BAGGRUNDEN FOR GAZA-KONFLIKTEN

Da Moses i sin tid stod overfor at skulle konstruere ørkentabernaklet, sagde Herren til ham: ”Se til, at du udfører det efter det forbillede, som vises dig på bjerget” (2.Mose 25:40).

Han gik således frem efter en ganske bestemt konstruktionstegning, der i detaljer blev vist ham på Guds bjerg.

I dag står jøderne overfor at skulle opføre det tredje tempel – og de har ingen anden tegning at gå efter end den, der står nedfældet i de sidste otte kapitler af Ezekiels bog…

Ifølge denne tegning er det udfordrende spørgsmål til bygningsmændene dette ene: Vil I bygge det nye tempel med to eller ét rum? Dette er den egentlige baggrund for den aktuelle konflikt i Gaza. Den drejer sig om tempelpladsen, og palæstinenserne er ivrige efter at bevare den blå kuppel, som dækker over det sted, hvor pagtens ark stod (ifølge Salomons tempel, som han opførte på jebusitteren Ornans tærskeplads i Jerusalem (2.Krøn. 3:1).

Alt dette finder sin forklaring i den hændelse, da Jesus råbte sine sidste ord på Golgata-højen uden for byen: Templets forhæng mellem det hellige og allerhelligste blev sønderrevet af en mægtig, usynlig hånd, og der var fra det øjeblik kun ét rum i Templet!

I tegningerne over ’det tredje tempel’, som findes i Ezekiels Bogs sidste otte kapitler, er der ikke noget forhæng. Her er ingen lysestage og ingen ark med Guds lovs to tavler. Der er således kun ét rum, hvilket er årsagen til, at jøderne må opgive dette projekt (Ezekiels tempel) og palæstinenserne råber højt om de muslimske helligdomme som står rejst på den gamle tempelplads. Lad mig forklare:

JERUSALEM, JERUSALEM – DU, SOM IHJELSLÅR…

Vi må forstå, at hele konflikten, som den udvider sig omkring Iran, Syrien, Libanon, Gaza – og Jerusalem, kun har ét sigte: Templet (jødernes 3. tempel) og tempelpladsen i Den Hellige By.

Politisk vil der være mange vinkler at iagttage – men åndeligt drejer det sig kun om dette ene: Jesu komme, og hvorledes Han nu vil blive modtaget af jøderne, som forkastede Ham, da Han første gang kom til dem.

Det er med smerte, at Jesus omtaler forkastelsen, som Han oplevede den ved sit første komme. Han siger: ”Jerusalem, Jerusalem! Du, som ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig. – Se, jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv. Thi jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, da I siger: ”Velsignet være den, som kommer i Herrens navn (Matt.23:37-39).”

*

Da han kort efter sidder med sine disciple på Oliebjerget, spørger de ind til begivenhederne, som ’fra nu af’ (23:39) vil finde sted. Der er nogle detaljer, som de gerne vil have styr på.

(- og her ligner de os! Vi vil gerne have at vide, hvad der sker i øjeblikket, og hvor vi befinder os på den profetiske kalender. Hvad er det, der for tiden sker i Mellemøsten?

Hvad er det for en alliance, som synes at samle sig mod Israel. Kan det hele ikke udvikle sig til en større krig – ja, en verdenskrig – hvor stormagter (som USA og Rusland) melder sig på fronten?

Hvad vil der ske, hvis Kina samtidig begynder at gøre krav på Taiwan – og lader ord følge med handling, så at USA bliver tvunget ind i en konflikt på den anden side af kloden?

Hvordan stiller Europa sig til de seneste nyheder fra dramaet i Gaza? Der holdes i øjeblikket i UN krisemøder om sagen.

*

Der er tre forhold, som Jesus omtaler vedrørende situationen, som den udvikler sig aktuelt omkring Jerusalem.

1. Det første forhold, hvor de kristne skal være agtpågivende, er ’vildførelsen’. En massiv forførelse vil finde sted, – og ’den skal føre mange vild’ (Matt.24:5).

Bliver det kommende tredje tempel bygget med ét eller to rum? Det er ’hovedsagen i det, som sagen drejer sig om’.

2. Det andet forhold har at gøre med bedømmelsen af den militære situation omkring Gaza. (Der er i skrivende stund affyret mere end 4200 raketter fra affyringsramper i Gaza ind over Israel). Spørgsmålet er fra palæstinensernes side, hvad der skal ske med den tredje helligste moske. Hvad skal der ske med klippemoskeen?

3. Det tredje punkt er omkring vurderingen af ordene: ”I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter (Matt.24:6).”

Det er værd at bemærke, at det græske ord for ’krig’ i denne forbindelse er ordet: ’slag’. Man vil høre larmen fra ’et slag’ og rygter om ’slag’ – altså: et isoleret krigsslag, som er ’en detalje’ i en større konflikt. Men dette ’slag’ kan brede sig og blive optakten til ’en krig’ – ja, en global konflikt, som drager verdens supermagter til at invadere Israel.

KUN 10 KVADRATMETER HAR INTERESSE

Når man kommer ned til roden af konflikten, er det igen den omstridte plads, Tempelpladsen, som er stridens æble.

Muslimerne gør krav på den. (Derfor har de givet den et nyt navn: ’Moské-esplanaden’). Jøderne hævder, at det er deres, og de kristne siger, at Jesus vandrede og underviste på den plads, hvor det andet tempel, Herodes tempel, var opført.

Ifølge Bibelen er der ingen tvivl om, at et tredje Tempel, ’under tidernes trængsel’, vil blive rejst – som englen Gabriel forklarer Daniel: ”… og i to og tresindstyve uger skal det (byen og helligdommen) opbygges (Dan.9:21, 25-26).

Det er således ikke hele pladsen, som der kæmpes om. Det er kun 10 m2, som har interesse – og indtil for nyligt vidste ingen helt bestemt, hvor på pladsen de hellige kvadratmeter fandtes.

For få år siden beviste et hollandsk arkæolog-par imidlertid, hvor det allerhelligste i jødernes tempel befandt sig – og der bredte sig i Israel stilhed i en hel uge, da de i et amerikansk, arkæologisk tidsskrift fremlagde deres opmålinger og med videnskabelig styrke fastslå, hvor (på den store plads) Templets allerhelligste lå.

Indtil det øjeblik var det forbudt en jøde at gå over tempelpladsen. Han kunne jo i vanvare komme til at træde på ’det hellige sted’ – men nu, hvor man takket være de arkæologiske opmålinger vidste helt bestemt, hvor de 10 kvadratmeter var, (hvor Guds ark havde stået) kunne også en jøde bevæge sig på pladsen uden fare for at gøre sig skyldig i helligbrøde.

Der var nu blot et problem tilbage, som gjorde, at den eftertænksomme stilhed sænkede sig over Israel ved arkæologernes fund og bevisførelse. Hvor på tempelpladsen var de 10 kvadratmeter? Hvor var det sted, som i så mange år havde hindret en jøde i, at betræde den hellige plads?

Arkæologernes svar var rystende, direkte og uden omsvøb: De 10 m2 findes inde i Omar-moskeens midte. Muslimernes store, runde kuppel dækker over jødernes hellige sted. ”Vore opmålinger viser,” sagde arkæologerne, ”at templets allerhelligste er at finde midt i den muslimske helligdom…”

*

Man er gået ’lidt stille’ med denne opdagelse. Det er blevet kendt, at jøderne nu kan bevæge sig frit på tempelpladsen – men at templets allerhelligste (der, hvor Guds ark stod placeret) var inde midt i den muslimske helligdom, som blev opført i 600-tallet efter Kristus, – om dette taler man ikke gerne!

Konsekvenserne af denne opdagelse betyder nemlig, at når det tredje Tempel rejses, så må den muslimske helligdom fjernes. Og den, som vover at røre blot en sten af den 3.-helligste, muslimske helligdom – vil tænde en brand, som ikke kan slukkes.

Hvorledes vil Herrens Ånd løse det problem? For løses skal det! Det tredje tempel skal bygges, og arken (selvom den ikke eksisterer, og en ny aldrig må laves… Jer.3:16) må placeres på det rette sted. Palæstinernes protester er omkring dette problem.

MÅSKE ET JORDSKÆLV VIL LØSE DET

Da sejren var vundet i 1967, og den indre by af Jerusalem efter 2000 år atter var på jødernes hænder, samledes nogle af de militære ledere af Israels hær foran indgangen til Tempelpladsen. De stod i hellig ærefrygt overfor den mest omstridte plads på hele jorden – det mest kostbare ’real estate’ – og der herskede en underlig stilhed i dette øjeblik.

En journalist fra det internationale tidsskrift, Times, brød stilheden: ”Hvad skal der nu ske med den?” sagde han og pegede på den blå kuppel af Omar-moskeen. Chef-rabbien for militæret svarede prompte: ”Det kan intet menneske svare på. Men den kan ikke blive liggende, hvor den nu ligger. Jeg ved det ikke! Måske et jordskælv vil løse det problem.”

Alle nikkede. ”Ja, måske et jordskælv!”

*

Tanken er ikke så fjern. Et jordskælv ville være en velkommen løsning! Ingen menneskehånd ville være involveret. Intet menneske ville kunne anklages! Ingen ville være skyldig i det naturfænomen, som fejede den blå kuppel væk fra jordens overflade, og gjorde plads for opførelsen af jødernes Tredje Tempel. Ja, det er med fornyet interesse, at vi læser skriftordene fra den bibelske beretning om den tredje verdenskrig: ’Ezekiel-krigen’, ’Gog-krigen’. Dér tales netop om et jordskælv af stor betydning:

”På hin dag, når Gog overfalder Israels land, lyder det fra den Herre, Herren, vil Jeg give min vrede luft. I nidkærhed, i glødende vrede udtaler Jeg det: Sandelig på hin dag skal et vældigt jordskælv komme over Israels land… Bjergene skal styrte, klippevæggene skal styrte OG HVER MUR SYNKE TIL JORD (Ezekiel 38:19-20).”

… det sidste: ’og hver mur skal falde til jord’ fortæller om de mange mure, som menneskene har bygget over ’de hellige steder’. Jeg tænker her på den bygning, som man har bygget over Peters hus i Kapernaum eller den kirke, som er bygget over Jesu fødested i Betlehem. Man har bygget en kirke og givet den navnet: ’Maria Himmelfartskirke’ på trods af, at der ikke findes nogen beretning i Bibelen, som har registreret ’en sådan hændelse’.

Jo, i sandhed: ’Hver mur skal falde’, og blandt disse kunne meget let tilføjes ’murene, som opretholder den blå kuppel, der er bygget over de 10 m2, som var jødernes allerhelligste – stedet, hvor pagtens ark blev stillet.

DE SKYLDER JØDERNE EN FORKLARING

Den eneste konstruktionstegning, som i Bibelen findes over det 3. Tempel, er de otte sidste kapitler i Ezekiels Bog.

De fortæller om de ceremonier, som skal finde sted, når man ofrer dyr – og de kristne har dermed fået tilstrækkeligt at vide til at kunne sløjfe den tempelbygning som ’et gyldigt offer for Gud’. Ifølge Ny Testamente er der kun ét offer, som er velbehageligt for Herren – og det er Jesu offer, da Han bragte sig selv som et lydefrit offer for alle mennesker på Golgatas Kors.

Men dermed er deres tjeneste vedrørende det 3. Tempel ikke til ende! De skylder nemlig stadig jøderne en forklaring på hemmeligheden bag det ufuldkomne offer bag Ezekiels tempeltegninger – og de er de eneste, som kan give den forklaring! Hemmeligheden er betroet dem, og vé dem, om de i denne time er tavse.

Lad mig kort redegøre for dette:

*

”Men du, menneskesøn, giv Israels hus en beskrivelse af templet (Ezekiels Tempel), dets udseende og form, at de må skamme sig over deres misgerninger (Ez.43:10).”

Besynderligt! Ezekiel får her besked om, at han skal beskrive templet på en sådan måde, at Israels hus ’skal skamme sig over deres misgerninger’ (Ez.43:10).

– ”Dersom de skammer sig over alt, hvad de har gjort, så kundgør dem templets… indgange… skriv det op for deres øjne, så de mærker sig hele billedet…”

Profeten skal altså især lægge vægt på templets ’udgange og indgange’ (v.11) – og når han gør det, vil Guds Ånd overbevise dem (jøderne) om deres synd. Det er den besked om templet, som bliver betroet Ezekiel. Gør han, som Herren siger, vil Israels hus ’skamme sig over deres misgerninger’. Gør han det ikke, skal deres blod blive krævet af hans hånd (Ez.3:18-19).

VÆGTER OVER ISRAELS HUS

Menneskesøn! Jeg sætter dig til vægter for Israels hus; hører du et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.

Når jeg siger til den gudløse: ”Du skal visselig dø!” Og du ikke advarer ham eller for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd.

Advarer du derimod den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed af sin vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men du har reddet din sjæl (Ezekiel 3:17-19).”

I lyset af disse alvorlige ord til Herrens profet (som tiltales med benævnelsen ’Du menneskesøn’) skal forklaringen om templets indretning i Brevet til Hebræerne forstås. Her står skrevet: ”Nu havde også den første pagt sin gudstjenesteordning og sin jordiske helligdom (Templet).

”Thi i den var der indrettet et forreste rum, hvori lysestagen og bordet og skuebrødene var; det kaldes det hellige.” Og bag det andet forhæng var der et rum, som kaldes det allerhelligste (Hebr.9:2-3).”

”Derved giver Helligånden tilkende, at vejen til Helligdommen endnu ikke er fri, SÅ LÆNGE DET FORRESTE RUM ER DER.

*

Vi forstår, at templet var (fra første færd) udstyret med to rum: ’Det forreste rum’, som kaldes det hellige – og ’et rum bag det andet forhæng, som kaldes det allerhelligste.”

Sådan var templet indrettet. ’SÅ LÆNGE DET FORRESTE RUM VAR DER’. Det vil sige, at når det forreste rum fjernes, så sker en ændring med tempeltjenesten. ’Så giver Helligånden til kende’, at vejen til det allerhelligste nu er fri.

Da Jesus udåndede på korset uden for Jerusalem, skete der noget inde i templet. Forhænget blev revet i stykker (fra oven af nedefter) og de to rum blev til et rum. Det er det budskab, som Ezekiels tempel giver os.

Den gudstjeneste, som Ezekiels Tempel tillader, er en gudstjeneste, som vidner om, at det guddommelige tempel kun har ét rum. Det vil sige, at de kristne stiller sig op foran bygherrerne til det tredje Tempel med et relevant spørgsmål: Bygger I et tempel med ét eller to rum? Svarer bygherrerne, at de bygger templet med to rum, så vidner de dermed om, at ’vejen til det allerhelligste endnu ikke er fri’. Men svarer bygherrerne, at de bygger templet med ét rum, så vidner de dermed om, at de bygger Messiastemplet, hvor vejen til det allerhelligste er fri – sådan, som det blev kundgjort den dag, da Jesus udåndede på Golgatas kors.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’NEDRIVNINGS-PROCESSEN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.06.2021

ET GLIDENDE STATSKUP

… ordene er ikke mine! De er dukket op i en artikel, offentliggjort i slutningen af april i ALTINGET om statens ’ulovlige salg af borgernes DNA’. ”Et glidende statskup,” er imidlertid det helt rigtige udtryk for situationen i Danmark.

Jeg forsøger i det følgende at sætte ord på ’glidebanen’. Den begynder med en forsømmelse, som de skotske kristne ikke – som de danske – har gjort sig skyldige i. I Skotland har kirken fra begyndelsen protesteret mod Statens ulovlige nedlukning af kirkens gudstjenester – og har i april 2021 vundet en stor sejr.

Det næste skridt bliver kampen om lovens tavler. Her er den første tavle allerede ved at forsvinde i krigens tummel, og er blevet erstattet med en moralfilosofi, som bygger på teser, der ikke er forankret i Guds ord.

Dette er billedet på Danmark i dag. Etikken trues i dette øjeblik af en altdominerende verdsliggørelse, og det kan ende med et statskup af ukendte dimensioner.

