STATSMINISTEREN AFSLØRET

Ifølge regeringens lovforslag skal ordene ’helligdag’ og ’store bededag’ begge fjernes fra lukkeloven! Disse betegnelser skal helt ’rives ud’ af lukkeloven! Det skriver Kristeligt Dagblad fredag d. 27. januar.

Dermed afslører statsministeren sit virkelige motiv bag den stædige fastholden, at ’helligdagen’, ’store bededagen’ skal sløjfes fra den liste over kirkelige helligdage, som indtil nu har eksisteret. Ordet ’helligdag’ er statsministeren en torn i øjet. Hvor der i dag står i loven, at den gælder for ’helligdage’, skal dette ord fremover fjernes med et pennestrøg. Betegnelsen bliver regnet som ’fortid’ for regeringen. Ordet ’helligdag’ skal fremover erstattes med en liste over de dage, hvor loven gælder.

Retsteolog Kristine Garde siger til Kristeligt Dagblad, at det er påfaldende, at man ikke bare fjerner store bededag fra listen, men også vil have ordet ’helligdag’ udryddet! ”Hvis man er i det venlige hjørne,” siger hun, ”er der blot tale om åndelig dovenskab og tankeløshed hos den, der har skrevet lovforslaget. Men i lyset af hele debatten om store bededag ligger der en antydning af manglende respekt for begrebet helligdag og for kirken fra regeringens side.”

Forslaget om at afskaffe store bededag har medført en massiv kritik fra landets biskopper, og med dette sidste træk (at ordet ’helligdag’ samtidig ryger ud af lovgivningen) er det nu blevet krystalklart, at beslutningen er stærkt motiveret, og at man følger den til dørs hen over hovedet på kirkens biskopper.

HELLIGDAG ER ET BIBELSK UDTRYK

Ordet ’helligdag’ er taget fra Bibelen. Ifølge Nehemias Bog det tiende kapitel indgår folket ’med navns underskrift en urokkelig pagt med Israels Gud, som yderligere besegles med en skrivelse, der er underskrevet af landets øverste (v.1-14). Heri hedder det: ”Vi vil ikke på nogen helligdag købe noget af hedningerne i landet! (Neh.10:31).” Og skriftafsnittet slutter med følgende løfte: ”Vi vil således ikke svigte vor Guds hus (v.39).”

Med dette ’Guds ord’ som baggrund får regeringens beslutning om at udrydde ordet ’Helligdag’ fra den danske lovgivning et dybere perspektiv. Det samstemmer med statsministerens udtalelse (fra folketingets talerstol) i januar 2020, hvori det blev understreget, at ’fra nu af skal Gud køres ind på et vigespor’. En bedrøvelig linje, som nu viser sit antikristelige ansigt.

Det er et bibelsk udtryk, som man nu søger at få ud af den danske lovgivning. Det vil få sine konsekvenser!

Ordet ’hellig’ synes at falde statsministeren (og hendes medløbere) for brystet. Men Bibelen anvender det hyppigt, og det hedder et sted: ”Du er et folk, der er helliget Herren, din Gud…” det er fordi Herren elsker jer, og fordi han vil holde den ed, han tilsvor jeres fædre (5.Mose 7:6-7).”

Men mest forståeligt bliver først regeringens beslutning om, at fjerne ordet ’hellig’ fra lovgivningen, når vi bliver fortalt, at der en dag skal fremstå et udyr på jorden, hvis eneste tanke er, at han ’vil føre krig mod de hellige’ (Åb.13:7). Det bliver en frygtelig tid, hvor det ikke kun drejer sig om bevarelsen af et bibelsk begreb i lovgivningen, men hvor de hellige bliver indespærret og dræbt. Det står advarende skrevet, at ’her gælder det for de hellige om udholdenhed og tro! (Åb.13:10)” – ”Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand udregne dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666.

HØJTLÆSNING FOR POLITIKERE!

”En statsmand skal herske med retfærdighed, en magthaver skal styre med ret (Es.32:1).” Det er på tide, at vi læser højt fra Bibelen for politikerne, som har fået plads på tinge, så de bliver gode ledere, der styrer vort land.

Hver eneste af politikerne skal for borgeren være ’et læ imod storm, og ly imod regnskyl’ (v.2). Hver enkelt af de folkevalgte skal beskytte folket imod alle former for uvejr – ja, de skal for landets borgere være ’som rislende bække i ørkenen eller som en vældig klippes kølige skygge i et tørstende land’ (v.2, parafrase) – mindre kan ikke gøre det!

