bente Borup, forklarede, at ’det ikke stod bedre til i de lukkede kristne miljøer’. Man nævnte øjnevidneberetninger fra Jehovas Vidner og eksempler på ’massiv kontrol’ som har fundet sted i Luthersk Missionsforening i Vestjylland – og kom så til det resultat, at man burde opgradere Socialstyrelsen med en enhed, der kun arbejder med disse ’lukkede kristne miljøer’.

”Jeg er selv kristen,” udtaler Pia Olsen Dyhr (SF) – men der findes ekstreme miljøer i den meget ortodokse kristenhed, hvor det er et bærende princip, at kvinden tjener manden, og hvor homoseksualitet er en synd. Det er de udfordringer, vi står over for.”

KAMPENHED MOD ’LUKKEDE KRISTNE MILJØER’

Den foreslåede ’kampenhed’, som foreslås oprettet i Socialstyrelsen, skal bekæmpe de problemer som ’Børns Vilkår’ løbende konfronteres med. ”Der findes således eksempler på social isolation – på unge, der ikke må være homoseksuelle,” lyder det fra Bente Boeserup fra ’Børns Vilkår’.

En række opsigtsvækkende rapporter har dokumenteret omfattende kontrol, som børn og unge udsættes for i muslimske miljøer – ”men vi har ingen kortlægning over omfanget af den negative kontrol i kristne miljøer.”

Man forstår, at dette skal en sådan ’kampenhed’ stå for. ”Vi skal sætte ind andre steder (end de muslimske). ’Al negativ kontrol skal bekæmpe’!

Organisationen ’Børns Vilkår’ får årligt 130-160 henvendelser, og heraf 75 fra kristne. ”De kristne, der kommer til os, isoleres totalt, hvor de træder ved siden af eller forsøger at forlade miljøet. Deres psyke nedbrydes, og de risikerer at miste hele deres netværk. Det er sektlignende miljøer, der er brudt ud af eksempelvis Indre Mission og Pinsekirken – men vi får også henvendelser fra frikirker, lutherske foreninger og katolske kirker. ”

Man vil oprette en enhed, som særlig skal arbejde med ’lukkede kristne miljøer’. Det er en slags ’korps’ eller ’kampenhed’, som har til opgave at bekæmpe de borgere, som får det prædikat klistret på sig, at de er ’et lukket kristent miljø’. Man arbejder ikke her med ’sekter’, men også med ’sektlignende’ grupper – og ’kampenheden’ kan styres midt ind i ’Kristi Legeme’. Ingen er undtaget mistanke: folkekirkelige grupperinger, frikirkelige kredse, frie prædikanter – folk, som er udenfor systemet, alt og alle kan ved et barns henvendelse komme i fedtefadet og underlægges myndighedernes kontrol og overvågning.

”Børnene har behov for at kende deres rettigheder og vide, hvem de kan gå til, når disse rettigheder overtrædes,” hedder det i det materiale, som forelægges. ”Ikke fordi børnene skal gøres ansvarlige for selv at ’bryde ud’,” lyder det fra modstanderne af dette projekt, ”men i virkeligheden er det, hvad man sigter på at opnå ved den anførte fremgangsmåde.”

”Den kristne borger går ud fra den bibelske vejledning, der siger, at ’så længe jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn; efter at jeg er blevet mand, har jeg aflagt det barnlige” (1.Kor.13:11) argumenteres der. ”Hertil føjes, at ud fra grundsproget forstår man, at der er tre stadier, som mennesket i sin vækst gennemgår:

 1. græsk: ’neplazo’ er barnet, som endnu ikke kan tale, og som intet kender til synd

 2. græsk: ’paida’ er barnet, som begynder i skole og som modtager sine første instruktioner og

 3. græsk: ’teleioi’ er manden (eller kvinden) i sin modne alder og tanke. Altså en voksen mand med forståelse.