SKOTSK KIRKE VANDT OVER CORONA-NEDLUKNING

Mere end tyve kirker i Skotland har i fællesskab protesteret mod den totale lukning af kirker og offentlige gudstjenester i forbindelse med de restriktioner, som har været indført på grund af Covid-19.

Sagen er nu afgjort ved retten. Og dommeren, Lord Braid, har i et 74 siders retsudskrift givet kirkerne ret i deres klagemål. Det vil sige, at kirkerne i Skotland atter kan åbne og holde frie gudstjenester.

Udskriftet er i sin faglige fremstilling temmelig kompliceret (og yderst akademisk i sit sprogbrug. I det følgende har jeg derfor tilladt mig at parafrase de vigtigste paragrafer (hvoraf der findes 135), som er følgende:

DE SKOTSKE PROTESTANTERS STILLING
Paragraf 64

”En hvilken som helst sag, som har at gøre med ’at hindre en gudstjeneste’, ligger uden for et parlaments beføjelser og må derfor henlægges til kirkens afgørelse.”

Det er et absolut indgreb i den protestantiske kirkes praksis, og har (for Skotlands vedkommende) ikke fundet sted siden forfølgelserne under 1500-tallets ’Stuart-kongedømme’.

Der eksisterer i den protestantiske kirke en klar og tydelig adskillelse mellem kirkens åndelige myndighed og statens magtbeføjelser, som udledes af læren, der er kaldt: ’THE DOCTRINE OF THE TWA KINGDOMS’ – og som betoner, at ’det verdslige styre aldrig må gribe ind i de kirkelige handlinger (General Assembly Act 1592).

Denne lov pålægger alle vegne og til alle tider ’de ældste’ i en kirke det alvorlige ansvar for, at ’Gudstjenesten skal finde sted’.

I Skotland ignorerede STUART-monarkerne denne lov af 1592, og forsøgte at indføre kongelig absolutisme, hvilket førte landet ind i en hundredårig konflikt.

Da de kristne rejste sig i kampen mod statsmagtens overgreb, opstod der en tid med streng forfølgelse, hvilket førte følgende ordninger med sig:

Trosbekendelsen blev ophøjet til lov i 1690. Den protestantiske tro blev sikret ved lov i 1706. Året efter blev den skotske protestantiske kirke sikret sin selvstændighed.

Dette førte til, at coronavirus-loven i 2020 ikke kunne gennemføres i Skotland. Følgen af dette må være, at en hvilken som helst kriminalisering af gudstjenesten er et brud på korsets evangelium. Kirkens ledelse kan betros et selvstændigt ansvar under en pandemi, hvilket har bevist sig.

DE SKOTSKE KATOLIKKERS STILLING

Den katolske kirke har rettet en speciel henvendelse til myndighederne med hensyn til pandemiens berøring med kirkens liturgiske tjeneste. Den foreligger i et antal dokumenter, som er udstedt af ’The Congregation for Divine Worship’ og Disciplinen m.h.t. Sakramenternes forvaltning (Vatikanets webside numrene: 7/44 og 7/46). Den protestantiske kirke har meget tilfælles i disse anliggender. I 1921 blev den skotske kirke givet ’exclusive jurisdiction’, idet det hedder:

”Kirken alene har ret og magt (og er ikke underordnet nogen civil myndighed) til at lovgive i alle sager som har at gøre med doktrinære emner, tilbedelse, ledelsen og disciplinære forhold i kirken” (Artikel af de ’Declatory Articles’).

DOMMERENS KONKLUSION

Efter omhyggeligt og detaljeret at have gennemgået hele processens klagepunkter, konkluderer dommeren med følgende:

”På baggrund af dette er jeg kommet til følgende resultat: De regulativer (som regeringen har pålagt kirken) er i modstrid med den omtalte artikel 9, som derfor er sat ud af spillet.

Det berører den konstitutionelle ret, som kirken har, og jeg finder det derfor ret på dette punkt at støtte dens klagemål.

(Jeg har dermed ikke taget stilling til, om det er sikkert at åbne alle kirker, men jeg har sat en grænse for, hvad der fremover er lovligt i denne forbindelse.) At kriminalisere Skotlands protestantiske kirke for at holde åbent for en offentlig gudstjenestes er ulovligt.

Det er ikke op til retten men til regeringen, om den skylder kirken en undskyldning! (paragraf 131 i dommerens præmisser).

*

Denne afgørelse, som hviler på Luthers lære om de to regimenter, må få sin indflydelse på nedlukningsbestemmelserne i Danmark! Læren om de to regimenter (som har været grundlæggende for ’statens overhøjhed’ over kirken i Skotland) er med denne dom – en gang for alle – sat på plads. Det er blevet understreget, at stat og kirke har hver sin specielle opgave og hver sin myndighed.

Disse opgaver og myndighedsområder må aldrig blandes sammen. Staten har sin verdslige opgave og myndighed. Kirken har sine åndelige beføjelser.

Den kristne borger anerkender, at han er sat til at tjene begge regimenter. Han skal udføre sine pligter i loyalitet over for den gudgivne øvrighed. Samtidig er han forpligtet på Guds ord og skal adlyde Gud mere end mennesker (Ap.G.5:29).

Denne tankegang er helt klart udtrykt i f.eks. Luthers Store Katekismus samt i Den Augsburgske Bekendelse (artikel 28). Luthers navn står nævnt i den danske Grundlov (§ 4) – og hans lære om de to regimenter kan ikke ignoreres.

*

Karl Marx (d. 1883) bevæger sig i baggrunden for den politik, som føres i Danmark for tiden (’Gud skal køres ud på et sidespor’). Marx er overbevist ateist. Normerne er bestemt af samfundsstrukturen og de økonomiske og produktionsmæssige forhold. Det vil sige, at det er helt og holdent de materielle faktorer, som styrer moralen.

Dette er den samfundsidé, som aktuelt leder tankegangen på Christiansborg – og det er et menneskesyn og et samfundssyn, som er i direkte modstrid med Luthers lære, som den danske stat har forpligtet sig til at understøtte (grl. § 4).

Her begynder ’glidebanen’. Overtrædelsen af den 4. paragraf i grundloven ved ikke at fastholde denne statslige forpligtelse fører til ’et statskup’ som Danmark står i fare for at opleve.

(I den forbindelse bør man bemærke følgende:

Et nyt slag har ramt efterfølgerne af samfundskritikeren Alexei Navalny. Det russiske justitsministerium har mandag d. 26. april beordret alle aktiviteter, som er forbundet med den fængslede leder, Navalny, øjeblikkeligt at ophøre! ”Det er illegale ’ekstremister’ og ethvert form for samarbejde vil blive retsforfulgt,” hedder det.

Moskva-kontoret for den bevægelse, som støtter Navalny, har ladet vide, at deres fængslede leder opfordrer til at ophøre at arbejde efter det gamle format. ”Det er for farligt. Men vi fortsætter under de nye betingelser – og vi er mange, og vil ikke lade os stoppe.”)

Det næste skridt på ’Glidebanen’ drejer sig om begrænsningerne i statens myndighed, og at den første af lovens to tavler (med de ti bud) er ved at gå tabt.

STATENS MYNDIGHED

I den fjerde grundlovsparagraf har den danske stat forpligtet sig selv til at understøtte den lære, at ’staten har fået sin myndighed fra Gud’. Det vil sige, at den på bedste måde skal skærme og varetage og på retfærdig vis fremme Guds skabelsesorden.

Til dette formål har staten fået de kraftigste midler – ja, til og med myndighed til (om det er nødvendigt) at straffe med døden.

”Thi den (staten) er Guds tjener dig til gavn. Men gør du det onde, så frygt, thi øvrigheden bærer ikke sværdet for ingenting; den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt” (Rom.13:4).

*

Der er en morallære, som kaldes ’Den kristne etik’. Det er en lære, som sætter fokus på, hvad der kan betragtes som Guds vilje med hensyn til det at være en kristen borger, og hvordan man skal leve et værdigt og sundt liv ud fra den erkendelse, at man er borger ’i to regimenter’ – altså at man tilhører en verdslig stat, men samtidig er bundet i sin samvittighed, som byder en, at nægte at følge øvrighedens befalinger, hvis de befaler en at synde (C.A. artikel 16).

Den kristne etiks principlære kan direkte anvendes på alle konkrete livsspørgsmål. Det skal på ingen måde forstås på den måde (som nogen uretfærdigt anklager os for) at Bibelen er: ’Et fasttømret system af leveregler, som ligger færdigredigeret til brug’. Dette er langt fra tilfældet.

Af den principielle lære (om de moralske spørgsmål og almindelige leveregler) vil det tydeligt fremgå, at det er de ti bud, som ligger til grund for bl.a. den 4. grundlovsparagraf, som siger, at ’den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten’.

Den danske folkekirke er kristen. Folkekirken er evangelisk-luthersk. Det vil sige, at den bygger på Bibelen, og de forskellige kirkelige bekendelsesskrifter (deriblandt Den Augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus).

Ifølge denne grundlovsparagraf er staten forpligtet til at understøtte den tyske teolog, Martin Luthers, lære, som dannede grundlag for den danske reformation.

(Det vil sige, at den skal stride mod den marxistiske verdensopfattelse og ikke offentligt kan give til kende, at den godkender kongehusets velvillige indstilling overfor ’World Pride’, som har modtaget et kongeligt protektorat.

ER DEN FØRSTE AF LOVENS TAVLER VED AT GÅ TABT…

Den etiske tænkning er i dag blevet løsrevet fra åbenbaringen! Man arbejder ikke længere med de ti bud som ord, Gud har sagt.

”Gud er kørt ud på et sidespor, og man har erstattet Ham med forskellige begreber, som f.eks. solidaritet, frihed og frem for alt kærlighed. Det vil sige, at de styrende kommer bort fra forankringen i Guds ord, og man driver langsomt men sikkert ud på det store ’meningernes ocean’, hvor der ikke mere er mulighed for at få jordforbindelse. Talen bliver mere og mere urealistisk – og det hele ender i noget uvidenskabeligt vrøvl, som den jævne borger ikke kan identificere sig med.

*

”Thi skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud (Rom.1:21). Sådan beskriver apostelen gudløse politikere, som fører folket ud på dybere og dybere vand.

”De ærer ikke den Skaber, som gav dem livet, og de takker ikke den himmelske Fader, som beredte en vej til frelse for deres fortabte sjæle, men: ’… deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer…’ (v.21).

Bibelen afslører faren! Når det hedder: ”Deres uforstandige hjerte blev formørket,” så er faren for forfølgelse af den værste slags indenfor rækkevidde. Så handler de styrende ud fra vanviddets hjerteformørkelse, og da er det tiden for undergrundskirken (og nogle, som skal flygte) at kæmpe for at beholde livet.

Det, som er ved at ske i det danske samfund, og som har betydning for hver levende sjæl – troende og vantro – er, at den første af lovens to tavler er ved at få tabt.

Det beviser tydelige forfaldssymptomer i den moralske tænkning. Etikken trues i øjeblikket af en altdominerende verdsliggørelse. Sekulariseringen kører på fulde omdrejninger – og medierne er hovedansvarlige for, at dybt moralske spørgsmål ender med at blive til en fattig ’humanetik’.

Dette er billedet på dagens Danmark: Et samfund, der som en skibsbruden driver meningsløst ud på det store dyb, hvor forsømmelsen vil kræve sin pris. Er det endnu tid til at bringe den første tavle (af de to tavler med de ti bud) tilbage?

ET GLIDENDE STATSKUP

Staten er ved at opfinde en hel ny rolle, som den skal spille over for borgeren! I stedet for at beskytte og værne om landets indbyggere, skal den ’bruge’ alle borgernes tvangsindsamlede persondata til at drive handel med. Man vil anvende sensitive, digitalt indsamlede, strengt personlige oplysninger i kommerciel øjemed. Man vil misbruge, hvad man ved om den enkelte borgers DNA, for at opnå ’visse økonomiske goder’ ved salget.

”Staten har allerede igangsat en markedsføringskampagne for at tilbyde udenlandske virksomheder adgang til at eksperimentere på danskernes mest sensitive data,” fortæller Stephan Engberg i en artikel om regeringens ’life science-strategi’, hvor han omtaler statsmagtens ’datahvidvask’ af borgernes DNA.

Man bør i den forbindelse ihukomme Jesu ord: ”Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere (Luk.22:26).”

Staten hævder, at ’tvangsovervågningen’ selvfølgelig er ’for patientens skyld’ – men i virkeligheden varetager den leverandørernes – ikke borgernes – interesser.

”Danmark er midt i, hvad der reelt må betegnes som et glidende statskup fra statsadministrationens side,” hævder Stephan Engberg. ”Politikerne svigter og lader sig køre ud på et sidespor, fordi de ikke forstår problemerne.”

STATSKUPPET FORBEREDES

I Israel blev et sådant statskup forhindret id et afgørende øjeblik. Det skete i Kong Davids sidste dage.

Den unge, flotte Adonija, var den fjerde søn af David, og den ældste efter Absalom (som døde under forsøget på at frarøve sin far, David, tronen). ”Han dristede sig nu til at sige: ”Jeg vil være konge!” (1.Konge 1:5)

De mænd i Danmark, som på lignende måde tørster efter at overtage regeringsmagten, må have vurderet det forhåndenværende system til at være så svagt og udhulet, at de har set anledning til at give udtryk for de samme ambitioner; vi hører dem sige: ”Gør mig til statsminister!”

”Adonija underhandlede med Joab og præsten Ebjatar” (1.Konge 1:7) og forsøgte dermed at sikre sig hærens og det religiøse livs samtykke – og han sørgede for at holde profeten Natan og Davids livvagt udenfor deres mørke planer.

Det samme sker i dagens Danmark. De, som vedkender sig planerne om (på længere sigt) at underminere det bestående demokrati og den grundlov, som sikrer borgeren visse frihedsrettigheder, har allerede bevist deres dunkle ærinde; de arbejder sig støt men sikkert gennem alle forhindringer og protester, og det ser ud til, at de vil nå deres forehavende, før nogen egentlig modstand er kommet på benene.

STATSKUPPETS SØRGELIGE ENDELIGT

På et tidspunkt brød lyset igennem. Den første, der rørte på sig var profeten, Natan. (Det var en guddommelig afklarethed, som afslørede forbryderne).

Han henvendte sig til ’the grande old Lady of the court’, Batseba (som også var mor til Salomo, der var udset til at skulle være konge efter Herrens vilje… 2.Sam.7:12-16 og 1.Krøn.22:7-10).

”Lad mig nu give dig et råd,” (1.Konge 1:12) sagde profeten til Batseba; og så satte han hende ind i den plan, som skulle standse det kommende statskup. Batseba fulgte den Guds mand, profeten Natans, råd, og det endte med, at David gentog sin ed på, at Salomon skulle følge ham på tronen.

Adonija (som havde arrangeret en kroningsfest) flygtede sammen med alle sine gæster for Salomon. Da han tilsidst stod fangen foran sin bror, sagde denne til ham: ”Gå til dit hjem!”

Her kunne historien om det mislykkede statskup i Israel være tilendebragt – men Herren havde afgjort Adonijas skæbne anderledes.

Efter en kort tid henvendte Adonija sig til Batseba med ordene: ”Du ved, at kongeværdigheden tilkom mig – og nu har jeg en eneste bøn til dig” (v.15-16) – ”Kongen skal give mig Abisjag fra Sjunem til ægte” (v.17). (En smuk ung pige, som var udset til at tjene kong David i hans sidste dage).

Batseba svarede: ”Vel, jeg skal tale din sag hos kongen.”

Kong Salomo modtog sin mor med den største respekt og ære – men da han hørte om hendes ærinde, gav han straks befaling om, at Adonija – hovedmanden bag det mislykkede statskup – skulle hugges ned på stedet.

Præsten Ebjatar blev frataget sin stilling samme dag. Joab, som var medsammensvoret i landsforræderiet, blev dræbt, og Simei, som havde udtalt svære forbandelser over kong David, fik besked på at holde sig i sit hjem. Da han nogen tid senere forbrød sig mod dette, blev han dræbt på stedet. Således mødte alle, der havde deltaget i statskuppet, deres sørgelige skæbne.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’VÆGTER, HVORDAN SKRIDER NATTEN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 21.05.2021

HOMOPARADER BREDER SIG NU TIL MINDRE BYER

Glimmer i alle regnbuens farver vil i denne sommer blive en del af gadebilledet i Aabenraa. Byen bliver ramme om landsdelens første ’pride’ for at ’hylde mangfoldigheden’.