”Da vil borgerne pludselig kunne se klart, og de vil med glæde lytte til, hvad der er sandt (v.3, parafrase).”

*

Retsindige og tankeløse sjæle vil da pludselig forstå, og de, som ellers ’stammer i uvished, vil pludselig få tungen på gled. Al tale vil være høj og ren og ligetil (v.3-4, parafrase). Selv et barn kan forstå det.

Den lovløse skal ikke længere (fordi han kører rundt i en ministerbil) anses for at være ’en fin mand’. Forbryderen skal ikke respekteres!

Bedrageren skal ikke længere tages for at være ’gavmild og respektabel’ – nej, det skal nu afsløres (med Jesu egne ord), at ’folkenes ledere hersker over dem og de, der har magten over dem, lader sig kalde ’velgørere’ (Luk.22:25).

’Da skal den nedrige politiker kendes på sine onde handlinger, og den religiøse hykler skal afsløre sig selv’ (Es.32:6). Løgneren forbliver at være en løgner, og den ’politiske udnyttelse’ af kriser og nød kommer for en dag (v.6, parafrase).

*

De uvederhæftiges sleske tricks bli’r afsløret, og de gemene puds, de spiller den forsvarsløse i retten, bliver fra nu af gennemskuet! Deres forrykte planer, onde midler og lumske råd mod de arme borgere får ende (v.7, parafrase).

… i stedet indføres det franske ordsprog: ’noblesse oblige’, som betyder, at den, som af folket er blevet givet visse privilegier, han (eller hun) skal også opføre sig, som det efter den stilling, de nu indtager, sømmer sig. Det vil samtidig sige, at det forventes af vedkommendes motivation, projekter og livsførelse stemmer overens med den rang, han (eller hun) nu har i folkets øjne. Om dette siger Jesus:

”Der var engang en mand af fornem slægt. Han skulle rejse til et land langt borte for at blive kronet til konge. Bagefter ville han komme tilbage igen og regere (Luk.19:12).” Men en del af landets borgere hadede ham. Det tilkendegives ikke, at de blot var ’modstandere’ af hans regering; nej, de var drevet af det dybeste had til ham, og det var fuldstændig i overensstemmelse med deres afsky for hans person, at de sendte en delegation efter ham med følgende erklæring: ”Vi ønsker ikke, at du skal regere over os, så du er altså ikke velkommen, hvis du vender her tilbage (Luk.19:14, parafrase).”

Den fornemme mand vandt imidlertid kongeværdigheden i det fremmede, og efter at være blevet kronet og indsat, vendte han tilbage igen og sagde: ”Lad nu mine fjender dér, alle dem, der ikke ville anerkende mig som konge, blive ført ind og henrettet for mine øjne (v.27).”

Ja, denne beretning fra Ny Testamente, hvor Jesus klart identificerer sig med den strenge mand af adelig herkomst, bør højtlæses for vore politikere, så at de kan se, hvad der venter dem, hvis de ikke anerkender kongernes Konge og herrernes Herre…

*

”Herren gør fattig, gør rig. Han nedbøjer og han ophøjer (1.Samuel 2:7).”

Fra Hannas lovsang – hende, som blev mor til profeten Samuel – bør vi lytte til følgende: ”Jeg fryder mig i Herren. Nu kan jeg endelig tage til genmæle mod mine fjender: I skal ikke være så rapkæftede og stolte (pride). Herren er nemlig en alvidende Gud. I kan intet skjule for ham, og han vil i sin time dømme alle jeres handlinger (2:3, parafrase).”

”De overlegne og arrogante vil komme til at se, at de i virkeligheden intet formår – men den, som har et brudt hjerte, vil vokse sig stærk (v.4, parafrase). Den dag kommer, hvor de, som sidder højt på strå, skal sulte, men de, som sultede, skal mættes (v.4).”

”Herren rejser de arme af støvet – ja, han løfter dem op fra asken og bænker dem som prinser på hæderspladsen. Han giver sin udvalgte konge styrke og ophøjer sin salvede (v.8-10).”

HVAD DER BLIVER SAGT BAG LUKKEDE DØRE

”Jeg advarer jer mod farisæerne,” sagde Jesus. ”Vær opmærksomme på deres hykleri! Pas på deres ’skjulte sprog’. Hold jer fra enhver form for bagtalelse. Husk på, at alt det, der er hemmeligt og skjult, kommer frem i lyset, og hvad der er sagt i krogene og bag lukkede døre, bliver afsløret. Det I har sagt i mørket, vil blive hørt i lyset, og det, I har hvisket i baglokalerne, vil blive råbt ud fra hustagene (Luk.12:1-3, parafrase).”