Når det hedder: ”Brødre, vær ikke børn (paida: skolebørn) i dømmekraft; nej vær spædbørn i ondskab men fuldvoksne i dømmekraft” (1.Kor.1:20). Lad børn få lov at være børn. I skal selv være som spædbørn (uskyldige) i ondskab – men når det drejer sig om dømmekraft, så skal I ikke være barnlige men fuldvoksne og modne.

SPORENE SKRÆMMER

Man har oplevet, at kommunerne har grebet ind med en ideologisk præget forudindstilling, som er både usaglig og inkompetent i sin vurdering. Man vurderer i Danmark religion på en stereotype måde (tilbagestående, naiv, patriarkalsk og uforstående over for en mere moderne tilgang til problemerne). Et korps (eller en enhed) der skal undersøge et hjems atmosfære, og som er forhåndsindstillet med hensyn til dette hjems stilling til f.eks. homoseksualitet, er diskvalificeret med hensyn til helhedsresultatet. Sporene skræmmer.

En ’enhed’ eller et ’korps’, som skal arbejde på at finde ud af, om et barn vokser op i en tryg atmosfære, der er præget af forældrenes tro og overbevisning, skal være udrustet med det værktøj som en struktureret indsamling af erfaring gennem iagttagelse giver. Hvis det ikke er tilfældet, bør denne enhed (eller militante korps) blive hjemme og ikke blande sig i, om forældrene på grund af deres tro betragter homoseksualitet som synd.

*

Hvis staten virkelig skal skride til handling, må det være på baggrund af entydige udsagn (om misrøgt af et barn), – der er hævet over enhver tvivl!

Det må i det tilfælde antages, at sådanne eksempler findes, at utvetydige test kan etableres, og at vurdering af de foreliggende data foreligger. Hvis ikke, må borgeren bede staten om at holde sig udenfor hans hjem. Den har ingen ret til at trænge ind – og slet ikke hvis det er et ideologisk motiv, som driver dem.

Man beskæftiger sig med tilfælde, hvor de sociale livsbetingelser kan være truende, og hvor der kan være tale om, at børns velfærd er på spil, men her må der tages vare på forældrenes hovedansvar, så at det ikke bliver staten som til sidst skal opdrage vore børn.

Sociale livsbetingelser kan i enkelte tilfælde være truet, men det er ikke tilstrækkeligt til at generalisere sagen i et sådant omfang, at ’en kampenhed’ skal sætte ind, og uskyldige, kristne hjem skal invaderes og i værste tilfælde hærges af kommunen.

Der kan være udtalt bekymring for et enkelt barns udvikling på grund af mistrivsel – men det betyder ikke, at det skal føre til overgreb fra myndighedernes side, – og slet ikke til dannelsen af et sådant korps med særlige beføjelser.

BEMÆRK:

Foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges blev stiftet d. 23. nov. 2013 i Vejen Kommune.

Foreningens formålsparagraf har det ene erklærende sigte at ville være et forsvar for Danmarks Riges Grundlov af 1953, herunder særligt § 4, hvori det hedder: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Som medlem af foreningen kan ifølge vedtægterne, § 3 stk.1 enhver, som tilslutter sig foreningen og vedkender sig dens vedtægter, indmelde sig.

Støtteprojektet ’Borger-Burger’ blev oprettet i påsken 2014, hvor bestyrelsen fore foreningen besluttede at påtage sig den økonomiske byrde for gennemførelsen af en retssag mod de statslige instanser, der ved indførelsen af lov nr. L 105 og L 106 om kirkelige vielser af par af samme køn (ifølge den nedlagte påstand) har overtrådt den 4. bestemmelse i Danmarks Grundlov.

Ideen bag betegnelsen ’BORGER-BURGER’ er opfordringen til ’at spise én burger mindre om måneden’ og sende beløbet kr. 50 (eller andre donationer) til konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse. Adskillige borgere anvender deres egen banks service-ordning til dette månedlige formål.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’JEG LEVEDE I SYV ÅR SOM LESBISK’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 16.10.2020.