Dette budskab støtter sognepræst Thomas Nedergaard og hans Sct.Jørgens kirke i Aabenraa. Kirken vil være aktør i den homoseksuelle parade, der bliver holdt d. 24.-30. juni i år.

”Gud er fuldstændig ligeglad med, hvilken seksualitet du har. Det handler om at få lov at udleve den kærlighed, man nu engang oplever. Det handler ikke om at afgrænse Guds kærlighed,” siger præsten.

I Luthersk Mission i Aabenraa vækker det – som i andre kirkelige kredse – bekymring, at præsten udtaler sig sådan. ”Det er simpelthen imod Guds Ord,” siger kredsformand Martin Munk.

*

Samtidig er det bekymrende for de menigheder, som er modstandere af, at homoseksuelle festivaler nu breder sig til Danmarks provinsbyer, at kronprinsesse Mary har tilsagt sin støtte til en sådan udvikling. Dette er sket ved, at kronprinsessen har udstedt et kongeligt protektorat for ’World Pride’, som ankommer til København i august 2021.

*

En ny lov, der vil berøre danskernes borgerrettighed til at demonstrere, er samtidig på trapperne.

Det er regeringen, som vil begrænse danskernes mest basale frihedsret. Regeringens støttepartier kritiserer den nye lov. Justitsminister Nick Hækkerup afviser kritikken – men er åben for en justering. Med den nye lov vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et generelt opholdsforbud, der gælder alle danskere, hvis det vurderes, at et specifikt område er præget af utryghed. ”Det nye såkaldte ’tryghedsskabende opholdsforbud’ kan forhindre fremtidige demonstrationer,” hedder det fra modstandere af lovforslaget.

GUDS ’HVISKEN’

Ikke kun i Danmark breder sig homo-propagandaen. I Norden tager den fart i Sveriges Kirke.

Præsten Mats Hermanssons billeder vises i Masthuggskirken i Göteborg. Blandet andet fremstilles Jesus som fange med raget hoved og en rosa triangel på fangedragten. (Det er et symbol for homoseksuelle under forfølgelse). På det andet billede har Jesus et regnbueflag som kendemærke på sin trøje. Han holder en opslået bog frem. Den indeholder ordene: ”Jeg siger dig: vær ikke bange.”

Masthuggskirken har hidtil ikke fået nogle negative reaktioner på udstillingen,” siger menighedsrådsformand, Marika Palmdahl. I kirkerummet findes et tidligere værk af Elisabeth Ohlson Wallins fotoserie ’Ecce Homo’, som forestiller Jesus i forskellige homoseksuelle miljøer.

*

I en video, som for nyligt er blevet offentliggjort på twitter, stiller sydbaptisternes præsident, J.D. Greear, i USA, sig til skue med en massiv mangel på bibelsk indsigt ved at insistere på, at Bibelen kun hvisker om, at homoseksualitet er en synd: ”Vi bør kun hviske, når Bibelen hvisker, men vi bør råbe højt, når Bibelen råber højt,” erklærer han.

Jeg spørger: Er beretningen fra Sodoma i næsten hele det 19. kapitel af 1. Mosebog kun ’en hvisken’ fra Gud? Er det kun en tilbageholdt hvisken, da to engle, som byens indbyggere ville voldtage, råber advarende til Abrahams slægtning, Lot, at han skal føre ’alle, som hører ham til’ ud af byen. – ”Gud står i begreb med at ødelægge stedet, fordi skriget over stedet er blevet stort for Herren (1.Mose 19:12-13)?”

Eller lyver Gud, når han i kapitlet forinden siger: ”Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres synd er såre svær – derfor vil Jeg stige ned og se, om de virkelig har handlet så galt, som det lyder efter skriget over dem, der har nået mig..?” (1.Mose 18:20-21)

”Da solen var steget op over landet… lod Herren svovl og ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra himlen (1.Mose 19:23-24).”

Det var Herrens svar på det spørgsmål, ’om indbyggerne virkelig havde handlet så galt, som råbet over dem forkyndte’. Guds svar lød som en torden. Der lød et voldsomt brag (som efter en frygtelig eksplosion) – og ’røg steg til vejrs fra landet som røgen fra en smelteovn’! (19:28) En ødelæggelse, der lød som en voldsom eksplosion, et brag hørtes mellem bjergene, der smeltede ved den brændende hede, som pludselig vældede frem fra jordens indre.

Den, der kalder Sodomas ødelæggelse for en ’hvisken’, er en løgner.

GUDS TALE ER IKKE EN HVISKEN

”Men når man stiller jer for retten, skal I ikke bekymrer jer for, hvorledes eller hvad I skal tale; thi det skal gives jer i samme stund, hvad I skal tale. Thi det er ikke jer, som taler, men jeres Faderes Ånd, som taler gennem jer (Matt.10:19-20).” Gud vil i denne ekstreme situation ikke inspirere til ’en hvisken’. Det bliver ’et råb til omvendelse’.

Den dag vil komme, og den er frygtindgydende og opmuntrende nær, hvor dette sandhedsord – denne bemærkelsesværdige fremtidsprofeti vil gå i opfyldelse!

Som et lyn fra en klar himmel, vil den slå ned på nogle fredelige borgere, som (uden at ane uråd) har bevæget sig for langt frem i frontlinjen, hvor de pludselig bliver overfaldet af myndighederne.

Deres forbrydelse er, at de har – med al rimelig grund – gjort brug af deres ’ret til at ytre sig’. Det skal ikke ’hviskes’, men det skal ’råbes ud’.

De har bemærket, at grundlovens paragraf 77 (med al ønskelig tydelighed) betoner, at enhver dansk borger ’på tryk, i skrift og tale er berettiget til at offentliggøre sine tanker’ – samt at ’censur og andre forebyggende forholdsregler ingensinde på ny kan indføres’.

Er denne frihedslov i fare ved det kommende lovudkast om ’tryghedsskabende opholdsforbud’?

*

Det er denne grundlovsparagraf, at Jesus har en kommentar til. Han siger: ”Se, jeg sender jer ud som får iblandt ulve (v.16) – og det kan være skræmmende for nogle, at måtte se de barske realiteter i øjnene. Jesu udsendelse af disciple har aldrig været nogen ’fredelig handling’.

”Når man stiller jer for retten,” er Hans indledningsord, og dermed tillader Han ingen at misforstå udsendelsens risiko og betingelser. Det er en farlig vej at betræde for dem, som han har kaldet til at forkynde Hans ord i disse sidste tider. Allerede i ’udsendelsesordene’ er disse udtryk blevet støbt:

1) ’som får iblandt ulve’ og

2) ’når man stiller jer for retten’

Det er mere end tydeligt, at det ikke drejer sig om en behagelig ferierejse. Det bliver en rejse for ’råbere’, der på gader og stræder vil løfte røsten, så at alle må standse og lytte.

ET VÆKKENDE RÅB

Gud ødelægger Sodoma og Gomorra med en regn af ild og svovl, og forudsiger dermed de sidste dages tilintetgørelse af jorden…

”… og byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, idet han satte dem til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende tider (2.Pet.2:6).”

Det var Guds endelige dom, som udtales i en verden, hvor mennesker ’ikke vil høre om dom’.

Et samfund blev ’lagt i aske’, så man har svært ved at finde resterne i dag. Dermed sætter Gud ’et advarende eksempel ’for mennesker, der lever og ånder i vor tid’. ”Jeg vil med dette tale til de kommende slægter,” siger Herren. Det vil sige, at vort slægtled er inkluderet.

Med dette afleverede mennesker en sidste fornærmelse af Gud.

Med et forsøg på homoseksuel voldtægt af to engle, som Gud havde sendt til Sodoma (for at iagttage deres homoseksuelle adfærd) gør byens indbyggere sig skyldige.

”Ligeledes er Sodoma og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen, sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid” (Judas v.7).

Det er ikke blot et enkelt menneskes fald, der er tale om her. Nej, det er et helt samfund, som er ’hengivne til utugt’. Og det er ikke blot utugt i almindelig forstand, men det er ’seksuel omgang, som er naturstridig’. Derfor er straffen særlig hård. ”De lider straf til evig tid,” hedder det. Dette budskab skal ikke blot hviskes. Det skal råbes ud.

*

På sin vandring mødte Jesus en lovkyndig, der var ekspert i at udlægge skriften. Han var åbenbart af den mening, at Jesus fornærmede dem, som var anset som særlig ’skriftkloge’. Han sagde derfor: ”Mester, når du taler sådan, krænker du også os (Luk.11:45).”

Jesus sætter ham på plads med det samme: ”Vé jer, I lovkyndige! Thi I har taget kundskabens nøgle; selv er I ikke gået ind, og dem, som ville gå ind, har I hindret deri (v.52).”

Det er dem, som Herren sigter på (og som Han vil tage et kommende opgør med). Deres forbrydelse er enorm og konsekvenserne deraf er ubeskrivelige. Dette vil Han ikke kun hviske til dem. Han vil råbe.

”Så blusser da Herrens vrede mod Hans folk (Es.5:25).”

”En evighed lang har jeg tiet, været tavs og lagt bånd på mig selv; nu skriger jeg som en kvinde i barnsnød, stønner og snapper efter luft (Es.42:14). Når tiden er inde, holder Herren ikke igen på sin vrede. Han slipper den løs, og går først og fremmest i rette med sit eget folk.

GUDS FOLK – HVEM ER DET

Da jeg var yngre, var jeg af den overbevisning, at ’Guds ejendomsfolk var jøderne’, men det syn har jeg ikke længere. Skriften siger:

”I Ham har vi også fået vor arvelod, vi som forud var bestemte dertil…” Det er jøderne, som Herren her peger på. Ordene: ’Vi, som forud var bestemte dertil’ – men grebet af Guds Ånd fortsætter apostelen: ”I Ham blev også I, da I hørte evangeliet om jeres frelse – ja i Ham blev også I, da I kom til troen, beseglet med Helligånden, som var forjættet os…” apostelen haster med at inkludere de hedninger, som kom til ham, for at han kan nå frem til den majestætiske konklusion: Helligånden, som er pant på Hans arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst (Ef.1:11-14).”

Hans ejendomsfolk er ikke jøderne alene, ej heller er det de troende hedninger alene. Hans ejendomsfolk er: ”… begge parter, forenede i ét legeme… thi ved Ham har vi, begge parter i én Ånd, adgang til Faderen (Ef.2:18).”

*

Guds ejendomsfolk – hvem er det?

For det første har vi her at gøre med ’Guds jordiske ejendomsfolk’. Det er vore jødiske brødre og søstre… det er jøderne!

”De er jo israelitter, dem tilhører barnekårene og herligheden og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelserne (Rom.9:4).”

”… dem tilhører fædrene, og fra dem stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus (Messias), som er over alle ting, Gud højlovet i evighed! Amen (v.5).”

I det følgende (af apostelen Paulus’ brev til romerne) lader den nytestamentlige Guds tjener, Paulus, os vide, ’at det ikke er alle dem, der stammer fra Israel, som virkelig er israelitter! (v.6)”

Det, at de er jøder, gør dem ikke automatisk til Guds børn. ”Kun gennem Isak skal afkom nævnes efter dig (vers 7).”

Derefter fremlægger han synet om, at de to parter udgør i et legeme Guds kirke, Jesu Kristi Legeme, her på jorden.

DET HAR DU IKKE LOV TIL’

Det er et autoritetsord, som forkyndes over landets gudløse lovgivere. Det lyder sådan: ”Du har ikke lov til at have din brors hustru (Matt.6:18).”

Disse myndige ord blev udtalt af Johannes Døberen og var henvendt til kong Herodes. Det var et påbud, som fik usædvanlige konsekvenser, fordi de faldt i dårlig jord (Mark.4:20).”

Herodes var ikke bange for nogen, og hans vej til magten var præget af hans politiske hensynsløshed – men der var én, som kongen frygtede, og det var den mærkelige mand, som ’var klædt i en kappe af kamelhår og et læderbælte om livet, og som levede i Judæas ørken af græshopper og vilde biers honning (Matt.3:4).” Skriften siger: ”Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand (Mark.6:20).”

Det var altså ikke kongen selv, som Johannes behøvede at frygte. Det var hans omgivelser, som var farlige – især den kvinde, som han havde taget til hustru, og om hvem Johannes Døberen frygtløst havde sagt: ”Du har ikke lov at have din broders hustru (Matt.6:18).”

Herodias – det var den kvindes navn, som Johannes hentydede til – ’bar derfor nag til ham’, og det i en sådan grad, at hun kun tænkte på at få den mand slået ihjel, som havde tilladt sig at udtale de ord: ’Det har du ikke lov til’.

Sådan var situationen, som herskede på slottet. Kongen ’holdt hånden over’ fangen, som sad lænket i slottets kælder. Af og til sendte han bud efter ham for at lytte til hans forkyndelse. Når det skete ’blev han meget tvivlrådig’ (Mark.4:20)… men han blev ved at lytte til ham. (Skriften siger, at ’han ville gerne høre ham…v.20).

*

Vil denne fundamentale ret, som borgerne har, til at kunne sige til de styrende: ”Det har du ikke lov til,” nu blive frataget dem? Vil det være forbudt at demonstrere når politiet vurderer, at det vil skabe ’en utryg atmosfære? Skal der gives frie tøjler til en vidtgående homo-propaganda, som endog står under kongelig beskyttelse? Lever vi i opfyldelsen af dette skriftord: ’ugudelige mennesker undertrykker sandheden ved uretfærdighed’? (Rom.1:18)

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DOMMEN TAGER SIN BEGYNDELSE’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 07.05.2021

BEGYNDELSEN TIL DYRETS MÆRKE

Ved indgangen til Hitlers hemmelige våbenproduktion, hvor 4000 tvangsarbejdere i nærheden af Hersbruck (tæt ved Nürnberg) omkom under Anden Verdenskrig, har franske undergrundsfolk sat et lille skilt. Der står skrevet: ’Währet den Anfängen’ (’Giv agt på begyndelserne’).

Det er en usædvanlig advarsel, der siger, at ’det er de små begyndelser’, vi skal være opmærksomme på.

Coronapasset er en sådan ’lille begyndelse’ til et totalitært regime. Det adskiller befolkningen i ’gode borgere’ eller ’dårlige borgere’. Passet skal indeholde bevis på et gennemført vaccinationsforløb eller en negativ Covid-19 test, der er maks. 72 timer gammel.

Det bliver svært for vaccineskeptikere at gøre indkøb. De vil – trods timers venten ved testcentre – blive afvist over en bred kam.

*

Det besynderlige ved ’dyrets mærke’ (som anført i den Hellige Skrift) er, at det bliver ikke påtvunget! Mennesket tager det frivilligt på sig – ja, mennesket er (ifølge Bibelen) offer for ’frivillig tvang’, idet det hedder: ”Det (dyret) får alle til (selv) at sætte et mærke på deres højre hånd eller pande” (Åb.13:16-17).

”Her kræves visdom,” siger Ny Testamente (v.17), og det indbefatter, at den enkelte holder sig nøje underrettet om Skriftens tale og om endetidsbegivenhedernes udvikling i den forbindelse. ”Falske profeter og falske lærere vil liste fordærvelige vrangdomme ind…” (2.Pet.2:11).

Det er en sikker sag, at coronapasset ikke er det samme som dyrets mærke. Men det indeholder de forud fortalte tegn på den ’frivillige tvang’, som ’dyret’ vil pålægge den enkelte.

”Den, der har forstand, må regne på dyrets tal,” hedder det advarende (Åb.13:18), hvilket vil sige, at der finder en vis kalkulering sted. Det vil sige, at

’Den, der har forstand’, er ikke kommet automatisk til sin viden. Han har erhvervet sig den. Han må regne ud, hvad den øjeblikkelige situation betyder. Han må være parat til at tage visse forholdsregler og kalkulere udviklingen ud fra Skriften.