Og han fortsatte: ”Hør her, kære venner! I skal ikke være bange for dem, der rent legemligt kan slå jer ihjel, men bagefter kan de ikke gøre jer noget. Lad mig sige jer, hvem I virkelig skal frygte: Gud, der for det første har magt til at tage livet af jer, men derefter er i stand til at kaste jer i helvede. Ham har I grund til at være bange for! (v.4-5, parafrase).”

”Hvad koster fem spurve? Et par småmønter, måske! Men ikke én af dem er glemt hos Gud. Selv hårene på jeres hoved har Gud tal på. Så vær ikke bange. I er mere værd end mange spurve (v.6-7, parafrase).”

ÅDSELSGRIBBENE

Jesus havde netop givet en tydelig beretning om de ’herskende tilstande’, når han kommer igen! Han havde forklaret, at alt ville gå sin vante gang, og så pludselig og tilsyneladende – uden den mindste advarsel – vil afslutningen på jordens eksistens komme over dem.

Præcis som på Noas tid! Folk spiste og drak, giftede sig, blev skilt og giftede sig igen – lige til den dag, hvor Noa gik ind i ’arken’ (det store skib, som han i en årrække havde bygget på).

Da pludselig brød diger, dæmninger og sluser sammen, og den frygtelige oversvømmelses-katastrofe (som vi i dag kalder ’syndfloden’) var en bitter realitet.

Kun otte mennesker, Noas familie, overlevede; resten af jordens befolkning druknede i de overvældende vandmasser (Luk.17:26-27). En talende stilhed rådede over det mægtige ocean, hvor Noas skib ensomt flød med strømmen mod en ny verden, som skulle befolkes…

*

Det samme skete på Lots tid. Øjensynlig uden det mindste varsel. Ingen drømte om, at der var fare på færde, og at man levede i de sidste timer af Sodomas eksistens! Folk spiste og drak, lo og græd, købte og solgte, plantede og byggede – præcis til den rædselsfulde time, hvor himlen blev sort som sort blæk, og det regnede ned fra skyerne med ild og svovl.

Alle indbyggere i de to byer, Sodoma og Gomorra, blev dræbt – undtagen den retfærdige Lot, som sammen med sin familie i sidste øjeblik af to engle blev ført udenfor byen.

Der blev givet en klar advarsel: ”Se jer ikke tilbage! (1.Mose 19:17)” – et manende ord, som i dag bør tages meget alvorligt, fordi Jesus i den forbindelse udbryder: ”Husk, hvad der skete med Lots kone! (v.32).”

(”Men Lots hustru,” står der skrevet i 1. Mose 19:26, ”som gik efter sin mand, så sig tilbage og blev til en saltstøtte”).

*

Jesus fastholder tråden i det, som han er ved at forklare sine disciple.

Man kan ikke umiddelbart se eller ane, at noget stort og afsluttende er nært forestående. Så ubemærket sniger endetidens sidste timer sig ind på os.

Den nat, hvor det sker, og bogen lukkes, er alt, som det har været, og intet tyder på, at dette er den sidste nat i jordens historie. ”To mænd ligger på det samme leje, og du kan ikke se forskel på dem. Men den ene bliver hentet af Guds engle og taget med bort fra denne dødsdømte klode, mens den anden bli’r ladt tilbage for at møde sin ulykkelige skæbne. To kvinder står sammen og maler korn på den samme kværn, men det er kun den ene, der hentes med af lysende engle, der ’sendes ud med mægtig basunklang’ for at samle de udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlenes yderste grænser (Matt.24:31).”

Den forskel, der er på de to mænd, er denne: Den ene vil altid prøve at redde sit liv, og derfor vil han miste det, mens den anden er parat til at give afkald på livet, og derfor vil han få det igen.

To mænd arbejder sammen på en mark – og du kan ikke umiddelbart se på dem, at den ene klamrer sig til livet på denne jord, og derfor ’lades han tilbage’ for at få de fattige pjalter, som denne jord kan give ham – men den anden er himmelvendt og parat til at give afkald på den jordiske tilværelse – og derfor hentes han af Guds engle, der bærer ham op og lægger ham i Abrahams skød (Luk.16:22).

HVOR ÅDSLET ER, DÉR VIL GRIBBENE FLOKKES

Da disciplene hørte denne beretning, ’tog de straks til orde’, og spurgte ham: ”Hvor henne vil dette ske?” Jesus svarer med den mystiske vending: ”Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes (Luk.17:37).”