Det er derfor, at de sidste tiders kristne har fået et nyt navn. Daniel kalder dem: ’de indsigtsfulde’. Han skriver: ”De kloge i folket skal bringe mange til indsigt (Dan.11:33). – og videre: ”Af de kloge må nogle bukke under, for at der kan renses ud iblandt dem, så de sigtes og renses til endens tid.”

*

Markedet er snart fyldt med tilbud. Der ser ud til at være tilstrækkelig med ivrige kunder. Folk står i kø, for at være de første, der prøver dette nye ’med ’chippen’. Altså den, som kan bæres på højre hånd eller på panden.

Man har hørt, at der står skrevet noget i Bibelen om ’chippen’. En eller anden advarsel om ’antikrist’, som vil bruge sådan en ’chip’ til at finde de folk, som er imod hans system.

Det tager man som en joke. Man ler af den historie og synes, det er morsomt, at der er mennesker, som tager det alvorligt (1.Mose19:7). De, som producerer ’chippen’, er de første til at fortælle om dens fordele.

Forleden var en annonce i bladene, som præsenterede en ny ’chip’. Man beskriver alt ’det gode’ som den kan, og nævner ikke et ord om de bibelske advarsler. Annoncen lyder således:

”BiChip er en passiv RFID-NFC transportable chip, som kan indplantes i den højre hånd. Chippen indeholder et smart termometer, der uafladeligt kan måle legemets temperatur.

Derudover kan chippen opmagasinere acces til kontrol data (som f.eks. husdøre, vogndøre samt checke arbejdspladser og udføre forskellige former for betaling).

BiChip ejer det internationale patentnummer PA.20 200 1441. Bichip er et produkt af BEZH Denmark ApS.”

Du kan altså (ved at lade indoperere sådan en chip) til hver en tid kende din temperatur. Desuden kan du åbne og lukke døre ved en håndbevægelse, og du kan betale dine varer i supermarkedet med hånden.

Men samtidig lader du dig indskrive på listen over Guds fjender, og du melder dig som én af dem, der skal straffes evigt for en forseelse, som Gud på forhånd har advaret dig imod.

DERFOR GLÆDER HERREN SIG IKKE OVER DE UNGE MÆND”

Hertil vil du sikkert indvende, at du var dårlig informeret, og du kendte ikke til de alvorlige konsekvenser af dine handlinger. Men dine protester nytter intet.

”De ledende i dette folk leder vild, og de, der ledes, opsluges,” siger profeten (Es.9:16), og fortsætter:

”Derfor glædes ej Herren ved dets unge mænd… Han har ingen medynk, thi alle er ugerningsmænd, og hver en mund taler dårskab!” (v.17)

Ifølge Bibelen er der altså tale om ’de, der leder vild og de, der ledes vild’. Herren siger om de sidste (de, der ledes vild), at de ikke undgår konsekvenserne. ’De opsluges’.

De har selv part i ulykken og er ikke uskyldige (Rom.1:20). ”Derfor glædes ej Herren ved de unge mænd.”

Er de som blinde, der går derudad? De bliver ikke forført – men de lader sig forføre. Derfor ’opsluges’ de af afgrundskræfter.

”Lad dem kun være!” siger Jesus, ”de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften (Matt.15:14).”

*

Anderledes med de unge mænd og unge piger, som følger Herren. ”De er salige, fordi de frygter Herren og ret har lyst til hans bud (Salme 112:1).

Når de bliver ældre, glæder de sig over Herrens velsignelse, som siger: ”Hans æt bliver mægtig på jord, den oprigtiges slægt velsignes (v.2).” Han frygter ikke for onde tidender; hans hjerte er trøstigt i tillid til Herren (v.12).”

Det sidste har en særlig betydning i den frafaldne slægt, som vi lever i. De ’onde tidender’ er mangfoldige. Dagligt fylder det medierne: Onde budskaber om nye plager, sygdom og død! Men ’vort hjerte er fyldt med frimodighed og glæde. Vor tillid til Herren er urokkelig (v.7).”

ADVARSLEN LIGGER I TRE ORD

”I må ikke gøre indsnit i jeres legeme… eller indridse tegn på jer. Jeg er Herren! (3.Mose 19:28).”

Mænd og kvinder, unge og gamle lader sig i dag tatovere og ved ikke, at deres ’indridsede tegn’ er begyndelsen til ’dyrets mærke’. De tror blot, at det er ’en mode’, og at man er sej, hvis man følger den. Ja, nogle er så addictet til denne nye skik, at de får tatoveringer over hele kroppen. En voldsmand i en jysk by har tatoveret 666 over halvdelen af sit ansigt – og han er farlig at møde.

Advarslen ligger skjult i de tre sidste ord i det skriftsted, som taler om ’at gøre indsnit i sit legeme’ (3.Mose 19:28). De tre ord lyder sådan: ”Jeg er Herren!” – og det er en faretruende tilføjelse til den befaling, som er givet. Det varsler, at den, som overtræder dette bud (og ikke har omvendt sig), vil i sidste ende få med Herren at gøre.

  • En ældre oversættelse af den danske Bibel (1871) gør denne sag mere alvorlig end de nyere oversættelser. Der står skrevet: ”I skal intet indsnit gøre i jeres kød (v.28).” Man forstår ved denne ordrette gengivelse af Den Hellige Skrift, at det er fuldstændigt utilladeligt at foretage sådanne ’indridsninger’ på sit kød… d.v.s. sit legeme.

Den ældre oversættelse tilføjer: ’ej heller sætte indbrændte skrifttegn på jer’. Den moderne skik med tatovering står her totalt afsløret. Det er som at blive brændemærket! Hertil kommer så den engelske oversættelse, King James, som siger: ”Ye shall not print any marks upon you (v.28).” (I skal ikke sætte noget mærke på jer). Mere tydeligt kan det ikke være!

*

”Ak!” hører jeg en og anden sukke. ”Jeg er blevet tatoveret! Altså er der ikke noget håb for mig! Jeg er som brændemærket! Jeg er blevet mærket til evig fortabelse. For mig er der nu kun dommen tilbage.”

Hvis jeg gav dig ret i dette, ville jeg ikke være en Herrens tjener. Hør, hvad jeg har at sige dig:

’Han’ (det er Herren Jesus) ”har frembåret et offer for synder, og derefter for bestandig taget sæde ved Guds højre hånd… thi med et eneste offer har han for bestandig ført dem, der helliges til fuldendelse (Hebr.10:12 og 14).”

Hvis du med din bøn alvorligt vender dig til Gud og beder ham tilgive din synd, fordi du i uvidenhed har ladet dig tatovere, så er han ’trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed’ (1.Johs.1:9).

Der står ikke skrevet: ’Så er han ’barmhjertig og god’ – men så er han ’trofast og retfærdig’. Det vil sige, at han er trofast over for sine egne løfter om tilgivelse. Han kan aldrig svigte det løfte, Han har givet i forbindelse med Jesu død og opstandelse.

UNGE OFRES LETSIND

Syv medarbejdere på rejsebureauet TUI forklarede i april 2019, at de havde fået indopereret et chip i deres højre hånd, som skal erstatte nøglekortet.

”Det var et frivilligt tilbud, som jeg sagde ja til, fordi jeg synes, det er spændende at prøve,” siger en af de kvindelige medarbejdere. Hun er ikke nervøs for, at den chip skal blive hacket eller GPS-sporet. Hun håber på, at ’chippen’ snart kan bruges som rejsekort, dankort og i træningscenteret.

”Det vil være super smart,” siger hun.

(I Sverige har omkring 4000 personer allerede fået et ’chip’ skudt ind i hånden ved hjælp af en kanyle).

Ingen af disse personer er klar over, at Bibelen advarer dem på det stærkeste mod den handling, som de i deres letsind har givet efter over for.

*

Ingen af dem har selv læst (eller er blevet undervist om) den dødsdom, som venter dem for enden af den vej, som de er slået ind på. Ingen har fortalt dem, at de fra nu af sidder på dødsgangen, der fører til fortabelse. Ingen af deres forførere bekymrer sig om deres evige skæbne. Ingen fortæller dem, hvad Bibelen siger. Ingen fortæller dem, at det står skrevet, at …

”En engel råbte med høj røst: Hvis nogen tager dyrets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger (Åb.14:9).”

”… og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder, og de har ikke hvile hverken dag eller nat… de, som tager dyrets mærke (v.10).”

Ingen har kunnet forestille sig, at det ’at tage dyrets mærke på sig’, kunne få en sådan reaktion i himlen. Den letsindighed, som menneskene udviser, har en frygtelig pris. (Må hellig gudsfrygt gribe enhver, så at de aldrig tager dyrets mærke på sig)…

*

Det bliver en mærkelig tid med frivillig tvang. En mild, forførende røst, som med jernhånd leder en hel generation af unge ad et fortabelsesspor, som de ikke kan undgå.

Bibelen siger: ”Det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke vil tilbede dyrets billede (Åb.13:15).”

Videre står der skrevet, og advarslen bliver nu tydelig: ”og det (dyret) får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande (v.16).”

I de sidste dage vil der komme monsteragtige menneskedyr på jorden, som vil regere over hele verden.

Det første dyr er en grusom tyran, og det vil virke i toogfyrretyve måneder (Åb.13:5). Det andet dyr fremstår som ’et lam, men taler som en drage’ (v.11).

*
Dette dyr ’får alle… til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande’ (v.16). Det er nødvendigt at forstå, at det andet dyr ikke bruger tvang. Det får alle til frivilligt at tage et mærke på sig. Det har en vilje af stål. Ubøjeligt i sine krav fører det en fortabt slægt af unge ind på en splinterny ’lydighedens vej’, hvor det terper en kadaverlydighed ind i sjælene, som adlyder synd til det sidste.

Skriftens advarsel er krystalklar. Apostelen siger: ”Stil ikke jeres legemer til rådighed for synden som uretfærdigheds redskaber” (Rom.6:13). ”Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en, som lydige trælle, SÅ ER I TRÆLLE UNDER SYNDEN TIL DØD (Rom.6:16).”

De, som tager mærket på sig, stiller sig til rådighed for djævelen. De stiller sig til rådighed for synden. Og prisen for, at de tog mærket på sig, er, at de skal blive tusind år længere i deres grave. De får ikke del i den første opstandelse. Lad mig forklare:

JEG SÅ DEM, SOM IKKE HAVDE TAGET

DYRETS MÆRKE

Der gives også en anden lydighedsvej. Den er for dem, som ikke tager mærket på sig. De vælger i stedet at tage mod evangeliets tilbud. De vælger Jesus som deres Herre. Om disse står der skrevet:

”De har stillet deres legemer til rådighed for Gud (som dem, der fra døde er blevet levende). De har stillet deres lemmer til rådighed for Gud som retfærdigheds redskaber (Rom.6:13).”

Og yderligere: ”Jeg så dem, som ikke … havde taget dyrets mærke på deres pande og på deres hånd; de blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år” (Åb.20:4).

De andre (altså dem, der har taget mærket) ’blev ikke levende, før de tusinde år var til ende’ (v.4). Det vil sige, at disse ’andre’ skal blive i deres grave i tusind år. De får ikke del i ’den første opstandelse’.

De er udelukket fra den lykke, som er forbundet med ’den første opstandelse’. Det hedder nemlig: ”Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år (Åb.20:6).”

Men dem, som har forført de mange, som har taget mærket, går det ilde. Der venter dem en forfærdelig dom. Thi der står skrevet, at: ’djævelen, som har forført dem, blev kastet i ild og svovlsøen, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder (Åb.20:10).”

Alt dette er sandt og går sin forfærdelige opfyldelse i møde. Men det forstår de, som tager mærket, ikke. De tror ikke på, at det en dag er virkelighed. Sådan, som det gik manden fra Betel, der hed ’Hiel’. Han levede mange år efter, at Josua havde indtaget Jeriko – og tog ikke de advarsler alvorligt, som Josua havde udtalt over byen.

JOSUA’S FORBANDELSE OVER BYEN JERIKO

Da Josua stod foran ruinerne af Jeriko, hvor muren var styrtet sammen, da Israels krigere opløftede krigsråbet, tog han hele folket i ed og sagde: ”Forbandet være den mand… som indlader sig på at opbygge denne by, Jeriko! Det skal koste ham hans førstefødte at lægge grunden og hans yngste at sætte dens portfløje ind (Josua 6:26).”

Så gik en årrække, hvor intet skete, og en ond og gudløs konge, Akab, regerede over Israel. Josuas ord regnede man ikke for noget; det var jo så mange år siden, at han havde udtalt dem. (Han havde ved Jerikos fald udtalt en forbandelse over den mand, som engang i fremtiden ville genopbygge Jeriko).

”Byen ligger godt nok,” sagde de ældste til Elisa, da han på et tidspunkt besøger byen (2.Konge 2:19).

… og det mente en mand fra Betel, hvis navn var ’Hiel’, også! Han så på Jerikos ruiner, og besluttede, at stedet var velegnet til, at han genopbyggede byen. Derfor tog han fat på arbejdet.

Ved flere lejligheder har folk fra stedet advaret ham. ”Det kan blive en dyr historie for dig at genopbygge den by, som Herren har forbandet,” sagde de. ”Du har to drenge, og Josua har forudsagt, at dine sønner vil dø, hvis du genopbygger, hvad Herren har revet ned.

Men ’Hiel’ tog ikke disse advarsler alvorligt, og han lagde grunden til byen. Da døde Abiram, ’Hiels’ førstefødte (1.Konge 16:34). Folk advarede ’Hiel’ og sagde til ham:”Du har lagt grunden til byen, pas nu godt på din yngste søn, Segub,” men Hiel fortsatte byggeriet og ’indsatte portfløje’ i muren, som Herren havde revet ned foran Josua. Da døde også Segub efter det ord, som Herren havde talt ved Josua.

*

Vi forstår hermed, at Gud ikke lader os smage de bitre konsekvenser af vor manglende lydighed. Han advarer i forvejen og på mange måder mod den ultimative synd.

Den globale massevaccination er efter min mening en sådan advarsel fra Gud. Den, der lader sig vaccinere, tager ikke dermed dyrets mærke på sig – men der foregår ’en observation i himlen’. Hvem vil følge det verdslige styres opfordring til at lade sig vaccinere mod Covid-19, og hvem vil følge Jesus udenfor byporten, for at han kan hellige os ved sit blod (Hebr.13:12).

”Så lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forsmædelse. Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende” (v.13-14). ”Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal give regnskab (v.17).”

Læs under www.godcast.dk meget nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’MENNESKEFANGERNE’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 23.04.2021

MEDFØDT SYND

Der forberedes i øjeblikket en storstilet aktion i Danmark, som skal hindre, at homoseksuelle skal finde Kristus og dermed omvende sig fra deres tidligere livsstil.

Man vil forsøge ved lov at forbyde omvendelsesforkyndelse brugt overfor homoseksuelle, idet man påstår, at fordi de er fødte med denne ’seksuelle orientering’, så kan man ikke bringe dem til omvendelse.

Sloganet, som er anvendt i denne debat, er dette: ’Jeg er født sådan’ – og dermed siger den homoseksuelle: ”Min seksuelle orientering er medfødt, og dermed er den sag afsluttet.

Den kristnes svar på dette: Det er meget muligt, at du er født med disse tilbøjeligheder, men Guds tilbud til dig er, at ’du kan fødes på ny’.

Jesus siger: ”Hvad der er født af kødet, er kød, og hvad der er født af Ånden, er Ånd. Du må ikke undre dig over, at jeg siger til dig: ’I må fødes på ny’ (Johs.3:6-7).”

*

UEGNET TIL ÆGTESKAB

Jesus har talt om dette forhold, så det er ikke ukendt for ham. Han siger: ”Ikke enhver kan fatte dette ord, men kun de, hvem der er givet (Matt.19:11).” Han fortsætter: ”thi der er gildinger, som er født således fra moders liv” (ordet ’gilding’ er betegnelse for et menneske, som er ’uegnet til ægteskab’)… ”og der er gildinger, som er gildede af mennesker (d.v.s.: der er nogen, som er blevet gjort uegnede til ægteskab (kastreret) af mennesker). Og så findes der nogle, som har gjort sig uegnet til at gifte sig for himmerigets skyld (Matt.19:12).”

Dette tolvte vers i Matthæus det nittende kapitel indeholder en sådan eksplosion af åbenbarelse, at Herren indleder med at sige, at ’kun hvem det er givet vil fatte det’ og slutter med at understrege: ”Den, som kan fatte det (indholdet af dette udsagn) han fatte det!”

Hvis man vil forsøge at forklare dette skriftord ud fra den foreliggende situation, kan f.eks. foreslås følgende:

Der er homoseksuelle, som er født således fra moders liv. Og der er homoseksuelle, som er blevet sådan ved menneskers indgreb (propagandaen er stor og har en mægtig virkning på ungdommen) sidst – men ikke mindst – er der mennesker, som har gjort sig ’uegnede til ægteskab’ for himmelrigets skyld (ved afholdenhed).

*

Apostelen Paulus var en af disse. Om at leve ene – uden at have en hustru – siger han: ”Dog ville jeg ønske, at alle mennesker havde det som jeg selv; men hver har sin nådegave fra Gud! Den ene så, den anden så… (1.Kor.7:7)!

Men til de ugifte… siger jeg, at det er bedst for dem, om de vedbliver at være som jeg! (v.8).” Med hensyn til tjenesten for Guds Rige tilføjer Paulus: ”Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? (1.Kor.9:1)”

”Har vi ikke ret til at tage en søster som hustru med overalt ligesom de andre apostle… eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har denne ret… (v.5-6).”

ANGREB PÅ KIRKENS DOGME OM OMVENDELSE

Mandag d. 8. marts 2021 blev der afholdt et debat-møde i Westminster Hall i London, hvor medlemmer af det britiske parlament skulle diskutere ’converversion therapy’. Mødet var arrangeret på grund af en henvendelse til regeringen (underskrevet af 250.000 personer), som opfordrede til vedtagelsen af en lov, der forbyder omvendelses-forsøg på homoseksuelle.

’Conversion therapy’ er en terminologi, som anvendes for en hvilken som helst form for samtale, der finder sted, for at hjælpe homoseksuelle, som søger hjælp til at begynde en anden livsstil.

(Det spørgsmål må stilles, hvorfor det skal forbydes ved lov, at en pastor beder for et medlem af hans kirke, der søger åndelig hjælp i en sådan sag).

Den slags ’horror stories’, der fortælles om ’conversion therapy’, er ikke hentet fra kirkens dagligliv. Her bruges hverken elektrochok eller kastration for at hjælpe folk, som søger hjælp hos deres åndelige ledere. At påstå dette viser kun, at man vil anvende temaet til et ideologisk angreb på mennesker, som søger at leve deres liv i overensstemmelse med Guds design for seksualitet.

Et forbud ved lov vil være drevet af totalitære motiver og vil søge at hindre den slags samtaler, som voksne mennesker i enighed kan have med hinanden.

TÆNK PÅ LOTS HUSTRU

Spørgsmålet om ’omvendelse’ melder sig fra ’Day-one’ for den, som vil løbe på den kristne løbebane. Ja, man kan ikke blive en kristen og komme ind i Guds Rige, uden at man ’omvender sig’ Dette gælder for alle mennesker uden undtagelse. Også for homoseksuelle.

”På den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og ødelagde dem alle (Luk.17:28-29)” og Jesus sagde: ”Tænk på Lots hustru (v.32).”

(Bibelen fortæller, at da solen steg op over landet, var Lot – Abrahams slægtning – nået til Zoar. Men Lots hustru, som gik efter ham, SÅ SIG TILBAGE, og blev en saltstøtte. Det ligger i teksten, at hun ikke kunne løsrive sig fra Sodoma).

Den gudsfjendtlige lære, som findes i det moderne udtryk ’conversion therapy’ (omvendelses-terapi) er et frontalt angreb på kirkens dogme og skriftens lære om omvendelsens betydning.

Ja, der findes intet lærepunkt i det kristne liv, som er mere værdifuldt og afgørende, og intet ord af Jesus, der er mere stålsat og radikalt end hans budskab om omvendelse. Det gælder alle mennesker, fordi alle er født i synd, og mange er fra fødslen belastet med visse tilbøjeligheder.

(De, som hævder, at dette ikke gælder homoseksuelle – at de ikke kan omvende sig – findes blandt de ’falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind i Kristi menighed, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv’… 2.Pet.2:1).

ET SAMVITTIGHEDSLØST ANGREB

I den sidste uge af februar 2021 har Amazon-forlaget fjernet en bestseller fra sin salgsliste på grund af dens kritiske holdning overfor homoseksualitet og kønsskifte.

Det drejer sig om Ryan T. Andersons bog: ’When Harry blev Sally’ (Da Harry pludselig blev Sally), som blev publiceret i 2018, og som ud fra naturlove og videnskabelige argumenter er en åben kritik af kønsskifte.

Bogen har været en bestseller både på Amazon og ifølge listen på Washington Post. ’Encounter Books’ (som har publiceret bogen) har med det samme taget stilling til fjernelsen fra Amazons bogmarked. Forlaget skriver: ”Det er et samvittighedsløst angreb på ytringsfriheden.”

En gruppe republikanske senatorer har ligeledes reageret prompte på Amazons censur. ”Det er ikke kun en beslutning, man har taget ud fra en dårlig smag, men det er et angreb på ytringsfriheden,” skriver de.

Beslutningen, som er taget af Amazon, er utvivlsom ideologisk betonet. Bogen er et akademisk værk, som ikke inspirerer til had eller vold. Hitlers ’Mein Kampf’ (der lægger grunden til jødehad) er stadig på Amazons liste.

CENSUR ER FORBUDT

”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingenlunde på ny indføres” (grl. §77).

Det er en trøst for den menige borger, at det står nævnt i Grundloven, at ’enhver er berettiget… til at offentliggøre sine tanker’. Det er altså ikke kun nogle ’særligt udvalgte’, som har lov at sige, hvad de mener, men det drejer sig om en borgerret, som gælder alle indbyggere i landet. Det er heller ikke kun folk af en vis politisk holdning, som har ret til frit at tale, eller borgere, som har en vis moral. Nej, grundloven giver alle lige ret. ”Enhver er berettiget…, ” hedder det.

”… i skrift og tale at offentliggøre sine tanker.”

”Tanker er toldfri,” siger man. Det betyder, at du kan udtale dine tanker uden at skulle erlægge nogen form for afgift. Du kan tale derom, og vil ikke blive arresteret. Du kan skrive (og selvom det skrevne ord er det mægtige bevis, som ikke kan tilbagekaldes) er du berettiget til at offentliggjøre dine tanker og meninger (når blot du ikke bliver personlig og skriver hadord mod anderledes tænkende).

”Censur kan ingenlunde på ny indføres.” Den røde kuglepen, som streger visse passager ud i et skrift, er forbudt. ”Censur og andre forebyggende forholdsregler, – sådan lyder grundlovens ord, og den tilføjede sætning åbner for en række muligheder, der kunne bringe borgerne til tavshed – men den sættes ud af kraft med det samme. Med ordene: ’kan ingenlunde på ny indføres’.

’Ingenlunde’ er et gammelt dansk udtryk som aldrig bør fornys. (Jesus siger: ”Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå”). Forstået på denne måde kan det siges, at ’censur kan ingenlunde på ny indføres. Det er en klippefast beslutning, som aldrig, aldrig, aldrig kan ændres.

Tider, hvor der har hersket censur, erindres med smerter i grundloven. Ordlyden: ’Censur kan ingenlunde på ny indføres’. Grundtvig, som er en af grundlovens fædre, taler her et stærkt sprog. Han fik ved flere lejligheder forbud mod at offentliggøre visse skrifter. ”Det må aldrig mere ske,” siger han, ”censur må aldrig på ny indføres.”

*

Frankrig, som er moderlandet for alle konstitutioner, har en sørgelig historie med hensyn til skabelsen af en grundlov.

Siden den første konstitution i året 1791 (to år efter den blodige revolution, og medens guillotinen stadig arbejdede) har landet kendt til 15 forsøg på grundlove. Frankrig har således ikke – som Danmark – oplevet en sokkel af konstitutionel frihed.

I Frankrig har der længe været uenighed om, hvorvidt kongen skulle have en vis magt, på hvilket punkt danskerne i 1849 gjorde kort proces. Paragraf 19 gør det klart for danskerne, at kongen kan ikke foretage sig noget af embedsagtigt karakter, uden at folketinget er meddelagtigt i beslutningen.

DE FØRSTE AF DE TI BUD

Buddet: ’Du skal ikke have andre guder end mig’, er det første af de ti bud. Alle ti bud har haft indflydelse på al lovgivning. De ligger som et levende grundlag under selv de moderne lovgiveres virke. De afslører, hvorledes menneskenaturen er, når den er under syndens herredømme – og de siger ligeud, at den syndige menneskenatur søger mod afguder, som den kan tilbede (eller tjene).

Tilbedelsen af afguder viste sig hurtigt under Israels ørkenvandring, og det var en så forførende magt, at Gud på stedet ville skille sig af med det.

”Da sagde Herren til Moses: Skynd dig at stige ned, thi det folk, som du førte ud af Egypten, har handlet ilde.”

’Hastig’ veg de bort fra den vej, jeg bød dem at vandre; de har lavet sig en støbt tyrekalv og tilbedt den og ofret til den med de ord: ’Her, Israel, er din gud, som førte dig ud af Egypten!’ (2.Mose 32:7-8)

  1. Det er den tyrekalv, som Moses knuste til støv – ’og lod israelitterne drikke det’ (v.20)

  2. Det er den tyrekalv, som Aron lavede af folkets guldsmykker. Han sagde: ’Jeg kastede guldet i ilden, og så kom denne tyrekalv ud deraf’ (v.24).

  3. Det er den tyrekalv, som Herren omtaler med ordene: ’Den, som har syndet imod mig, ham vil jeg udslette af min bog’ (v.33).

Lad derfor alle og enhver forstå, at ombytte Guds herlighed med en afgud er en såre stor synd. Og det er netop, hvad de nye afgudsdyrkere vil have Guds folk til. Lad mig forklare:

DÆMONERS FORHEKSELSE

”Men deres sind blev forhærdet” (2.Kor.3:14). Det er Guds vidnesbyrd om det folk, som han har kaldet og opfostret.

Og det er den sørgelige erfaring, som mange forældre har måttet gøre med nogle af børneflokken. Tidsånden har indfanget dem. Denne verdens fyrste har forblændet dem. Dæmoner har i visse tilfælde forhekset dem, og hvis en far eller mor prøver at tale dem tilrette, må de komme til den sørgelige konklusion: ”Deres sind er blevet forhærdet.” De er blevet et let offer for de homoseksuelles propaganda.

Med jøderne, som dette ord fra Skriften særlig er rettet imod, gælder det, at denne ’forhekselse’ beviser sig ved, at ’lige indtil den dag i dag er det samme dække blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt’ (v.14).

”Hvorfor tages det ikke bort?” spørger mange. ”Hvorfor fjerner Gud ikke dækket, så de kan se?”

– (og mangen en grædende mor og en fortvivlet far stiller det samme spørgsmål: ”Hvorfor tager Gud ikke det bort, som gør mine børn blinde?”)

Svaret lyder: ”Kun i Kristus bliver det fjernet!” (v.14)

”Hvorledes skal det forstås?”

”Hver gang én omvender sig, tages dækket bort” (v.16).

Om dette sidste står kampen nu. ’Conversion therapy’ – tilhængerne vil med alle midler forsøge at bringe omvendelsen (conversion) ud af billedet. De vil med deres nye teologi forsøge at bilde fok ind, at ’de ikke behøver at omvende sig’. Hvis det lykkes, vil de ikke kunne føre de fortabte sjæle til Kristus. Dækket forbliver over deres øjne. De spærrer vejen til frelse, for det hedder: ”Kun i Kristus bliver det fjernet (2.Kor.3:14).”

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’SMERTEDIGTET’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 09.04.2021

BORGERNE HAR RET TIL AT FORSAMLE SIG

Danmark er i øjeblikket regeret af en statsminister og en sundhedsminister, som har hævet en epidemilov og dens kompetencer over alt andet.

De synes at have glemt, at indholdet af den aktuelle grundlov kan være meget forskelligt og varieret – men dens formål er altid det samme. Den vil bevare værdierne, principperne og frihederne, og den står fast på, at der i et samfund også er visse forpligtelser, der gør sig gældende.

Men den er givet af folket for at beskytte borgerne mod et hvilket som helst angreb eller overgreb fra statens side. Den er et ubrydeligt og stående værn mod misgreb fra statsmagten og politiske personer, der vil komme med nye, farlige ideologier og (overfor borgeren) undertrykkende anskuelser. Grundanskuelsesloven vil forsvare borgeren til det sidste. Den er givet af folket og for folket og er bestemt til at blive administreret til folkets bedste.

*

Det gælder ikke mindst den frihed, som kaldes ’forsamlingsfriheden’, og som understreger, at ’borgerne har ret til at forsamle sig…’ (grl. § 79).

Det drejer sig om en politisk orden, der er hævet over alle andre bestemmelser og regulativer, og som forudsætter, at der eksisterer i samfundet et ’normernes hierarki’. Alt er altså ikke lige og på samme fod.

Epidemiloven kan godt have nogle faste regler, som skal følges – men grundlovens: ’Borgerne har ret til at forsamle sig’ – forbliver det altoverskyggende læ, som borgeren altid og alle vegne kan krybe ind under.

Både statsministeren og sundhedsministeren må – når de stiller sig frem med deres forordninger – være klar over dette. De må begge vide, at de befinder sig lovmæssigt i en pyramide, og at der på troppen af denne pyramide findes en generel norm, der har den fornemme opgave, at fastsætte værdier af alle andre normer, som de to ministre vil gøre gældende.

’Borgerne har ret til at forsamle sig’ er højt hævet over alle andre bestemmelser, som simpelthen – i alle tilfælde uden undtagelse – bør underordne sig dette altid gældende princip.

*

Man har for øjeblikket indtryk af, at regeringen ikke har forstået denne forunderlige, juridiske orden. Det sker på trods af, ’at ethvert medlem af folketinget afgiver… en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven’ (grl. Paragraf 32, stk.7).

Man bør bemærke, at det er forbundet med en vis højtidelighed, at denne underskrift finder sted – og det er sandsynligvis, fordi man i det øjeblik lover, at man vil studere grundloven, og man vil forsøge at finde ind til de hemmeligheder, som findes gemt i de frihedstekster, som Danmarks Grundlov er fuld af.

Den måde, som den siddende regering administrerer grundloven på, beviser, at der er et eller andet galt! Det ser ud til, at regeringen arbejder ud fra den overbevisning, at pyramiden er vendt på hovedet: Epidemiloven er nu hævet over grundloven! Alt i samfundet drejer sig for tiden om, at borgerne skal underordne sig de regler, som sundhedsministeren lægger for dagen, og de er (af et af de politiske partiers sundhedsordførere) blevet kaldt: ’Et rædselskabinet af mulige tvangsindgreb overfor befolkningen.

INDGREB I RETSSIKKERHEDEN

Den nye epidemilov giver ligesom hasteloven mulighed for indgreb, som ellers kun har været mulige, når Danmark er i krig. Det er alvorlige indgreb mod borgernes retssikkerhed, og nedlukningen af samfundet er i direkte modstrid med forsamlingsfriheden: ’Borgerne har ret til at forsamle sig’ – og det er ikke lovligt at fjerne folks grundrettigheder, medmindre det er strengt nødvendigt. Fire spørgsmål trænger til regeringens svar:

1. Hvorfor er det pludseligt blevet i orden at tvinge mennesker til behandling og isolation grundet ’en formodning om smitte’?

2. Det ligger i lovgivningen, at man altid skal bruge mindste middel – og at der skal være flere læger til at træffe beslutningen om frihedsberøvelse.

3. At isolere ældre har store konsekvenser for deres helbred. Ensomheden øger risikoen for hjertesygdomme og mentale problemer. Social isolation øger risikoen for at udvikle angst.

4. I øjeblikket sætter vi alle ressourcer ind på at lukke ned for alt det, der holder samfundet raskt både fysisk og psykisk samtidig med, at vi oparbejder en kæmpe statsgæld.

*

Indfører man en anden orden, vælter korthuset! Prøver man på at skabe eet andet billede (som grundlag for de beslutninger, man er nødsaget til at tage i forbindelse med Covid-19), ender det med, at man arbejder imod de eksisterende værdier. Man presser citronen til det yderste, og resultatet bliver et deformt samfund, som vånder sig under nogle totalitære krav, der slet ikke ligner grundlovens milde frihedssang: ”Borgerne har ret til at forsamle sig…”

For ret at kunne høre denne sang, må vi lytte til en historie fra Bibelen. Den findes i Dommerbogen og handler om Gideon. Den begynder med midjanitternes herredømme:

JEG FØRTE JER UD AF TRÆLLEHUSET

Og Midjan fik overtaget over Israel…” (Dom.6:2).

Således begynder Bibelens beretning om Gideon, den store befrier, som med 300 mand besejrede Israels fjender.

Men det begyndte med et folk, som var slagen med frygt, og som skjulte sig for fjenden i klippehuler og bjergenes smuttehuller. Skriften gengiver situationen med følgende kortfattede beretning: ”For at værge sig mod Midjan indrettede israelitterne sig i de smuthuller, som findes i bjergene, hulerne og klippeborgene (Dom.6:2).”

Netop sådan er situationen i Danmark i dag. Folk er slået med frygt og rædslen står malet på ansigterne af de mange, som søger at skjule sig for Covid-19. Regeringen søger ikke at gøre denne frygt mindre. Tværtimod! Den kaster stadig brænde på rædselens bål og truer med den ene nedlukning efter den anden.

Man befaler folk at skjule sig, og at blive hjemme. Man forbyder dem at samle sig og lukker kirkerne, så at de ikke kan råbe til Herren om hjælp. Man gennemfører med hård hånd forsamlingsforbuddet.

Bibelens beretning fortsætter (og billedet bliver klarere og mere tydeligt for den forfærdede befolkning): ”Israel blev rent forarmet ved midjanitternes indfald (v.6).”

*

Så sendte Herren en profet til de forskrækkede israelitter. Han brugte et andet sprog end det, som anvendes af regeringen i Danmark. Han sagde: ”Så siger Herren, Israels Gud. Jeg førte jer op fra Egypten; JEG FØRTE JER UD AF TRÆLLEHUSET. Jeg sagde til jer: Jeg er Herren, jeres Gud. FRYGT IKKE AMORITTERNES GUDER! Men I adlød ikke min røst (v.10).”

Bibelen fortsætter: ”Da kom Herrens engel og satte sig under egen i Ofra, som tilhørte abiezritten, Joash, medens hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen for at have den i sikkerhed for midjanitterne (v.11).”

(Gideon var ikke anderledes end den øvrige befolkning. Han skjulte sig også. Han havde gemt sig i vinpersen. Frygten for midjanitterne lammede ham. Han spekulerede kun på, hvor han bedst kunne gemme sig).

Men den dag blev anderledes end alle de tidligere gange, hvor han havde søgt tilflugt i vinpersen. Medens han tærskede hveden, havde han en fornemmelse af, at han ikke var alene. Han følte, at der var et eller andet, som hemmeligt betragtede ham, medens han havde travlt med hveden. Og så skete det, som ændrede hele situationen og bragte nyt håb og lys i den mørke vinperse: Herrens engel åbenbarede sig for ham.

*

Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham: ”Herren er med dig, stærke kriger (v.12).”

Det var noget af en overraskelse for Gideon at blive tiltalt på den måde. Han hørte ellers til daglig det modsatte: ”Nu har Herren forstødt os og givet os i Midjans hånd (v.13).” Det var den sang, som omgivelserne sang for ham: ”Hvis Herren er med os, hvorledes er da alt dette kommet over os (v.13).”

”Da vendte Herren sig til ham” (og vi ser nøjere på teksten, for vi husker, at det var en ’Herrens engel’, som åbenbarede sig for ham – men vi har ikke læst forkert; der står virkelig: ’Da vendte Herren sig til ham’.

Hvad er forklaringen på dette?

Forklaringen er sikker denne, at Gud gradvist giver sig til kende. Først tror man, at det er et menneske, som taler, så opdager man, at det er et besøg fra en anden verden – og til sidst bliver det klart, at det er Herren selv, som gæster et syndigt menneske.

Herren sagde: ”Drag hen i denne din kraft, så skal du frelse Israel af Midjans hånd. Sandelig, jeg sender dig (v.14).”

’Denne din kraft’, hvad betyder det? Herren svarer i samme åndedræt: ”Sandelig, jeg sender dig (v.14).” Det er kraften: Herren sender. Han går med hele vejen. ”Jeg vil være med dig, og du skal hugge midjanitterne ned. Alle som én!” (v.16)

Her slutter vor beretning om Gideon. Vi vender nu tilbage til grundlovens ord):

FRIHEDSBEGREBET ER UKRÆNKELIGT

Konstitutionen er en pagt, som fædrene har sluttet, og ved hvilken samfundet har etableret nogle regler, som fastslår dens juridiske værdi.

Derfor kan man ikke løbe om hjørner med frihedsbegrebet. ”Den personlige frihed er og bliver ukrænkelig,” hvilket betyder, at ’ingen dansk borger på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning… kan underkastes nogen form for frihedsberøvelse’ (§ 71, stk.1 i grundloven).

Folketinget bestemmer ved lov, hvad der kan være strafbart. Men folketinget kan ikke bestemme, at noget er strafbart, hvis grundloven på forhånd har erklæret, at det ikke er tilfældet. Sker det alligevel, har folketinget gjort sig skyldig i en grundlovsovertrædelse. Underkastes borgerne en eller anden form for frihedsberøvelse på grund af deres tro, har folketinget brudt grundloven.

*

Denne retsregel er ikke en almindelig regel. Det er ikke bare et ordinært lovforbud (og kan på ingen måde af myndighederne behandles som et sådant) Frihedsbegrebet adskiller sig fra al anden lovgivning ved sin ukrænkelighed. Grundlovsbestemmelser er en del af den pagt, som fædrene har sluttet med staten, og den henter sin juridiske værdi derfra.

’Den personlige frihed’, som konstitutionen skænker borgerne, ejer i sig selv en eminent, symbolsk dimension. Ved denne højbårne handling kan et helt samfund konstruere sin fremtid. Frihedsbegrebet tilhører ubrydeligt den grundlov, som gør værdifundamentet til noget urørligt – og øjeblikket er kommet, hvor borgerne må samle sig og kæmpe for denne frihed. Det er i øjeblikket særligt Forsamlingsfriheden, der står for skud. Ikke mindst de troende borgere må her stå på vagt. De er lige ved at miste den frihed, som de er sikret med hensyn til gudstjenester. Staten har vovet det yderste – at lukke landets kirker!

EN REGEL, SOM IKKE KAN BRYDES

”Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede (grl.§ 79).”

Denne paragraf hører til de klassiske frihedsrettigheder: Retten til at tale frit, retten til at organisere sig og retten til at forsamle sig.

I en retsstat som Danmark er en lov som denne funderet blandt de mest ophøjede regler og beskytter mod enhver indblanding fra politisk side ( – hvilket før øjeblikket synes omgået af en sundhedsministers forsøg på at blokere denne borgerrettighed).

Den udgør en regel ’superieure’ både hvad angår dens værdi og indhold. ”Borgerne har ret til at samle sig” – en regel, som kun kan brydes, hvis landet er i en undtagelsestilstand.

*

Til sidst vil jeg tale om en forsamlingsfrihed, som ikke er af denne verden. Det er den frihed til at samles, som Herren giver sin menighed.

’Når I kommer sammen’ er ord, som står skrevet i Ny Testamente. Det drejer sig om en form for sammenkomst, som er nødvendig for Guds menighed, og hvor kejseren ikke skal spørges til råds eller give sin tilladelse.

Der findes totalitære regimer, som ikke bøjer sig for menighedens ret til at forsamles – og det giver sig selv, at der opstår spændinger med en sådan gudløs ledelse. Er Danmark på vej mod sådanne forhold? Hvad siger Ny Testamente om dette:

HER ER KEJSEREN TAVS

”Thi fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret jer (1.Kor.11:23).” Sådan begyndte apostlen det afsnit i Ny Testamente, der handler om de troendes sammenkomster. Apostlen nævner ’den nat, da Herren Jesus blev forrådt’ – men det var en ydre omstændighed, som ikke har nogen afgørende betydning for, at de hellige samles.

Der er områder af de troendes liv, hvor kejseren ikke har noget at skulle have sagt. Der er en del af menighedens liv, som finder sted uden det offentliges indblanding. Dette er blandt andet ’når I kommer sammen’ (v.20), og selvom ’denne nat’ blev afbrudt af forræderiet, så var dette en begivenhed (forrådelsens nat), som fandt sted i en anden lokalitet og ved en ’sammenkomst’, som var adskilt fra denne).

*

Ved den sammenkomst, som apostlen henviser til med ordene: ”Dette har jeg modtaget fra Herren” er den nattetime, hvor Herren Jesus ’tog brød, takkede og brød det og sagde: Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig’ (v.23-24).”

Ingen statsminister eller sundhedsminister har nogen adgang til dette møde. Det er ikke underordnet nogen borgerrettigheder, og er aldeles uden indflydelse fra det politiske liv. Herren Jesus foretager ved denne samling en handling, som er skjult for myndighedernes øjne.

(Han taler ud fra en visdom ’der ikke stammer fra denne verden ej heller fra denne verdens herskere, som mister dens magt (1.Kor.2:6)’ – ”Den har ingen af denne verdens herskere kendt; thi hvis de havde kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre (v.8).”

*

”Ligeså tog Han også kalken efter aftensmåltidet og sagde: ’Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, gør dette så ofte I drikker den, til ihukommelse af mig’ (1.Kor.11:25).”

Dette var et helligt øjeblik, hvor Jesus forberedte sine disciple på den tid, der skulle komme, og hvor han ikke mere var iblandt dem (sådan som de de havde oplevet det).

Her er statsmagten tavs. Her har endog grundloven ingen betydning. Her taler Han, som er over alle, kongernes Konge og herrernes Herre. Her er medierne krøbet i skjul. De har intet at sige. De verdensvide TV-stationer har ingen kommentarer. Jesus taler til de 12 mænd, om ’den nye pagt, som indstiftes ved hans blod’. Det er Hans møde. Og Han vil ikke forstyrres. Det er Ham, som har samlet menigheden, og de har al ret til at forsamles. Ingen kan hindre dem i denne sammenkomst.

”Borgerne har ret til…” Det er indledningsordene til den paragraf i grundloven, der handler om forsamlingsfrihed. Det er gode ord om en borgerrettighed, som ikke kan brydes af en statsminister eller en sundhedsminister – og den er gældende ret i Dagens Danmark.

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’SYV TUSIND, SOM IKKE BØJER KNÆ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 19.03.2021

ER CORONAPASSET GRUNDLOVSSTRIDIGT?

Hvis du i fremtiden vil bestille billet til en flyrejse uden for Danmarks grænser, behøver du blot at hæve din mobiltelefon! Her har du dokumentation for, at du er blevet vaccineret mod coronavirus – og alle døre vil åbne sig for dig.

Du har dit coronapas og er en tilforladelig borger, som vil blive hjulpet gennem alle vanskeligheder.

Anderledes med den arme sjæl, som ikke kan få det over sin samvittighed at lade sig vaccinere. For ham lukker sig alle døre. Hans virksomhed, som er afhængig af denne erhvervsrejse, går mørke dage i møde. Han kan kun få det nødvendige corona-pas ved at tage imod det lille prik i armen. Det forbyder hans samvittighed at gøre.

Det danske samfund er med ét slag blevet delt i to. Dem, der lydigt stiller sig i køen for at blive vaccineret – og dem, som af personlige grunde ikke kan følge denne ordre.

*

Regeringen lancerer i disse dage et coronapas til brug ved rejser og andre formål. Det vil være klar i løbet af disse sidste februardage 2021. ”Der kommer også en digital version,” oplyser finansminister, Morten Bødskov (S) onsdag d. 3. februar. Det første skridt tager vi ved, at man inden udgangen af februar vil kunne se på nettet, om den pågældende borger er vaccineret på sundhed.dk.

Dermed nærmer man sig et endeligt fremtidsscenario, hvor de borgere, som ikke er vaccineret, vil møde lukkede døre, når de vil bestille deres rejser eller opnå andre borgerrettigheder. ”Coronapasset vil hjælpe erhvervslivet og kulturlivet,” siger Bødskov. Han nævner ikke de borgeres vanskeligheder, som vil opstå, hvis de ud fra deres personlige overbevisninger ikke vil være i stand til at dokumentere, at de er vaccineret.

”Når coronapasset er helt på plads,” slutter Bødskov, ”skal regeringen og erhvervslivet diskutere, hvordan det kan bruges. Det vil sige, at man vil skabe en ’ekstra tryghed’ for visse dele af erhvervslivet, og dermed en ekstra utryghed, for de firmaer eller deres medarbejdere, som ikke vil lade sig vaccinere.”

*

Dansk Industri og dansk erhverv er med i samarbejdet om coronapasset. Vil de forsvare de borgerrettigheder, som de danske borgere, der ikke vil lade sig vaccinere, endnu har tilbage. Eller er der tale om en ny form for tvangsvaccination, som man med et velkendt dansk udtryk benævner som ’frivillig tvang’. Man forventer fra regeringens side, at alle er ’så fornuftige’, at de med glæde tager imod ’det lille prik i armen’.

”Vi kommer til at få glæde af coronapasset i mange år frem,” siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

Tager han med i sine beregninger den tunge byrde, som han efterlader til de virksomheder, som er ledet af folk, der ud fra dybe samvittighedsgrunde ikke kan lade sig vaccinere.

”Et coronapas vil få betydning for syv ud af ti virksomheder inden for oplevelsesindustrien,” siger Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv. (Ja, og yderligere byrder for dem, som ikke kan følge med i dette globale initiativ.

DET ONDE FÆNOMEN

Personligt har jeg selv og min hustru erfaret, at covid-19 er en reel sygdom, som regeringen har pligt til at beskytte sine borgere imod. Vi har begge været indlagt på hospitaler, og kan mildest talt sige, at det har ’været en hård omgang’, og det er kun ved Guds nåde, at vi er sluppet levende derfra. (Jeg selv tabte 10 kg i kampen mod sygdommen, og vi strider endnu dagligt med eftervirkningerne af det onde fænomen, som går under betegnelsen Covid-19).

Derfor kan jeg kun med al respekt iagttage de mange former for hjælp som regeringen iværksætter – men med hensyn til udstedelsen af et særligt coronapas må jeg på egne og mange af min medborgeres vegne sige fra! Her betræder man farlig grund. Ja, her kommer man ind i et minefelt, som er godt beskyttet af Danmarks grundlov. Lad mig forklare.

*

Grundloven § 71 slår fast, ’at den personlige frihed er ukrænkelig’. Borgerens ’personlige frihed’ skal betragtes som noget så ophøjet – ja, helligt – at man taler om, at denne frihed kan ’krænkes’. Det er juridisk betydningsfuldt at forstå, at det drejer sig om et frihedsbegreb, der er så fintfølende, at der ikke (i første omgang) tales om, at frihedsparagraffen brydes eller overtrædes. Nej, det betynder med, at den ’krænkes’, at den ’trampes ned’ (Es.1:12),

… at politikere og industrifolk stamper med store fascist-støvler ind over jomfruelig jord og dermed krænker borgerens personlige frihed med skjulte intentioner om vaccinetvang. Det er, hvad vi oplever ved dette initiativ.

*

Netop det er ved at blive virkeliggjort! Med det nye initiativ om et coronapas, overlader de styrende en støtte del af den danske befolkning til sin egen skæbne. De, som ikke har dette dokument – med alle gyldige stempler – kan godt gå hjem – og skamme sig; de har ikke vise samfundssind, og det skal de straffes for.

UNDERKASTET FRIHEDSBERØVELSE

§ 71 i Danmarks Grundlov har en gang for alle fastsat nogle rammer for, hvad man ikke kan blive retsforfulgt og straffet for. Folk kan ikke indespærres eller på anden måde ’holdes fangen’ (eller begrænses i deres ’bevægelsesfrihed’) på grund af deres tro eller politiske eller moralske holdninger. Borgeren bør ikke frygte for, at han (på grund af aktuelle forhold) kan ’underkastes nogen form for frihedsberøvelse’ (grl. § 71, stk.1).

(I det pågældende tilfælde, hvor en borger ikke kan stille med ’de rette dokumenter’ – som regeringen kun udsteder til personer, der lydigt lader sig vaccinere – er han underkastet en form for frihedsberøvelse; han kan ikke rejse, hvorhen han vil! Han kan ikke søge nyt job på arbejdsmarkedet og han kan ikke besøge en restaurant med sine venner. Han er tvunget til at forblive, hvor han er (hvis han vil rejse med fly).

Tvangsindlæggelse på et psykiatrisk hospital er reguleret ved lov. Betingelserne for, at man kan tvangsindlægge en borger, står nøje anført i retsplejeloven. De er skarpe og beskytter borgerens frihed – men tvangsvaccination er også en frihedsberøvelse, og beskyttelsen mod den er ikke en udsalgsvare, som kan sælges billigt, for at de borgere, der endnu ikke har samvittighedsproblemer med den globale vaccine, kan leve i en ’dokumenteret’ tryghed.

Politiet kan anholde folk, hvis de har en mistanke om, at de har gjort noget, som er i strid med loven. Her langer konsekvenserne af lovens lange arm imidlertid ud efter borgere, som lever fuldstændigt uskyldigt – men blot ikke har anskaffet sig et coronapas. Dette kan imidlertid kun udstedes til borgere, som vil lade sig vaccinere. De øvrige – sådan ser det i øjeblikket ud – kan ’sejle deres egen sø’. Og det på trods af grundloven, som garanterer dem beskyttelse mod sådanne handlinger (der kan medføre ’en hvilken som helst form for frihedsberøvelse’).

LOVLIGHEDEN AF DEN FRIHEDSBERØVELSE

§ 71 stk.6 bør skabe en særlig opmærksomhed (ja, agtpågivenhed) hos de borgere, der er overladte til den kranke skæbne, der vederfares den befolkningsgruppe, som regeringen og danske erhvervsfolk efterlader på valen ved indførelse af et coronapas. Grundloven siger i den forbindelse:

Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen… på begæring af den, der er berøvet sin frihed… forelægges de almindelige domstole.”

Coronapasset rejser spørgsmålet om ’lovgivningen af den frihedsberøvelse’, som er en naturlig konsekvens af coronapasset, der kun kan udstedes til de borgere, der er blevet vaccineret (de borgere, som af samvittighedsgrunde ikke vil vaccineres, ’berøves’ samtidig friheden til at rejse og fratages andre almene frihedsrettigheder).

*

I en kommentar til § 71 stk. 6 (som er skrevet af journalist Susannah Pedersen med juridisk konsulent, Højesteretsdommer, professor dr. jur. Jens Peter Christensen som bagmand) hedder det:

Når man fængsles, bliver man berøvet sin frihed. Men det er ikke den eneste måde at blive berøvet sin frihed på.”

Hvis man f.eks. i en periode er så syg, at man er til fare for sig selv eller sine omgivelser, kan man blive tvunget til at opholde sig på et psykiatrisk hospital. Man bliver i så tilfælde tvangsindlagt, og det har ikke noget med straf eller straffeloven at gøre. En sådan frihedsberøvelse kan indbringes for domstolene.”

BOYKOT AF BIBELSKE DIMENSIONER

Coronapasset er ikke kun en trussel mod syge borgere! Det er en fare for fuldstændig raske borgere, som oven i købet har skaffet sig dokumentation for, at de ikke er smittet af Covid-19. De er ikke en større fare for deres omgivelser (hører vi) end de vaccinerede medborgere (hvor vaccinen først vil virke efter nogle måneders forløb).

Regeringens planer om et coronapas skaber bekymring hos nogle restauranter. ”Vi står over for at skulle afvise de første gæster, som ikke har passet. Vi bliver tildelt rollen som corona-politi.” Flere grene af samfundslivet vil stramme garnene for de borgere, som ikke vil lade sig vaccinere. Disse står i dag overfor en boykot af bibelske dimensioner.

*

”Mine børn,” skriver apostelen Johannes i sit første brev (2:18) – ”nu er det de sidste tider; og som I har hørt, at antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem.”

Hvorledes skal det forstås?

Først og fremmest skal det forstås ligeud, som det står skrevet, at mange lovløse personer allerede er trådt frem, og de har tydeligt vist, at de repræsenterer hele det antikristelige system, som gennem årene har været under opbygning – men det har også en anden betydning. Den vil jeg forsøge at forklare her:

Når det om Herren står skrevet, at Han ’fordum mange gange og på mange måder har talt til fædrene’ (Hebr.1:1)… så er det en måde at åbenbare sig på, som djævelen gerne vil efterligne. Derfor er antikrist kommet til syne (gennem tiderne) iklædt mange forskellige iklædninger.

Men altid med den samme agenda, altid med de samme programpunkter, som vil være kendetegnende for den sidste og virkelige antikrist.

Et af disse punkter er, at han vil boykotte de kristne, så at de ikke skal kunne købe og sælge uden at have et mærke, der kan genkendes. Det står skrevet, at ’man vil få alle… til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande’ (Åb.13:16-17).

*

Det nye coronapas bærer dette usvigelige kendetegn, idet det indebærer, at den, som har dette pas, kan dokumentere at han (eller hun) har opfyldt de betingelser, som er fastlagt for at kunne få passet – og de, som ikke opfylder disse betingelser (at lade sig vaccinere) skal ikke nyde godt af de goder, som følger med passet. Disse personer, som ikke viser samfundssind, skal boykottes – og det ender med, at de hverken kan købe eller sælge noget. De er som en paria i samfundet.

INGEN KAN PÅ GRUND AF SIN TRO BERØVES…

Dette bringer straks grundlovens 70 paragraf på bane, idet det her hedder: ”Ingen kan på grund af sin trosbekendelse… berøves adgang til den fuld nydelse af borgerlige rettigheder.”

De borgere, som ud fra deres tro nægter at lade sig vaccinere, bliver ’berøvet adgang’ til de frihedsgoder (at kunne rejse, hvorhen de vil – og til at kunne besøge hvilken restauration, de vil … og listen vil, som dagene går, blive større og større på de borgerrettigheder, som fratages de borgere, der stiller sig tøvende over for den globale vaccination, som i øjeblikket foretages).

Denne paragraf (§ 70) er religionsfrihedens hovedbestemmelse. Den slår fast, at ingen må forskelsbehandles på grund af race eller på grund af religiøse eller lignende personlige standpunkter.

En ny ’lockdown’ baner vej for det fænomen, som kaldes: ’Den store nulstilling’. Her vil Mette Frederiksens slogan ’samfundssind’ bevise sin bæredygtighed (forstået som ’det omsorgsfulde demokrati) og coronapasset passer her som hånd i handske.

En redaktionel leder i Berlingske hedder det: ”Befolkningen deles (ved iværksættelse af coronapasset) i to grupper: ’Gode borgere’ (læs: farlig, blind autoritetstro) vil få vacciner og dermed privilegier i form af vaccinpas og digitale certifikater. Disse ’gode borgere’ vil få mere ’fri’ bevægelighed, adgang til arbejdsmarkedet, mere socialt ’liv’, økonomisk hjælp, begrænset genåbning af erhverv, og ’gode borgere’ får selvfølgeligt øget adgang til køb og salg.

De ’dårlige borgere’ (læs: som ikke vil tage vacciner, og som nægter at blive registreret) vil ikke have samme fri bevægelighed… de vil derimod via ’gode borgeres’ fordømmelse af vaccineskeptikere (med pressens og statsmagtens massive propaganda) blive stigmatiseret, udskammet, marginaliseret, kriminaliseret, isoleret etc.

*

At vaccineskeptikere har god grund til at nægte at modtage det lille stik i armen, er nyhederne fra Sydafrika. Her har man været nødsaget til at trykke på pauseknappen, når det kommer til til corona-vaccinen fra medicinal-virksomheden Astra Zeneca.

Vaccinen viser ’skuffende’ resultater med hensyn til bekæmpelsen af den variant af corona-virus, som 90 % af de smittede i Sydafrika er ramt af.

Det var ellers meningen, at Sydafrika skulle begynde at vaccinere landets sundhedspersonale med en million doser i denne uge. Det sker nu ikke, og meldingen er et kæmpechok for sydafrikanerne, der ellers så lys for enden af tunnelen.

Astra Zeneca har også haft problemer med at aflevere 100 millioner doser til Storbritanien. Flere lande truer nu medicinfirmaet med sagsanlæg. Ifølge CNN er der mistænkelige redigeringer i kontrakten.

LUKKER VACCINEN FOR DET ÅNDELIGE?

Dr. Noe Mateo, Sanford Health specialist, har fornyeligt offentliggjort nogle undersøgelser, som har vakt opmærksomhed. Han fortæller, at et konstant symptom ved covid-19 har at gøre med hjernens funktioner.

”En del af mine patienter har været særligt beskrivende omkring det problem, som de har haft med vanskeligheden ved ’at tænke klart’. Jeg taler om folk, som er vant til at tænke i baner, der må betegnes som: ’hjernefunktion på et højt plan’. Og de fortæller, at ’de har tabt noget…’

Dr. Shruti Agnihotri, som er neurolog ved Alabama Birmingham Universitet, fortæller, at patienter kan have overvundet feberen og stakåndetheden, men de vedbliver at have hovedpine og tab af hukommelse. Dette fænomen kaldes ’brain fog’ (hjernetåge).

Patienter beskriver, hvorledes de har vanskeligheder med at rette opmærksomheden (fokusere) på et enkelt punkt… de føler, at de ’ikke er så skarpe, som de har været’ og gentager: ”Vi fornemmer, at vi har tabt noget.”

(Ingen kan endnu forudsige, hvilke eftervirkninger vaccinen kan have, men personlig frygter jeg, at den vil ’lukke for det åndelige’. Jeg har selv i en tre måneders periode oplevet at stå overfor en lukket dør (der ellers stod vidt åben for mig) og jeg kunne ikke hente noget af det forråd, jeg ellers havde til min rådighed i tjenesten for Guds Rige.

Det går nu bedre, og dag for dag kender jeg, at jeg gør fremgang – men vaccinen kan jeg ikke tage! Det beder jeg om respekt for – også fra myndighedernes side).

*

Lad mig gentage de bibelske argumenter for at nægte at tage vaccinen. ”Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt (1.Kor.6:19-20).”

Det vil sige, at jeg ikke – med mit legeme – tilhører mig selv. Mit legeme tilhører Gud, og det er købt og betalt. Jeg må derfor lade mig råde af Guds Ånd, om Han vil tillade, at jeg – med mit legeme – bliver en del af det globale vaccinationsprojekt, som for tiden finder sted.

For mit vedkommende er sagen klar. Jeg må sige nej tak til vaccinen. Yderligere står der skrevet: ”Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel.”

Hvor kan jeg nogensinde udfordre Gud med en vaccine, som kan være ødelæggende?

Der er derfor flere ting, som bør overvejes, før man styrter sig ind i det hasteprojekt, som kaldes ’kollektiv vaccination’. Og grundloven beskytter de borgere, som er tøvende over for tilbuddet om vaccination. Den beskyttelse må borgerne påberåbe sig i dag, hvor myndighederne er på vej med nålen, som kan være en trussel for liv og helbred – og det åndelige liv, som de troende borgere sætter højere end noget andet.

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’BJERGET, HVOR DET HELE AFGØRES (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.03.2021

JEG VIL BYGGE MIN (UNDERGRUNDS)-KIRKE

Nej, det er ikke et falsk citat. Det er en uddybende erklæring. Kort efter, at Jesus havde sagt de berømte ord (’på den klippe vil jeg bygge min kirke’… Matt.16:18) giver han en mere detaljeret skildring af denne kirkes elementer. Man får da forståelsen af, at det er en bygning, som kan modstå vejr og vind, ja, storm og hagl og den hårdeste blæst. Det er ’en undergrundskirke’.

Fra den tid begyndte Jesus at give sine disciple til kende, at han skulle gå til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge.” Han undlod ikke at nævne, at ’de ville dræbe ham’- men, ’at han ville blive opvakt på den tredje dag’ (Matt.16:21).

*

På den klippe vil jeg bygge min kirke’. Det vil sige, at Jesus kun vil anvende (som fundament for sit mesterværk) den åbenbarelse, Han skænker den enkelte, at ’Han er Kristus, den levende Guds Søn’ (Matt.16:18) – og han forjætter på forhånd, at dér, hvor denne himmelske arkitekttegning følges, dér vil ’dødsrigets porte ikke få magt over den’.

Det antikristelige styres tyranni vil stå magtesløs. Politistatens grusomhed vil mangle midler. Fængsler, stokkeprygl, sult og tørst er blevet opbrugt. ’Andre blev lagt på pinebænk og tog ikke imod befrielse, for således at opnå en bedre opstandelse’.

’Andre igen må udstå spot og pisk, ja lænker og fangeskab, de vil blive stenet, martret, gennemsavet, dræbt med skarpretterens sværd – flakkende om, iklædt gedeskind, de vil lide nød og trængsel og mishandling. Dem er verden ikke værd! De skjuler sig i ørkenens vildsomme bjerge, huler og kløfter – sandelig de vil opleve at se forjættelsen opfyldt’.De har nået fuldendelsen: Undergrundskirken (Hebr.11:32-40).

EN FORFULGT KIRKE

Kristi endetidskirke eksisterer i dag. Den lever iblandt os og har aldrig været fraværende. Den bærer et blodigt vidnesbyrd i de muslimske nationer og kommunistiske regimer. Og den begynder at vise sig i de gamle kristne lande, hvor en anden farlig ideologi er begyndt at sætte sine spor. Undergrundskirken er en forfulgt kirke, som på intet tidspunkt kan indgå forbindelse eller alliance med statsmagten. Den kan aldrig blive ’gode venner med regeringen’… (hvilket Søren Kirkegaard slog fast i sit sidste skrift, ’Øjeblikket’, hvor han i 1855 tog kraftigt afstand fra ’den officielle kristendom’).

”I utro,” udbryder apostelen Jakob, ”ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud.” Stærkere kan ’venskabsforbund’ med statsmagten ikke udtrykkes. ’Fjendskab med Gud er det sidste en oprigtig kristen kan forestille sig’. ”Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende” (Jak.4:4).

”Eller mener I, det er tomme ord når Skriften siger: ’Med nidkærhed længes Han efter den ånd, han har givet bolig i os” (v.5). Gud længes efter sin sande kirke. Den oprigtige undergrundskirke er et skridt på vejen. ”Gør ikke min Faders hus til en kræmmerbod.” (Da han råbte dette kom hans disciple i hu, at der står skrevet: ’Nidkærhed for dit hus vil fortære mig’ (Johs.2:16-17).

*

UDVÆLGELSENS URSTYRKE

Undergrundskirken begynder med undergrundstanker. Uberegnelige indskydelser, som pludselig dukker op i hverdagen. Lysglimt i mørket! Inspirationer, som ikke bare kommer af sig selv; de har en dybere rod: En kalden, der har sin oprindelse i Gud.

Som der står skrevet, at Gud lod Elias vide, at Han ikke – som profeten troede – ’havde forskudt sit folk’. – ”Jeg har ikke slået hånden af det folk, som jeg kendte på forhånd. Jeg har taget højde for deres frafald, og du tager fejl, hvis du tror, at du er den sidste, der er tilbage…”

Derefter lyder det svar, som apostelen i Ny Testamente kalder for ’det guddommelige svar’. Det vil sige et svar, som forbliver uændret og gælder for alle tider og alle forhold: ”Jeg har ladet syv tusinde mand blive tilbage, som ikke har bøjet knæ for Ba’al.” – Jeg har en undergrundskirke!

Dette ’guddommelige svar’ gælder stadig. Det gælder de troende i dag, hvilket Herren bevidner og besegler med ordene: ”Således er der da også i den nuværende tid blevet en rest tilbage i kraft af en nådes-udvælgelse” (Rom.11:5).

*

Ny Testamente kaster hermed nyt lys over spørgsmålet: Hvem hører til den endetidskirke, som går under betegnelsen ’undergrundskirken’?

Det ’guddommelige svar’ (som altså ikke kan ændres, og som har hele Guds opbakning) lyder: ”Det er den rest, som er blevet tilbage i kraft af en nådesudvælgelse.”

’Nådesudvælgelse’? Hvad vil det sige?

Det vil sige, at det ikke kommer an på, om man har opfyldt visse krav, og at man kan leve op til visse betingelser. Det er ikke engang afhængig af, om man tror på det eller ej; udvælgelsens urstyrke har en vedvarende indflydelse.

(Paulus fik ’en lang snor’ og var mere yderliggående end sinde jævnaldrende i forfølgelsen af den tids ’undergrundskirke’, men så meldte ’udvælgelsens kræfter’ sig, og han fortæller: ”Dengang Gud, som havde udkåret mig fra moders liv og kaldte mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, da spurgte jeg ikke (længere) mennesker til råds…” Gal.1:15).

”ellers bliver nåden jo ikke mere nåde,” siger apostelen med eftertryk. Det er en nåde at få lov at tilhøre ’undergrundskirken’. Der bliver medlemmerne ikke registreret, thi ’hvis nogen elsker Gud, er de kendt af ham’ (1.Kor.8:3). Det er dem tilstrækkeligt at vide, at Jesus har sagt: ”Mine får hører min røst, og Jeg kender dem, og de følger mig” (Johs.10:27). Han ’kender mig fuldt ud’ (1.Kor.13:12) – ja, der står skrevet: ”Jeg er kendt af Gud” (Gal.4:9).

EN STEN RIVES LØS – DOG IKKE VED MENNESKEHÆNDER

Daniels Bog handler kun om antikrist. Det er beretningen om, hvorledes endetidens troende overlever under forskellige magthavere. Klimaks er tydeligvis det øjeblik, hvor Daniel får at vide, at han og hans tre venner er dødsdømte, fordi kongen i raseri har udstedt denne befaling vedrørende samtlige vismænd i riget. Årsagen er, at de folk, der var ved hoffet i Babel, ikke kunne tyde en af kongens drømme. Kongens hårde dom gjaldt samtlige vismænd i riget – Daniel og hans venner inklusive. Det så ud til at være enden.

Gud åbenbarede imidlertid for Daniel, hvad kongen havde drømt og gav ham samtidig tydningen af drømmen – og denne tydning kaster lys over, hvorledes Gud vil bruge sin undergrundskirke i de sidste dage. Daniel blev i hast ført til kongen, og han aflagde følgende beretning:

”Du så, oh konge, for dig en vældig billedstøtte; denne billedstøtte var stor og dens glans overmåde stærk. Den stod foran dig, og dens udseende var forfærdeligt. Billedstøttens hoved var af fint guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler.”

*

Perserkongen var tydeligvis forbløffet over denne nøjagtige gengivelse af den drøm, som han havde haft – og man forstår hans iver efter at genkende dens indhold. ”Jeg har haft en drøm, og mit sind falder ikke til ro, før jeg får at vide, hvad den betyder,” sagde han (Dan.2:3) – og nu stod han over for manden, der lysende klart havde fortalt ham, hvad han havde drømt. Kunne han også tyde drømmen? Kongen var fuld af forventning…

Daniel fortsatte: ”Således skuede du, indtil en sten reves løs, dog ikke ved menneskehænder, og ramte billedstøttens jern- og lerfødder og knuste dem. Og på én gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner fra sommerens tærskepladser. Vinden bar det sporløst bort. Men stenen, som ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.”

Daniel holdt inde. Der var et øjebliks stilhed i tronsalen. Så fortsatte han: ”Således var drømmen, og nu vil vi tyde kongen den” (Dan.2:36).

*

I hurtig rækkefølge gik Daniel igennem de fire riger, indtil han nåede til billedstøttens fødder, som han betegnede som et rige, der var delvis stærkt og delvis svagt. ”De skal ikke indbyrdes holde sammen…” og så kommer de ord, som verden venter på, og som vil sætte en brat stopper for hele den udvikling, der bare fører nedad. Daniel siger: ”Men i hine kongers dage vil himlens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå!” (v.44)

Den løsrivelsesproces, som skildres i forbindelse med en ’håndterlig sten’, der adskilles fra en større klippe, er noget, som mennesker i det 21. århundrede kan identificere sig med. ”Thi du så jo, at en sten reves løs fra klippen” (siger Daniel til majestæten) – ”dog ikke ved menneskehænder.” – ”Den sten ramte billedstøttens jern og lerfødder og knuste dem.”

Er denne sten de sidste dages undergrundskirke? Den mægtige perserkonge var overbevist. ”Du tænkte, oh konge, på dit leje over, HVAD DER SKAL SKE I FREMTIDEN, og han, som åbenbarer hemmeligheder, kundgjorde dig, hvad der skal ske.

”Daniel fik denne hemmelighed åbenbaret” (v.36)… ”for at drømmen kunne blive tydet kongen”… og for at hele dette handlingsforløb kunne gives videre til eftertiden, så at den kunne forstå, at den lever ’i hine kongers dage’, hvor hele den profeti skal opfyldes, og undergrundskirken skal begynde sin virksomhed.

SKOTSKE KIRKER PROTESTERER

En gruppe af skotske kirkeledere har nu gjort, hvad man i Danmark længe har ventet nogen skulle gøre: De har protesteret overfor den måde regeringen har lukket landets kirker.

30 kirker har nu meldt sig ind i aktionen. ”Vi protesterer mod forbuddet mod at holde gudstjenester og udføre kirkelige handlinger. Siden 1700-tallet har det ikke været en kriminel handling at høre Guds Ord.

Vi forstår, at der må foretages upopulære beslutninger for at dæmme op for virus-faren – men at lukke kirkerne er et skridt, som medfører en overskridelse af artikel 9 og artikel 11 af den europæiske konvention vedrørende ’human rights’.

Regeringens beslutninger er en overtrædelse af ’Act of 1592’, som giver ’den ældste’ i kirken myndighed til at sørge for ’at adgang til tilbedelse og lovsang’ opretholdes.

500 kirker stiller sig bag denne protest mod en regering, som viser sig ’at være en direkte trussel mod borgernes ’ret til at dyrke Gud efter deres (ikke statens) overbevisning’ (grl. § 67).

*

Twitter har lukket internetsiden ’Life Site News’ på grund af to oplysninger, som på platformen afleverede et budskab vedrørende præsident Joe Bidens nyligt udnævnte ’assistant secretary of Health’, Rachel Levine.

Hun er i virkeligheden en mand,” hed det i artiklen. ”Levine er far til to børn. Han skilte sig fra sin kone i 2013 efter 30 års ægteskab.”

Denne oplysning nævner blot det ’bekymrende paradoks’, at en person, som benægter det mest basale, videnskabelige bevis for den menneskelige anatomi, nu indtager en høj myndighedsstilling i US-sygesikring (HHS). De offentliggjorte linjer indeholder ikke skyggen af ’hate-speach’.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’SODOMAS SYND’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 19.02.2021

BIDEN ÅBNER FOR ET MØRKT KAPITEL

Præsident Joe Biden har håndplukket Health Secretary Rachel Levine som den første transperson der officielt bliver accepteret af senatet. Hun skal være en del af den nye administrations hjælpepakke til det corona-ramte USA.

”Dr. Rachel Levine vil bringe den nødvendige viden i ’pandemis-sager’, uanset hvilken zip code – det være sig race, religion, seksuel orientation, gender identity – man er i besiddelse af.”

Biden er allerede i forhandlinger med kongressen med forslag om 1.9 trillioner dollar hjælpepakke. 400.000 amerikanere er omkomne under pandemien.

Det er således et udfordrende skridt, at Biden sætter anerkendelsen af en transperson som en første prioritet i disse forhandlinger. Han siger dermed med de første, flotte ord på indvielsesdagen, at tingene ikke har ændret sig. ”Osama lod det hvide hus stråle i regnbuens farver, og vi giver rum for det samme evangelium.” I Europa følger man samme linje. Her har man beordret fængselsstraf for overtrædelser af den art.

FÆNGSELSSTRAF FOR AT PÅSTÅ, AT HOMOSEX ER SYND

En sådan sag er nu løbende i Tyskland, og det kan forventes, at emnet vil blive taget op af de danske jurister. Ej heller her kan den forblive inden for rammerne af en tilfældig distriktsdomstol i Bremen, idet man vil berøre emner af dyb profetisk karakter.

En forudsigelsernes dimension vil nu ret hurtigt komme på banen, og røster, som Daniel, Ezekiel og Esajas vil blive hørt. Ord som ’nidkærhedsbilledet’ og dets placering i templet vil dukke frem af tidernes tåge. Den juridiske kamp vil ikke længere handle om den humanistiske tilgang til dette emne men om retsstatens kamp mod de mænd, som står frem og advarer – for årtusinder siden – mod Guds vrede.

*

Ytringsfriheden og religionsfriheden har jammerlige vilkår i Tyskland, hvor en dommer, Ellen Brest, ved en distriktsdomstol i Bremen for et par uger siden idømte præsten, Olaf Latzel, fra den protestantiske St. Martini kirke i Bremen en fængselsstraf på tre måneder (eller 8100 Euro straf) for i oktober 2019 at have beskrevet homoseksualitet som ’en af samfundets former for degeneration’.

Præsten har yderligere ifølge de tyske medier givet udtryk for, at homoseksualitet var ’et angreb på Guds skabelsesorden’ og derfor: ’dybt djævelsk og satanisk’. Yderligere har han (med henvisning til den årlige LGBTQ-festival i Berlin i juli) karakteriseret dette arrangement som en ’homo-lobby’; et djævelskab, der bliver stadig stærkere, stadig mere massiv og som trænger sig mere og mere frem’.

En lydfil fra et seminar blev offentliggjort på præstens youtube-kanal, som har ca. 25.000 abonnenter, og som ved præstens online-prædikener har op til 100.000 seere. En lytter klagede over præstens ord, og den offentlige anklagemyndighed blev ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad onsdag d. 2. dec. 2020, sat på sagen.

Den har nu kørt sin første runde – men præstens advokat erklærer, at han er villig til at gå hele vejen til højesteret. Det bliver i det tilfælde giganternes kamp. Jesus henviser til profeten Daniels ord men hensyn til denne sidste ’fristelse’, som vil gå over jorden – og han siger det usædvanlige, at man skal lægge mærke til denne profets ordvalg, når han taler til eftertiden om homoseksualitet. ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’. Det betyder en modbydelighed, der har en så ødelæggende betydning, at den må regnes som en Guds dom.

PRÆSTEN HAR EN BERETTIGELSE

Det er et spørgsmål, om apostelen Paulus ville have fundet frisag, hvis hans klare og følelsesladede fordømmelse af homoseksualitet i dag var kommet for retten ved distriktsdomstolen i Bremen. Apostelens ord lyder sådan: ”Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente (Rom.1:26-29).”

Skriften, hvorpå den pågældende præst bygger sine prædikener, kalder homoseksualitet for ’en vanærende lidenskab’. Han betegner denne synd for en ’udskiftning af den naturlige omgang med den naturstridige’, hvilket vil sige, at præsten har en berettigelse i at hævde, at homoseksualitet er ’en af samfundets former for degeneration’.

PÅ LIGE FOD MED ANDRE SYNDER

Spørgsmålet er højaktuelt. Domstolen skal afgøre, hvor langt kirken kan tillade sig at holde fast ved Skriftens ord, når samfundet samtidig opfordres til at gå langt for at værne om ytringsfriheden og religionsfriheden.

Der er ingen tvivl om, at kirkens apostel nærer en dyb kærlighed til homoseksuelle mennesker – som han behandler på lige fod med andre syndere. Han forklarer i 1. Korinterbrev det sjette kapitel (fra vers 9 til vers 11) hvorledes der i menigheden i Korint var tidligere homoseksuelle. Han skriver: ”Sådan har nogle af jer været, men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.”

Af disse tidligere homoseksuelle virkelig var en del af menigheden i Korint, fremgår af brevets indhold, hvor de nævnes ved ordene: ”De, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den.” Apostelen omtaler denne gruppe som en flok ’uretfærdige, der ikke skal arve Guds rige’. Men som alle de øvrige syndere, han nævner (utugtige, ægteskabsbrydere, havesyge, tyve, drankere og æreskændere) understreger han, at ’sådan har nogle af jer været’. Det hørte fortiden til.

Det vil sige, at apostelen gør det lysende klart, at disse synder var de pågældende hørt op med at leve i. Den utugtige var ophørt med at bevæge sig i det miljø, hvor man beskæftigede sig med seksuelle urenheder, og ægteskabsbryderne anså nu ægteskabet som en pagt, ’man skulle holde i ære i et og alt’ (Hebr.13:4). De var kommet til en forståelse af, at ’ægtesengen skulle ikke besmittes’ (v.4) og ’at ægteskabsbrydere vil Gud dømme’ (v.4). De havesyge havde omvendt sig fra ’kærlighed til penge’ (Hebr.13:5) og ’tyvene var ophørt med at stjæle’ (Ef.4:28). På samme vis havde de homoseksuelle vendt dette ’begær’ ryggen, og levede nu i forhold, som var evangeliet værdigt.

TILSKYNDER TIL HAD

Men ifølge dommeren i Tyskland er præsten alligevel i strid med loven. ”Han tilskynder til had mod homoseksuelle og andre seksuelle mindretal,” hed det.

Hvis det er tilfældet, så må al prædiken forstumme og alle prædikanter må på det strengeste foreholdes, at det er en lovovertrædelse at tale om synd. Judas brev må rives ud af Bibelen, og han selv må spærres inde, fordi han taler åbent om homoseksualitet som en synd.

”Ligeledes er Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen,” siger han. ”De er sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid.”

”At tale om ’en djævelsk homo-lobby’ er et følelsesladet sprogbrug, som kan opildne folk til at begå strafbare handlinger,” lyder det i den tyske dommers begrundelse, som fortsætter: ”Det at sammenligne homoseksuelle med kriminelle kan være med til at legitimere angreb på homoseksuelle.”

Dermed er der sat en sort streg over Pauli ord om, at ’de, der lader sig bruge til utugt, eller de, der øver den, han – ligesom andre nævneværdige synder – ’lader sig aftvætte’. Det vil sige, at de har ladet sig vaske rene, og de er blevet helligede, ja, de er blevet retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi Navn.

Den tyske dommer gør de homoseksuelle en dårlig tjeneste, når hun forbyder evangeliets prædikanter, at regne dem med i det synderegister, som kan finde tilgivelse. Al synd skal bekendes for Gud, som nådigt tilgiver synderen (hvis han er oprigtig) og derefter velsigner ham i rigt mål.

Præsten sagde under retssagen, at hans ord ikke var rettede mod konkrete mennesker, og at han intet havde imod homoseksuelle, selvom han afviste en homoseksuel livsstil. Baseret på hans forståelse af Bibelen var homoseksualitet en synd.

Heri har præsten hele kirkens bekendelse bag sig. Han har Luthers bekendelse bag sig. Han har Luthers klare fordømmelse af homoseksualitet som ledetråd – og han har tusindvis af tidligere homoseksuelle som et forbillede (læs Profetisk Journal: ’Jeg levede syv år som lesbisk’).

*

”Homoseksualitet uden mennesker er utænkelig,” understregede dommer Ellen Best ifølge ’Weser Kurier’ og tilføjede: at ’præstens bibelhenvisninger ikke ændrede ved det strafbare i hans ord’.

Præstens advokat betegner denne afgørelse som ’en katastrofe’ og vil appellere sagen, om nødvendigt hele vejen til Tysklands forfatningsdomstol. ”Dommen er en ladeport til begrænsning af menighedsfriheden,” siger han (ifølge Weser Kurier).

I en erklæring på internettet har flere end 20.000 tilhængere støttet præsten. 14.000 har i en anden erklæring krævet ham fjernet fra præsteembedet. Præsten er i øjeblikket suspenderet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’AGURS ORD’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.02.2020.