Den seneste danske ’oversættelse’ (eller ’gengivelse) af denne bibeltekst lyder: ”Det vil I ikke være i tvivl om, når det sker.”

Det synes, som om man helt har opgivet at finde mening i Jesu svar – og det på trods af, at den halve verden står afventende: Hvad svarede Menneskesønnen på disciplenes insisterende spørgsmål: ’Hvor henne vil det ske’?

Jesus svarer, at dér, hvor gribbene kredser over et sted, der kan du altid finde noget, der rådner. Hvor flokke af nøgenhalse svæver over et bestemt område i ørkenen, dér er der altid noget dødt, der er ved at gå i forrådnelse – ja, hvor luften er fyldt med sultne fugle, dér ligger der ofte et lig af et menneske eller et dødt dyr i sandet. Det er et sikkert tegn. Naturen råber højt om nylige drab og blod, der væder jorden. Ådselsgribbene viser vej. ”Gerningsstedet er her,” signaliserer de – og når mennesker når frem til det angivne punkt, hvor en ’udåd’ er blevet begået, er det ofte for sent. Der er kun knoglerne tilbage (eller de hvide skeletter af dyr). Gribbene har gjort deres arbejde og efterladt deres makabre spor.

*

William Shakespeare var noget af en profet. Allerede for nogle århundreder siden skrev han den verdensberømte replik i skuespillet ’Hamlet, the prince of Denmark’: ”There is something rotten in the state of Denmark.” (Der er noget råddent i den danske nation).

Hvis det er tilfældet, og den store engelske skuespilforfatter har ladet et ’profetisk udsagn’ falde om Danmark, så vil ifølge den hellige Skrift ’gribbene flokkes’ over netop det land på kloden! Og præcis det er tilfældet i den generation, som er kommet til verden i dag.

Luften er fyldt med mørke skygger, der med mellemrum styrtdykker for at fråse i noget dødt, som er ved at gå i forrådnelse. Himmelrummet er dækket af spøgelsesfugle, som mættes og lever af råddenskab. Gribbene har travlt i ’luftens rige’, som hvælver sig over det lille land i nord.

De troende ser ulykken og sukker: ”Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes (Luk.17:37).”

*

Gribbene er ikke kun af én art. Nej, de er – med undtagelse af det krumme, skarpe næb og de spidse, kraftige klør – meget forskellige. Der er ’medie-gribbe’, som er lynhurtige og i løbet af ’no time’ kan fortære deres bytte. Der er ’politiske gribbe’, som på afstand øjner mulighederne for, at døden er ved at indtræde, og som derfor angriber først. Der er ’penge-gribbe’, som ubarmhjertigt lurer på deres offer og præcis på det rette tidspunkt styrtdykker som et lyn fra en klar himmel. ’Sex-gribbene’ har igen forskellige arter, som er umættelige og drevne af et voldsomt begær. Nogle angriber særligt mænd, og andre stiller deres lyst på kvinder – enkelte lurer på børn, men fælles for dem alle er, at de angriber i flokke og hurtigt gør det af med deres bytte.

Denne sidste art af ådselsgribbe har vundet indpas i Danmark. I timevis kan de vogte og våge – fra store højder – over land og by, og deres hærgen er verdenskendt. Danmark har i udlandet ry for at være værtsland for disse rovfugle, der ikke sparer nogen sjæl, som er blevet dødsmærket til at blive fortæret af gribbene.

*

På det seneste er lovgiverne på Christiansborg, som er regeringspalæet i København, ved at lægge en sidste hånd på nogle fredningsbestemmelser vedrørende de farlige ’sex-gribbe’. Disse rovfugle skal særlig beskyttes, og der skal gives strenge fængselsstraffe til de borgere, som har i sinde at værne sig ved en ’evangelisk omvendelsesforkyndelse’.

Dette middel til forsvar mod angribende flokke af ’sex-gribbe’ har vist sig at være virkningsfuldt i andre lande, hvor det har været anvendt med held.

Det har bl.a. medført, at ørne-flokken er blevet forvirret og ikke mere har kunnet leve og bevæge sig som før – og lovgiverne har derfor bestemt, at nye fredningsbestemmelser skal indføres i Danmark, så ådselsgribbene kan leve i fred.

Ja, landet står nu overfor, at der vil blive oprettet særlige foreninger og sammenslutninger til ’sex-gribbenes’ beskyttelse, så at rovfuglene får frit spil, og jagten på de kristne borgere kan fortsætte uhindret.

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’FORVENTNINGENS GLÆDE(www.johnynoer.dk)

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d.17.02.2023.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *